Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 12, №7, 2017

Back to issue

The influence of recovery treatment on the immune status of children with recurrent respiratory infections

Authors: Лемко О.І., Лукащук С.В., Вантюх Н.В., Попадинець М.І.
ДУ «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» МОЗ України», м. Ужгород, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Рекурентні респіраторні захворювання є найбільш поширеною патологією дитячого віку, можуть супроводжуватись пригніченням імунного статусу і бути основою для розвитку хронічних запальних процесів бронхолегеневої системи у старшому віці. Мета дослідження. Вивчити вплив галоаерозольтерапії з підвищеною інтенсивністю галоаерозольного впливу на імунний статус дітей із рекурентними респіраторними захворюваннями поза гострим періодом. Матеріали та методи. Oбстежені 58 дітей, які часто хворіють, та 61 хворий на рецидивуючий бронхіт віком від 6 до 11 років. Усі діти були поза гострим періодом. Визначали фагоцитарну активність нейтрофілів і моноцитів та їх фагоцитарне число, а також кількість СD3+-, СD4+-, СD8+-клітини з розрахунком відношення CD4+- до CD8+-лімфоцитів. Лікування проводилось за трьома комплексами. Перший включав 18 сеансів галоаерозольтерапії. Другий передбачав скорочений курс галоаерозольтерапії з призначенням синглетно-кисневої терапії, третій проводився аналогічно до другого з додатковим призначенням віброакустичного впливу на грудну клітку. Результати. У обстежених дітей поза гострим періодом зберігаються порушення неспецифічного захисту, що проявляються вірогідним зниженням поглинальних властивостей нейтрофілів і моноцитів. Відмічаються також зміни клітинного імунітету з проявами дисбалансу основних субпопуляцій Т-лімфоцитів та вірогідним зниженням співвідношення CD4+/CD8+-лімфоцитів, більш виражені у хворих на рецидивуючий бронхіт, що обґрунтовує необхідність імунореабілітаційного лікування. Галоаерозольтерапія в обох групах дітей веде до вірогідного покращення чи нормалізації поглинальних можливостей нейтрофілів і моноцитів, а також сприяє усуненню Т-клітинного дисбалансу і спрямуванню Т-клітинної диференціації у нормальне русло. У дітей, які часто хворіють, покращення імунореабілітаційного впливу можливе при додатковому призначенні одного або двох лікувальних факторів, що дає можливість скоротити курс галоаерозольтерапії до 13 сеансів. У хворих на рецидивуючий бронхіт виражений імунореабілітаційний ефект досягаєтья тільки при використанні двох додаткових лікувальних чинників на фоні скороченого режиму галоаерозольтерапії. Висновки. Застосування галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні дітей з частими та рецидивуючими респіраторними захворюваннями забезпечує виражений імунокоригуючий ефект, що запобігає подальшому прогресуванню процесу.

Актуальность. Рекуррентные респираторные заболевания являются наиболее распространенной патологией детского возраста, могут сопровождаться угнетением иммунного статуса и быть базисом для развития хронических воспалительных процессов бронхолегочной системы в старшем возрасте. Цель исследования. Изучить влияние галоаэрозольтерапии с повышенной интенсивностью галоаэрозольного воздействия на иммунный статус детей с рекуррентными респираторными заболеваниями вне острого периода. Материалы и методы. Oбследовано 58 часто болеющих детей и 61 больной с рецидивирующим бронхитом в возрасте от 6 до 11 лет. Все дети были вне острого периода. Определяли фагоцитарную активность нейтрофилов и моноцитов и их фагоцитарное число, а также количество СD3+-, СD4+-, СD8+-лимфоцитов с расчетом соотношения CD4+- до CD8+-лимфоцитов. Лечение проводилось по трем комплексами. Первый включал 18 сеансов галоаэрозольтерапии. Второй предусматривал сокращенный курс галоаэрозольтерапии с назначением синглетно-кислородной терапии, третий проводился аналогично второму, с дополнительным назначением виброакустического воздействия на грудную клетку. Результаты. У обследованных детей вне острого периода сохраняются нарушения неспецифической защиты, которые проявляются достоверным снижением поглощающих свойств нейтрофилов и моноцитов. Отмечаются также изменения клеточного иммунитета с проявлением дисбаланса основных субпопуляций Т-лимфоцитов и достоверным снижением соотношения CD4+/CD8+-лимфоцитов, более выраженные у больных с рецидивирующим бронхитом, что обосновывает необходимость иммунореабилитационного лечения. Галоаэрозольтерапия в обеих группах детей приводит к достоверному улучшению или нормализации поглощающих свойств нейтрофилов и моноцитов, а также способствует устранению Т-клеточного дисбаланса и направлению Т-клеточной дифференциации в нормальное русло. У часто болеющих детей усиление иммунореабилитационного влияния возможно при дополнительном назначении одного или двух лечебных факторов, что позволяет сократить курс галоаэрозольтерапии до 13 сеансов. У больных с рецидивирующим бронхитом выраженный иммунореабилитационный эффект достигается только при дополнительном использовании двух лечебных факторов на фоне сокращенного режима галоаэрозольтерапии. Выводы. Применение галоаэрозольтерапии в восстановительном лечении детей с частыми и рецидивирующими респираторными заболеваниями обеспечивает выраженный иммунокорригирующий эффект, что предупреждает дальнейшее прогрессирование процесса.

Background. Recurrent respiratory diseases are the most common pathology of childhood, they may be accompanied by suppression of the immune system and form the basis for the development of chronic inflammatory processes in the bronchopulmonary system at older age. Materials and methods. 58 sickly children and 61 patients aged 6–11 years with recurrent bronchitis were observed, the children were beyond the acute period. The phagocytic activity of neutrophils and monocytes and their phagocytic number, as well as the number of CD3+-, CD4+-, CD8+-cells with the ratio of CD4+- to CD8+-lymphocytes were determined. Treatment was carried according to three sets. The first one included 18 sessions of haloaerosol therapy. The second one provided a shortened course of haloaerosol therapy with the prescription of singlet-oxygen therapy, the third was conducted similarly to the second one with the additional prescription of vibroacoustic influence on the chest. Results. It was found that disturbances of nonspecific defense persist in the examined children beyond the acute period, which are manifested by a significant decrease in the absorption properties of neutrophils and monocytes. There were also changes in cellular immunity with manifestation of imbalance in the main subpopulations of T-lymphocytes and a significant decrease in the CD4+-/CD8+-lymphocytes ratio, more pronounced in patients with recurrent bronchitis. These changes indicate the need for immunorehabilitation treatment. Haloaerosol therapy in both groups of children leads to a significant improvement or normalization of the absorption properties of neutrophils and monocytes, and also helps to eliminate T-cell imbalance and to direct T-cell differentiation into the normal course. In sickly children, the increase in immunorehabilitation effects is possible with the use of one or two additional curative factors, which enables to reduce the course of haloaerosol therapy to 13 sessions. In patients with recurrent bronchitis, the most significant immunorehabilitation effect was achieved only by using two therapeutic factors on the background of the reduced regimen of haloaerosol therapy. Conclusions. The use of haloaerosol therapy in the recovery treatment of children with frequent and recurrent respiratory diseases provides a pronounced immunocorrective effect.


Keywords

діти; відновлювальне лікування; галоаерозольтерапія; респіраторні інфекції

дети; восстановительное лечение; галоаэрозольтерапия; респираторные инфекции

children; recovery treatment; haloaerosol therapy; respiratory infections


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Martinez F.D. Genes, environments, development and asthma:a reappraisal / F.D. Martinez // Eur. Respir. J. — 2007. — Vol. 29. — P. 179-184. — DOI: 10.1183/09031936.00087906.
2. Immunomodulatory effect of pleuran (β-glucan from Pleurotus ostreatus) in children with recurrent respiratory tract infections / M. Jesenak, J. Majtan, Z. Rennerova, J. Kyselovic, P. Banovcin, M. Hrubisko // International Immunopharmacology. — 2013. — Vol. 15, № 2. — P. 395-399. — DOI: 10.1016/j.intimp.2012.11.020.
3. Slatter M.A. Clinical immunology review series: an approach to the patient with recurrent infections in childhood / M.A. Slatter, A.R. Gennery // Clin. Exp. Immunol. — 2008. — Vol. 152, № 3. — P. 389-396. — DOI: 10.1111/j.1365-2249.2008.03641.x. 
4. Лемко О.І. Можливості галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні дітей із частими та рецидивними респіраторними захворюваннями / О.І. Лемко, С.В. Лукащук, Н.В. Вантюх // Современная педиатрия. — 2016. — № 8(80). — С. 74-77. — DOI: 10.15574/SP.2016.80.74.
5. Боярская Л.Н. Современные представления о рекуррентных респираторных инфекциях у детей раннего возраста (обзор литературы) / Л.Н. Боярская, Ю.В. Котлова, Т.С. Герасимчук // Современная педиатрия. — 2011. — № 6(40). — С. 194-197. 
6. Verhagen L.M. Recurrent, protracted and persistent lower respiratory tract infection: A neglected clinical entity / L.M. Verhagen, R. de Groot // J. Infect. — 2015. — Vol. 71, № 1. — P. 106-111. — DOI: 10.1016/j.jinf.2015.04.011. 
7. Лемко І.С. Спелео- та галоерозольтерапія на Закарпатті — становлення, сьогодення, перспективи / І.С. Лемко, О.І. Лемко // Актуальные вопросы физиотерапии и курортологии: Материалы научно-практической конференции с международным участием, посвященной 150-летию со дня рождения профессора А.Е. Щербака (1863–1934). Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации: Труды. Том XXIV. — Ялта, АР Крым, 10–11 октября 2013. — С. 132-138. 
8. Юлиш Е.И. Часто болеющие дети и тактика педиатра / Е.И. Юлиш, С.Я. Ярошенко // Здоровье ребенка. — 2013. — № 6(49). — С. 70-76. 
9. Патент на винахід 109307 Україна, (51) МПК (2016.01) А61М 16/00. Спосіб відновлювального лікування часто хворіючих дітей та дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт / Лемко О.І., Лемко І.С. Заявник и патентовласник Державна установа «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» Міністерства охорони здоров’я України». — № u 201600972; Заявл. 08.02.2016; Опубл. 25.08.2016; Бюл. № 16. 
10. Хан М.А. Оздоровительные технологи в педиатрии / М.А. Хан, Е.Л. Вахова // Вопросы курортологи, физиотерапии и лечебной физкультуры. — 2012. — № 4. — С. 53-56.
11. Endre L. Theoretical basis and clinical benefits of dry salt inhalation therapy / L. Endre // Orv. Hetil. — 2015. — Vol. 156, № 41. — P. 1643-1652. — DOI: 10.1556/650.2015.30267.
12. Recurrent respiratory tract infections in children — analysis of immunological examinations / A. Raniszewska, E. Górska, I. Kotuła, A. Stelmaszczyk-Emmel, K. Popko, O. Ciepiela // Cent. Eur. J. Immunol. — 2015. — Vol. 40, № 2. — P. 167-173. — DOI: 10.5114/ceji.2015.52830. 
13. Neutrophils regulate the lung inflammatory response via γδ T cell infiltration in an experimental mouse model of human metapneumovirus infection / N.R. Cheemarla, M.D.R. Baños-Lara, S. Naidu, A. Guerrero-Plata // J. Leukoc. Biol. — 2017. — Vol. 101, № 6. — P. 1383-1392. — DOI: 10.1189/jlb.4A1216-519RR. 
14. Respiratory viral infections in children with leukemia / M. Koskenvuo, M. Milttinen, J. Rahiala et al. // Pediatr. Infect. Dis. J. — 2008. — Vol. 27, № 11. — P. 974-980. — DOI: 10.1097/INF.0b013e31817b0799. 
15. Муквіч О.М. Профілактика рекурентних гострих респіраторних інфекцій у дітей шкільного віку / О.М. Муквіч, Л.І. Омельченко // Дитячий лікар. — 2013. — № 6(27). — С. 65-70.
16. Хорошилова Н.В. Пробиотики и бактериальные иммуномодуляторы для профилактики респираторных инфекций / Н.В. Хорошилова // Вопросы современной педиатрии. — 2014. — Т. 13, № 4. — С. 93-95.
17. Human adipose-tissue derived mesenchymal stem cells induce functional de-novo regulatory T cells with methylated FOXP3 gene DNA / A.U. Engela, M.J. Hoogduijn, K. Boer et al. // Clin. Exp. Immunol. — 2013. — Vol. 173, № 2. — Р. 343-354. — DOI: 10.1111/cei.12120. 
18. Лавренчук О.В. Імунореабілітація дітей з хронічним рецидивуючим пієлонефритом / О.В. Лавренчук // Современная педиатрия. — 2015. — № 1. — С. 120-125. — DOI: 10.15574/SP.2015.65.120. 
19. Tregoning J.S. Respiratory viral infections in infants: causes, clinical symptoms, virology and immunology / J.S. Tregoning // Clin. Microbiol. Rev. — 2010. — Vol. 23. — P. 74-90. — DOI: 10.1128/CMR.00032-09.
20. Peripheral blood lymphocyte subsets in children with frequent upper respiratory tract infections / T. Kendirli, A. Ikincioğullari, F. Doğu, E. Babacan // Turk. J. Pediatr. — 2008. — Vol. 50, № 1. — P. 63-66.
21. Восстановительное лечение часто болеющих детей и детей с хроническими очагами инфекции носоглотки / У.В. Лиханова, Е.И. Кондратьева, Н.П. Степаненко, С.С. Шахова, И.А. Курц // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. — 2014. — № 2. — С. 33-37.
22. Щербак И.Б. Бион З Кид в комплексной ммунореабилитации часто болеющих детей / И.Б. Щербак // Український медичний часопис. — 2014. — № 2. — С. 78-81.
23. Эффективность применения иммунокорригирующих препаратов для профилактики респираторных инфекций и их осложнений у часто болеющих детей младшего школьного возраста / Р.В. Майоров, М.В. Черешнева, С.Д. Верзилина, В.А. Черешнев // Медицинская иммунология. — 2013. — Т. 15, № 3. — С. 255-262. — DOI: 10.15789/1563-0625-2013-3-255-262. 
24. Double-blind placebo-controlled randomized clinical trial on the efficacy of Aerosal in the treatment of sub-obstructive adenotonsillar hypertrophy and related diseases / M. Gelardi, L. Iannuzzi, A. Greco Miani et al. // Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. — 2013. — Vol. 77, № 11. — P. 1818-1824. — DOI: 10.1016/j.ijporl.2013.08.013. 

Similar articles

Характеристика місцевих гуморальних факторів неспецифічної резистентності в дітей із повторними респіраторними захворюваннями
Authors: Марушко Ю.В., Мовчан О.С. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
"Child`s Health" 2 (53) 2014
Date: 2014.05.27
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Authors: О.І. Сміян, В.В. Слива, О.М. Ємець, О.О. Потапова Медичний інститут Сумського державного університету
"News of medicine and pharmacy" 21-22 (393-394) 2011
Date: 2012.02.01
Authors: І.О. БАГІРЯН, Т.О. ВОРОНОВА, Я.В. ОЛІЙНИК, к.м.н., кафедра педіатрії Тернопільського державного медичного університету
"News of medicine and pharmacy" 4(208) 2007
Date: 2008.07.11
Categories: Pediatrics/Neonatology, Immunology
Sections: Clinical researches
Стан місцевого імунітету в дітей, які часто хворіють на респіраторні інфекції
Authors: Марушко Ю.В., Зелена Н.А., Мельніков О.Ф., Мовчан О.С. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; ДУ «Інститут отоларингології імені проф. А.І. Коломийченка» НАМН України; Дитяча поліклініка № 1 Святошинського району м. Києва
"Actual Infectology" 1 (1) 2013
Date: 2013.12.09
Categories: Family medicine/Therapy, Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches

Back to issue