Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

Ukrainian journal of surgery 4 (35) 2017

Back to issue

Еволюція хірургічної та лікувальної тактики при великих гемангіомах у дітей

Authors: Рибальченко В.Ф.(1), Рибальченко І.Г.(2), Демиденко Ю.Г.(2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна
(2) — ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ», м. Київ, Україна

Categories: Surgery

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Гемангіоми становлять до 80 % випадків пухлинних новоутворень у дітей. Близько в 10 % хворих гемангіоми мають деструктивний ріст з утворенням виразок, кровотечі та приєднанням інфекційного компонента, що потребує вибору лікування. Мета роботи. Покращити результати лікування кавернозних гемангіом великих розмірів та складних анатомічних локалізацій. Матеріали та методи. Обстеження та лікування 16 дітей здійснювалося на базі хірургічних відділень з 2000 по 2015 рік. Вік дітей — від 10 до 18 років. Гемангіоми голови та шиї були в 5 (31,2 %) дітей, на спині, а також на грудній і черевній поверхні — у 4 (25 %), промежини — у 3 (18,8 %), верхніх та нижніх кінцівок — у 4 (25 %). Результати. Установлені розміри гемангіом: від 3 до 5 см — у 3 (18,7 %), від 5 до 10 см — у 10 (62,6 %), від 10 до 15 см — у 3 (18,7 %) дітей. Вибір лікувальної тактики був індивідуалізованим та ґрунтувався на даних обстеження, інформації щодо локалізації та ускладнень на час госпіталізації та в перспективі. Першу групу становили 9 (56,3 %) пацієнтів, яким проводилося видалення гемангіом до здорових тканин. Друга група — 3 (18,7 %) пацієнти, яким проводилася сегментарна резекція гемангіом. Третя група — 2 пацієнти (12,5 %) з великими кавернозними гемангіомами, які мали виразки та кровотечу, а при лікуванні використана електрозварювальна технологія. У 2 пацієнтів четвертої групи (12,5 %) використана терапія пропранололом. Таким чином, поданий матеріал — це пошук та вибір лікувальної та хірургічної тактики ускладненого перебігу гемангіом у дітей. Висновки. Хірургічна та лікувальна тактика при великих гемангіомах у дітей повинна бути індивідуалізованою з урахуванням локалізації, обсягу, наявності ускладнень та даних комплексного обстеження. Використання сегментарної резекції гемангіом великих розмірів є доцільним при виникненні ускладнень: виразок із кровотечею та загрозою інфікування й нагноєння.

Пациенты с гнойно-некротическими дефектами составляют до 45 % от всех больных в хирургических стационарах. Консервативные мероприятия приводят к заживлению только 50 % ран и язв. Поэтому вопрос закрытия раневых дефектов остается актуальным. Цель исследования — улучшение результатов лечения больных с гнойно-некротическими дефектами кожи и мягких тканей путем применения пластического закрытия раневых дефектов. Материалы и методы. За период с 2015 по 2017 год пролечены 92 пациента в возрасте от 36 до 80 лет с гнойно-некротическими дефектами кожи и мягких тканей. Всем пациентам было осуществлено пластическое закрытие раневых дефектов как заключительный этап лечения. Результаты. Нами был применен дифференциальный подход к проведению пластических операций. Пластическое закрытие раневых дефектов осуществляли в зависимости от характера раневых дефектов, глубины поражения и локализации. Например, первичную пластику выполняли только при ранах головы. Плоские, обширные дефекты закрывали с помощью аутодермопластики. При достижении благоприятных условий в ране последнюю закрывали местными тканями. Дефекты в области пальцев кистей и стоп, а также плюсны и предплюсны закрывали только с помощью островковых васкуляризированных лоскутов. В результате этого удалось достичь полного заживления ран. Выводы. Пластическое закрытие гнойно-некротических дефектов кожи при соблюдении соответствующих условий и дифференцируемого подхода приводит к полному заживлению ран.

Patients with purulent-necrotic defects of the soft tissues account for 45 % of all patients in surgical hospitals. Conservative treatment leads to healing of only 50 % of wounds and ulcers. Consequently, the question about closure of wound defects remains relevant. The purpose of this research is to improve the results of treatment of patients with purulent-necrotic defects of the skin and soft tissues by application plastic closure of wound defects. Materials and methods. For the period from 2015 to 2017, 92 patients aged 36 to 80 years with purulent-necrotic defects of the skin and soft tissues were treated. All patients were subjected to plastic closure of wound defects as the final stage of the treatment program. Results. We used one differentiated approach for conducting plastic operations. Plastic closure of wounded defects was performed depending on the nature of the wound defect, depth of damage and localization. For example, the primary plasty was carried out only with wounds of the head. Flat major defects were closed using autotransplantation. When the favorable conditions in the wound were achieved, plastic surgery with local tissue flaps was performed. Defects in the area of the fingers and feet, as well as of the metatarsals and tarsus, were closed only with the help of vascularized island flaps. As a result, it was possible to achieve complete healing of wound defects. Conclusions. Plastic closure of purulent-necrotic skin defects under certain conditions and a differentiated approach leads to complete wound healing.


Keywords

діти; гемангіоми; лікування; хірургічне лікування; пропранолол

гнойно-некротическая рана; аутодермопластика; пластика местными тканями

purulent necrotic wound; autotransplantation; local tissue flaps


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Боднар А.Б. Клініко-діагностична характеристика гемангіом шкіри на сучасному рівні / А.Б. Боднар, Б.М. Боднар, О.Б. Боднар // Хірургія дитячого віку. — 2017. — № 3(56). — С. 124-125.
2. Бойчук Т.М. Дистанційна діагностика судинних новоутворень шкіри у дітей / Т.М. Бойчук, Б.М. Боднар // Хірургія дитячого віку. — 2017. — № 4(57). — С. 109-110.
3. Вивчарук В.П. Выбор оптимальной тактики в лечении гемангиом у детей / В.П. Вивчарук, Ю.В. Пащенко, О.В. Пионковская // Медичні перспективи. — 2013. — Т. ХVІІІ, № 3, ч. 2. — С. 209-213.
4. Вівчарук В.П. Лікувальна тактика при гемангіомах у дітей / В.П. Вівчарук, Ю.В. Пащенко, Ю.Б. Гречаніна // Хірургія дитячого віку. — 2017. — № 4(57). — С. 41-45.
5. Дементьєва Н.А. Гемангіоми у дітей. Огляд літератури. Пропозиції щодо медичної стратегії / Н.А. Дементьєва, В.А. Дігтяр // Хірургія дитячого віку. — 2013. — № 1(38). — С. 32-36.
6. Ефективність β-адреноблокатора в лікуванні гемангіом у дітей. 7 років застосування / Н.А. Дементьєва, В.А. Дігтяр, О.П. Гладкий, О.Л. Хитрик, Я.І. Білицька // Хірургія дитячого віку. — 2017. — № 4(57). — С. 119-120.
7. Застосування пропранололу у консервативному лікуванні гемангіом у дітей раннього віку / А.С. Кузик, О.І. Могиляк, Б.С. Романишин, І.В. Лукавецький, А.Й. Наконечний, А.В. Синюта, М.Б. Захарусь, І.Ю. Авраменко, М.В. Стегніцька // Хірургія дитячого віку. — 2017. — № 4(57). — С. 35-40.
8. Особливості лікування гемангіом складної локалізації у дітей раннього віку / О.В. Спахі, О.П. Пахольчук, О.Д. Кокоркін, Г.С. Марієв // Хірургія дитячого віку. — 2017. — № 1(54). — С. 49-51. doi: 10.15574/PS.2017.54.49.
9. Пащенко Ю.В. Парциальное иссечение гемангиом критических локализаций у детей / Ю.В. Пащенко, О.В. Пионтковская, В.П. Виварчук // Хірургія дитячого віку. — 2013. — № 1(38). — С. 32-36.
10. Фомін О.О. Виправданість очікування інволюції у програмі лікування гемангіом у дітей / О.О. Фомін, Д.В. Коноплицький, О.О. Калінчук // Хірургія дитячого віку. — 2017. — № 3(56). — С. 114-119. doi: 10.15574/РS.2017.114.
11. Сенаторова А.С. Инновационные технологии в лечении гемангиом у детей / А.С. Сенаторова, М.А. Гончарь, А.И. Страшок // Дитячий лікар. — 2013. — № 3. — С. 5-9.
12. Adverse effects of propranolol when used in the treatment of hemangiomas: a case series of 28 infants / M. de Graaf, J.M. Breur, M.F. Raphaël, M. Vos, C.C. Breugem, S.G. Pasmans // J. Am. Acad. Dermatol. — 2011. — Vol. 65(2). — P. 320-327. doi: 10.1016/j.jaad.2010.06.048.
13. Azzopardi S. Novel strategies for managing infantile hemangiomas: a review / S. Azzopardi, T.C. Wright // Ann. Plast. Surg. — 2012. — Vol. 68(2). — P. 226-228. doi: 10.1097/SAP.0b013e318216b4f8.
14. Chen T.S. A prospective study of infantile hemangiomas with a focus on incidence and risk factors / T.S. Chen, L.F. Eichenfield, Sh.F. Friedlander // Pediatr. Dermatol. — 2011. — Vol. 28(6). — P. 663-669. doi: 10.1111/j.1525-1470.2011.01568.x.
15. Chen T.S. Infantile hemangiomas: an update on pathogenesis and therapy / T.S. Chen, L.F. Eichenfield, Sh.F. Friedlander // Pediatrics. — 2013. — Vol. 131(2). — P. 99-108. doi: 10.1542/peds.2012-1128.
16. Hogeling M. A Randomized Controlled Trial of Propranolol for Infantile Hemangiomas / M. Hogeling, S. Adams, O. Wargon // Pediatrics. — 2011. — Vol. 128(2). — P. 259-266. doi: 10.1542/peds.2010-0029.
17. How should propranolol be initiated for infantile hemangiomas: inpatient versus outpatient? / N.J. Patel, N.M. Bauman // Laryngoscope. — 2014. — Vol. 124(6). — P. 1279-1281. doi: 10.1002/lary.24363.
18. Oral propranolol: an effective, safe treatment for infantile hemangiomas / H. Zaher, H. Rasheed, R.A. Hegazy, D.M. Abdelhalim, H.I. Gawdat // Eur. J. Dermatol. — 2011. — Vol. 21(4). — P. 558-563. doi: 10.1684/ejd.2011.1372.
19. Propranolol and infantile hemangiomas four years later: a systematic review / A.L. Marqueling, V. Oza, I.J. Frieden, K.B. Puttgen // Pediatr. Dermatol. — 2013. — Vol. 30(2). — P. 182-191. doi: 10.1111/pde.12089.
20. Silvestre J.S. Postischemic revascularization: from cellular and molecular mechanisms to clinical applications / J.S. Silvestre, D.M. Smadja, B.L. Levy // Physiol. Rev. — 2013. — Vol. 93(4). — P. 1743-802. doi: 10.1152/physrev.00006.2013.

Similar articles

Pathogenesis and Treatment Approaches in Gunshot Wounds of the Maxillofacial Area in Specialized Multidisciplinary Hospital
Authors: Kopchak A.V., Rybak V.A., Marukhno Yu.I.
Department of Dentistry of National Medical University named after O.O. Bohomolets, Kyiv
Kyiv Regional Clinical Hospital, Center of Maxillofacial Surgery and Dentistry, Kyiv, Ukraine

"Emergency medicine" 7 (70) 2015
Date: 2016.01.20
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Наш досвід лікування вроджених синдактилій у дітей
Authors: Гузенко С.О., Тарнаруцький В.В., Нікорук В.Г., Черноіванов О.М., Куций М.М., Гетманчук Ю.А., Бойко І.М. - Хмельницька міська дитяча лікарня
"Тrauma" Том 15, №4, 2014
Date: 2014.12.03
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Clinical and organizational peculiarities of providing trauma care to the patients with soft tissue defects in gunshot and mine blast injuries of the limbs
Authors: Хоменко І.П.(1), Король С.О.(2), Матвійчук Б.В.(2)
1 - Головне військово-медичне управління МО України, м. Київ, Україна
2 - Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 19, №5, 2018
Date: 2018.11.27
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Vacuum-assisted closure therapy in the comprehensive treatment of victims with gunshot wounds
Authors: Гур’єв С.О.(1), Танасієнко П.В.(1), Марцинковський І.П.(2)
(1) — ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ, Україна
(2) — Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону, м. Вінниця, Україна

"Тrauma" Том 18, №5, 2017
Date: 2017.11.21
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual

Back to issue