Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Ukrainian journal of surgery 4 (35) 2017

Back to issue

Характер змін окремих імунологічних показників у хворих на гострий панкреатит

Authors: Десятерик В.І.(1), Крикун М.С.(1), Мальцев Д.В.(2), Солонько І.І.
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — Інститут експериментальної і клінічної медицини, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Surgery

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Результати низки контрольованих клінічних досліджень вказують на те, що дефіцит класів/субкласів імуноглобулінів є негативним предиктором клінічного наслідку і біомаркером потенційної відповіді на внутрішньовенний імуноглобулін як імуномодулюючий та протизапальний агент при багатьох імунозапальних хворобах людини, включаючи гострий панкреатит. Мета роботи: вивчити субкласовий склад IgG сироватки крові в пацієнтів із гострим панкреатитом у різні фази патологічного процесу і оцінити потенційну інформативність отриманих результатів для клінічної практики. Матеріали та методи. Досліджувану групу становили 30 пацієнтів із діагнозом гострого панкреатиту, яким здійснювали триразове вимірювання сироваткової концентрації субкласів IgG1–4: у 1-й день, на 7-му і 14-ту добу госпіталізації. Контрольну групу становили 10 осіб, які не страждали від панкреатиту або інших гострих запальних уражень. Вимірювання сироваткової концентрації субкласів IgG здійснювали за допомогою твердофазного імуноферментного аналізу (виробник реактивів Thermo Fisher Scientific Inc., США). Статистичну обробку отриманого матеріалу проводили за допомогою структурного та порівняльного аналізів, а також із застосуванням варіаційного аналізу із розрахунком параметричного критерію Стьюдента та показника довірчої ймовірності р. Результати. Середні величини сироваткової концентрації субкласів IgG були нижчими в пацієнтів із гострим панкреатитом порівняно з особами групи контролю, однак вірогідної різниці не зареєстровано в жодному випадку (р > 0,05), що було пов’язано з гетерогенністю досліджуваної групи за динамікою субкласового складу імуноглобулінів сироватки крові. Для IgG1 був характерним розбалансований вміст із великою питомою вагою знижених значень протягом усього періоду спостереження з тенденцією до переважання гіперпродукції на 14-ту добу, тоді як концентрація IgG4 спочатку була здебільшого низькою зі слабкою тенденцією до нормалізації на 14-ту добу. Загалом близько 60 % пацієнтів мали низьку сироваткову концентрацію класу/субкласу IgG у всі або деякі дні спостереження. Ці пацієнти розцінені як потенційні відповідачі на імуноглобулін. Отримані результати інтерпретовані як наслідок взаємодії процесів імунореактивності, вторинної імуносупресії та особливостей імунного статусу пацієнта до моменту хвороби. Висновки. Визначення сироваткової концентрації субкласів IgG у пацієнтів із гострим панреактитом може бути корисним: а) для виявлення фази імунозапальної реакції, що лежить в основі хвороби; б) оцінки інтенсивності імунного запалення на різних етапах патологічного процесу та в) визначення імунного статусу для діагностики гуморального імунодефіциту, що дозволить точніше оцінити тяжкість стану пацієнта, краще підібрати лікувальні втручання, включаючи внутрішньовенний імуноглобулін, і здійснити якісніше прогнозування подальшого перебігу хвороби.

Результаты ряда контролируемых клинических исследований указывают на то, что дефицит классов/субклассов иммуноглобулинов является негативным предиктором клинического последствия и биомаркером потенциального ответа на иммуноглобулин как иммуномодулирующий и противовоспалительный агент при многих иммуновоспалительных болезнях человека, включая острый панкреатит. Цель работы: изучить субклассовый состав IgG сыворотки крови у пациентов с острым панкреатитом в различные фазы патологического процесса и оценить потенциальную информативность полученных результатов для клинической практики. Материалы и методы. Исследуемую группу составили 30 пациентов с диагнозом острого панкреатита, которым осуществляли трехразовое измерение концентрации в сыворотке крови субклассов IgG1–4: в 1-й день, на 7-е и 14-е сутки госпитализации. Контрольную группу составили 10 человек, не страдавших острым панкреатитом или другими острыми воспалительными заболеваниями. Измерение концентрации в сыворотке крови субклассов IgG осуществляли с помощью твердофазного иммуноферментного анализа (производитель реактивов Thermo Fisher Scientific Inc., США). Статистическую обработку полученного материала проводили с помощью структурного и сравнительного анализов, а также с применением вариационного анализа с расчетом параметрического критерия Стьюдента и показателя доверительной вероятности р. Результаты. Средние величины концентрации в сыворотке крови субклассов IgG были ниже у пациентов с острым панкреатитом по сравнению с лицами группы контроля, однако достоверной разницы не зарегистрировано ни в одном случае (р > 0,05), что было связано с гетерогенностью исследуемой группы по динамике субклассового состава иммуноглобулинов сыворотки крови. Для IgG1 было характерным разбалансированное содержание с большим удельным весом пониженных значений в течение всего периода наблюдения с тенденцией к преобладанию гиперпродукции на 14-е сутки, тогда как концентрация IgG4 сначала была в большинстве случаев низкой со слабой тенденцией к нормализации на 14-е сутки. В целом около 60 % пациентов имели низкую сывороточную концентрацию классов/субклассов IgG во все или некоторые дни наблюдения. Эти пациенты расценены как потенциальные ответчики на иммуноглобулин. Полученные результаты интерпретированы как следствие взаимодействия процессов иммунореактивности, вторичной иммуносупрессии и особенностей иммунного статуса пациента до момента болезни. Выводы. Определение сывороточной концентрации субклассов IgG у пациентов с острым панкреатитом может быть полезным: а) для выявления фазы иммуновоспалительной реакции, лежащей в основе болезни; б) оценки интенсивности иммунного воспаления на различных этапах патологического процесса и в) определения иммунного статуса для диагностики гуморального иммунодефицита, что позволит точнее оценить тяжесть состояния пациента, лучше подобрать лечебные вмешательства, включая внутривенный иммуноглобулин, и осуществить качественное прогнозирование дальнейшего течения болезни.

The results of a number of controlled clinical studies indicate that the deficiency of classes/subclasses of immunoglobulins (Ig) is a negative predictor of clinical outcome and biomarker of potential response to immunoglobulin as an immunomo­dulatory and anti-inflammatory agent in many human autoimmune diseases, including acute pancreatitis. The purpose was to study the subclass of blood serum IgG in patients with acute pancreatitis in various phases of the pathological process and to evaluate the potential informativeness of the results obtained for clinical practice. Materials and methods. The study group consisted of 30 patients diagnosed with acute pancreatitis, who underwent 3-times measurement of the blood serum concentration of IgG1–4 subclasses: on days 1, 7 and 14 of hospitalization. The control group included 10 people, who did not suffer from acute pancreatitis or other acute inflammatory diseases. Measurement of IgG subclass concentrations in the blood serum was carried out using enzyme-linked immunosorbent assay (Thermo Fisher Scientific Inc., USA). The statistical processing of the obtained data was carried out using structural and comparative analyzes, as well as analysis of variance with the calculation of the Student’s parametric criterion and the index of confidence probability p. Results. The mean serum concentrations of IgG subclasses were lower in patients with acute pancreatitis than in controls, but no significant difference was observed in any of these cases (p > 0.05), which was due to the heterogeneity of the study group in terms of the dynamics of the subclass composition of blood serum immunoglobulins. IgG1 was characterized by a unbalanced content with a high specific gravity of reduced values throughout the observation period with a tendency to predominance of hyperproduction on day 14, whereas the IgG4 concentration was initially low in most cases with a weak tendency to normalize on 14th day. In general, about 60 % of patients had low serum concentrations of IgG classes/subclasses on all or some of the observation days. These patients were considered as potential responders for immunoglobulin. The data obtained are interpreted as a result of the interaction of immunoreactivity, secondary immunosuppression, and peculiarities of the immune status of the patient until the moment of the illness. Conclusions. Determination of the serum concentration of IgG subclasses in patients with acute panreatitis may be useful for (a) determining the phase of the autoimmune reaction underlying the disease, (b) evaluating the intensity of immune inflammation at various stages of the pathological process, and (c) determining the immune status for the diagnosis of humoral immune deficiency, which will allow a more accurate assessment of the severity of the patient’s condition, to choose better the treatment interventions, including immunoglobulin, and to carry out a qualitative prediction of the future course of the disease.


Keywords

гострий панкреатит; підкласи IgG; імуносупресія

острый панкреатит; подклассы IgG; иммуносупрессия

acute pancreatitis; IgG subclasses; immunosuppression


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Мальцев Д.В. Дефіцит субкласів IgG: клініка, діагностика, лікування // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. — 2015. — № 5–6(84–85). — С. 4-16.
2. Мальцев Д.В. Малі імунодефіцитні хвороби. — К.: Центр учбової літератури, 2015. — 460 с.
3. Bonilla F.A., Oettgen H.C. Adaptive immunity // J. Allergy Clin. Immunol. — 2010. — Vol. 125(2, –Suppl. 2). — Р. 33-40.
4. Collins A.M., Jackson K.J.L. A temporal model of human IgE and IgG antibody function // Frontiers in Immunology. — 2013. — Vol. 4. — P. 235.
5. Di P., Sun J., Zhu J. et al. Serum IgG subtypes 
features and differential diagnosis of autoimmune pancreatitis patients // Zhonghua Yi Xue Za Zhi. — 2016. — Vol. 96(8). — P. 646-649.
6. Hallay J., Kovács G., Szatmári K. et al. Early jejunal nutrition and changes in the immunological parameters of patients with acute pancreatitis // Hepatogastroentero–logy. — 2001. — Vol. 48(41). — P. 1488-1492.
7. Klimenko V.N., Isaĭchikov I.I., Gaĭdash O.V., Beliaeva S.I. Immunity disorders in an acute destructive pancreatitis and methods of their correction // Klin. Khir. — 2005. — Vol. 2. — P. 24-30.
8. Schulz H.U., Schmidt D., Kunz D. et al. Cellular and humoral functions in acute pancreatitis // Wien. Med. Wochenschr. — 1997. — Vol. 147(1). — P. 10-13.
9. Ueda T., Takeyama Y., Yasuda T. et al. Immuno–suppression in patients with severe acute pancreatitis // J. Gastroenterol. — 2006. — Vol. 41(8). — P. 779-784.
10. Zaporozhchenko B.S. Changes in lipid metabolism and indicators of immunological reactivity in programmed relaparotomy in acute pancreatitis // Klin. Khir. — 1998. — Vol. 2. — P. 14-15.

Back to issue