Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" Том 12, №7, 2017

Back to issue

The influence of psycho-emotional stress in children of primary school age on the incidence of recurrent upper respiratory tract infections and the functional state of the myocardium

Authors: Овчаренко Л.С., Шелудько Д.Н., Вертегел А.А.
ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье, Украина

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Науково-технічний прогрес, інтенсифікація навчального процесу та інформаційні перевантаження мають негативний вплив на ще несформовану центральну нервову систему молодшого школяра, викликаючи психоемоційне перенапруження, що позначається на збільшенні частоти рекурентних захворювань респіраторного тракту (ГРЗ) та функціональному стані міокарда. Через це було проаналізовано функціональний стан міокарда у дітей із рекурентними ГРЗ. Встановлена критична тривалість роботи дитини молодшого шкільного віку з електронними комунікаційними засобами зв’язку, що впливає на якість нічного сну і характер ранкового пробудження. Вивчено зв’язок вищепереліченого з частотою рекурентних ГРЗ, рівнем шкільної тривожності і станом функціонального резерву міокарда. Мета роботи: вивчення показників функціонального резерву міокарда у дітей молодшого шкільного віку залежно від частоти гострих захворювань респіраторного тракту та рівня психоемоційного навантаження. Матеріали та методи. Обстежено 239 дітей віком від 6 до 9 років. Проведено аналіз стану функціонального резерву міокарда у школярів з різною частотою гострих захворювань респіраторного тракту залежно від віку. А також вивчено вплив електронних засобів комунікації на якість нічного сну і характер ранкового пробудження, визначено рівень шкільної тривожності. В ході дослідження діти були розділені на дві групи. Група 1 — діти з рекурентними ГРЗ — 143 людини. Група 2 — діти, які епізодично хворіють на ГРЗ, — 96 осіб. Результати. Із 239 дітей з рекурентними ГРЗ 173 дитини мають знижений функціональний резерв міокарда (72,4 %). Серед дітей з рекурентними ГРЗ частота зниження функціонального резерву міокарда зустрічалася у 76,2 %, а у дітей, які хворіють епізодично, — у 66,7 % випадків. Школярі з рекурентними ГРЗ частіше, ніж діти, які хворіють епізодично, проводять час з електронними комунікаційними засобами зв’язку, виявлений сильний позитивний зв’язок зниження функціонального резерву міокарда з часом, проведеним за гаджетами, порівняно з дітьми, які хворіють на ГРЗ епізодично. Висновки. Діти з рекурентними ГРЗ більше, ніж діти, які хворіють епізодично, проводять часу за електрон­ними комунікаційними засобами зв’язку. Серед дітей з рекурентними захворюваннями респіраторного тракту частіше виявляються ознаки порушення нічного сну й ранкового пробудження. Школярі з рекурентними ГРЗ частіше, ніж діти, які хворіють епізодично, мають високу шкільну тривожність. Тривале використання електронних комунікаційних засобів зв’язку, порушення нічного сну й характеру ранкового пробудження супроводжуються зниженням функціонального резерву міокарда.

Актуальность. Научно-технический прогресс, интенсификация учебного процесса и информационные перегрузки имеют негативное влияние на несформировавшуюся центральную нервную систему младшего школьника, вызывая психоэмоциональное перенапряжение, что сказывается на увеличении частоты рекуррентных заболеваний респираторного тракта (ОРЗ) и функциональном состоянии миокарда. Ввиду этого было проанализировано функциональное состояние миокарда у детей с рекуррентными ОРЗ. Установлена критическая длительность работы ребенка младшего школьного возраста с электронными коммуникационными средствами связи, что оказывает влияние на качество ночного сна и характер утреннего пробуждения. Изучена связь вышеперечисленного с частотой рекуррентных ОРЗ, уровнем школьной тревожности и состоянием функционального резерва миокарда. Цель работы: изучение показателей функционального резерва миокарда у детей младшего школьного возраста в зависимости от частоты острых заболеваний респираторного тракта и уровня психоэмоциональной нагрузки. Материалы и методы. Обследовано 239 детей в возрасте от 6 до 9 лет. Проведен анализ состояния функционального резерва миокарда у школьников с различной частотой острых заболеваний респираторного тракта в зависимости от возраста. А также изучено влияние электронных средств коммуникации на качество ночного сна и характер утреннего пробуждения, определен уровень школьной тревожности. В ходе исследования дети были разделены на две группы. Группа 1 — дети с рекуррентными ОРЗ — 143 человека. Группа 2 — дети, эпизодически болеющие ОРЗ, — 96 человек. Результаты. Из 239 детей с рекуррентными ОРЗ выявлено 173 ребенка, имеющего сниженный функциональный резерв миокарда (72,4 %). Среди детей с рекуррентными ОРЗ частота сниженного функционального резерва миокарда встречалась в 76,2 %, а у эпизодически болеющих детей — в 66,7 % случаев. Школьники с рекуррентными ОРЗ чаще, чем эпизодически болеющие дети, проводят время с электронными коммуникационными средствами связи, выявлена прямая сильная положительная связь снижения функционального резерва миокарда со временем, проводимым за гаджетами, в сравнении с детьми, эпизодически болеющими ОРЗ. Выводы. Дети с рекуррентными ОРЗ больше, чем эпизодически болеющие дети, проводят времени за электронными коммуникационными средствами связи. Среди детей с рекуррентными заболеваниями респираторного тракта чаще выявляются признаки нарушения ночного сна и утреннего пробуждения. Школьники с рекуррентными ОРЗ чаще, чем эпизодически болеющие дети, имеют высокую школьную тревожность. Длительное использование электронных коммуникационных средств связи, нарушения ночного сна и характера утреннего пробуждения сопровождаются снижением функционального резерва миокарда.

Background. Scientific and technical progress, intensification of educational process and information overload have a negative effect on unformed central nervous system of primary schoolchildren, causing stress, which affects the increase in the incidence of recurrent upper respiratory tract infections (URTI) and the functional state of the myocardium. In view of this, we analyzed a functional state of myocardium in children with recurrent URTI. The critical duration of the work of primary school child with electronic means of communication, which affects the quality of nighttime sleep and the nature of awakening in the morning, was established. We have studied the relationship of the above mentioned with the incidence of URTI, the level of school anxiety and functional reserve of the myocardium. The purpose of the study was to evaluate the functional reserve of the myocardium in children of primary school age, depending on the incidence of URTI and the level of psycho-emotional activity. Materials and me­thods. 239 children aged 6 to 9 years were examined. The analysis of the functional reserve of the myocardium was carried out in pupils with different incidence of the URTI, depending on the age. The influence of electronic communications on the quality of nighttime sleep and morning awakening was stu­died, and the level of school anxiety was evaluated. During the study, children were divided into two groups. Group 1 — children with recurrent acute respiratory diseases (n = 143). Group 2 — children who occasionally have URTI (n = 96). Results. Out of 239 children with recurrent acute respiratory infections, we have identified 173 children with reduced functional reserve of the myocardium (72.4 %). Among children with recurrent URTI, the incidence of reduced functional reserve of the myocardium was 76.2 %, and in occasionally ill children — 66.7 %. Children with recurrent URTI use electronic means of communication more often than occasionally ill children: a direct strong positive relationship was revealed between the decrease in the functional reserve of the myocardium and the time spent on gadgets as compared to children occasionally suffering from URTI. Conclusions. Children with recurrent URTI spend more time on electronic communication means than occasionally ill children. Among children with recurrent URTI, disturbances of night sleep and morning awakening are revealed most often. Children with recurrent URTI more often than occasionally ill children have high school anxiety. Prolonged use of electronic communication means, disturbances of night sleep and mor­ning awakening are accompanied by a decrease of functional reserve of the myocardium.


Keywords

діти; функціональний резерв міокарда; рекурентні ГРЗ; проба Руф’є; тривожність

дети; функциональный резерв миокарда; рекуррентные ОРЗ; проба Руфье; тревожность

children; functional reserve of the myocardium; recurrent upper respiratory tract infections; Ruffier test; an­xiety

Публикация является фрагментом диссертационной работы на тему «Нейрофункциональные особенности сердечно-сосудистой системы у детей с рекуррентными формами заболеваний респираторного тракта в зависимости от уровня психоэмоциональной нагрузки».

Введение

В современных условиях детский организм (как и организм взрослого) подвержен стрессовым влияниям, к которым относятся интенсификация школьной программы, большие объемы учебных заданий, внешкольные нагрузки (дополнительные факультативы, кружки и секции), малоподвижные игры, приверженность к электронным средствам коммуникации, что приводит ко все нарастающей гиподинамии, которая отрицательно влияет на развитие и функционирование сердечно-сосудистой и респираторной систем детей, 75 % которых, по данным Ю.В. Марушко и др. (2014), имеют значительный недостаток двигательной активности [10]. У ребенка в возрасте 6–9 лет все еще имеет место повышенный риск рекуррентных заболеваний органов дыхания на фоне возрастающего психоэмоционального напряжения в школе и контакта с респираторными патогенами, что усиливает нагрузку на нейроиммунный гомеостаз, негативно отражаясь на частоте и течении заболеваний респираторного тракта (ОРЗ) [7, 15]. Поэтому ребенок, болеющий ОРЗ 4 и более раза в год, ввиду частых освобождений от занятий физкультурой и запрета посещений спортивных секций, сокращения пребывания на свежем воздухе подвержен негативному влиянию гиподинамии, что замыкает порочный круг и приводит к формированию сердечно-сосудистой патологии [1]. Поэтому в условиях развития частых (рекуррентных) инфекционных заболеваний респираторного тракта проблема ранней диагностики патологии сердечно-сосудистой системы у детей является актуальной проблемой педиатрии в Украине и в мире в целом [6, 16]. Изучение функционального состояния сердечно-сосудистой системы в зависимости от частоты острых заболеваний респираторного тракта у детей младшего школьного возраста, а также уровня психоэмоциональной нагрузки является актуальным направлением современной педиатрии.
Цель работы: изучение показателей функционального резерва миокарда у детей младшего школьного возраста в зависимости от частоты острых заболеваний респираторного тракта и уровня психоэмоциональной нагрузки.

Материалы и методы

Обследовано 239 детей в возрасте от 6 до 9 лет. Проведен анализ состояния функционального резерва миокарда у школьников с различной частотой острых заболеваний респираторного тракта в зависимости от возраста. А также изучено влияние электронных средств коммуникации на качество ночного сна и характер утреннего пробуждения, определен уровень школьной тревожности.
В группу детей с рекуррентными заболеваниями респираторного тракта отнесены дети (143 школьника), которые болеют ОРЗ 4 раза и более в год [1].
В процессе наблюдения дети были разделены на две группы. Группа 1 — дети с рекуррентными ОРЗ — 143 человека. Группа 2 — дети, эпизодически болеющие ОРЗ, — 96 человек.
Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы оценивали по результатам проведения пробы Руфье. Проба Руфье проводилась согласно приказу МЗ Украины № 518/674 от 20.07.2009 г. по модифицированной методике: при помощи электрокардиографического комплекса «Кардиолаб» в течение пяти минут отдыха в горизонтальном положении ребенку проводилась кардиомониторная запись электрокардиограммы (ЭКГ), последние 15 секунд записи ЭКГ фиксировались для дальнейшего расчета по формуле. После этого ученик выполнял 30 глубоких приседаний с вытянутыми вперед руками в течение 45 секунд. После окончания приседаний ребенок вновь ложился, и проводилась запись ЭКГ за первую минуту отдыха, фиксировались первые 15 секунд ЭКГ покоя и последние 15 секунд ЭКГ покоя первой минуты восстановления [11, 13]. Далее при помощи приложения ECG Control проводилось вычисление пробы Руфье. В зависимости от уровня функционального резерва миокарда показатели пробы Руфье были распределены таким образом: 0–6 баллов — сохраненный функциональный резерв миокарда, 7 и более баллов — сниженный функциональный резерв миокарда. 
Оценка уровня тревожности ребенка младшего школьного возраста определялась при помощи теста Филлипса. 
Анализ вариабельности сердечного ритма и показателя активности регуляторных систем проводился на электрокардиографическом комплексе «Кардиолаб».
В исследовании использованы статистические методы обработки полученной информации: угловой критерий Фишера, квадрат коэффициента корреляции Пирсона, отношение шансов (ОШ) и отношение рисков (ОР). 
Исследование было проведено в соответствии с этическими принципами медицинского исследования, проводимого на людях, которые были приняты Хельсинкской декларацией и Качественной клинической практикой (GCP).

Результаты 

В процессе комплексного обследования детей в группах наблюдения осуществлялась проба Руфье, показатели которой представлены в табл. 1.
Анализ состояния функционального резерва миокарда у детей с частыми ОРЗ и эпизодически болеющих показал отсутствие статистически достоверной разницы в зависимости от возраста (р > 0,05). При этом у детей 7–9 лет с частыми ОРЗ снижение функционального резерва миокарда отмечалось чаще, чем у эпизодически болеющих детей (71–79 и 61–67 %).
При рассмотрении показателей ОШ и ОР у детей 6 лет установлены следующие данные: статистически достоверной разницы сниженного функционального резерва миокарда между группами 1 и 2 получено не было (р > 0,05). При анализе ОШ у детей 6 лет из группы 1 установлено меньше шансов снижения функционального резерва миокарда по сравнению с детьми 6 лет, которые болеют эпизодически (ОШ = 0,59; 95% доверительный интервал (ДИ) 0,10–3,43; p < 0,05). При анализе показателей ОР также наблюдалась аналогичная картина: у детей 6 лет в 1-й группе имеет место снижение риска нарушенного функционального резерва миокарда по сравнению с детьми 6 лет, которые болеют эпизодически (ОР = 0,83; 95% ДИ 0,49–1,43; p < 0,05).
При обследовании детей 7 лет в группе 1 статистически достоверной разницы изменения функционального резерва миокарда по сравнению с группой 2 получено не было (р > 0,05). При анализе ОШ у детей 7 лет в группе 1 выявлено в 2 раза больше шансов снижения функционального резерва мио–карда по сравнению с детьми 7 лет, которые болеют эпизодически (ОШ = 2,0; 95% ДИ 0,66–5,99; p < 0,05). При анализе показателей ОР также наблюдается аналогичная картина: у детей 7 лет из группы 1 имеет место повышенный риск снижения функционального резерва миокарда по сравнению с детьми 7 лет, которые болеют эпизодически (ОР = 1,31; 95% ДИ 0,82–2,09; p < 0,05). 
У детей 8 лет из группы 1 статистически достоверной разницы снижения функционального резерва миокарда в сравнении с группой 2 получено не было (р > 0,05). Однако при анализе показателей ОШ у детей 1-й группы выявлен рост шансов снижения функционального резерва миокарда по сравнению с детьми 8 лет, которые болеют эпизодически (ОШ = 1,63; 95% ДИ 0,64–4,15; p < 0,05). При анализе показателей ОР также наблюдался рост риска снижения функционального резерва миокарда (ОР = 1,27; 95% ДИ 0,79–2,06; p < 0,05). 
В первой группе детей 9-летнего возраста достоверных различий в снижении функционального резерва миокарда в сравнении с детьми группы 2 получено не было (р > 0,05). При анализе показателей ОШ в этой группе имел место рост шансов снижения функционального резерва миокарда в сравнении с детьми, которые болеют эпизодически (ОШ = 1,86; 95% ДИ 0,51–6,72; p < 0,05). При анализе показателей ОР в первой группе отмечен рост отношения рисков снижения функционального резерва миокарда по сравнению со второй группой школьников (ОР = 1,27; 95% ДИ 0,73–2,20; p < 0,05).
Поскольку у детей 6–9 лет нами не получено статистически достоверных различий в частоте встречаемости сниженного функционального резерва миокарда в зависимости от возраста, в дальнейшем данное разделение проводить было нецелесообразно.
Среди школьников первой и второй группы было проведено анкетирование, цель которого — установить время, проводимое детьми за электронными коммуникационными средствами связи, время отхода ко сну, качество ночного сна, характер утреннего пробуждения. Полученные данные представлены в табл. 2–5, на рис. 1, 3.
Анализ анкетных данных демонстрирует статистически достоверную разницу в количестве времени, проводимом детьми с рекуррентными ОРЗ за электронными коммуникационными средствами в сравнении с эпизодически болеющими школьниками (р < 0,01). Среди школьников первой группы наблюдения 132 ребенка (95,4 %) более 1 часа в сутки используют электронные коммуникационные средства.
Неоднократно заострялся вопрос об изменении режима дня часто болеющих детей (Щеплягина Л.А., 2012; Квашнина Л.В., 2013; Полунина Н.В., 2013; Соколова И.И., 2014; Калоша А.И., 2015). Исследователи обращают внимание на уменьшение длительности пребывания учащегося на свежем воздухе, снижение количества активных подвижных игр, занятий на уроках физкультуры. Современные тенденции развития общества стимулируют внедрение и использование электронных средств массовой информации. Как правило, учащиеся, находясь в домашних условиях, интенсивно используют электронные средства для осуществления учебного процесса и развлечений. Чрезмерное использование гаджетов повышает психоэмоциональную нагрузку на организм ребенка. Проведен анализ состояния показателей функционального резерва миокарда у детей с рекуррентными заболеваниями респираторного тракта в зависимости от времени, проведенного за электронными средствами коммуникации в течение суток.
При анализе полученных результатов состояния функционального резерва миокарда у детей с рекуррентными ОРЗ получены убедительные данные о том, что чем больше времени ребенок проводит за электронными коммуникационными средствами общения, тем больше детей имеют сниженные показатели функционального резерва миокарда (рис. 2). Критическим промежутком времени, проводимого за электронными коммуникационными средствами, является период более 1 часа в день, свыше которого доля детей, имеющих сниженный функциональный резерв миокарда, значительно возрастает и достигает 87,2 %.
 
Принимая во внимание то, что любые соматические заболевания приводят к ухудшению психоэмоционального статуса (Владимирова Е.В., 2012; Голованова Е.Г., 2015; Горячева Т.Г., 2016) и особенно влияют на сон и бодрствование (Сидоркина Т.Ю., 2011; Черная Н.Л., 2012), было проведено исследование особенностей сна и пробуждения у детей групп наблюдения методом анонимного анкетирования.
Результаты анкетирования показали, что среди детей с рекуррентными респираторными заболеваниями больше школьников (71,3 %) отходит ко сну в более поздний период в сравнении с эпизодически болеющими (68,8 %) (р < 0,05).
Дети с рекуррентными ОРЗ гораздо чаще предъявляли жалобы на нарушенный сон в виде ночных кошмаров, частых пробуждений среди ночи, долгого периода засыпания в начале сна и после ночного пробуждения (65 %) по сравнению с эпизодически болеющими ОРЗ (46,9 %) (р < 0,01).
Подобная картина наблюдается и с характером утреннего пробуждения: у детей младшего школьного возраста с рекуррентными ОРЗ гораздо чаще (67,8 %), чем у детей с эпизодическими ОРЗ (57,3 %), отмечены жалобы на затрудненное утреннее пробуждение (р < 0,05).
Анализируя характер сна, обращает на себя внимание тот факт, что дети с рекуррентными ОРЗ (рис. 1) проводят больше времени за электронными коммуникационными средствами по сравнению с эпизодически болеющими детьми, что впоследствии негативно сказывалось на характере ночного сна. Критическое время, проводимое за электронными средствами коммуникации, составляет 1 час, после которого в разы возрастает процент детей с нарушениями ночного сна и составляет у детей с рекуррентными ОРЗ 65 % (93 ребенка) в сравнении с эпизодически болеющими школьниками — 46,9 % (45 школьников) (р < 0,01). Избыточное проведение времени за электронными коммуникационными средствами и нарушение ночного сна сказываются на характере утреннего пробуждения. Так, по данным анкетного опроса, сложности с утренним пробуждением имели место у 97 учащихся с частыми ОРЗ (67,8 %), тогда как у эпизодически болеющих детей нарушения утреннего пробуждения отмечались в 57,3 % случаев (55 учащихся) (р < 0,01). 
Проведен анализ коэффициентов корреляционной связи между количеством времени занятий с электронными коммуникационными средствами связи и характером ночного сна. Полученные результаты определяют прямую положительную корреляционную связь между этими параметрами (r = +0,98). Сила коэффициента корреляционной связи характера сна зависит от времени использования электронных коммуникационных средств связи и демонстрирует негативное влияние гаджетов на психоэмоциональную сферу растущего организма ребенка (рис. 4).
Аналогичная картина прослеживается и относительно характера утреннего пробуждения. Имеет место прямая сильная положительная корреляционная связь со временем занятий с электронными коммуникационными средствами связи (r = +0,99) (рис. 5).
Интенсивная школьная программа обучения, избыточное проведение времени за электронными коммуникационными средствами связи, а также рекуррентные заболевания ОРЗ у школьников могут влиять на психоэмоциональное состояние. Детям в группах наблюдения провели тестирование по методике Филлипса, выявляющее уровень школьной тревожности. Полученные результаты представлены на рис. 6.
Результат теста Филлипса выявил наличие общей школьной тревожности у 80 учащихся 1-й группы наблюдения (55,9 %), что в 2,7 раза выше в сравнении со второй группой наблюдения — 29 школьников (30,2 %) (р < 0,01).

Обсуждение

В ходе анализа результатов проведенной пробы Руфье по модифицированной методике у 239 детей с рекуррентными заболеваниями респираторного тракта выявлено 173 ребенка, имеющих сниженный функциональный резерв миокарда (72,4 %), что несколько отличается от результатов, полученных в уже известных исследованиях [5, 6, 10, 18]. Поскольку в данной методике учитывался возраст ребенка и частота ОРЗ, было выявлено еще более выраженное отличие от ранее проводимых исследований: так, среди детей с рекуррентными ОРЗ (n = 143) частота сниженного функционального резерва миокарда встречалась в 76,2 %, а у эпизодически болеющих детей (n = 96) — в 66,7 % случаев. Установлено, что дети с рекуррентными ОРЗ чаще, чем эпизодически болеющие дети, проводят время с электронными коммуникационными средствами связи. Полученные данные определили прямую сильную положительную связь снижения функционального резерва миокарда у школьников с рекуррентными ОРЗ со временем, проводимым за гаджетами, в сравнении с детьми, эпизодически болеющими ОРЗ.
Дети с рекуррентными ОРЗ больше времени проводят за электронными коммуникационными средствами, поскольку во время амбулаторного лечения, когда они не посещают школу, изменяется привычный режим дня — ограничение занятий в секциях, пребывания на свежем воздухе, позднее время отхода к ночному сну.
Наличие частых повторных заболеваний респираторного тракта сопровождается изменениями в нейроиммунном гомеостазе (Овчаренко Л.С., 2013; Шамрай И.В., 2013). Длительное чрезмерное использование электронных коммуникационных средств связи влияет на характер ночного сна и утреннего пробуждения, увеличивая уровень психо–эмоционального напряжения школьников, способствует повышению школьной тревожности. Перечисленные процессы имеют высокий риск вероятности формирования порочного круга функционирования нейроиммуноэндокринной регуляции, приводящей к развитию повторных острых заболеваний дыхательной системы у детей раннего школьного возраста с последующим нарушением функционального резерва миокарда и общего состояния организма в целом.

Выводы

1. Дети с рекуррентными ОРЗ больше, чем эпизодически болеющие дети, проводят времени за электронными коммуникационными средствами связи.
2. У детей с рекуррентными заболеваниями респираторного тракта чаще выявляются признаки нарушения ночного сна и утреннего пробуждения.
3. Школьники с рекуррентными ОРЗ чаще, чем эпизодически болеющие дети, имеют высокую школьную тревожность.
4. Длительное использование электронных коммуникационных средств связи, нарушения ночного сна и характера утреннего пробуждения сопровождаются снижением функционального резерва миокарда.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии какого-либо конфликта интересов при подготовке данной статьи.

Bibliography

1. Альбицкий В.Ю., Баранов А.А. Часто болеющие дети. Клинико-социальные аспекты, пути оздоровления. — Пермь, 2006. — 86 с.
2. Владимирова Е.В. Часто болеющие дети: клинико-психологические особенности, механизмы адаптации, реабилитация: Автореф. дис... к.м.н. — Саратов, 2012. — 22 с.
3. Голованова Е.Г. Особенности межличностных отношений соматически ослабленных детей младшего школьного возраста в классном коллективе // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. — 2015. — № 1(33).
4. Горячева Т.Г., Кофанова Е.Б. Отношение к болезни и психологические особенности детей, часто болеющих респираторными заболеваниями // Электронный журнал «Клиническая и специальная психология». — 2016. — Т. 5, № 1. — С. 45-60.
5. Заневський І.П. Модель проби Руф’є з урахуванням віку пацієнта / І.П. Заневський, Л.Г. Заневська // Теорія та методика фізичного виховання. — 2013. — № 02. — С. 17-27.
6. Казакова Л.М. Оцінка у школярів функціональних резервів серцево-судинної системи за допомогою індексу Руф’є / Л.М. Казакова, О.А. Строй, М.М. Васюкова // ПАГ. — 2011. — Т. 73, № 4. — С. 64-65.
7. Казюкова Т.В. и др. Часто болеющие дети: современные возможности снижения респираторной заболеваемости // Педиатрия. — 2012. — Т. 91, № 5. — С. 42-48.
8. Калоша А.И., Рудин М.В. Формирование культуры здоровья младших школьников как педагогически организованный процесс // Вестник Брянского государственного университета. Педагогика и психология. История. Право. Литературоведение. Языкознание. Экономика. Точные и естественные науки. — Вып. 1. — Брянск: РИО БГУ, 2015. — № 1. — С. 27-32.
9. Квашнина Л.В. и др. Подходы к лечению вегетативных дисфункций у детей, протекающих с нарушениями липидного обмена и эндотелиальной дисфункцией / Л.В. Квашнина, Т.Б. Игнатова, В.П. Родионов, Ю.А. Маковкина // Современная педиатрия. — 2013. — № 8(56). — С. 102-108.
10. Марушко Ю.В. Проблема діагностики і корекції зниженої толерантності до фізичного навантаження у дітей шкільного віку / Ю.В. Марушко, Т.В. Гищак // Современная педиатрия. — 2014. — № 7(63). — С. 34-40.
11. Машіка В.Ю. Імунний захист та комплексне лікування часто довго хворіючих дітей // Проблеми клінічної педіатрії. — 2014. — № 3. — С. 72-76.
12. Овчаренко Л.С. Нейроиммунные механизмы генеза частых повторных эпизодов острых бронхитов у детей / Л.С. Овчаренко, И.В. Шамрай, А.А. Вертегел // Перинатологія та педіатрія. — 2013. — № 3. — С. 118-125.
13. Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах: наказ МОЗ та МОН України № 518/674 від 20.07.2009 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0772-09.
14. Полунина Н.В. Роль медицинской активности семьи в формировании здоровья детей, страдающих болезнями органов дыхания / Н.В. Полунина, В.В. Полунина, В.Н. Авсаджанишвили // Вестник Российского государственного медицинского университета. — 2013. — № 1. — С. 70-74.
15. Речкина Е.А. Часто болеющие дети и роль иммунокоррекции в их лечении // Астма та алергія. — 2013. — № 1. — С. 44-47.
16. Сенаторова Г.С. Епідеміологічне дослідження стану серцево-судинної системи у школярів харківського регіону (етап перший) / Сенаторова Г.С., Гончарь М.О., Чайченко Т.В. [та ін.] // Современная педиатрия. — 2011. — № 6(40). — С. 87-90.
17. Сидоркина Т.Ю., Доманецкая Л.В. Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации часто болеющих детей младшего дошкольного возраста к дошкольному образовательному учреждению / Т.Ю. Сидоркина, Л.В. Доманецкая // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. — 2011. — Т. 1, № 3. — С. 263-267.
18. Ситник О.А. Характеристика стану серцево-судинної системи учнів молодшого шкільного віку / О.А. Ситник // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2013. — № 6(32). — С. 111-119.
19. Соколова И.И. Влияние различной учебной нагрузки на здоровье школьников / И.И. Соколова, Н.В. Волченко // Медицина сьогодні і завтра. — 2014. — № 1. — С. 194-198.
20. Черная Н.Л. Опыт использования ароматерапии для оздоровления детей в условиях детского дошкольного учреждения / Н.Л. Черная, Е.В. Шубина, Г.С. Ганузина, И.В. Плишкань, Ю.Д. Скробин // Педиатрия. — 2012. — Т. 3. — С. 84-90.
21. Шамрай І.В. Особливості лікування і профілактики рекурентних форм гострого бронхіту у дітей з перинатальними ураженнями центральної нервової системи: Дис... к.м.н.: 14.01.10, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 200 с.
22. Щеплягина Л.А. Часто болеющие дети: может ли помочь йод? // Сonsilium medicum. — 2012. — Т. 6, № 10. — С. 6-8.

Back to issue