Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 12, №6, 2017

Back to issue

Modern aspects of diagnosis, treatment and prevention of obesity in children

Authors: Салтанова С.Д.
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Ожиріння є однією з актуальних медико-соціальних проблем сучасності. Відзначається збільшення поширеності ожиріння серед дітей. Кількість дітей у світі віком до 5 років із надлишковою масою тіла та ожирінням становить 44 мільйони. Ожиріння в дитячому віці є фактором ризику для розвитку тяжкої супутньої патології. Дитяче ожиріння — тяжкий прогностичний фактор ожиріння в дорослих. Реєструється підвищений рівень передчасної смерті в дорослих, які страждали від ожиріння в дитинстві. Заходи профілактики та лікування дитячого ожиріння повинні бути спрямовані на всю родину, а не тільки на хвору дитину. З метою профілактики ожиріння слід обмежувати надлишкове вживання калорій. Для підвищення ефективності профілактики ожиріння в дітей вживання енергії потрібно поєднувати з підвищенням фізичної активності. Основним методом лікування ожиріння в дітей є модифікація способу життя, що включає корекцію харчування, призначення фізичних навантажень та поведінкову терапію. Впровадження шкільних програм, що передбачають збільшення фізичної активності та оптимізацію харчування школярів, підвищує ефективність боротьби з дитячим ожирінням. Фармакотерапія при ожирінні в дітей призначається при неефективності програм з модифікації способу життя. Для медикаментозного лікування ожиріння в дітей застосовується орлістат. Ефективність фармакотерапії підвищується при її поєднанні з комплексними програмами з модифікації способу життя. За кордоном при морбідному ожирінні в підлітків у разі неефективності нехірургічного лікування використовується баріатрична хірургія. У результаті оперативного втручання знижується індекс маси тіла, покращується перебіг супутніх захворювань, підвищується якість життя пацієнтів. Баріатрична хірургія пов’язана з ризиком розвитку побічних ефектів, що потребує проведення безперервного моніторингу ускладнень. Для лікування та профілактики ожиріння в дітей необхідним є мультидисциплінарний підхід із залученням спеціалістів різного профілю.

Ожирение является одной из актуальных медико-социальных проблем современности. Отмечается увеличение распространенности ожирения среди детей. Количество детей в мире в возрасте до 5 лет с избыточной массой тела и ожирением составляет 44 млн. Ожирение в детском возрасте является фактором риска для развития тяжелой сопутствующей патологии. Детское ожирение — важный прогностический фактор ожирения у взрослых. Регистрируется повышенный уровень преждевременной смерти у взрослых, которые страдали ожирением в детстве. Меры по профилактике и лечению детского ожирения должны быть направлены на всю семью, а не только на больного ребенка. С целью профилактики ожирения следует ограничивать избыточное потребление калорий. Для повышения эффективности профилактики ожирения у детей снижение потребления энергии должно сочетаться с увеличением физической активности. Основным методом лечения ожирения у детей является модификация образа жизни, которая включает коррекцию питания, назначение физических нагрузок и поведенческую терапию. Внедрение школьных программ, предусматривающих увеличение физической активности и оптимизацию питания школьников, повышает эффективность борьбы с детским ожирением. Фармакотерапия при ожирении у детей назначается при неэффективности программ по модификации образа жизни. Для медикаментозного лечения ожирения у детей применяется орлистат. Эффективность фармакотерапии повышается при ее сочетании с комплексными программами по модификации образа жизни. За рубежом при морбидном ожирении у подростков в случае неэффективности нехирургического лечения применяется бариатрическая хирургия. В результате оперативного лечения снижается индекс массы тела, улучшается течение сопутствующих заболеваний, повышается качество жизни пациентов. Бариатрическая хирургия связана с риском развития побочных эффектов, что требует проведения непрерывного мониторинга осложнений. Для лечения и профилактики ожирения у детей необходим мультидисциплинарный подход с привлечением специалистов различного профиля.

Obesity is a topical medical and social problem. Prevalence of obesity is increasing among children. The number of children under 5 years of age with overweight and obesity in the world is 44 millions. Obesity in childhood is a risk factor for the development of severe concomitant pathologies. Childhood obesity is an important prognostic factor for obesity in adults. Measures to prevent and treat childhood obesity should be directed not only to the child, but also to the whole family. To prevent obesity, excessive calorie intake should be limited. To increase the effectiveness of preventing obesity among children, we should combine reduction of energy intake with an increased physical activity. Lifestyle modification (correction of nutrition, exercise and behavioral therapy) is the main method of treating children’s obesity. Introduction of school programs that increase physical activity and optimize the nutrition improve the effectiveness of treatment for childhood obesity. In case of ineffectiveness of lifestyle modification, pharmacotherapy may be prescribed. Orlistat is a medication for the treatment of obesity in children. The effectiveness of pharmacotherapy is enhanced when it is combined with integrated programs of lifestyle modification. Bariatric surgery should be used in cases of morbid obesity or failure of non-surgical treatment. Surgical treatment leads to body mass index decrease, improvement of concomitant diseases and quality of life. Bariatric surgery also has a risk of side effects, which requires continuous monitoring of complications. For the treatment and prevention of obesity, children need a multidisciplinary approach involving different specialists.


Keywords

ожиріння; діти; діагностика; лікування; профілактика; огляд

ожирение; дети; диагностика; лечение; профилактика; обзор

obesity; children; diagnosis; treatment; prevention; review


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Luzina EV, Tomina EA, Zhilina AA. Obesity and intestinal diseases. Klinicheskaja Medicina. 2013;91(6):63-7. (In Russian).
2. Bezvushko EV, Kostura VL. Overweight and obesity and health in children. Vіsnik Problem Bіologії і Medicini. 2015;2(1):68-72. (In Ukrainian).
3. Galienko LI. Obesity as a topic medical and social problem in Ukraine and in the world. Shіdnoєvropejs'kij Zhurnal Gromads'kogo Zdorov’ja. 2015;1(22):92-3. (In Ukrainian).
4. Zelinska NB, Rudenko NG. Analysis of statistical indicators of pediatric endocrinology care in Ukraine in 2015 year. Ukraїns'kij Zhurnal Ditjachoї Endokrinologії. 2016;2:7-17. (In Ukrainian).
5. Krebs NF, Himes JH, Jacobson D, Nicklas TA, Guilday P, Styne D. Assessment of child and adolescent overweight and obesity. Pediatrics. 2007;120 (Suppl 4):S193-S228. doi: 10.1542/peds.2007-2329D.
6. American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care. 2014;37(Suppl 1):S81–S90. doi: 10.2337/dc14-S081.
7. Eriksson JG, Kajantie E, Lampl M, Osmond C. Trajectories of body mass index amongst children who develop type 2 diabetes as adults. J Intern Med. 2015;278:219-26. doi: 10.1111/joim.12354.
8. Farooqi IS, O’Rahilly S. Mutations in ligands and receptors of the leptin-melanocortin pathway that lead to obesity. Nat Clin Pract Endocrinol Metab. 2008;4(10):569-77. doi: 10.1038/ncpendmet0966.
9. Styne DM, Arslanian SA, Connor EL, et al. Pediatric obesity—assessment, treatment, and prevention: an Endocrine Society Clinical Practice guideline. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2017;102(3):709-57. doi: 10.1210/jc.2016-2573.
10. Reinehr T, Hinney A, de Sousa G, Austrup F, Hebebrand J, Andler W. Definable somatic disorders in overweight children and adolescents. J Pediatr. 2007;150(6):618-22. doi: 10.1016/j.jpeds.2007.01.042.
11. Rosenfield RL, Lipton RB, Drum ML. Thelarche, pubarche, and menarche attainment in children with normal and elevated body mass index. Pediatrics. 2009;123(1):84-8. doi: 10.1542/peds.2008-0146.
12. Mamun AA, Hayatbakhsh MR, O’Callaghan M, Williams G, Najman J. Early overweight and pubertal maturation—pathways of association with young adults’ overweight: a longitudinal study. Int J Obes. 2009;33(1):14-20. doi: 10.1038/ijo.2008.220.
13. Han JC, Lawlor DA, Kimm SY. Childhood obesity. Lancet. 2010;375(9727):1737-48. doi: 10.1016/S0140-6736(10)60171-7.
14. Steele CA, Cuthbertson DJ, MacFarlane IA, et al. Hypothalamic obesity: prevalence, associations and longitudinal trends in weight in a specialist adult neuroendocrine clinic. Eur J Endocrinol. 2013;168:501-7. doi: 10.1530/EJE-12-0792.
15. BeLue R, Francis LA, Colaco B. Mental health problems and overweight in a nationally representative sample of adolescents: effects of race and ethnicity. Pediatrics. 2009;123(2):697-702. doi: 10.1542/peds.2008-0687.
16. Zametkin AJ, Zoon CK, Klein HW, Munson S. Psychiatric aspects of child and adolescent obesity: a review of the past 10 years. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2004;43(2):134-50.
17. James J, Thomas P, Cavan D, Kerr D. Preventing childhood obesity by reducing consumption of carbonated drinks: cluster randomised controlled trial. BMJ. 2004;328:1237. doi: 10.1136/bmj.38077.458438.EE.
18. Bray GA, Popkin BM. Calorie-sweetened beverages and fructose: what have we learned 10 years later. Pediatr Obes. 2013;8(4):242-8. doi: 10.1111/j.2047-6310.2013.00171.x.
19. Shefferly A, Scharf RJ, DeBoer MD. Longitudinal evaluation of 100% fruit juice consumption on BMI status in 2–5-year-old children. Pediatr Obes. 2016;11(3):221-7. doi: 10.1111/ijpo.12048.
20. Muckelbauer R, Barbosa CL, Mittag T, Burkhardt K, Mikelaishvili N, Muller-Nordhorn J. Association between water consumption and body weight outcomes in children and adolescents: a systematic review. Obesity (Silver Spring). 2014;22:2462-75. doi: 10.1002/oby.20911.
21. Tremblay MS, LeBlanc AG, Kho ME, et al. Systematic review of sedentary behaviour and health indicators in school-aged children and youth. Int J Behav Nutr Phys Act. 2011;8:98. doi: 10.1186/1479-5868-8-98.
22. Davis CL, Tomporowski PD, McDowell J. Exercise improves executive function and achievement and alters brain activation in overweight children: a randomized, controlled trial. Health Psychol. 2011;30:91-8. doi: 10.1037/a0021766.
23. World Health Organization. Media center. Facts sheet. Obesity and overweight. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ Updated June 2016.
24. Fatima Y, Doi SAR, Mamun AA. Longitudinal impact of sleep on overweight and obesity in children and adolescents: a systematic review and bias-adjusted meta-analysis. Obes Rev. 2015;16:137-49. doi: 10.1111/obr.12245.
25. Hjorth MF, Quist JS, Andersen R, et al. Change in sleep duration and proposed dietary risk factors for obesity in Danish school children. Pediatr Obes. 2014;9(6):e156–e159. doi: 10.1111/ijpo.264.
26. Fisher A, McDonald L, van Jaarsveld CH, et al. Sleep and energy intake in early childhood. Int J Obes. 2014;38(7):926-9. doi: 10.1038/ijo.2014.50.
27. Small L, Lane H, Vaughan L, Melnyk B, McBurnett D. A systematic review of the evidence: the effects of portion size manipulation with children and portion education/training interventions on dietary intake with adults. Worldviews Evid Based Nurs. 2013;10(2):69-81. doi: 10.1111/j.1741-6787.2012.00257.x.
28. Halliday JA, Palma CL, Mellor D, Green J, Renzaho AM. The relationship between family functioning and child and adolescent overweight and obesity: a systematic review. Int J Obes (Lond). 2014;38(4):480-93. doi: 10.1038/ijo.2013.213.
29. Vamosi M, Heitmann BL, Kyvik KO. The relation between an adverse psychological and social environment in childhood and the development of adult obesity: a systematic literature review. Obes Rev. 2010;11:177-84. doi: 10.1111/j.1467-789X.2009.00645.x.
30. McMurray RG, Harrell JS, Bangdiwala SI, Bradley CB, Deng S, Levine A. A school-based intervention can reduce body fat and blood pressure in young adolescents. J Adolesc Health. 2002;31(2):125-32. doi: 10.1016/S1054-139X(02)00348-8.
31. Foster GD, Linder B, Baranowski T, Cooper DM, Goldberg L, Harrell JS, Kaufman F, Marcus MD, Trevino RP, Hirst K. A school-based intervention for diabetes risk reduction. N Engl J Med. 2010;363(5):443-53. doi: 10.1056/NEJMoa1001933.
32. Yin Z, Moore JB, Johnson MH,Barbeau P, Cavnar M, Thornburg J, Gutin B. The Medical College of Georgia Fitkid project: the relations between program attendance and changes in outcomes in year 1. Int J Obes. 2005;29 (Suppl 2):S40–S45. doi: 10.1038/sj.ijo.0803061.
33. Lloyd-Richardson EE, Jelalian E, Sato AF, Hart CN, Mehlenbeck R, Wing RR. Two-year follow-up of an adolescent behavioral weight control intervention. Pediatrics. 2012;130(2):e281–e288. doi: 10.1542/peds.2011-3283.
34. McGovern L, Johnson JN, Paulo R, et al. Clinical review: treatment of pediatric obesity: a systematic review and meta-analysis of randomized trials. J Clin Endocrinol Metab. 2008;93(12):4600-5. doi: 10.1210/jc.2006-2409.
35. Arora M, Nazar GP, Gupta VK, Perry CL, Reddy KS, Stigler MH. Association of breakfast intake with obesity, dietary and physical activity behavior among urban school-aged adolescents in Delhi, India: results of a cross-sectional study. BMC Public Health. 2012;12:881. doi: 10.1186/1471-2458-12-881.
36. Grydeland M, Bergh IH, Bjelland M, et al. Correlates of weight status among Norwegian 11-year-olds: the HEIA study. BMC Public Health. 2012;12:1053. doi: 10.1186/1471-2458-12-1053.
37. Wansink B, Painter JE, North J. Bottomless bowls: why visual cues of portion size may influence intake. Obes Res. 2005;13(1):93-100. doi: 10.1038/oby.2005.12.
38. Lee DC, Pate RR, Lavie CJ, Sui X, Church TS, Blair SN. Leisuretime running reduces all-cause and cardiovascular mortality risk. J Am Coll Cardiol. 2014;64(5):472-81. doi: 10.1016/j.jacc.2014.04.058.
39. Griffiths LJ, Parsons TJ, Hill AJ. Self-esteem and quality of life in obese children and adolescents: a systematic review. Int J Pediatr Obes. 2010;5(4):282-304. doi: 10.3109/17477160903473697.
40. Gibson LY, Byrne SM, Blair E, Davis EA, Jacoby P, Zubrick SR. Clustering of psychosocial symptoms in overweight children. Aust N Z J Psychiatry. 2008;42(2):118-25. doi: 10.1080/00048670701787560.
41. Sherafat-Kazemzadeh R, Yanovski SZ, Yanovski JA. Pharmacotherapy for childhood obesity: present and future prospects. Int J Obes. 2013;37(1):1-15. doi: 10.1038/ijo.2012.144.
42. Berkowitz RI, Wadden TA, Tershakovec AM, Cronquist JL. Behavior therapy and sibutramine for the treatment of adolescent obesity: a randomized controlled trial. JAMA. 2003;289(14):1805-12. doi: 10.1001/jama.289.14.1805.
43. Weng SF, Redsell SA, Swift JA, Yang M, Glazebrook CP. Systematic review and meta-analyses of risk factors for childhood overweight identifiable during infancy. Arch Dis Child. 2012;97(12):1019-26. doi: 10.1136/archdischild-2012-302263.
44. Maahs D, de Serna DG, Kolotkin RL, Ralston S, Sandate J, Qualls C, Schade DS. Randomized, double-blind, placebo-controlled trial of orlistat for weight loss in adolescents. Endocr Pract. 2006;12(1):18-28. doi: 10.4158/EP.12.1.18.
45. McDuffie JR, Calis KA, Uwaifo GI, et al. Three-month tolerability of orlistat in adolescents with obesity-related comorbid conditions. Obes Res. 2002;10(7):642-50. doi: 10.1038/oby.2002.87.
46. Nobili V, Vajro P, Dezsofi A, et al. Indications and limitations of bariatric intervention in severely obese children and adolescents with and without nonalcoholic steatohepatitis: ESPGHAN Hepatology Committee position statement. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015;60(4):550-61. doi: 10.1097/MPG.0000000000000715.
47. Sarr MG. Medical indications for weight-loss surgery in adolescents: but are there other equally important indications? JAMA Pediatr. 2014;168(1):11-2. doi: 10.1001/jamapediatrics.2013.4496.
48. Zeller MH, Modi AC, Noll JG, Long JD, Inge TH. Psychosocial functioning improves following adolescent bariatric surgery. Obesity (Silver Spring). 2009;17:985-90. doi: 10.1038%2Foby.2008.644.
49. Zeller MH, Reiter-Purtill J, Ratcliff MB, Inge TH, Noll JG. Two year trends in psychosocial functioning after adolescent Roux-en-Y gastric bypass. Surg Obes Relat Dis. 2011;7(6):727-32. doi: 10.1016/j.soard.2011.01.034.
50. Inge TH, Courcoulas AP, Jenkins TM, et al. Weight loss and health status 3 years after bariatric surgery in adolescents. N Engl J Med. 2016;374:113-23. doi: 10.1056/NEJMoa1506699.
51. Al-Qahtani AR. Laparoscopic adjustable gastric banding in adolescent: safety and efficacy. J Pediatr Surg. 2007;42(5):894-7. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2006.12.057.
52. Olbers T, Gronowitz E, Werling M, et al. Two-year outcome of laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass in adolescents with severe obesity: results from a Swedish nationwide study (AMOS). Int J Obes. 2012;36(11):1388-95. doi: 10.1038/ijo.2012.160.
53. Inge TH, Jenkins TM, Zeller M, et al. Baseline BMI is a strong predictor of nadir BMI after adolescent gastric bypass. J Pediatr. 2010;156(1):103-8.e1. doi: 10.1016/j.jpeds.2009.07.028.
54. Lawson ML, Kirk S, Mitchell T, et al. One-year outcomes of Roux-en-Y gastric bypass for morbidly obese adolescents: a multicenter study from the Pediatric Bariatric Study Group. J Pediatr Surg. 2006;41(1):137-43. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2005.10.017.
55. Inge TH, Zeller MH, Jenkins TM, et a. Perioperative outcomes of adolescents undergoing bariatric surgery: the Teen- Longitudinal Assessment of Bariatric Surgery (Teen-LABS) study. JAMA Pediatr. 2014;168(1):47-53. doi: 10.1001/jamapediatrics.2013.4296.
56. Sugerman HJ, Sugerman EL, DeMaria EJ, et al. Bariatric surgery for severely obese adolescents. J Gastrointest Surg. 2003;7(1):102-8. doi: 10.1056/NEJMct067019.
57. Nogueira I, Hrovat K. Adolescent bariatric surgery: review on nutrition considerations. Nutr Clin Pract. 2014;29(6):740-6. doi: 10.1177/0884533614552851.
58. Kaulfers AM, Bean JA, Inge TH, Dolan LM, Kalkwarf HJ. Bone loss in adolescents after bariatric surgery. Pediatrics. 2011;127(4):e956–e961. doi: 10.1542/peds.2010-0785.
59. Wasserman H, Inge TH. Bariatric surgery in obese adolescents: opportunities and challenges. Pediatr Ann. 2014;43(9):e230–e236. doi: 10.3928/00904481-20140825-10.
60. Barnett SJ. Surgical management of adolescent obesity. Adv Pediatr. 2013;60(1):311-25. doi: 10.1016/j.yapd.2013.04.014.

Similar articles

Metabolic and Psychological Restricts of Nutrition Correction in Overweight Children
Authors: Чайченко Т.В., Георгиевская Н.В. - Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина
"Child`s Health" 5 (73) 2016
Date: 2016.10.27
Categories: Gastroenterology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Authors: Constantine Tsigos, Endocrinology, Metabolism and Diabetes Unit, Evgenidion Hospital, Athens University Medical School, Athens, Greece Vojtech Hainer, Obesity Management Centre, Institute of Endocrinology, Prague, Czech Republic Arnaud Basdevant, Department of Endocrinology, Pitie Salpetriere Hospital; Pierre and Marie Curie-Paris 6 University, Paris, France Nick Finer, Institute for Metabolic Sciences, Univeristy of Cambridge School of Clinical Medicine, Cambridge, UK Martin Fried, Clinical Center for Minimally Invasive and Bariatric Surgery, ISCARE-Lighthouse, Prague and 1st Medical Faculty, Charles University, Prague, Czech Republic; representative of the International Federation for the Surgery of Obesity — European Chapter Elisabeth Mathus-Vliegen, Department of Gastroenterology and Hepatology, Academic Medical Centre, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands Dragan Micic, Center for Metabolic Disorders in Endocrinology, Institute of Endocrinology, Diabetes and Diseases of Metabolism, Clinical Center of Serbia, Belgrade, Serbia Maximo Maislos, Atherosclerosis and Metabolism Unit, Soroka UMC, Ben-Gurion University SHC, Beer Sheva, Israel Gabriela Roman, Clinical Center of Diabetes, Nutrition, Metabolic diseases, Iuliu Hatieganu University, Cluj-Napoca, Romania Yves Schutz, Department of Physiology, University of Lausanne, Lausanne, Switzerland Hermann Toplak, Department of Medicine, Institute for Diabetes and Metabolism, Medical University, Graz, Austria Barbara Zahorska-Markiewicz, Department of Pathophysiology, Medical University of Silesia, Katowice, Poland for the Obesity Management Task Force of the European Association for the Study of Obesity
International journal of endocrinology 6 (30) 2010
Date: 2010.11.16
Categories: Endocrinology
Role of Obesity in the Progression of Diabetic Nephropathy in Patients with Diabetes Mellitus  (Literature Review)
Authors: Ахмедова Ш.У., Даминова М.Н., Кадырова З.С. Ташкентский медицинский педиатрический институт, г. Ташкент, Узбекистан
International journal of endocrinology 6 (78) 2016
Date: 2016.11.17
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual

Back to issue