Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

Украинский журнал хирургии 3 (34) 2017

Вернуться к номеру

Реваскуляризація нижньої кінцівки в умовах хронічної критичної ішемії

Авторы: Венгер І.К., Костів С.Я., Вайда А.Р., Колотило О.Б., Буднік Д.Ю.
ДНВЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

Рубрики: Хирургия

Разделы: Клинические исследования

Версия для печати


Резюме

У роботі подані результати обстеження та лікування 92 пацієнтів з облітеруючим атеросклерозом в умовах хронічної критичної ішемії. За даними візуалізаційних методів обстеження пацієнтів розподілено на 3 групи з виділенням провідного оклюзійно-стенотичого сегмента ураження та вибором хірургічної тактики відповідно. Для забезпечення функціонування підколінно-задньотибіального автовенозного шунта при високому периферичному судинному опорі запропонований спосіб анстомозування дистального сегмента автовенозного шунта за типом «кінець у бік» із артеріовенозною норицею. Ґрунтуючись на визначенні внутрішньошкірної швидкості кровотоку на тилі стопи у хворих із хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок, проводили прогнозування наслідків реваскуляризуючих операцій.

В работе представлены результаты обследования и лечения 92 пациентов с облитерирующим атеросклерозом в условиях хронической критической ишемии. По данным визуализационных методов обследования пациенты разделены на 3 группы с выделением ведущего окклюзионно-стенотического сегмента поражения и выбором хирургической тактики соответственно. Для обеспечения функционирования подколенно-заднетибиального аутовенозного шунта при высоком периферическом сосудистом сопротивлении предложен способ анастомозирования дистального сегмента аутовенозного шунта по типу «конец в бок» с артериовенозным свищом. Основываясь на определении внутрикожной скорости кровотока на тыле стопы у больных хронической критической ишемией нижних конечностей, проводили прогнозирование последствий реваскуляризирующих операций.

The article presents the results of examination and treatment of 92 patients with obliterating atherosclerosis under chronic critical ischemia. Based on imaging methods patients were divided into 3 groups with the isolation of a leading occlusive and stenotic segment and the choice of surgical approach accordingly. To ensure the functioning of the popliteal-posterotibial autovenous shunt with high peripheral vascular resistance, a method is provided of end-to-side anastomosis of the distal segment of autovenous shunt with arteriovenous fistula. Based on the determination of intradermal blood flow of the rear of the foot in patients with chronic critical limb ischemia, the effects of revascularization operations were predicted.


Ключевые слова

облітеруючий атеросклероз; хронічна критична ішемія; реваскуляризація

облитерирующий атеросклероз; хроническая критическая ишемия; реваскуляризация

obliterating atherosclerosis; chronic critical ischemia; revascularization


Для ознакомления с полным содержанием статьи необходимо оформить подписку на журнал.


Список литературы

1. Isolated femoral endarterectomy: impact of SFA TASC classification on recurrence of symptoms and need for additional intervention / G. Al-Khoury, L. Marone, R. Chaer, R. Rhee [et al.] // J. Vasc. Surg. — 2009. — Vol. 50, № 4. — P. 784-789.
2. Topal A.E. Lower extremity arterial injuries over a six-year period: outcomes, risk factors, and management / A.E. Topal, M.N. Eren, Y. Celik // Vasc. Health. Risk Manag. — 2010. — Vol. 6. — P. 1103-1110.
3. Белов Ю.В. Повторные реконструктивные операции на аорте и магистральных артериях / Ю.В. Белов, А.Б. Степаненко. — М., 2009. — С. 18-23.
4. Дадвани С.А. Реконструктивная хирургия глубокой артерии бедра в лечении хронической ишемии нижних конечностей / С.А. Дадвани, К.Б. Фролов, Е.Г. Артюхина // Ангиол. и сосуд. хирургия. — 2000. — № 6(3). — С. 66-73.
5. Покровский А.В. Артериализация венозного кровотока стопы в спасении конечности от ампутации у больных облитерирующим тромбангиитом с окклюзией артерий голени и стопы при критической ишемии / А.В. Покровский, В.Н. Дан, А.В. Чупин // Ангиол. и сосуд. хирургия. — 2000. — № 6(1). — С. 86-99.

Похожие статьи

Хірургічне лікування вертебробазилярної недостатності, зумовленої ураженнями хребтових та підключичних артерій
Авторы: В.І. Русин, В.В. Корсак, Є.С. Буцко, А.В. Левицький, М.І. Борсенко - Ужгородський національний університет
Украинский журнал хирургии 3 (12) 2011
Дата: 2011.05.02
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Інтраопераційні зміни гемостазу при реконструктивних операціях на атеросклеротично уражених магістральних артеріях
Авторы: Венгер І.К., Костів С.Я., Вайда А.Р., Буднік Д.Ю. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
Украинский журнал хирургии 1-2 (30-31) 2016
Дата: 2016.09.06
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования
Непряма реваскуляризація нижніх кінцівок при хронічній ішемії як альтернатива ампутації
Авторы: Русин В.І., Корсак В.В., Русин В.В., Горленко Ф.В., Машура В.В., Пекарь М.І. - Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна
Украинский журнал хирургии 1-2 (30-31) 2016
Дата: 2016.09.06
Рубрики: Хирургия
Разделы: Клинические исследования

Вернуться к номеру