Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Gastroenterology" Том 51, №4, 2017

Back to issue

Clinical and sonographic features of the pancreatic steatosis in children with overweight and obesity

Authors: Степанов Ю.М., Завгородня Н.Ю., Лук’яненко О.Ю.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Своєчасна діагностика стеатозу підшлункової залози (ПЗ) є необхідною умовою виявлення раннього метаболічного ризику та зниження захворюваності на хронічну гастроентерологічну патологію. Мета. Вивчення клініко-інструментальних особливостей стеатозу ПЗ у дітей із надмірною вагою та ожирінням. Матеріали та методи. У 53 дітей із функціональними розладами шлунково-кишкового тракту визначали наявність стеатозу ПЗ за допомогою ультразвукового дослідження. Розподіл за групами відбувся на основі наявності стеатозу ПЗ, ожиріння та надмірної ваги: 1 групу становили 24 пацієнти зі стеатозом ПЗ, ожирінням та надмірною вагою, 2 групу — 18 дітей з ожирінням і надмірною вагою без ознак стеатозу ПЗ, контрольну групу — 11 пацієнтів без стеатозу ПЗ, які мали нормальну вагу. Результати. Клінічна картина у дітей зі стеатозом ПЗ у більшості пацієнтів пояснювалась наявністю супутньої гастроентерологічної патології; 29,1 % хворих основної групи скаржились на біль у лівому підребер’ї. При аналізі диспептичних скарг слід відзначити, що пацієнти зі стеатозом ПЗ частіше скаржились на нудоту (58,3 %), метеоризм (45,8 %) проти пацієнтів, які мали нормальну вагу, однак значущість відмінностей не була достатньою. У пацієнтів 1 групи частіше виявлялась болісність при пальпації за ходом кишечника проти пацієнтів 2 групи. Болісність при пальпації в панкреатичних точках була вірогідно вищою у пацієнтів 1 групи (54,1 %) проти 3 групи. Підвищення ехогенності печінки в 2,4 раза частіше зустрічалось у пацієнтів 1 групи проти 2 групи та в 7 раз частіше, ніж у 3 групі. Зокрема, зміни зернистості печінки втричі частіше зустрічались у пацієнтів зі стеатозом ПЗ (p < 0,05), ніж у пацієнтів без стеатозу та з трофічними розладами, а також дітей, які мають нормальну вагу. Зміни ПЗ при її стеатозі проявлялись не лише змінами ехогенності, але й у майже половини пацієнтів (45,8 %) наявністю нечітких контурів органу, підвищенням зернистості (65,5 %). Об’єм і товщина стінки жовчного міхура були вірогідно вищими у групі дітей зі стеатозом ПЗ проти контрольної групи. Ознаки біліарного сладжу вдвічі частіше зустрічались у дітей зі стеатозом проти групи дітей без стеатозу та в 4 рази частіше, ніж у дітей, які мають нормальну вагу (43,87 % у 1 групі, 21 % у 2 групі та 9 % у 3 групі). Висновки. Клінічні та сонологічні зміни у пацієнтів зі стеатозом ПЗ свідчать про можливість запальних змін у паренхімі залози, що пов’язані із системним запаленням на фоні стеатозу та супутньою патологією органів шлунково-кишкового тракту.

Актуальность. Своевременная диагностика стеатоза поджелудочной железы (ПЖ) является необходимым условием определения раннего метаболического риска и снижения заболеваемости хронической гастроэнтерологической патологией. Цель. Изучение клинико-сонографических особенностей стеатоза ПЖ у детей с избыточным весом и ожирением. Материалы и методы. У 53 детей с функциональными расстройствами желудочно-кишечного тракта определяли наличие стеатоза ПЖ с помощью ультразвукового исследования. Распределение по группам проводилось на основе наличия стеатоза ПЖ, ожирения и избыточного веса: 1 группу составили 24 пациента со стеатозом ПЖ, ожирением и избыточным весом, 2 группу — 18 детей с ожирением и избыточным весом без признаков стеатоза ПЖ, контрольную группу — 11 пациентов без стеатоза ПЖ с нормальным весом. Результаты. Клиническая картина у детей со стеатозом ПЖ объяснялась наличием сопутствующей гастроэнтерологической патологии; 29,1 % больных основной группы жаловались на боль в левом подреберье. Пациенты со стеатозом ПЖ чаще жаловались на тошноту (58,3 %), метеоризм (45,8 %) по сравнению с пациентами, имевшими нормальный вес, однако значимость различий не была достаточной. У пациентов 1 группы чаще выявлялась болезненность при пальпации по ходу кишечника по сравнению с пациентами 2 группы. Болезненность при пальпации в панкреатических точках была достоверно более частым симптомом у пациентов 1 группы (54,1 %) по сравнению с 3 группой. Повышение эхогенности печени в 2,4 раза чаще встречалось у пациентов 1 группы по сравнению со 2 группой и в 7 раз чаще, чем у пациентов 3 группы. Изменения зернистости печени втрое чаще встречались у пациентов со стеатозом ПЖ (p < 0,05) по сравнению как с пациентами без стеатоза и с трофическими расстройствами, так и с детьми, имеющими нормальный вес. Изменения ПЖ при ее стеатозе проявлялись не только изменениями эхогенности, но и наличием нечетких контуров органа почти у половины пациентов (45,8 %), повышением зернистости (65,5 %). Объем и толщина стенки желчного пузыря в группе детей со стеатозом ПЖ достоверно превышали показатели контрольной группы. Признаки билиарного сладжа вдвое чаще встречались у детей со стеатозом по сравнению с группой детей без стеатоза и в 4 раза чаще, чем у детей с нормальным весом (43,87, 21 и 9 % соответственно). Выводы. Таким образом, клинические и сонографические данные пациентов со стеатозом ПЖ свидетельствуют о возможности воспалительных изменений в паренхиме железы, связанных с системным воспалением на фоне стеатоза и сопутствующей патологией органов желудочно-кишечного тракта.

Background. Early diagnosis of pancreatic steatosis is essential for the early metabolic risk detection and chronic gastroenterological morbidity reduction. The purpose was to examine the clinical and sonographic features of pancreatic steatosis in children with overweight and obesity. Materials and methods. The presence of pancreatic steatosis was determined by ultrasonography in 53 children with functional disorders of the gastrointestinal tract. Division in groups was performed on the basis of pancreatic steatosis and obesity/overweight presence: group 1 consisted of 24 patients with pancreatic steatosis and obesity/overweight, group 2 included 18 children with obesity/overweight with no signs of pancreatic steatosis, the control group consisted of 11 patients without pancreatic steatosis and with normal weight. Results. The clinical picture in children with pancreatic steatosis may be explained by concomitant gastroenterological diseases, but 29.1 % of group 1 patients complained of pain in the left upper quadrant. Patients with steatosis often complained of nausea (58.3 %), flatulence (45.8 %) in comparison to patients who had normal weight, but the significance of the differences was not sufficient. Group 1 patients often reported pain on palpation of the intestine compared with other 2 groups. Pain on palpation in pancreatic points was significantly higher in group 1 patients (54.1 %) compared to group 3. Increased liver echogenicity was found 2.4 times more often in group 1 patients compared with group 2. In particular, changes in liver grains were three times more common in patients with steatosis (p < 0.05), as compared to the obese patients without steatosis and to the children with normal weight. Pancreatic changes in steatosis manifested not only by the changes in echogenicity, but also by fuzzy contours of the pancreas, increased grain (65.5 %) in almost half of patients (45.8 %). Gallbladder volume and wall thickness were significantly higher in the group of children with steatosis compared to the control group. Symptoms of biliary sludge were twice more common in children with steatosis compared to children without steatosis and 4 times more likely than in children with normal weight (43.87 % in group 1; 21 % in group 2, and 9 % in group 3). Conclusions. Thus, clinical and sonographic features in patients with steatosis indicate the possibility of inflammatory changes in the parenchyma associated with systemic inflammation due to steatosis and concomitant diseases of the gastrointestinal tract.


Keywords

стеатоз підшлункової залози; стеатопанкреатит; діти

стеатоз поджелудочной железы; стеатопанкреатит; дети

pancreatic steatosis; steatopancreatitis; children


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Weiss R. What is metabolic syndrome, and why are children getting it? / R. Weiss, A.A. Bremer, R.H. Lustig // Annals of the New York Academy of Sciences. — 2013. — № 1281(1). — P. 123-140. doi: 10.1111/nyas.12030.
2. Маев И.В. Хронический панкреатит: Учебное пособие / Маев И.В., Казюлин А.Н., Дичева Д.Т., Кучерявый Ю.А. — М.: ВУНМЦ МЗ РФ. — 2007. — 80 с. 
3. Exploring the metabolic syndrome: Nonalcoholic fatty pancreas disease / R. Catanzaro, B. Cuffari, A.A. Italia [et al.] // World Journal of Gastroenterology. — 2016. — Vol. 22(34). — P. 7660-7675. doi: 10.3748/wjg.v22.i34.7660.
4. Самсонова Н.Г. Клинико-функциональное состояние поджелудочной железы при метаболическом синдроме / Н.Г. Самсонова, Л.А. Звенигородская // ЭиКГ. — 2012. — № 11. — С. 96-100.
5. Smereczyński A. Is a fatty pancreas a banal lesion? / A. Smereczyński, K. Kołaczyk // Journal of Ultrasonography. — 2016. — Vol. 16(66). — P. 273-280. doi: 10.15557/JoU.2016.0027.
6. Pancreatic hyperechogenicity associated with hypoadiponectinemia and insulin resistance: A Japanese population study / Makino N., Shirahata N., Honda T. [et al.] // World Journal of Hepatology. — 2016. — Vol. 8(33). — P. 1452-1458. doi: 10.4254/wjh.v8.i33.1452. 
7. Pancreatic steatosis and its association with nonalcoholic fatty liver disease evaluated by ultrasonography / Luis Jesuino de Oliveira Andrade, Laryssa Rocha Guimarães, Raissa Brito Fernandes Cadete [et al.] // Brazilian Journal of Medicine and Human Health. — 2015. — № (2). — Р. 37-43.
8. Clinical implications of fatty pancreas: correlations between fatty pancreas and metabolic syndrome / J.S. Lee, S.H. Kim, D.W. Jun [et al.] // World J. Gastroenterol. —  2009. — № 15. — Р. 1869-75.
9. World Health Organization: Growth reference 5–19 years. BMI-for-age (5-19 years). — Режим доступу: http://www.who.int/growthref/who2007_bmi_for_age/en/
10. Waist circumference percentiles in nationally representative samples of African-American, European-American, and Mexican-American children and adolescents / J.R. Fernández, D.T. Redden, A. Pietrobelli, D.B. Allison // J. Pediatr. — 2004. — № 145(4). — Р. 439-44.
11. Pancreatic fat accumulation and its relationship with liver fat content and other fat depots in obese individuals / G. Targher, A.P. Rossi, G.A. Zamboni [et al.] // J. Endocrinol. Invest. — 2012. — № 35. — P. 748-753. doi: 10.3275/8011
12. Abdominal fat distribution and peripheral and hepatic insulin resistance in type 2 diabetes mellitus / Miyazaki Y., Glass L., Triplitt C. [et al.] // Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. — 2002. — № 283. — Р. 1135-1143.
13. Gender-based differences in the relationship between fatty liver disease and atherosclerosis / Hyun-Jin Kim, Chae-wan Lim, Jae hyuk Lee [et al.] // Cardiovasc. J. Afr. — 2016. — Vol. 27. — online publication doi: 10.5830/CVJA-2016-014
14. Amalia Gastaldelli Ectopic fat: a target for cardiometabolic risk management / Amalia Gastaldelli, Melania Gaggini // Expert Review of Cardiovascular Therapy. — 2016. — Vol. 14, № 12 — Р. 1301-1303. doi: 10.1080/14779072.2016.1256773
15. Kim D. Nonobese Fatty Liver Disease / D. Kim, W.R. Kim // Clin. Gastroenterol. Hepatol. — 2016. — Vol. 1542-3565(16). — P. 30608-5. doi: 10.1016/j.cgh.2016.08.028. 
16. The prevalence of metabolic syndrome and metabolically healthy obesity in Europe: a collaborative analysis of ten large cohort studies / Van Vliet-Ostaptchouk J.V., Nuotio M.-L., Slagter S.N., Doiron [et al.] // BMC Endocrine Disorders. — 2014. — Vol. 14. — P. 9. http://doi.org/10.1186/1472-6823-14-9
17. Бабінець Л.С. Клініко-патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту біліарного генезу та ожиріння / Л.С. Бабінець, К.Ю. Кицай // Гастроентерологія. — 2016. — № 1(59). — C. 86-92.
18. Степанов Ю.М. Хронічний панкреатит: біліарний механізм, чинники та перебіг / Ю.М. Степанов, Н.Г. Заіченко // Запорожский медицинский журнал. — 2012. — №1 (70). — С. 46-50.
19. Белоусов Ю.В. Панкреатит и панкреатопатия: классификационные характеристики, принципы диагностики и лечения у детей // Здоровье ребенка. — 2012. — № 8(43). — С. 129-133.
20. Степанов Ю.М. Клініко-інструментальні особливості стеатозу підшлункової залози у дітей з надмірною вагою та ожирінням / Ю.М. Степанов, Н.Ю. Звгородня, О.Ю. Лук’яненко // Гастроентерологія. — 2017. — № 1.
21. Самсонова Н.Г. Клинико-диагностические особенности стеатоза поджелудочной железы у больных с метаболическим синдромом // ЭиКГ. — 2012. — № 7. 
22. The effect of fatty pancreas on serum glucose parameters in patients with nonalcoholic steatohepatitis / A. Uygun, A. Kadayifci, H. Demirci [et al.] // Eur. J. Intern. Med. — 2015. — Vol. 26. — P. 37-41. 
23. Di Ciaula A. Gallbladder and gastric motility in obese newborns, pre-adolescents and adults / A. Di Ciaula, D.Q. Wang, P. Portincasa // J. Gastroenterol. Hepatol. — 2012. — Vol. 27, № 8. — P. 1298-1305. doi: 10.1111/j.1440-1746.2012.07149.x.
24. Эхография органов брюшной полости и забрюшинного пространства / Н.П. Булгак, О.П. Прокопенко, А.И. Голунов, Н.В. Колодяжная. — СПб.: Судостроение, 1996. — 160 с.
25. Уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення / Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29.01.2013 р. № 59.
26. Звенигородская Л.А. Функциональные и клинико-морфологические изменения поджелудочной железы при метаболическом синдроме / Л.А. Звенигородская, Н.Э. Хачатурян // Consilium Medicum. — 2016. — № 8. — C. 51-58.

Similar articles

Клініко-лабораторні особливості стеатозу підшлункової залози у дітей з надлишковою вагою та ожирінням
Authors: Завгородня Н.Ю., Лук’яненко О.Ю.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 51, №1, 2017
Date: 2017.05.15
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Pancreatic steatosis in children. Part 2. Risk factors, diagnostic possibilitiess and therapy
Authors: Степанов Ю.М., Завгородня Н.Ю., Лук’яненко О.Ю.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 51, №2, 2017
Date: 2017.05.29
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Стан панкреатобіліарної системи та інтестинальної мікрофлори в дітей із неалкогольною жировою хворобою печінки
Authors: Завгородня Н.Ю., Лук’яненко О.Ю., Коненко І.С. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
"Gastroenterology" 4 (62) 2016
Date: 2016.11.01
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Abdominal fat index — a non-invasive marker of hepatic steatosis and insulin resistance in children
Authors: Завгородня Н.Ю., Лук’яненко О.Ю., Коненко І.С., Петішко О.П., Кудрявцева В.Є.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

"Child`s Health" Том 12, №3, 2017
Date: 2017.06.29
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches

Back to issue