Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 12, №3, 2017

Back to issue

Uveitis at the juvenile ankylosing spondylitis and in cases of onset disease in the adult age

Authors: Чернышева О.Е.(1), Павлюченко А.К.(2), Полесова Т.Р.(1), Синяченко О.В.(1), Гюльмамедова М.Ф.(1)
(1) — Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина
(2) — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Поширеність анкілозивного спондиліту (АС) серед населення сягає 0,3 %, він знач­но частіше розвивається у віці 20–30 років. При цьому виділяють дві форми АС — дитячу і дорослу, залежно від віку дебюту захворювання. Проблема діагностики ювенільного АС (ЮАС) належить до найбільш актуальних у педіатричній ревматології. Незалежно від віку хворих частим тяжким системним проявом АС є запалення судинної оболонки ока. При цьому еволюція ЮАС у дорослому віці залишається невизначеною. Мета дослідження: вивчити у хворих на АС частоту й характер перебігу увеїту та оцінити його особливості при захворюванні, що почалося в дитячому і дорослому віці. Матеріали та методи. Обстежено 217 хворих на АС (193 чоловіки і 24 жінки), середній вік становив 38 років. Швидко прогресуючий перебіг констатовано в 21 % спостережень, помірний та високий ступінь активності — в 79 %, ІІ–ІІІ стадія — у 82 %, поліартрит — в 65 %. ЮАС відзначений в 16 % випадків (усі хлопчики), у яких ІІІ стадія спостерігалась удвічі частіше, аніж в інших пацієнтів. Результати. Запалення судинної оболонки ока на етапах формування ЮАС розвивається в 42 % випадків, а у хворих із дебютом захворювання в дорослому віці — у 4,6 раза рідше, до того ж у 1-й групі периферійний, передній, тотальний і задній увеїти співвідносилися як
7 : 5 : 2 : 1, мали однобічний характер, у 4 рази частіше характеризувалися гострим перебігом, тоді як для 2-ї групи властивий передній варіант цієї офтальмопатії, у кожному другому спостереженні є двостороннім інтермітуючим, при цьому незалежно від віку на початку хвороби він тісно пов’язаний із високою активністю АС. У пацієнтів з ЮАС відмічається залежність від наявності гоніту та енцефалопатії, у 2-й групі — від інтегрального індексу активності артриту, наявності кокситу і поширеності спондилопатії. Зі свого боку, у випадках АС 1-ї й 2-ї груп спостерігаються різноспрямовані зв’язки в патогенетичних побудовах офтальмопатії з концентрацією сироваткового C-реактивного протеїну, а чинником ризику є, відповідно, високі показники в крові імуноглобуліну G й туморонекротичного фактора α. Висновок. Початок АС у дитячому віці є чинником ризику тяжкого перебігу такої офтальмопатії, як увеїт.

Актуальность. Распространенность анкилозирующего спондилита (АС) среди населения достигает 0,3 %, он значительно чаще развивается в возрасте 20–30 лет, при этом выделяют две формы АС — детскую и взрослую, в зависимости от возраста дебюта заболевания. Проблема диагностики ювенильного АС (ЮАС) относится к наиболее актуальным в педиатрической ревматологии. Независимо от возраста больных частым тяжелым системным проявлением АС является воспаление сосудистой оболочки глаза. При этом эволюция ЮАС во взрослом возрасте остается неизученной. Цель исследования: изучить у больных АС частоту и характер течения увеита и оценить его особенности при заболевании, начавшемся в детском и взрослом возрасте. Материалы и методы. Обследованы 217 больных АС (193 мужчины и 24 женщины), средний возраст составил 38 лет. Быстро прогрессирующее течение констатировано в 21 % наблюдений, умеренная и высокая степень активности — в 79 %, ІІ–ІІІ стадия — в 82 %, полиартрит — в 65 %. ЮАС отмечен в 16 % случаев (все мальчики), в которых ІІІ стадия наблюдалась вдвое чаще, чем у остальных пациентов. Результаты. Воспаление сосудистой оболочки глаза на этапах формирования ЮАС развивается в 42 % случаев, а у больных с дебютом заболевания во взрослом возрасте — в 4,6 раза реже, к тому же в 1-й группе периферический, передний, тотальный и задний увеиты соотносятся как 7 : 5 : 2 : 1, имеют односторонний характер, в 4 раза чаще характеризуются острым течением, тогда как для 2-й группы свойственен передний вариант данной офтальмопатии, в каждом втором наблюдении является двусторонним интермиттирующим, при этом независимо от возраста в начале болезни он тесно связан с высокой активностью АС. У пациентов с ЮАС отмечается зависимость от наличия гонита и энцефалопатии, в остальных случаях — от интегрального индекса активности артрита, наличия коксита и распространенности спондилопатии. В свою очередь, в случаях АС в 1-й и 2-й группах наблюдаются разнонаправленные связи патогенетических построений офтальмопатии с концентрацией сывороточного C-реактивного протеина, а фактором риска являются, соответственно, высокие показатели в крови иммуноглобулина G и туморонекротического фактора α. Выводы. Начало АС в детском возрасте является фактором риска тяжелого течения такой офтальмопатии, как увеит.

Background. The prevalence of ankylosing spondylitis (AS) among the population reaches 0.3 %, which is much more likely to develop at the age of 20–30 years. Two forms of AS are distinguished: pediatric and adult, depending on the age of the disease debut. The diagnosis of juvenile AS (JAS) is one of the most urgent problems in pediatric rheumatology. Regardless of the patients’ age, the choroid inflammation is an often serious systemic manifestation of AS. At the same time, the evolution of JAS in adulthood remains unexplored. The purpose of research was to study patients with AS regarding the incidence and nature of uveitis course and to evaluate di­sease characteristics while its onset in childhood and adulthood. Materials and methods. Two-hundred and seventeen patients with AS (193 men and 24 women) with an average age of 38 years were examined. The fast-progressing course of a disease was detected in 21 % cases, moderate and high degree of activity in 79 % cases, ІІ–ІІІ stage in 82 %, and polyarthritis in 65 %. JAS was detected in 16 % cases (all boys), among them the third stage occurred twice as often among the other patients. Results. Choroid inflammation within JAS formation develops in 42 % cases, and among patients with the disease debut in adulthood — 4.6 times less often, in addition, in the 1st group the peripheral, anterior, total and posterior uveitis correlates as
7 : 5 : 2 : 1, it has a one-sided character, 4 times more often characterized by acute course, whereas in the 2nd group the anterior variant of this ophthalmopathy is typical, in the every second case there was the bilateral intermittent uveitis, and regardless of age at the disease onset it is closely related with high AS activity. In patients with JAS there is a correlation with gonarthritis and encephalopathy, in other cases with the integral index of arthritis activity, the coxitis presence and spondylopathy prevalence. In its turn, in the observations of the AS in 1st and 2nd groups the multidirectional connections the pathogenetic architectonics of ophthalmopathy with serum C-reactive protein concentration were determined, and therefore high rates of immunoglobulin G and tumor necrotic factor α are risk factors. Conclusions. The AS onset in childhood is a risk factor for the severe course of such ophthalmopathy as uveitis.


Keywords

спондиліт анкілозивний; діти; дорослі; увеїт; перебіг

спондилит анкилозирующий; дети; взрослые; увеит; течение

ankylosing spondylitis; children; adults; uveitis; course


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1 Basarir B. Choroidal thickness changes determined by EDI-OCT on acute anterior uveitis in patients with HLA-B27-positive ankylosing spondylitis / B. Basarir, U. Celik, C. Altan, N.B. Celik // Int. Ophthalmol. — 2017. — Vol. 14, № 2. — P. 182-187.
2. Conway R. Juvenile versus adult-onset ankylosing spondylitis: are we comparing apples and oranges? / R. Conway, F.D. O’Shea // J. Rheumatol. — 2012. — Vol. 39, № 5. — P. 887-889.
3. De Winter J.J. Prevalence of peripheral and extra-articular disease in ankylosing spondylitis versus non-radiographic axial spondyloarthritis: a meta-analysis / J.J. De Winter, L.J. van Mens, D. van der Heijde et al. // Arthritis Res. Ther. — 2016. — Vol. 18, № 1. — P. 196-199.
4. Duarte A.P. Epidemiologic profile of juvenile-onset compared to adult-onset spondyloarthritis in a large Brazilian cohort / A.P. Duarte, C.D. Marques, A.B. Bortoluzzo et al. // Rev. Bras. Reumatol. — 2014. — Vol. 54, № 6. — P. 424-430.
5. Fanlo P. Profile of patients with uveitis referred to a multidisciplinary unit in northern Spain / P. Fanlo, H. Heras, D. Pérez et al. // Arch. Soc. Esp. Oftalmol. — 2016. — Vol. 7, № 12. — P. 164-169.
6. Jadon D.R. Juvenile versus adult-onset ankylosing spondylitis — clinical, radiographic, and social outcomes. a systematic review / D.R. Jadon, A.V. Ramanan, R. Sengupta // J. Rheumatol. — 2013. — Vol. 40, № 11. — P. 1797-1805.
7. Rohekar S. 2014 Update of the Canadian Rheumatology Association/spondyloarthritis research consortium of Canada treatment recommendations for the management of spondyloarthritis. Part I: principles of the management of spondyloarthritis in Canada / S. Rohekar, J. Chan, S.M. Tse et al. // J. Rheumatol. — 2015. — Vol. 42, № 4. — P. 654-664.
8. Tse S.M. New advances in juvenile spondyloarthritis / S.M. Tse, R.M. Laxer // Nat. Rev. Rheumatol. — 2012. — Vol. 8, № 5. — P. 269-279.
9. Tseng S.T. Clinical manifestations in uveitis patients with and without rheumatic disease in a Chinese population in Taiwan / S.T. Tseng, T.C. Yao, J.L. Huang et al. // J. Microbiol. Immunol. Infect. — 2015. — Vol. 17, № 11. — Р. 1684.
10. Usenbo A. Prevalence of arthritis in Africa: A systematic review and meta-analysis / A. Usenbo, V. Kramer, T. Young, A. Musekiwa // PLoS One. — 2015. — Vol. 10, № 8. — E. 0133858.
11. Yen J.C. Acute anterior uveitis as a risk factor of ankylosing spondylitis-a national population-based study / J.C. Yen, C.A. Hsu, S.H. Hsiao, M.H. Hsu // Int. J. Environ. Res. Public. Health. — 2017. — Vol. 14, № 1. — P. 123-128.

Similar articles

Enthesopathies in childhood-onset and adult-onset ankylosing spondylitis
Authors: Полесова Т.Р., Чернышева О.Е., Синяченко О.В., Ермолаева М.В., Гюльмамедова М.Ф.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

"Тrauma" Том 18, №3, 2017
Date: 2017.07.11
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Juvenile Ankylosing Spondylitis (Literature Review and Own Findings)
Authors: Чернышова О.Е., Полесова Т.Р. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Лиман, Украина; Егудина Е.Д. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия», г. Днепр, Украина; Синяченко О.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Лиман, Украина
"Child`s Health" 4 (72) 2016
Date: 2016.08.10
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Nervous system disturbances in juvenile- and adult-onset ankylosing spondylitis
Authors: Чернышева О.Е., Синяченко О.В., Полесова Т.Р., Ермолаева М.В.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

International neurological journal №8 (102), 2018
Date: 2019.01.15
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Vascular rheological properties of the blood  in ankylosing spondylitis
Authors: Егудина Е.Д.(1), Синяченко О.В.(2), Ермолаева М.В.(2),Чернышова О.Е.(2), Полесова Т.Р.(2), Ханюков А.А.(1)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия», г. Днепр, Украина
(2) — Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

"Тrauma" Том 18, №1, 2017
Date: 2017.04.05

Back to issue