Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 18, №4, 2017

Back to issue

Comprehensive physical rehabilitation of patients with dysplastic deformities of the knee joint

Authors: Пустовойт Б.А.(1), Пустовойт К.Б.(2), Тохтамишев М.О.(2), Карпінська О.Д.(3)
1 - Харківська державна академія фізичної культури, м. Харків, Україна
2 - Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
3 - ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Розглянуті питання післяопераційної реабілітації хворих із диспластичними деформаціями колінного суглоба (пластика зв’язок, транспозиція горбистості великогомілкової кістки, коригувальна кісткова пластика блоку стегнової кістки, пластика надколінка тощо). Комплексне використання засобів фізичної реабілітації, масажу та фізіотерапії є одним з найважливіших принципів відновного лікування таких хворих. Фізична реабілітація (лікувальна фізкультура) впливає на різні системи організму, у тому числі безпосередньо на м’язи, що оточують колінний суглоб, зв’язковий апарат надколінка, дозволяє відновити силу, швидкість, витривалість. Вправи лікувальної фізкультури впливають на організм людини через ней-рорефлекторний і нейрогуморальний механізм дії. Правильно підібраний у часі та обґрунтований щодо дії комплекс лікувальної фізкультури дозволяє уникнути післяопераційних ускладнень та повернути повну працездатність. Лікувальний масаж є важливою ланкою у відновному лікуванні після реконструктивних операцій розгинального апарату колінного суглоба, причому на всіх етапах реабілітації. У механізмі дії лікувального масажу на організм хворої людини провідна роль відводиться трьом чинникам: нейрорефлекторному, нейрогуморальному й механічному. При призначенні масажу слід керуватися фізичним станом пацієнта та брати до уваги загальний перебіг відновлення, враховуючи показання та протипоказання для проведення тих чи інших масажних процедур. Фізіотерапії відводиться значна роль у комплексному лікуванні хворих після операції на колінному суглобі. Фізіотерапевтичні процедури впливають на відновлення репаративних процесів у хрящовій тканині колінного суглоба, крово- та лімфообіг, тонус судин, процеси мікроциркуляції в тканинах, чинять протибольову, протизапальну, десенсибілізуючу, регенеративну дії. Комплексне використання засобів фізичної реабілітації (лікувальної фізичної культури, лікувального масажу, фізіотерапії, гідрокінезотерапії й механотерапії) дозволяє в повному обсязі відновити опорну й рухову функцію, а також професійну придатність.

Рассмотрены вопросы послеоперационной реабилитации больных с диспластическими деформациями коленного сустава (пластика связок, транспозиция бугристости большеберцовой кости, корректирующая костная пластика блока бедренной кости, пластика надколенника и т.д.). Комплексное использование средств физической реабилитации, массажа и физиотерапии является одним из важнейших принципов восстановительного лечения таких больных. Физическая реабилитация (лечебная физкультура) влияет на различные системы организма, в том числе непосредственно на мышцы, окружающие коленный сустав, связочный аппарат надколенника, позволяет восстановить силу, скорость, выносливость. Упражнения лечебной физкультуры влияют на организм человека через нейрорефлекторный и нейрогуморальный механизм действия. Правильно подобранный во времени и обоснованный по действию комплекс лечебной физкультуры позволяет избежать послеоперационных осложнений и вернуть полную работоспособность. Лечебный массаж является важным звеном в восстановительном лечении после реконструктивных операций разгибательного аппарата коленного сустава, причем на всех этапах реабилитации. В механизме действия лечебного массажа на организм больного человека ведущая роль отводится трем факторам: нейрорефлекторному, нейрогуморальному и механическому. При назначении массажа следует руководствоваться физическим состоянием пациента и общим ходом восстановления, учитывая показания и противопоказания для проведения тех или иных массажных процедур. Физиотерапии отводится значительная роль в комплексном лечении больных после операции на коленном суставе. Физиотерапевтические процедуры влияют на восстановление репаративных процессов в хрящевой ткани коленного сустава, влияют на крово- и лимфообращение, тонус сосудов, процессы микроциркуляции в тканях, оказывают противоболевое, противовоспалительное, десенсибилизирующее, регенерирующее действия. Комплексное использование средств физической реабилитации (лечебной физической культуры, лечебного массажа, физиотерапии, гидрокинезотерапии и механотерапии) позволяет в полном объеме восстановить опорную и двигательную функцию, а также профессиональную пригодность.

The questions of postoperative rehabilitation of patients with dysplastic deformities of the knee joint (ligament plasty, transposition of the tibia, corrective bone plasty of the femoral bone block, patellar plasty, etc.) are considered. Comprehensive use of physical rehabilitation, massage and physiotherapy is one of the most important principles in the rehabilitation of such patients. Physical rehabilitation (therapeutic exercises) impacts various systems of the body, including directly the muscles surrounding the knee joint, the ligament apparatus of the kneecap, allows to restore strength, speed, endurance. Physical exercises influence the human body through the neuroreflex and neurohumoral mechanism of action. A well-timed and well-grounded exercise therapy complex eliminates postoperative complications and restores full performance. Therapeutic massage is an important link in restorative treatment after reconstructive surgery of the knee joint, at all stages of rehabilitation. In the mechanism of action of therapeutic massage on the body of a patient, a leading role belongs to three factors: neuroreflex, neurohumoral and mechanical. When administering a massage, you should be guided by the physical condition of the patient and the overall course of recovery, taking into account the indications and contraindications for these or other massage procedures. Physiotherapy is given a significant role in the comprehensive treatment of patients after surgery on the knee joint. Physiotherapeutic procedures affect the restoration of reparative processes in the cartilage tissue of the knee joint, influences the blood and lymph circulation, vascular tone, microcirculation processes in the tissues, have anti-ulcer, anti-inflammatory, desensitizing, regenerative effects. Comprehensive use of physical rehabilitation (medical physical therapy, therapeutic massage, physiotherapy, hydrocolonotherapy and mechanotherapy) allows to restore the support and motor function, as well as professional suitability, in full volume.


Keywords

диспластична деформація колінного суглоба; фізична реабілітація; фізіотерапія; масаж

диспластическая деформация коленного сустава; физическая реабилитация; физиотерапия; массаж

knee joint dysplasia; physical rehabilitation; physiotherapy; massage


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Корж Н.А. Остеоартроз — подходы к лечению / Н.А. Корж, В.А. Филиппенко, Н.В. Дедух // Вісник ортопед., травматол. та протез. — 2004. — № 3. — С. 75-78. ISSN 0132-2486. 
2. Сименач Б.И. Заболевания коленного сустава, обусловленные наследстенной предрасположенностью (лечебно-диагностическая тактика) / Б.И. Сименач, Е.П. Бабуркина, Б.А. Пустовойт и др. — Х.: ФЛП Бровин А.В., 2015. — 478 с . 
3. Пустовойт К.Б. Роль диспластичних деформацій кісткових компонентів колінного суглоба у формуванні гонартрозу, прогноз його розвитку [Текст]: автореф. дис… канд. мед. наук, спец.: 14.01.21 — травматологія та ортопедія / Пустовойт К.Б. — Х.: ДУ «Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка АМН України», 2013. — 20 с.
4. Пустовойт Б.А. Хірургічна профілактика диспластичного гонартрозу: автореф. дис… докт. мед. наук: 14.01.21 / Борис Анатольович Пустовойт; ХНДІОТ. — Харків, 1996. — 43 с.
5. Добровольский В.К. Клинико-физиологическое обоснование лечебного применения физических упражнений / В.К. Добровольский // Учебник инструктора по лечебной физической культуре / [под ред. В.П. Правосудова]. — М.: ФиС, 1974. — С. 67-84.
6. Белорусова Л.В. Оценка эффективности занятий лечебной физической культурой / Л.В. Белорусова, И.С. Дамскер // Учебник инструктора по лечебной физической культуре / [под ред. В.П. Правосудова]. — М.: ФиС, 1980. — С. 24-33.
7. Мухін В.М. Фізична реабілітація: [підручник для студ. вищ. навч. закладів фіз. виховання і спорту] / В.М. Мухін. — К.: Олімпійська література, 2005. — С. 127-180.
8. Мусалатов Х.А. Травма и травматизм / Х.А. Мусалатов, Г.С. Юмашев, М.Н. Елизаров // Травматология и ортопедия / [под ред. Х.А. Мусалатова, Г.С. Юмашева]. — М.: Медицина, 1995. — С. 15-20.
9. Єфіменко П.Б. Техніка та методика класичного масажу: [навчальний посібник] / П.Б. Єфіменко. — Харків: ОВС, 2007. — 216 с.
10. Еремушкин М.А. Классическая техника массажа при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата: [справочное пособие] / М.А. Еремушкин. — СПб.: Наука и техника, 2010. — 192 с
11. Физиотерапия и курортология / под ред. В.М. Боголюбова. — М.: БИНОМ, 2009. — 312 с.
12. Каптелин А.Ф. Гидрокинезотерапия в ортопедии и травматологии / А.Ф. Каптелин. — М.: Медицина, 1986. — С. 7-19.
13. Яковенко Н.П. Фізіотерапія: [підручник] / Н.П. Яковенко, В.Б. Самойленко. — К.: ВСВ «Медицина», 2011. — 256 с.
14. Сосин И.Н. Фізіотерапія в ортопедії, травматології і нейрохірургії: [довідковий посібник] / [під ред. И.Н. Со-сина]. — К.: Здоров’я, 1996. — С. 313- 316; 
15. Шестакова Т.Н. Методы оценки эффективности лечебной физической культуры при заболеваниях внутренних органов: [метод. пособие] / Т.Н. Шестакова. — Минск: БГИФК, 1985. — 66 с.
 

Similar articles

Реабілітація хворих при ізольованих та поєднаних ушкодженнях менісків з ушкодженнями хряща колінного суглоба
Authors: Страфун С.С., Костогриз О.А., Державна установа «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України», м. Київ
"Тrauma" Том 13, №4, 2012
Date: 2013.02.19
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Імітаційне комп’ютерне моделювання впливу латерального релізу на нестабільність надколінка диспластичного генезу
Authors: Бур’янов О.А.1, Крищук М.Г.2, Лиходій В.В.1, Єщенко В.О.2, Задніченко М.О.1, Соболевський Ю.Л.1, 1 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра травматології та ортопедії, м. Київ, 2 НТУ України «Київський політехнічний інститут», кафедра динаміки, міцності машин та опору матеріалів
"Тrauma" Том 14, №2, 2013
Date: 2013.05.16
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Морфологічні та біомеханічні зміни диспластичного синдрому сагітальної девіації виростків стегнової кістки
Authors: Шимон В.М., Пушкаш І.І. - Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», кафедра загальної хірургії з курсом травматології та ортопедії, судової медицини, оперативної хірургії медичного факультету; Науково-дослідний інститут травми, м. Ужгород
"Тrauma" Том 15, №2, 2014
Date: 2014.06.05
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Розробка підходів до формування критерій-орієнтованої програми реабілітації хворих після реконструкції передньої хрестоподібної зв’язки
Authors: Рой І.В., Баяндіна О.І., Костогриз О.А., Біла І.І., Горбунов О.А. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
"Тrauma" Том 14, №6, 2013
Date: 2014.01.22
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches

Back to issue