Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Gastroenterology" Том 51, №4, 2017

Back to issue

Imbalance of kallikrein-kinin system in chronic pancreatitis combined with obesity and results of its comprehensive correction

Authors: Бабінець Л.С., Кицай К.Ю.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», м. Тернопіль, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Значна роль у виникненні та прогресуванні хронічного панкреатиту, одного з найбільш поширених захворювань у загальнотерапевтичній практиці, належить активації калікреїн-кінінової системи (ККС), яка бере участь у процесах розвитку запалення, згортання крові та фібринолізу, в імунних реакціях, формуванні больового синдрому та ін. Мета. Дослідження динаміки показників ККС при застосуванні препарату метадоксин у складі комплексної терапії хворих на хронічний біліарний панкреатит (ХБП) у поєднанні з ожирінням. Матеріали та методи. Досліджено 75 хворих на ХБП у поєднанні з ожирінням. Хворих було розподілено на 2 групи. Перша група (30 осіб) отримувала загальноприйняте лікування (ЗПЛ). Друга група (45 осіб) отримувала в комплексі до ЗПЛ препарат метадоксин. Результати. Після проведеного лікування позитивна динаміка спостерігалась в обох групах. Проте у пацієнтів другої групи простежувалась більш значуща позитивна динаміка показників ККС: рівень протеолітичної активності знизився на 9,0 %, калікреїну — на 20,0 %, α1-інгібітор протеїназ — на 7,2 %, а показник прекалікреїну зріс на 6,4 %, α2-макроглобулін — на 10,8 %, кініназа II — на 10,7 % у порівнянні з 1 групою. Висновки. Застосування метадоксину у складі комплексної терапії хворих на ХБП із коморбідним ожирінням сприяло вірогідному підвищенню ефективності ЗПЛ.

Актуальность. Значительная роль в возникновении и прогрессировании хронического панкреатита, одного из наиболее распространенных заболеваний в общетерапевтической практике, принадлежит активации калликреин-кининовой системы (ККС), которая участвует в процессах развития воспаления, свертывания крови и фибринолиза, иммунных реакциях, формировании болевого синдрома и др. Цель. Исследование динамики показателей ККС при применении препарата метадоксин в составе комплексной терапии больных хроническим билиарным панкреатитом (ХБП) в сочетании с ожирением. Материалы и методы. Исследованы 75 больных ХБП в сочетании с ожирением. Больные были распределены на 2 группы. Первая группа (30 человек) получала общепринятое лечение (ОПЛ). Вторая группа (45 человек) получала в комплексе с ОПЛ препарат метадоксин. Результаты. После проведенного лечения положительная динамика наблюдалась в обеих группах. Однако у пациентов второй группы прослеживалась более значимая положительная динамика показателей ККС: уровень протеолитической активности снизился на 9,0 %, калликреина — на 20,0 %, α1-ингибитор протеиназ — на 7,2 %, а показатель прекал­ликреина вырос на 6,4 %, α2-макроглобулин — на 10,8 %, кининаза ІІ — на 10,7 % по сравнению с 1 группой. Выводы. Применение метадоксина в составе комплексной терапии больных ХБП с коморбидным ожирением способствовало достоверному повышению эффективности ОПЛ.

Background. Chronic pancreatitis is one of the most common diseases in general therapeutic practice. Significant role in the onset and progression of chronic pancreatitis is played by the activation of the kallikrein-kinin system (KKS), which is involved in the development of inflammation, blood coagulation and fibrinolysis, immune responses, the formation of pain, etc. Purpose: to investigate the dynamics of indicators of the kallikrein-kinin system when using metadoxine in the comprehensive therapy of patients with chronic biliary pancreatitis associated with obesity. Materials and methods. 75 patients with chronic biliary pancreatitis combined with obesity were examined. They were divided into 2 groups. The first group (30 people) received the standard treatment. The second group (45 people) received the standard treatment and metadoxine. Results. Analyzing the results, it has been found a reliable positive dynamics of KKS indices in both groups after the treatment. However, patients in the second group showed a more significant positive dynamics of KKS parameters: the level of proteolytic activity has decreased by 9.0 %, the kallikrein — by 20.0 %, α1-proteinase inhibitor — by 7.2 %, and prekallikrein has increased by 6.4 %, α2-macroglobulin — by 10.8 %, kininase II — by 10.7 % as compared to group 1. Conclusions. The use of methadoxine in the comprehensive therapy of patients with chronic biliary pancreatitis associated with obesity contributed to a significant increase in the effectiveness of conventional treatment.


Keywords

хронічний панкреатит; ожиріння; калікреїн-кінінова система; метадоксин; корекція

хронический панкреатит; ожирение; калликреин-кининовая система; метадоксин; коррекция

chronic pancreatitis; obesity; kallikrein-kinin system; methadoxine; correction


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Бабінець Л.С. Стан показників калікреїн-кінінової системи хворих на хронічний біліарний панкреатит із супутнім ожирінням / Л.С. Бабінець, К.Ю. Кицай, О.І. Криськів // Мат-ли наук.-практ. конф. «Здоб. клін. та експер. мед.». — Тернопіль, 2016. — С. 105.
2. Палій Г.І. Роль калікреїн-кінінової системи у розвитку патологічних станів в організмі людини / Г.І. Палій, С.В. Заїка, Д.В. Палій // Медицина невідкладних станів. — 2008. — № 3(10). — С. 21-25. 
3. Левчин А.М. Калікреїн-кінінова система — універсальний компонент біохімічного гомеостазу / А.М. Левчин // Перспективи медицини та біології. — 2013. — № 1. — С. 14-18. 
4. Вabinets L.S. Improvement of the Complex Medical Treatment for the Patients with Chronic Biliary Pancreatitis / L.S. Вabinets, K. Kytsai, Yu. Kotsaba et al. // Wiedomosti Lekarskie. — 2017. — Vol. 2(1). — Р. 213-216.
5. Вabinets L.S. Patogenetic substantiation of trofologic impact of complex therapy of chronic pancreatitis / L.S. Вabinets, K.Yu. Kytsai, I.M. Halabitska // Journal of Health Sciences. — 2014. — Vol. 4(16). — Р. 272-275.
6. Dewani M. Kallikrein-kinin system in inflammatory bowel disease: Intestinal involvement and correlation with the degree of tissue inflammation / M. Dewani et al. // Digestive and Liver Disease. — 2005. — Vol. 37. — Р. 665-673.
7. Stadnicki A. Intestinal tissue kallikrein-kinin system in inflammatory bowel disease / A. Stadnicki // Inflammatory Bowel Disease. — 2011. — Vol. 17(2). — Р. 645-654.

Similar articles

Authors: І.Г. Палій, С.В. Заїка, Д.В. Палій Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
"Emergency medicine" 3(10) 2007
Date: 2007.07.26
Categories: Medicine of emergency, Cardiology
Sections: Specialist manual
Ефективність біорегуляційного підходу в комплексній корекції ендогенної інтоксикації при хронічних ураженнях панкреатогепатобіліарної системи
Authors: Бабінець Л.С., Криськів О.І., Шайген О.Р., Хомин Г.О.
ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

"Gastroenterology" Том 54, №2, 2020
Date: 2020.07.07
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Evaluation of changes in statographic parameters and muscle strength in patients with sacroiliac joint dysfunction after special exercises
Authors: Стауде В.А., Карпінська О.Д.
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

"Тrauma" Том 19, №6, 2018
Date: 2019.01.15
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches

Back to issue