Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

"Emergency medicine" 7 (86) 2017

Back to issue

The state of systolic function and diastolic filling of the myocardium in patients with right ventricular myocardial infarction on the background of the Q-wave myocardial infarction of the left ventricle during 6 months of follow-up

Authors: Целуйко В.Й.(1), Лозова Т.А.(2)
(1) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(2) — Сумська міська клінічна лікарня № 1, м. Суми, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Постінфарктне ремоделювання внаслідок інфаркту міокарда (ІМ) правого шлуночка (ПШ) асоціюється з погіршенням прогнозу хворих. Актуальним є визначення зв’язку між ступенем порушень систолічної та діастолічної функції лівого шлуночка (ЛШ) та ПШ і прогресуванням серцевої недостатності (СН) у хворих з ІМ ПШ на фоні Q-ІМ ЛШ. Мета. Визначення особливостей динаміки постінфарктного ремоделювання та стану діастолічної дисфункції міокарда (ДДМ) ЛШ та ПШ у хворих з ІМ ПШ на фоні Q-ІМ ЛШ протягом 6 місяців спостереження та їх зв’язок з прогресуванням СН. Матеріали та методи. Обстежено 309 хворих з Q-ІМ віком 65,50 ± 4,42 року: 1-ша група — 155 пацієнтів з ІМ ПШ на фоні Q-ІМ задньої стінки (ЗС) ЛШ; 2-га група — 53 особи з ІМ ПШ на фоні циркулярного Q-ІМ ЛШ; 3-тя група — 101 хворий з Q-ІМ ЗС ЛШ — група контролю. Ехокардіоскопію з допплерографією проводили на 4–5-ту добу та через 6 місяців після ІМ. Результати. У хворих з ІМ ПШ у гострому періоді відзначали вірогідно більшу частоту псевдонормального та рестриктивного типу ДДМ ЛШ та ПШ (p < 0,05), які формувались на фоні значної дилатації ЛШ, ЛП, ПП та ПШ (p < 0,05), зниження систолічної функції ЛШ та ПШ і підвищення систолічного тиску в легеневій артерії (p < 0,05), що асоціювалось з високою частотою фатальних аритмій (p < 0,05) та вираженими проявами гострої СН у вигляді Killip III та кардіогенного шоку порівняно з групою контролю (p < 0,05). Через 6 місяців відзначалось покращення показників систолічної функції ЛШ і ПШ та показників діастолічного наповнення з ознаками нормалізації та переважанням релаксаційного типу ДДМ ЛШ та ПШ (p < 0,05), проте у пацієнтів після ІМ ПШ визначались більш тяжкі прояви СН у вигляді вірогідно більшої кількості хворих з СН ІІА стадії та функцінальним класом ІІІ (за NYHA) (p < 0,05) порівняно з групою контролю. Висновки. ІМ ПШ на фоні Q-ІМ ЛШ супроводжується більш глибокими порушеннями систолічної функції та діастолічного наповнення ЛШ і ПШ та асоціюється з високою частотою фатальних аритмій, набряку легень та кардіогенного шоку в гострому періоді, а також із прогресуванням СН протягом 6 місяців спостереження.

Актуальность. Постинфарктное ремоделирование вследствие инфаркта миокарда (ИМ) правого желудочка (ПЖ) ассоциируется с ухудшением прогноза больных. Актуальным является определение связи между степенью нарушений систолической и диастолической функций левого желудочка (ЛЖ) и ПЖ и прогрессированием сердечной недостаточности (СН) у больных с ИМ ПЖ на фоне Q-ИМ ЛЖ. Цель. Изучение особенностей динамики постинфарктного ремоделирования и состояния диастолической дисфункции миокарда (ДДМ) ЛЖ и ПЖ у больных с ИМ ПЖ на фоне Q-ИМ ЛЖ в течение 6 месяцев наблюдения и их связь с прогрессированием СН. Материалы и методы. Обследованы 309 больных с Q-ИМ в возрасте 65,50 ± 4,42 года: 1-я группа — 155 пациентов с ИМ ПШ на фоне Q-ИМ задней стенки (ЗС) ЛЖ; 2-я группа — 53 человека с ИМ ПЖ на фоне циркулярного Q-ИМ ЛЖ; 3-я группа — 101 больной с Q-ИМ ЗС ЛЖ — группа контроля. Ехокардиоскопию с допплерографией проводили на 4–5-е сутки и через 6 месяцев после ИМ. Результаты. У больных с ИМ ПЖ в остром периоде выявляли достоверно большую частоту псевдонормального и рестриктивного типов ДДМ ЛЖ и ПЖ (p < 0,05), которые формировались на фоне значительной дилатации ЛШ, ЛП, ПП и ПЖ (p < 0,05), снижения систолической функции ЛЖ и ПЖ и повышения систолического давления в легочной артерии (p < 0,05), что ассоциировалось с высокой частотой фатальных аритмий (p < 0,05) и выраженными проявлениями острой СН в виде Killip III и кардиогенного шока в сравнении с группой контроля (p < 0,05). Через 6 месяцев отмечалось улучшение показателей систолической функции ЛЖ и ПЖ и показателей диастолического наполнения с признаками нормализации и преобладанием релаксационного типа ДДМ ЛЖ и ПЖ (p < 0,05), однако у пациентов после ИМ ПЛЖ определялись более тяжелые проявления СН в виде достоверно большего числа больных с СН ІІА стадии и функционального класса ІІІ (NYHA) (p < 0,05) по сравнению с группой контроля. Выводы. ИМ ПЖ на фоне Q-ИМ ЛЖ сопровождается более выраженными нарушениями систолической функции и диастолического наполнения ЛЖ и ПЖ и ассоциируется с высокой частотой фатальных аритмий, отека легких и кардиогенного шока в остром периоде, а также с прогрессированием СН в течение 6 месяцев наблюдения.

Background. Remodeling after right ventricular myocardial infarction (RV MI) is associated with a poor prognosis. The aim of the study is to evaluate the dynamics of the postinfarction remodeling and the diastolic dysfunction of the left (LV) and right ventricle in patients with RV MI on the background of the Q-MI of the LV and their relationship with the heart failure progression within 6 months of follow-up. Materials and methods. 309 patients with the Q-MI aged 65.50 ± 4.42 years were examined. 155 patients with RV MI on the background the Q-MI of LV posterior wall were included into the 1st group; 2nd group consisted of 53 patients with the RV MI due the Q-MI of the LV of circular localization, and the control group — of 101 patients with the Q-MI of the LV posterior wall. Doppler echocardiography was performed on day 4–5 of acute MI and 6 months after the MI. Results. In patients with RV MI in the acute period, pseudonormal and restrictive type of diastolic dysfunction of the LV and RV (p < 0.05) prevailed, which were formed on the background of significant dilatation of the left and right atrium of the LV and RV (p < 0.05), lower contractility of the LV and RV and increased systolic pressure in the pulmonary artery (p < 0.05) that was associated with a high incidence of fatal arrhythmias (p < 0.05) and severe manifestations of acute heart failure, in particular, the Killip III and cardiogenic shock, as compared with the control group (p < 0.05). The positive dynamics of systolic and diastolic function of the LV and RV was observed after 6 months; in particular, there were cases of diastolic function normalization and prevalence of the relaxation type of the diastolic dysfunction (p < 0.05). Despite this, in patients suffered from RV MI, the progression of heart failure was detected: the IIA stage and the New York Heart Association class III (p < 0.05) were diagnosed more often compared with the control group. Conclusions. The RV MI on the background of the Q-MI of the LV were accompanied by more severe disturbances of the systolic and diastolic function of the LV and RV and associated with a high incidence of fatal arrhythmias, pulmonary edema and cardiogenic shock in the acute period, as well as with the progression of heart failure within 6 months of follow-up.


Keywords

інфаркт міокарда; правий шлуночок; ремоделювання; діастолічна дисфункція; серцева недостатність

инфаркт миокарда; правый желудочек; ремоделирование; диастолическая функция; сердечная недостаточность

myocardial infarction; right ventricle; remodeling; diastolic dysfunction; heart failure


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Abtahi F. Right Ventricular Involvement in either Anterior or Inferior Myocardial Infarction / F. Abtahi, M. Farmanesh, A. Moaref et al. // International Cardiovascular Research Journal. — 2016. — Vol. 10(2). — P. 67-71.
2. Ondrus T. Right ventricular myocardial infarction: From pathophysiology to prognosis / T. Ondrus, J. Kanovsky, T. Novotny et al. // Exp. Clin. Cardiol. — 2013. — Vol. 18(1). — P. 27-30.
3. Dima C. Right Ventricular Infarction / C. Dima, E.H. Yang // Medscape Cardiology. Режим доступу: http://emedicine.medscape.com/article/157961-overview 
4. Jensen C.J. Right ventricular involvement in acute left ventricular myocardial infarction: prognostic implications of MRT findings / C.J. Jensen, M. Jochims, P. Hunold et al. // AJR. — 2010. — Vol. 194. — P. 592-598. 
5. Inohara T. The challenges in the management of right ventricular infarction / T. Inohara, S. Kohsaka, K. Fukuda et al. // European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care. — 2013. — Vol. 2(3). — P. 226-234.
6. Pavlichek M. Right ventricular systolic function assessment: rank of echocardiographic methods vs. cardiac magnetic resonance imaging / M. Pavlichek, A. Wahl, T. Rutz et al. // Eur. J. Echocardiogr. — 2011. — Vol. 12(11). — P. 871-880.
7. Haji S.A. Right ventricular infarction — diagnosis and treatment / S.A. Haji, A. Movahed // Clin. Cardiol. — 2000. — Vol. 23. — P. 473-482.
8. Lopez-Sendon J. Inversion of the normal interatrial septum convexity in acute myocardial infarction: Incidence, clinical relevance and prognostic significance. / J. Lopez-Sendon, de Sá E. Lopez, I. Roldan et al. // J. Am. Coll. Cardiol. — 1990. — Vol. 15. — P. 801-805.
9. Larose E. Right ventricular dysfunction assessed by cardiovascular magnetic resonance imaging predict poor prognosis late after myocardial infarction / E. Larose, P. Ganz, G. Rey–nolds et al. // Journal of the American College of Cardiology. — 2007. — Vol. 49. — P. 855-862.
10. Zornoff L. Right Ventricular Dysfunction and Risk of Heart Failure and Mortality After Myocardial Infarctiom / L. Zornoff, H. Skali, М. Pfeffer et al. // Journal of the American College of Cardiology. — 2002. — Vol. 39. — P. 1450-1455.
11. Rajesh G.N. Echocardiographic assessment of right ventricular function in inferior wall myocardial infarction and angiographic correlation to proximal right coronary artery stenosis / G.N. Rajesh, D. Raju, D. Nandan et al. // Indian Heart Journal. — 2013. — Vol. 65. — P. 522-528.
12. Dokainish H. Usefulness of tissue Doppler imaging in the diagnosis and prognosis of acute right ventricular infarction with inferior wall acute left ventricular infarction / H. Dokai–nish, H. Abbey, K. Gin et al. // Am. J. Cardiol. — 2005 May 1. — Vol. 95(9). — P. 1039-1042. 
13. Steg G. ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment ele–vation. The Task Force on the management of ST-segment elevation acute myocardial infarction of the European Society of Cardio–logy (ESC) / G. Steg, S. James, D. Atar et al. // European Heart Journal. — 2012. — Vol. 33. — P. 2569-2619.
14. Ponikowski P. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) / P. Ponikowski, A.A. Voors, S.D. Anker at al. // European Heart Journal. — 2016. — Vol. 37. — P. 2129-2200. 
15. Воронков Л.Г., Амосова К.М., Багрій А.Е. та ін. –Рекомендації з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності / Л.Г. Воронков, К.М. Амосова, Е.Ф Багрій та ін. // Серцева недостатність. — 2012. — № 3. — С. 60-96. 
16. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging / R.M. Lang, L.P. Badano, V. Mor-Avi [et al.] // J. Am. Soc. Echocardiogr. — 2015. — Vol. 28(1). — P. 1-39.
17. Ехокардіографічна оцінка правих відділів серця у дорослих. Рекомендації Робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації фахівців з ехокардіографії / В.М. Коваленко, О.С. Сичов, М.М. Долженко та ін. // Аритмологія. — 2013. — № 4. — С. 27-61. 
18. Voelkel N.F. Right ventricular function and failure: report of National Heart, Lung, and Blood Institute Working Group on Cellular and Molecular Mechanisms of Right Heart Failure / N.F. Voelkel, R.A. Quaife, L.A. Leinwand et al. // Circulation. — 2006. — Vol. 114. — P. 1883-1891.
19. Antoni M.L. Prognostic value of right ventricular function in patients after acute myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention / M.L. Antoni, R. Scherptong, J. Atary et al. // Circ. Cardiovasc. Imaging. — 2010. — Vol. 3. — P. 264-267. 
20. Anavekar S. Usefulness of Right Ventricular Fractional Area Change to Predict Death, Heart Failure, and Stroke Follo–wing Myocardial Infarction (from the VALIANT ECHO Study) / S. Anavekar, H. Skali, M. Bourgoun et al. // Journal of the American College of Cardiology. — 2008. — Vol. 101(5). — P. 607-612.

Similar articles

Galectin-3 as a Risk Factor for Adverse Cardiovascular Events in Long-Term Monitoring of Patients with Right Ventricular Myocardial Infarction on the Background of the Q-Myocardial Infarction of the Left Ventricular Posterior Wall
Authors: Tseluiko V.Y.(1), Lozova T.A.(2), Sasiuk O.S.(2)
(1) - Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv
(2) - Sumy City Clinical Hospital № 1, Sumy, Ukraine

"Emergency medicine" 6 (69) 2015
Date: 2016.01.20
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Factors associated with restoration of the right ventricle function according to 2D-speckle-tracking echocardiography in patients with acute pulmonary embolism
Authors: Сухова С.М.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

"Emergency medicine" 6 (85) 2017
Date: 2017.11.13
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
The Short-Term Prognosis and Gender Characteristics of Clinical Manifestations of the Pulmonary Embolism
Authors: Целуйко В.Й., Яковлева Л.М., Сухова С.М. - Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
"Emergency medicine" 6 (77) 2016
Date: 2016.11.22
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Galectin-3 As a Risk Factor for Adverse Cardiovascular Events in Long-Term Monitoring of Patients with Myocardial Infarction of the Right Ventricle on the Background of the Q-Myocardial Infarction of the Left Ventricle Posterior Wall
Authors: Целуйко В.И. - Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина; Лозовая Т.А., Сасюк О.С. - Сумская городская клиническая больница № 1, г. Сумы, Украина
"Emergency medicine" 5 (76) 2016
Date: 2016.09.12
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue