Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Ukrainian journal of surgery 4 (35) 2017

Back to issue

Причини, шляхи поширення та діагностичні помилки у хворих із низхідним гнійним медіастинітом

Authors: Шевчук І.М., Сніжко С.С., Шевчук М.Г.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Categories: Surgery

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Висока частота розвитку гнійного медіастиніту спонукає хірургів до пошуку причин розвитку та шляхів поширення гнійного вмісту із просторів шиї у клітковину середостіння та методів їх профілактики. Мета: визначення найбільш типових причин виникнення флегмон шиї, вивчення шляхів поширення інфекції у клітковину середостіння, визначення типології діагностичних помилок та проведення аналізу летальності залежно від причини захворювання та форми гострого медіастиніту. Матеріали та методи. Проведений аналіз результатів лікування 65 хворих із флегмонами шиї та гнійним медіастинітом, які перебували на лікуванні в торакальному відділенні Івано-Франківської обласної клінічної лікарні впродовж 2000–2017 рр. Результати. Передньоверхній гнійний медіастиніт діагностований у 22 (33,8 %), тотальний — у 19 (29,2 %), верхній — у 16 (24,6 %), задній — у 8 (12,3 %) хворих. У 52 % пацієнтів низхідний гнійний медіастиніт виникав при локалізації флегмони шиї у ретровісцеральному проміжку, у 40,8 % — у превісцеральному проміжку. Провідними причинами розвитку низхідного гнійного медіастиніту були тонзилогенні і одонтогенні фактори, що встановлені у 80 % хворих. Післяопераційна летальність при низхідному гнійному медіастиніті становила 26,1 % (померли 17 із 65 пацієнтів), із них тотальний гнійний медіастиніт діагностовано у 12 (70,5 %), верхній — у 3 (17,6 %), задній — у 2 (11,7 %) хворих. Висновки. Низхідний гнійний медіастиніт у 52 % пацієнтів виникав при локалізації флегмони шиї у ретровісцеральному проміжку, у 40,8 % хворих — у превісцеральному проміжку. Провідними причинами розвитку низхідного гнійного медіастиніту були одонтогенні і тонзилогенні причини, які встановлені у 71 % хворих. При тотальному низхідному гнійному медіастиніті летальність становила 70,5 %.

Высокая частота развития гнойного медиастинита побуждает хирургов к поиску причин развития и путей распространения гнойного содержимого из пространств шеи в клетчатку средостения и методов их профилактики. Цель: определение наиболее типичных причин возникновения флегмон шеи, изучение путей распространения инфекции в клетчатку средостения, определение типологии диагностических ошибок и проведение анализа летальности в зависимости от причины заболевания и формы острого медиастинита. Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 65 пациентов с флегмонами шеи и гнойным медиастинитом, находившихся на лечении в торакальном отделении Ивано-Франковской областной клинической больницы в течение 2000–2017 гг. Результаты. Передневерхний гнойный медиастинит диагностирован у 22 (33,8 %), тотальный — у 19 (29,2 %), верхний — у 16 (24,6 %), задний — у 8 (12,3 %) больных. У 52 % пациентов гнойный медиастинит возникал при локализации флегмон шеи в ретровисцеральном промежутке, у 40,8 % — в превисцеральном промежутке. Ведущими причинами развития гнойного медиастинита были тонзиллогенные и одонтогенные факторы, которые установлены у 80 % пациентов. Послеоперационная летальность составила 26,1 % (умерли 17 из 65 пациентов), из них тотальный медиастинит диагностирован у 12 (70,5 %), верхний — у 3 (17,6 %), задний — у 2 (11,7 %) пациентов. Выводы. Нисходящий гнойный медиастинит у 52 % пациентов возникал при локализации флегмоны шеи в ретровисцеральном промежутке, у 40,8 % — в превисцеральном промежутке. Ведущими причинами развития нисходящего гнойного медиастинита были одонтогенные и тонзиллогенные причины, установленные у 71 % пациентов. При тотальном нисходящем гнойном медиастините летальность составила 70,5 %.

The high incidence of purulent mediastinitis induces surgeons to find the causes of the development and ways of purulent content spreading from the neck to the mediastinum. Purpose was to determine the most common causes of neck phlegmon, to study the ways of infection spreading into the mediastinal fat, to determine the typology of diagnostic errors and to conduct a mortality analysis, depending on the cause of the disease and the form of acute mediastinitis. Materials and methods. An analysis was performed of the data obtained from 65 patients with neck phlegmon and purulent mediastinitis treated at the thoracic department of the Ivano-Frankivsk Regional Clinical Hospital during 2000–2017. Results. The anterosuperior purulent mediastinitis was diagnosed in 22 (33.8 %), total — in 19 (29.2 %), upper — in 16 (24.6 %), and posterior — in 8 (12.3 %) patients. In 52 % of patients, purulent mediastinitis occurred in case of neck phlegmon localization in the retrovisceral space, in 40.8 % — in the previsceral space. The leading causes of purulent mediastinitis development were tonsilogenic and odontogenic factors, which were established in 80 % of patients. Postoperative lethality in purulent mediastinitis was 26.1 % (17 out of 65 patients died), total purulent mediastinitis was diagnosed in 12 (70.5 %), the upper — in 3 (17.6 %), the posterior — in 2 (11.7 %) of patients. Conclusions. Descending purulent mediastinitis occurred in 52 % of patients with neck phlegmon localization in the retrovisceral space, in 40.8 % of patients — with localization of neck phlegmons in the previsceral space. The leading causes of the descending purulent mediastinitis were odontogenic and tonsilogenic factors found in 71 % of patients. The mortality rate of descending total purulent mediastinitis was 70.5 %.


Keywords

флегмона шиї; шляхи поширення гнійного процесу; низхідний гнійний медіастиніт; причини смерті

флегмона шеи; пути распространения гнойного процесса; нисходящий гнойный медиастинит; причины смерти

neck phlegmon; pathways of purulent process; descending purulent mediastinitis; causes of death


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Абакумов М.М. Двадцатилетний опыт диагностики и лечения при различных формах гнойного медиастинита / Погодина А.Н., Бармина Т.Г., Снигирев М.В. // Вестн. хир. — 2001. — 1. — С. 80-85.
2. Слесаренко С.С. Медиастинит / Агапов В.В., Прелатов В.А. — М.: Медпрактика, 2005. — 200 с.
3. Шевчук І.М. Хірургічне лікування гнійного низхідного медіастиніту, ускладненого сепсисом / Шевчук І.М., Сніжко С.С. // Шпитал. хірургія. — 2013. — № 4 (64). — С. 105-107.
4. Шевчук И.М. Причины и пути распространения флегмон шеи, осложненных нисходящим гнойным медиастинитом / Шевчук И.М., Снижко С.С. // Хирургия. Восточная Европа. — 2014. — № 4(12). — С. 9-15.
5. Akallal N. Descending necrotizing mediastinitis: a diagnosis not to miss // Rev. Pneumol. Clin. — 2002. — № 58. — Р. 355-358.
6. Alsoub H. Descending necrotising mediastinitis / H. Alsoub, K.C. Chacko // Postgrad. Med. J. — 1995. — Vol. 832, № 71. — Р. 98-101.
7. Naya Gálvez M.J. Diffuse deep cervical infection. Report of three cases // Acta Otorrinolaringol. Esp. — 2000. — Vol. 51, № 2. — P. 183-187. 

Similar articles

Descending necrotizing mediastinitis in patients with neck phlegmons
Authors: Шапринський В.О., Кривецький В.Ф., Сулейманова В.Г., Мітюк Б.О., Hаср Закі Наджіб
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Ukrainian journal of surgery 1 (32) 2017
Date: 2017.05.12
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Features of course and surgical treatment of tonsillogenic neck phlegmons and mediastinitis
Authors: Шапринський В.О.(1), Кривецький В.Ф.(1), Сулейманова В.Г.(1), Мітюк Б.О.(1), Хусcейн М.Б.(1), Кедик О.А.(2)
(1) — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
(2) — Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Ukrainian journal of surgery 2 (37) 2018
Date: 2018.12.05
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Diagnosis of esophageal damage with the development of acute purulent mediastinitis
Authors: Сніжко С.С.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Ukrainian journal of surgery 2 (37) 2018
Date: 2018.12.05
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Роль и место люмботомии в хирургическом лечении острого небилиарного инфицированного некротического панкреатита
Authors: Ширшов И.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Ukrainian journal of surgery 1 (24) 2014
Date: 2014.03.14
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches

Back to issue