Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Pain. Joints. Spine." Том 7, №3, 2017

Back to issue

Порівняльний аналіз ефективності препаратів хондроїтину сульфату, гіалуронової кислоти та артроскопічного оперативного втручання при початкових стадіях коксартрозу

Authors: Луцишин В.Г.(1), Калашніков А.В.(2), Майко О.В.(3), Майко В.М.(1)
(1) — Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
(2) — ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
(3) — Вінницький національний медичний університет iм. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. Залишається під сумнівом кінцева ефективність сучасних препаратів, що модифікують перебіг хвороби, особливо їх вплив на віддалені наслідки остеоартрозу кульшового суглоба. До того ж залишається контраверсійним питання: що є більш ефективним у лікуванні остеоартрозу — артроскопічне оперативне втручання чи медикаментозна терапія? Мета дослідження: оцінити та порівняти клінічну ефективність препаратів гіалуронової кислоти, хондроїтину сульфату, а також артроскопічного оперативного втручання в лікуванні початкових стадій коксартрозу за 6 місяців. Матеріали та методи. У проведеному нами дослідженні у хворих із початковими стадіями коксартрозу вивчалася клінічна ефективність терапії препаратами хондроїтину сульфату (як системним хондропротектором), препаратом гіалуронової кислоти, що вводився внутрішньосуглобово, та артроскопічних оперативних втручань. В обстежених пацієнтів оцінювали інтенсивність больового синдрому за візуально-аналоговою шкалою болю та рухову функцію кульшового суглоба за модифікованою шкалою Харріса, а також терапевтичний ефект (на думку хворого й лікаря). Клінічні показники визначалися до початку терапії та в терміні спостереження 1, 3 та 6 місяців. Результати. Виявлено, що поєднання нестероїдних протизапальних препаратів із симптом-модифікуючими препаратами сповільненої дії сприяє зниженню вираженості больового синдрому у хворих із початковими стадіями коксартозу. Внутрішньосуглобове введення гіалуронової кислоти сприяє поліпшенню рухової функції ураженого суглоба та повсякденної активності хворих цієї категорії. Після артроскопічного оперативного втручання позитивна динаміка больового синдрому та функціональної здатності тазостегнового суглоба відзначається через 3 місяці після операції, а через 6 місяців мають місце вірогідно менша інтенсивність больового синдрому та поліпшення функціональних можливостей пацієнтів порівняно з тими, хто отримував медикаментозну терапію. Висновки. Згідно з результатами загальної оцінки ефективності лікування пацієнтом і лікарем за підсумками шестимісячної терапії, більш виражене поліпшення функціонального стану кульшових суглобів виявлено після артроскопічного лікування, ніж на тлі проведеної фармакотерапії.

Актуальность. Остается под сомнением конечная эффективность современных препаратов, которые модифицируют течение болезни, особенно их влияние на отдаленные последствия остеоартроза тазобедренного сустава. К тому же остается контраверсионным вопрос: что эффективнее в лечении остеоартроза — артроскопическое оперативное вмешательство или медикаментозная терапия? Цель исследования: оценить и сравнить клиническую эффективность препаратов гиалуроновой кислоты, хондроитина сульфата, а также артроскопического оперативного вмешательства в лечении начальных стадий коксартроза в течение 6 месяцев. Материалы и методы. В проведенном нами исследовании у больных с начальными стадиями коксартроза изучали клиническую эффективность терапии препаратами хондроитина сульфата (как системным хондропротектором), препаратом гиалуроновой кислоты, который вводился внутрисуставно, и артроскопических оперативных вмешательств. У обследованных пациентов оценивали интенсивность болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале боли и двигательную функцию тазобедренного сустава по модифицированной шкале Харриса, а также терапевтический эффект (по мнению больного и врача). Клинические показатели определялись к началу терапии и в сроке наблюдения 1, 3 и 6 месяцев. Результаты. Выявлено, что сочетание нестероидных противовоспалительных препаратов с симптом-модифицирующими препаратами замедленного действия способствует снижению выраженности болевого синдрома у больных с начальными стадиями коксартоза. Внутрисуставное введение гиалуроновой кислоты способствует улучшению двигательной функции пораженного сустава и повседневной активности больных этой категории. После артроскопического оперативного вмешательства позитивная динамика болевого синдрома и функциональной способности тазобедренного сустава отмечается через 3 месяца после операции, а через 6 месяцев имеют место достоверно меньшая интенсивность болевого синдрома и улучшение функциональных возможностей пациентов по сравнению с теми, кто получал медикаментозную терапию. Выводы. Согласно результатам общей оценки эффективности лечения пациентом и врачом по итогам шестимесячной терапии, более выраженное улучшение функционального состояния тазобедренных суставов выявлено после артроскопического лечения, чем на фоне проведенной фармакотерапии.

Background. The efficiency of modern drugs that modify the course of the disease is still doubtful, especially, their influence on the long-term effects of hip osteoarthritis. Besides, the following question remains controversial: what is more effective in treatment of osteoarthrosis — arthroscopy or drug therapy? The purpose was to evaluate and to compare the clinical efficiency of preparations of hyaluronic acid, chondroitin sulfate, and also arthroscopy in the treatment of the initial stages of coxarthrosis for 6 months. Materials and methods. In this study, we have study the clinical efficiency of therapy by chondroitin sulfate preparations, hyaluronic acid preparation administered intraarticularly, and arthroscopy in patients with the initial stages of coxarthrosis. The severity of pain syndrome was evaluated on the visual analog scale, the movement function of the hip — on the modified Harris scale, and also a therapeutic effect was assessed, in opinion of patient and doctor. Clinical indexes were determined at baseline, and on months 1, 3 and 6. Results. It was found that the combination of non-steroidal anti-inflammatory drugs with symptom-modifying drugs of delayed action contributes to the reduction of severity of pain in patients with initial stages of coxarthrosis. Intraarticular introduction of hyaluronic acid assists the improvement of movement function of the affected joint and everyday activity of these patients. After arthroscopy, the positive dyna­mics of pain syndrome and functional ability of the hip joint is marked in 3 months after the surgery, and in 6 months — significantly lower intensity of pain and improvement of functional capability of patients compared to those who received medication. Conclusions. According to the results of the overall assessment of treatment effectiveness by the patient and the physician on the basis of six-month therapy, more pronounced improvement of the functional state of hip joints was detected after arthroscopic treatment than against the background of the pharmacotherapy.


Keywords

коксартроз; кульшовий суглоб; гіалуронова кислота; хондроїтин сульфат; артроскопія

оксартроз; тазобедренный сустав; гиалуроновая кислота; хондроитин сульфат; артроскопия

hip osteoarthritis; hip joint; hyaluronic acid; chondroitin sulfate; arthroscopy


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Myronov SP, Omel’yanenko NP, Orletskyy AK et al. Osteoarthrosis: The Current State of the Problem (Analytical Review). Vestn travmatol y ortoped ym NN Pryorova. 2001.2:96-99. (In Russian).
2. Tsurko VV. Osteoarthritis: geriatric problem. RMJ. 2005.13(24):1627-1631. (In Russian).
3. Frank JM, Harris JD, Erickson BJ et al. Prevalence of femoroacetabular impingement imaging findings in asymptomatic volunteers: a systematic review. Arthroscopy. 2015.31(6):1199-1204. doi: 10.1016/j.arthro.2014.11.042.
4. Yaremenko DO, Shevchenko OG, Golubova IV et al. Chronicle of Traumatol. and the orthopedist.Condition and structure of primary disability in joint diseases. Litopys travmatologii ta ortopedii. 2008.1-2:133-135. (In Ukrainian).
5. Zhang W, Doherty M, Arden N et al. EULAR evidence based recommendations for the management of hip osteoarthritis: report of a task force ofи the EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT). Ann Rheum Dis. 2005.64(5):669-681.
6. EULAR Recommendations 2003: An evidence based approach to the management of knee osteoarthritis: Report of a Task Force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT). Annals of the Rheumatic Diseases. 2003.62(12):1145-1155. doi: 10.1136/ard.2003.011742.
7. Bennell KL, Hunter DJ, Paterson KL. Platelet-Rich Plasma for the Management of Hip and Knee Osteoarthritis. Curr Rheumatol Rep. 2017.19(5):24. doi: 10.1007/s11926-017-0652-x.
8. Bruyère O, Altman RD, Reginster JY. Efficacy and safety of glucosamine sulfate in the management of osteoarthritis: Evidence from real-life setting trials and surveys. Semin Arthritis Rheum. 2016.45(4):12-17. doi: 10.1016/j.semarthrit.2015.11.011.
9. Singh JA, Noorbaloochi S, MacDonald R et al. Chondroitin for osteoarthritis. Cochrane Database Syst. Rev. 2015:1. doi: 10.1002/14651858.CD005614.pub2.
10. Roman-Blas JA, Castañeda S, Sánchez-Pernaute O et al. Combined Treatment With Chondroitin Sulfate and Glucosamine Sulfate Shows No Superiority Over Placebo for Reduction of Joint Pain and Functional Impairment in Patients With Knee Osteoarthritis: A Six-Month Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial Arthritis Rheumatol. 2017.69(1):77-85. doi: 10.1002/art.39819. 
11. Lee YH, Woo JH, Choi SJ et al. Effect of glucosamine or chondroitin sulfate on the osteoarthritis progression: a meta-analysis. Rheumatol Int. 2010.30(3):357-363. doi: 10.1007/s00296-009-0969-5.
12. Migliore A, Massafra U, Bizzi E et al. Intra-articular injection of hyaluronic acid (MW 1,500-2,000 kDa; HyalOne) in symptomatic osteoarthritis of the hip: a prospective cohort study. Arch Orthop Trauma Surg. 2011.131(12):1677-1685. doi: 10.1007/s00402-011-1353-y.
13. Migliore A, Massafra U, Frediani B et al. Long-term clinical benefit and cost-effectiveness of an 8-week multimodal knee osteoarthritis management program incorporating intra-articular sodium hyaluronate (Hyalgan®) injections. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2017.21(7):1635-1644. doi: 10.2147/JPR.S132497.
14. Vasiliadis HS, Tsikopoulos K. Glucosamine and chondroitin for the treatment of osteoarthritis. World J Orthop. 2017.8(1):1-11. doi: 10.5312/wjo.v8.i1.
15. Witteveen AG, Hofstad CJ, Kerkhoffs GM. Hyaluronic acid and other conservative treatment options for osteoarthritis of the ankle. Cochrane Database Syst Rev. 2015.10:CD010643. doi: 10.1002/14651858.CD010643.pub2.
16. Hawker GA, Mian S, Kendzerska T, French M. Measures of adult pain. Arthritis Care Res (Hoboken). 2011.63(11):240-52. doi: 10.1002/acr.20543.
17. Harris WH. Traumatic arthritis of the hip after dislocation and acetabular fractures: treatment of mold arthroplasty. J Bone Jt Surg. 1969.54А:61-76. PMID: 5783851.

Similar articles

Procarti Forte in the Complex Treatment of Patients with Early-Stage Osteoarthritis
Authors: Бур’янов О.А., Омельченко Т.М. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
"Pain. Joints. Spine." 2 (22) 2016
Date: 2016.08.22
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Quality of life after arthroscopic treatment for initial stages of coxarthrosis
Authors: Луцишин В.Г.(1), Калашніков А.В.(2), Майко О.В.(3), Майко В.М.(1)
1 - Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
2 - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
3 - Вінницький національний медичний університет iм. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

"Тrauma" Том 18, №4, 2017
Date: 2017.09.25
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Профілактика та лікування посттравматичного остеоартрозу у хворих з внутрішньосуглобовими остеохондральними переломами
Authors: Бур’янов О.А., Омельченко Т.М., Соболевський Ю.Л., СкоБенко Є.О., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
"Тrauma" Том 13, №4, 2012
Date: 2013.02.18
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Вплив метаболічних порушень на клінічні прояви остеоартрозу та спосіб прогнозування його перебігу
Authors: Олійник М.О., Журавльова Л.В. — Харківський національний медичний університет; Нессонова М.М. — Національний фармацевтичний університет, м. Харків
International journal of endocrinology 3 (67) 2015
Date: 2015.07.10
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches

Back to issue