Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 18, №5, 2017

Back to issue

Results of shoulder arthroplasty

Authors: Cтрафун С.С.(1), Сергієнко Р.О.(2), Богдан С.В.(1), Юрійчук Л.М.(3)
(1) — ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Клініка «Сучасна ортопедія», м. Київ, Україна
(3) — Івано-Франківська обласна клінічна лікарня, м. Івано-Франківськ, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Ендопротезування плечового суглоба є поширеною у світі операцією. В Україні кількість ендопротезувань плечового суглоба лишається мізерною й не перевищує 30 операцій на рік. Мета: дослідити результати протезування плечового суглоба у хворих із деформуючим артрозом плечового суглоба 3–4-ї ст. за J. Kellgren, багатоуламковими внутрішньосуглобовими переломами проксимального епіметафіза плеча та їх наслідками. Матеріали та методи. Клінічну групу становили 108 хворих, яким було виконано тотальне та однополюсне протезування плечового суглоба в період з 2006 по 2016 рік у відділі реконструктивно-відновної хірургії верхньої кінцівки Державної установи «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» (м. Київ). Усіх хворих залежно від проведеного оперативного чи консервативного лікування було розподілено на три групи: група А — хворі з деформуючим артрозом плечового суглоба 3–4-ї ст. за J. Kellgren, група В — хворі з багатоуламковими внутрішньосуглобовими переломами проксимального епіметафіза плеча, група С — хворі з наслідками багатоуламкових внутрішньосуглобових переломів проксимального епіметафіза плеча. Оцінку функції плечового суглоба проводили за шкалами Constant Shoulder Score та Oxford Shoulder Score до операції (за винятком групи В) та через 3, 6, 12, 18 міс. після операції. У переважної більшості хворих ми застосовували однополюсне протезування. Використовували ендопротези Stryker або Biomet. У всіх хворих застосовували стандартну програму реабілітації, розроблену на базі нашої клініки. Результати. Ендопротезування плечового суглоба забезпечує вірогідне покращення його функції у хворих, старших від 50 років, з деформуючими артрозами плечового суглоба, багатоуламковими внутрішньосуглобовими переломами проксимального епіметафіза плеча та їх наслідками (р < 0,01). Найкращі середні результати протезування плечового суглоба як за шкалою Constant Shoulder Score, так і за шкалою Oxford Shoulder Score отримані в групі А (хворі з деформуючим артрозом плечового суглоба). Середній приріст функції плечового суглоба у хворих групи А через 6 міс. після оперативного лікування становив 21,0 ± 2,8 бала (р < 0,05) та 10,0 ± 2,1 бала (р < 0,05) відповідно. Найгірші результати отримані як за шкалою Constant Shoulder Score, так і за шкалою Oxford Shoulder Score в групі С (хворі з наслідками багатоуламкових внутрішньосуглобових переломів проксимального епіметафіза плеча). Середній приріст функції плечового суглоба у хворих групи С через 6 міс. після оперативного лікування становив лише 18,0 ± 3,9 бала (р < 0,05) та 6,0 ± 1,9 бала (р < 0,05) відповідно.

Актуальность. Эндопротезирование плечевого сустава является одной из распространенных в мире операций. В Украине количество эндопротезирований плечевого сустава остается ничтожным и не превышает 30 операций в год. Цель: изучить результаты протезирования плечевого сустава у больных с деформирующим артрозом плечевого сустава 3–4-й ст. по J. Kellgren, многооскольчатыми внутрисуставными переломами проксимального эпиметафиза плеча и их последствиями. Материалы и методы. Клиническую группу составили 108 больных, которым было выполнено тотальное или однополюсное протезирование плечевого сустава в период с 2006 по 2016 год в отделе реконструктивно-восстановительной хирургии верхней конечности Государственного учреждения «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины» (г. Киев). Все больные в зависимости от проведенного оперативного или консервативного лечения были разделены на три группы: группа А — больные с деформирующим артрозом плечевого сустава 3–4-й ст. по J. Kellgren, группа В — больные с многооскольчатыми внутрисуставными переломами проксимального эпиметафиза плеча, группа С — больные с последствиями многооскольчатых внутрисуставных переломов проксимального эпиметафиза плеча. Оценку функции плечевого сустава проводили по шкалам Constant Shoulder Score и Oxford Shoulder Score до операции (за исключением группы В) и через 3, 6, 12, 18 мес. после операции. У подавляющего большинства больных мы применяли однополюсное протезирование. Использовали эндопротезы Stryker или Biomet. У всех больных применяли стандартную программу реабилитации, которая разработана на базе нашей клиники. Результаты. Эндопротезирование плечевого сустава обеспечивает достоверное улучшение его функции у больных старше 50 лет с деформирующими артрозами плечевого сустава, многооскольчатыми внутрисуставными переломами проксимального эпиметафиза плеча и их последствиями (р < 0,01). Лучшие средние результаты протезирования плечевого сустава как по шкале Constant Shoulder Score, так и по шкале Oxford Shoulder Score получены в группе А (больные с деформирующим артрозом плечевого сустава). Средний прирост функции плечевого сустава у больных группы А через 6 мес. после оперативного лечения составил 21,0 ± 2,8 балла (р < 0,05) и 10,0 ± 2,1 балла (р < 0,05) соответственно. Худшие результаты получены как по шкале Constant Shoulder Score, так и по шкале Oxford Shoulder Score в группе С (больные с последствиями многооскольчатых внутрисуставных переломов проксимального эпиметафиза плеча). Средний прирост функции плечевого сустава у больных группы С через 6 мес. после оперативного лечения составил лишь 18,0 ± 3,9 балла (р < 0,05) и 6,0 ± 1,9 балла (р < 0,05) соответственно.

Background. Shoulder arthroplasty is one of the widespread surgeries in the world. In Ukraine, the number of the shoulder joint arthroplasties is negligible and does not exceed 30 operations per year. The purpose of our work was to investigate the results of shoulder arthroplasty in patients with deforming arthrosis of the shoulder joint of 3–4 J. Kellgren stage, with polyfragmental intraarticular fractures of the proximal humerus and their consequences. Materials and methods. The clinical group consisted of 108 patients who underwent total unipolar shoulder joint arthroplasty in the period from 2006 to 2016 in the department of microsurgery and reconstructive surgery of the upper extremity of State Institution “Institute of Traumatology and Orthopedics of NAMS of Ukraine” (Kyiv). All patients were divided in to three groups: group A — patients with deforming arthrosis of the shoulder joint of 3–4 J. Kellgren stage, group B — patients with polyfragmental intraarticular fractures of the proximal humerus, group C — patients with the consequences of polyfragmental intraarticular fractures of the proximal humerus. The evaluation of the shoulder joint function was performed with the Constant Shoulder Score and Oxford Shoulder Score prior to the surgery (except for group B) and 3, 6, 12, and 18 months after the operation. In the vast majority of patients, we applied unipolar prosthesis. We used Stryker or Biomet endoprostheses. All patients used a standard rehabilitation program that was developed in our clinic. Results. Shoulder arthroplasty enables significant improvement in shoulder joint function in patients over 50 years with deforming arthrosis of the joint, with polyfragmental intraarticular fractures of the proximal humerus and their consequences (p < 0.01). The best average results of shoulder joint arthroplasty according to Constant Shoulder Score and Oxford Shoulder Score were obtained in group A (patients with deforming arthrosis of the shoulder joint). The average increase in the function of the shoulder joint in patients of group A six months after surgical treatment was 21.0 ± 2.8 points (p < 0.05) and 10.0 ± 2.1 points (p < 0.05), respectively. The worst results on the Constant Shoulder Score and Oxford Shoulder Score were received in group C (patients with consequences of polyfragmental intraarticular fractures of the proximal humerus). The average increase in the function of the shoulder joint in patients from group C six months after surgery was only 18.0 ± 3.9 points (p < 0.05) and 6.0 ± 1.9 points (p < 0.05), respectively.


Keywords

плечовий суглоб; ендопротезування; омартроз

плечевой сустав; эндопротезирование; омартроз

shoulder joint; arthroplasty; omarthrose


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1.  Williams G.R. Jr. Shoulder and elbow arthroplasty. — Philadelphia: Lipp. W&W, 2005. — 495 p.
2. Karl J.W. The Epidemiology of Upper Extremity Fractures in the United States, 2009 / J.W. Karl, P.R. Olson, M.P. Rosenwasser // J. Orthop. Trauma. — 2015. — № 16. — Р. 25-28.
3. Habermeyer P. Classifications and Scores of the Sholder / P. Habermeyer, P. Magosch, S. Lichtenberg. — Berlin: Sprin-ger, 2006. — 297 р.
4. Schliemann B. Treatment of proximal humerus fractures with a CFR-PEEK plate: 2-year results of a prospective study and comparison to fixation with a conventional locking plate / B. Schliemann, R. Hartensuer, T. Koch, C. Theisen [et al.] // J. Shoulder Elbow Surg. — 2015. — № 19. — Р. 55-68.

Similar articles

Результати лікування хворих із переломами проксимального епіметафіза плечової кістки
Authors: Страфун С.С., Богдан С.В., Сергієнко Р.О., Макаров В.Б. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
"Тrauma" Том 16, №3, 2015
Date: 2015.08.07
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Treatment of a «Terrible Triad» of the Shoulder
Authors: Страфун С.С., Богдан С.В., Лисак А.С.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 17, №6, 2016
Date: 2017.01.11
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Results of the treatment of patients with partial tears of the supraspinatus and subscapularis muscles of the shoulder
Authors: Страфун С.С., Страфун О.С., Богдан С.В., Аббасов С.М.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 19, №6, 2018
Date: 2019.01.16
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Terrible triad of the shoulder. Diagnostic problems
Authors: Страфун С.С., Лисак А.С., Сухін О.Ю.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 20, №2, 2019
Date: 2019.06.03
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual

Back to issue