Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Pain. Joints. Spine." Том 7, №2, 2017

Back to issue

Some aspects of differential diagnosis of pain syndromes in discogenic neurocompression pathology

Authors: Педаченко Є.Г.(1), Красиленко О.П.(1), Крамаренко В.А.(1), Хижняк М.В.(1), Танасійчук О.Ф.(1), Педаченко Ю.Є.(1, 2), Волощук О.С.(1), Чопик Н.Г.(1), Трет’якова А.І.(1)
(1) - ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна
(2) - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика», м. Київ, Україна

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Причин формування синдрому невдало оперованого хребта після оперативного видалення грижі міжхребцевого диска (МХД) чимало, і однією з них є неадекватний передопераційний відбір із гіпердіагностикою або перебільшенням клінічного значення дискогенної нейрокомпресійної патології (ДНП). Нейрохірургічне лікування буде малоефективним або неефективним в разі поєднаної патології з домінуванням невертеброгенного захворювання або коли грижа МХД є «маскою» іншої патології, супутньою «німою» МРТ-знахідкою. Мета дослідження — підвищення якості передопераційного відбору хворих із грижами МХД шляхом удосконалення диференціальної діагностики дискогенних нейрокомпресійних й інших захворювань, що супроводжуються больовим синдромом у шийно-плечовій або попереково-тазовій ділянках та кінцівках. Матеріали та методи. За матеріалами клініки малоінвазивної та лазерної спінальної нейрохірургії ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова НАМНУ» (2013–2015 рр.), лише 35,3 % хворих із грижами МХД, консультованих із приводу стійких больових синдромів, мали ДНП і потребували хірургічного лікування. Решті пацієнтів (64,7 %) оперативне видалення гриж МХД не проводилось, оскільки єдиною або домінуючою причиною болю в них були інші захворювання. У цій групі хворих (4430 осіб) із клінічно неактуальними грижами МХД оцінено структуру причин больового синдрому. Результати. Встановлено, що більше ніж у половині випадків причиною болю були м’язово-тонічні та міосклеротомні синдроми (вертеброгенні рефлекторні (вторинні) та первинні ентезопатії в шийно-плечовій або попереково-тазовій ділянках та кінцівках) і майже по 17 % випадків припадало на патологію позахребтових суглобів або запальні захворювання нервової системи (ЗЗНС). Наведено критерії диференціальної діагностики больових синдромів при ДНП і ЗЗНС. Оцінено етіологічні чинники ЗЗНС за даними комплексного лабораторного обстеження. Описано клінічний випадок ЗЗНС у хворого з грижею МХД та алгоритм передопераційного відбору. Висновки. Діагностика грижі МХД як причини неврологічного синдрому можлива при повній відповідності клінічних і нейровізуалізаційних даних. При виявленій дисоціації між неврологічною симптоматикою й даними МРТ потрібне ретельне обстеження пацієнтів із метою відмежування хворих із ДНП, які підлягають нейрохірургічному лікуванню, від пацієнтів з асимптомними грижами МХД за наявності інших захворювань або із домінуванням невертеброгенного захворювання в разі поєднаної патології.

Актуальность. Причин формирования синдрома неудачно оперированного позвоночника после оперативного удаления грыжи межпозвоночного диска (МПД) немало, и одной из них является неадекватный предоперационный отбор с гипердиагностикой или преувеличением клинического значения дискогенной нейрокомпрессионной патологии (ДНП). Нейрохирургическое лечение будет малоэффективным или неэффективным в случае сочетанной патологии с доминированием невертеброгенного заболевания или когда грыжа МПД является «маской» другой патологии, сопутствующей «немой» МРТ-находкой. Цель исследования — повышение качества предоперационного отбора больных с грыжами МПД путем усовершенствования дифференциальной диагностики дискогенных нейрокомпрессионных и других заболеваний, сопровождающихся болевым синдромом в шейно-плечевом или пояснично-тазовом участках и конечностях. Материалы и методы. По материалам клиники малоинвазивной и лазерной спинальной нейрохирургии ГУ «Институт нейрохирургии имени А.П. Ромоданова НАМНУ» (2013–2015 гг.), только 35,3 % больных с грыжами МПД, консультируемых по поводу устойчивых болевых синдромов, имели ДНП и нуждались в хирургическом лечении. Остальным пациентам (64,7 %) оперативное удаление грыж МПД не проводилось, поскольку единственной или доминирующей причиной боли у них были другие заболевания. В этой группе больных (4430 чел.) с клинически неактуальными грыжами МПД оценена структура причин болевого синдрома. Результаты. Установлено, что более чем в половине случаев причиной боли были мышечно-тонические и миосклеротомные синдромы (вертеброгенные рефлекторные (вторичные) и первичные энтезопатии в шейно-плечевом или пояснично-тазовом участках и конечностях) и почти по 17 % случаев приходилось на патологию внепозвоночных суставов или воспалительные заболевания нервной системы (ВЗНС). Приведены критерии дифференциальной диагностики болевых синдромов при ДНП и ВЗНС. Оценены этиологические факторы ВЗНС по данным комплексного лабораторного обследования. Описаны клинический случай ВЗНС у больного с грыжей МПД и алгоритм предоперационного отбора. Выводы. Диагностика грыжи МПД как причины неврологического синдрома возможна при полном соответствии клинических и нейровизуализационных данных. При выявленной диссоциации между неврологической симптоматикой и данными МРТ необходимо тщательное обследование пациентов с целью отграничения больных с ДНП, подлежащих нейрохирургическому лечению, от пациентов с асимптомными грыжами МПД при наличии других заболеваний или с доминированием невертеброгенного заболевания при сочетанной патологии.

Background. A lot of factors may cause development of failed back surgery syndrome after disc hernia (DH) excision. One of them is non-adequate preoperative choice with over-diagnosis or over-estimation of clinical value of discogenic neurocompression pathology (DNP). Neurosurgical intervention is poor effective or in-effective if combined with prevailing non-vertebral disorder or the DH is a mask of another pathology, concomitant silent MRI finding. The purpose of the study was to improve preoperative choice of DH patients due to improvement of differential diagnosis of discogenic neurocompression and other pathologies associated with cervicobrachial or low back or pelvic pain or pain syndrome in extremities. Materials and methods. According to data of the Clinic of Minimally Invasive and Laser Spinal Neurosurgery of SI “Romodanov Neurosurgery Institute of NAMS of Ukraine” (2013–2015) just 35.3 % of DH patients consulted for persistent pain syndrome had DNP and required surgical intervention. The rest patients (674.7 %) did not undergo DH excision as other disorders caused pain. In this group of patients (4437) with clinically not significant DH the reasons for pain syndrome were assessed. Results. More than half patients were found to have musculo-tonic and myoscleromy syndromes (vertebrogenic reflector (secondary) and primary cervicobrachial or low back or pelvic enthesopathy and in extremities) causing pain and in 17 % patients pathology of extra-vertebral joints and nervous system inflammatory disorders (NSID). The authors represents the criteria for differential diagnosis of pain syndromes in DH and NSID. The etiologic factors of NSID were estimated by complex laboratory data. A clinical case of NSID in DH patient and algorithm for preoperative choice are considered. Conclusions. Diagnosis of DH as a reason for neurologic syndrome is verifying if clinical and neuroimaging data fall together. The identified disruption of neurologic manifestation and MRI data requires thorough examination to distinguish DH patients requiring surgical intervention and patients with silent DH concomitant to other disorders or prevailing non-vertebrogenic disease in a case of combined pathology.


Keywords

біль; грижа міжхребцевого диска; дискогенні нейрокомпресійні синдроми; запальні захворювання нервової системи; диференціальна діагностика

боль; грыжа межпозвоночного диска; дискогенные нейрокомпрессионные синдромы; воспалительные заболевания нервной системы; дифференциальная диагностика

pain; disc hernia; discogenic neurocompression syndromes; nervous system inflammatory disoders; differential diagnosis


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Novakovich ES. Povtornі operativnі vtruchannja pri diskogennіj patologії poperekovogo vіddіlu hrebta [Re-operation for discogenic lumbar spine pathology]. Kyiv; 2015. 21 p. (In Ukrainian). Available from: http://neuro.kiev.ua/wp-content/uploads/Novakovich_synopsis.pdf
2. Omar RO. Bolevyie koreshkovyie sindromy na smezhnyih urovnyah u bolnyih, ranee operirovannyih po povodu degenerativno-distroficheskih zabolevaniy poyasnichno-kresttsovogo otdela pozvonochnika (klinika, diagnostika, lechenie) [Pain radicular syndromes on adjacent levels in patients after interventions for lumbosacral degenerative-dystrophic disorders]. Saint-Petersburg; 2006. 24 p. (In Russian). Available from:  http://medical-diss.com/medicina/bolevye-koreshkovye-sindromy-na-smezhnyh-urovnyah-u-bolnyh-ranee-operirovannyh-po-povodu-degenerativno-distroficheskih-za
3. Cheremkin SN. Otdalennyie rezultatyi hirurgiches–kogo lecheniya kompressionnyih form osteohondroza poyasnichno-kresttsovogo otdela pozvonochnika [Late results of surgical treatment of lumbosacral compression osteochondrosis]. Saint-Petersburg; 2008. 23 p. (In Russian). Available from: http://medical-diss.com/medicina/otdalennye-rezultaty-hirurgicheskogo-lecheniya-kompressionnyh-form-osteohondroza-poyasnichno-kresttsovogo-otdela-pozvonoc
4. Sharma MK, Chichanovskaia LV, Shlemski VA. A comprehensive study of early outcome (at the time of discharge from the hospital) after lumber discectomy for degenerative spine disease. NN Burdenko Journal of Neurosurgery. 2013;77(2):30-4.
5. Assaker R, Zairi F. Failed back surgery syndrome: to re-operate or not to re-operate? A retrospective review of patient selection and failures. Neurochirurgie. 2015 Mar;61 Suppl 1: S 77-82. doi: 10.1016/j.neuchi.2014.10.108.
6. Baber Z, Erdek M.A. Failed back surgery syndrome: current perspectives. Journal of pain research. 2016;9:979-87. doi: 10.2147/JPR.S92776.
7. Braverman DL, Slipman CW, Lenrow DA. Using gabapentin to treat failed back surgery syndrome caused by epidural fibrosis: A report of 2 cases. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2001 May;82(5):691-3. doi: 10.1053/apmr.2001.21867.
8. Chan CW, Peng P. Failed back surgery syndrome. Pain Medicine. 2011 Apr;12(4):577-606.  doi: 10.1111/j.1526-4637.2011.01089.x.
9. Guyer RD, Patterson M, Ohnmeiss DD. Failed back surgery syndrome: diagnostic evaluation. Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons. 2006 Sep;14(9):534-43. PMID: 16959891.
10. Rigoard P, Blond S, David R, Mertens P. Pathophy–siological characterisation of back pain generators in failed back surgery syndrome (part B). Neurochirurgie. 2015;61 Suppl 1:S35-44. doi: 10.1016/j.neuchi.2014.10.104.
11. Schaller B. Failed back surgery syndrome: the role of symptomatic segmental single-level instability after lumbar microdiscectomy. European Spine Journal, 2004;13(3):193-8. doi: 10.1007/s00586-003-0632-x.
12. Kaurova TA. Algoritmizatsiya lechebno-diagnosticheskogo protsessa pri degenerativno-distroficheskih zabolevaniyah pozvonochnika [Algorithmization of treatment and diagnosis in vertebral degenerative-dystrophic disorders]. Saint-Petersburg; 2012. 154 p. (In Russian). Available from: http://dissland.com/catalog/algoritmizatsiya_lechebno_diagnosticheskogo_protsessa_pri_degenerativno_distroficheskih__avtoreferat.html . 
13. Akhmadov TZ. (2015). Asimptomnyie gryizhi mezhpozvonkovyih diskov [Asymptomatic hernias on intervertebral discs]. In: Proceedings of research and  training confe–rence with international participation “Ilizarovskie chteniya”. Rossiya, Kurgan, 10–11 June 2015. pp. 55.  (In Russian).
14. Kogan OG, Shmidt IR, Zaslavskiy ES. Klassifikatsiya nevrologicheskih proyavleniy osteohondroza pozvonochnika i printsipy formulirovaniya diagnoza: metod. rekomendatsii dlya vrachey-kursantov [Classification of neurologic manifestations of vertebral osteochondrosis and principles of diagnosis formulation: guidelines]. Novokuznetsk; 1981. 74 p. (In Russian).
15. Popelyanskiy YaYu. Ortopedicheskaya nevrologiya (Vertebronevrologiya): rukovodstvo dlya vrachey [Orthopedic neurology (vertebroneurology): guidelines for physicians]. 3 version, revised. Moscow: MEDpress-inform; 2003. 670 p. (In Russian).
16. Prodan AI, Radchenko A, Korzh NA. (2007).Degenerativnyie zabolevaniya pozvonochnika [Vertebral degenerative disorders]. Vol. 1, Semiotika. Klassifikatsiya. Diagnostika [Semiotics. Classification. Diagnosis]. Kharkiv: Kontrast; 2007. 272 p. (In Russian).
17. Shtok VN, Levin OS, editors. Spravochnik po formulirovaniyu klinicheskogo diagnoza bolezney nervnoy sistemyi [Guidelines on formulation of clinical diagnosis of nervous system disorders]. Moscow: OOO “Medi–tsinskoe informatsionnoe agentstvo”; 2006. 520 p.(In Russian). Available from: http://www.studfiles.ru/preview/1574493/ 
18. Helimskiy AM. Hronicheskie diskogennyie bolevyie sindromy sheynogo i poyasnichnogo osteohondroza [Chronic discogenic pain syndromes in cervical and low back osteochondrosis]. Habarovsk: RIOTIP; 2000. 256 p. (In Russian).
19. Zhulev NM. Nevropatii: rukovodstvo dlya vrachey. Saint Petersburg [Neupathies: guidelines for physicans]. Izdatelskiy dom MAPO; 2005. 416 p. (In Russian).
20. Levin OS. Polineyropatii. Klinicheskoe rukovodstvo [Polyneuropathies. Clinical guidelines]. Moscow: MedInform. Agentstvo; 2005. 496 p. (In Russian).
21. Maltsev DV, Evtushenko SK. Current approaches to the diagnosis of herpesvirus neuroinfections (scientific review). Mezhdunarodnyi Nevrologicheskii Zhurnal. 2016;3:32-45. doi: 10.22141/2224-0713.3.81.2016.77618.
22. Lutsik AA. Kompressionnyie sindromyi osteohondroza sheynogo otdela pozvonochnika [Compression syndromes in cervical osteochondrosis]. Novosibirsk: Izdatel; 1997. 310 p. (In Russian).

Similar articles

Analysis of the effectiveness of conservative treatment of patients with low-back pain by regenerative injecting therapy
Authors: Марциняк С.М., Слободянюк Н.П., Бабенко О.М., Єрьомік М.Є.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 8, №4, 2018
Date: 2019.02.04
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Алгоритм клініко-параклінічного обстеження та лікувальної тактики при болях у нижньому відділі спини в жінок фертильного віку на фоні хронічного аднекситу
Authors: Бельська І.В., Головченко Ю.І. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра неврології № 1, м. Київ
International neurological journal 2 (72) 2015
Date: 2015.12.07
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
The results of the discogenic lumbar radiculopathy treatment using radiofrequency cold plasma nucleoplasty
Authors: Павлов Б.Б.(1), Фищенко Я.В.(2)
(1) — Клиника «Нейромед», г. Киев, Украина
(2) — ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины», г. Киев, Украина

"Тrauma" Том 20, №3, 2019
Date: 2019.07.14
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Перший досвід використання інгібіторів фактора некрозу пухлини альфа при лікуванні хворих із грижами міжхребцевих дисків
Authors: Радченко В.А., Шимон М.В., ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України», м. Харків
"Тrauma" Том 13, №3, 2012
Date: 2013.01.11
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches

Back to issue