Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

Международный эндокринологический журнал Том 13, №3, 2017

Вернуться к номеру

Офіційні критерії діагностики цукрового діабету, нормоглікемія і самоконтроль глікемії

Авторы: Камінський О.В.
Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України, м. Київ, Україна

Рубрики: Эндокринология

Разделы: Справочник специалиста

Версия для печати


Резюме

У лекції розглядаються питання діагностики цукрового діабету (ЦД) і ранніх порушень вуглеводного обміну. Підкреслюється, що єдиним загальноприйнятим стандартом визначення концентрації глюкози у крові для діагностики предіабету і ЦД є венозна плазма. У країнах третього світу (у тому числі і в Україні) для самоконтролю і діагностики предіабету і ЦД може застосовуватися периферична (капілярна) плазма крові, величина якої натще збігається з венозною плазмою і не потребує жодних перерахунків. При використанні портативних глюкометрів для діагностики порушень вуглеводного обміну післянавантажувальні значення глюкози або отримані після прийому їжі слід оцінювати у конверсії. Нормоглікемією слід вважати концентрацію глюкози у венозній плазмі від рівня 3,9 ммоль/л (відповідає критеріям Американської діабетичної асоціації) до 6,0 ммоль/л (відповідає критеріям Всесвітньої організації охорони здоров’я).

В лекции рассматриваются вопросы диагностики сахарного диабета (СД) и ранних нарушений углеводного обмена. Подчеркивается, что единственным общепринятым стандартом определения концентрации глюкозы в крови для диагностики предиабета и СД является венозная плазма. В странах третьего мира (в том числе и в Украине) для самоконтроля и диагностики предиабета и СД может применяться периферическая (капиллярная) плазма крови, величина которой натощак совпадает с венозной плазмой и не нуждается в пересчете. При использовании портативных глюкометров для диагностики нарушений углеводного обмена посленагрузочные значения глюкозы или полученные после приема пищи следует оценивать в конверсии. Нормогликемией следует считать концентрацию глюкозы в венозной плазме от уровня 3,9 ммоль/л (отвечает критериям Американской диабетической ассоциации) до 6,0 ммоль/л (отвечает критериям Всемирной организации здравоохранения).

The paper considers the questions of diagnostics of diabetes mellitus (DM) and early violations of carbohydrate metabolism. Venous plasma was underlined to be the only commonly accepted standard for blood glucose determination for prediabetes and diabetes mellitus diagnosis. In the third world countries (including Ukraine) peripheral (capillary) plasma of blood can be used for self-control and diagnostics of prediabetes and DM as their fasting values correspond to those of venous plasma and do not require revaluation. While using portable glucometers for carbohydrate violations diagnostics postprandial glucose value and after meal should be estimated in conversion. Normoglycemia is glucose concentration in venous plasma from 3.9 mmol/l (ADA criteria) to 6.0 mmol/l (WHO criteria).


Ключевые слова

цукровий діабет; предіабет; діагностика

сахарный диабет; предиабет; диагностика

diabetes mellitus; prediabetes; diagnostics


Для ознакомления с полным содержанием статьи необходимо оформить подписку на журнал.


Список литературы

1. World Health Organization. Definition, Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus and its Complications Report of a WHO Consultation. Part 1: Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. — Department of Noncommunicable Disease Surveillance. — Geneva, 1999.
2. Всесвітня організація охорони здоров’я, 2017. Доступ: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/ru/.
3. Всесвітня організація охорони здоров’я. Глобальна доповідь з діабету, 2016 /WHO/NMH/NVI/16.3. Доступ: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204874/4/WHO_NMH_NVI_16.3_rus.pdf?ua=1.
4. Всесвітня організація охорони здоров’я. Профілі цукрового діабету в країнах, 2016. Доступ: http://www.who.int/diabetes/country-profiles/ukr_ru.pdf.
5. World Health Organization. Definition and diagnosis of diabetes mellitus and intermediate hyperglycemia: report of a WHO/IDF consultation. 1. Diabetes mellitus — diagnosis. 2. Diabetes mellitus — classification. 3. Hyperglycemia. 4. Glucose tolerance test. I. World Health Organization. II. International Diabetes Federation // Geneva: Printed by the WHO Document Production Services (WHO Press), 2006. — 46 р.
6. American Diabetes Association. Report of the Expert Committee on the diagnosis and classification of diabetes mellitus // Diabetes Care. — 1997. — Vol. 20. — P. 1183-1201.
7. American Diabetes Association: Standards of Medical Care in Diabetes-2017 // Diabetes Care. — 2017. — Vol. 40(Suppl. 1). — 135 р.
8. Global IDF/ISPAD Guideline for Diabetes in Childhood and Adolescence // International Diabetes Federation, 2011. — 131 р.
9. Міністерство охорони здоров’я України. Наказ МОЗ України від 21.12.2012 р. № 1118 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при цукровому діабеті 2 типу». Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. — К.: МОЗ України, 2012. — 316 с.

Похожие статьи

Порушення вуглеводного обміну в клінічній практиці
Авторы: Паньків В.І.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Международный эндокринологический журнал Том 13, №1, 2017
Дата: 2017.04.13
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Порушення вуглеводного обміну в клінічній практиці
Авторы: Паньків В.І.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Газета «Новости медицины и фармации» 5 (613) 2017
Дата: 2017.05.31
Рубрики: Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста
Лабораторна діагностика порушень вуглеводного обміну. Алгоритм діагностики гіперглікемічних станів
Авторы: Паньків В.І. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Международный эндокринологический журнал 3 (59) 2014
Дата: 2014.06.19
Рубрики: Семейная медицина/Терапия, Методы исследования, Эндокринология
Разделы: Справочник специалиста

Вернуться к номеру