Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Gastroenterology" Том 51, №4, 2017

Back to issue

Features of encephalopathy diagnosis in patients with portal hypertension syndrome

Authors: Степанов Ю.М.(1), Чалий М.В.(2), Меланіч С.Л.(1)
(1) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(2) — ДМиколаївська обласна клінічна лікарня, м. Миколаїв, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Печінкова енцефалопатія — патологічні зміни функцій головного мозку незапального генезу, що проявляються синдромом вторинних неврологічних і когнітивних розладів, спричинених комплексом глибоких метаболічних порушень, в результаті гострої печінкової недостатності, хронічних захворювань печінки або портосистемного шунтування крові. Початкова стадія енцефалопатії не має клінічних неврологічних симптомів, але визначається у 20–80 % хворих на цироз печінки і на відміну від кінцевих стадій є оборотною. Мета дослідження: оцінити ефективність тесту зв’язку чисел, флікер-тесту та електроенцефалографії в діагностиці енцефалопатії у хворих з печінковою та позапечінковою формою портальної гіпертензії. Матеріали та методи. Синдром печінкової енцефалопатії вивчено у 50 хворих з печінковою формою портальної гіпертензії, 30 хворих з позапечінковою формою портальної гіпертензії та 25 осіб без ознак портальної гіпертензії. Для діагностики використовували тест зв’язку чисел, флікер-тест та електроенцефалографію. Результати. Тест зв’язку чисел дозволив встановити ознаки печінкової енцефалопатії майже в усіх хворих незалежно від наявності та форми портальної гіпертензії. Однак прояви печінкової енцефалопатії за частотою і за вираженістю переважали у хворих з печінковою портальною гіпертензією. Проведення флікер-тесту дозволило діагностувати мінімальну печінкову енцефалопатію у 96 % хворих з печінковою портальною гіпертензією та 60 % хворих з позапечінковою портальною гіпертензією. Виконання електроенцефалографії визначило наявність печінкової енцефалопатії у 60 % хворих з печінковою портальною гіпертензією, 50 % хворих з позапечінковою портальною гіпертензією та 12 % хворих без портальної гіпертензії. Висновки. Зіставлення ефективності діагностичних тестів показало, що простий у виконанні і доступний тест зв’язку чисел є найбільш ефективним, однак і інші тести мають свої позитивні сторони в клінічній оцінці печінкової енцефалопатії у хворих з портальною гіпертензією.

Актуальность. Печеночная энцефалопатия — патологические изменения функций головного мозга невоспалительного генеза, которые проявляются синдромом вторичных неврологических и когнитивных расстройств, вызванных комплексом глубоких метаболических нарушений, в результате острой печеночной недостаточности, хронических заболеваний печени или портосистемного шунтирования крови. Начальная стадия энцефалопатии не имеет клинических неврологических симптомов, но определяется у 20–80 % больных циррозом печени и, в отличие от конечных стадий, является обратимой. Цель исследования: оценить эффективность теста связи чисел, фликер-теста и электроэнцефало­графии в диагностике энцефалопатии у больных с печеночной и внепеченочной формой портальной гипертензии. Материалы и методы. Синдром печеночной энцефалопатии изучен у 50 больных с печеночной формой портальной гипертензии, 30 больных с внепеченочной формой портальной гипертензии и 25 пациентов без признаков портальной гипертензии. Для диагностики использовали тест связи чисел, фликер-тест и электроэнцефалографию. Результаты. Тест связи чисел позволил установить проявления печеночной энцефалопатии почти у всех больных независимо от наличия и формы портальной гипертензии. Однако проявления печеночной энцефалопатии по частоте и выраженности преобладали у больных с печеночной портальной гипертензией. Проведение фликер-теста позволило диагностировать минимальную печеночную энцефалопатию у 96 % больных с печеночной портальной гипертензией и 60 % больных с внепеченочной портальной гипертензией. Выполнение электроэнцефалографии установило наличие печеночной энцефалопатии у 60 % больных с печеночной портальной гипертензией, 50 % больных с внепеченочной портальной гипертензией и 12 % больных без портальной гипертензии. Выводы. Сопоставление эффективности диагностических тестов показало, что простой в исполнении и доступный тест связи чисел является наиболее эффективным, однако и другие тесты имеют свои положительные стороны в клинической оценке печеночной энцефалопатии у больных с портальной гипертензией.

Background. Hepatic encephalopathy is a pathological change in the brain functions of non-inflammatory origin, which is manifested by a syndrome of secondary neurological and cognitive disorders caused by a set of deep metabolic disorders, as a result of acute hepatic insufficiency, chronic liver disease or portosystemic shunting of the blood. The initial stage of encephalopathy does not have clinical neurologic symptoms, but is defined in 20–80 % of patients with liver cirrhosis, and, unlike the final stages, is reversible. The purpose of the study was to evaluate the effectiveness of the number connection test, сritical flicker frequency test and an electroencephalography in the diagnosis of encephalopathy in patients with hepatic and extrahepatic form of portal hypertension. Materials and methods. Syndrome of hepatic encephalopathy was studied in 50 patients with hepatic form of portal hypertension, 30 — with extrahepatic form of portal hypertension and 25 persons without signs of portal hypertension. For the diagnosis, number connection test, сritical flicker frequency test and an electroencephalography were used. Results. A simple-to-use and number connection test made it possible to establish manifestations of hepatic encephalopathy in almost all patients, regardless of the presence of portal hypertension and its form. However, manifestations of hepatic encephalopathy prevailed in patients with hepatic portal hypertension in terms of incidence and severity. Critical flicker frequency test allowed to diagnose minimal hepatic encephalopathy in 96.0 % of patients with hepatic portal hypertension and 60.0 % of patients with extrahepatic portal hypertension. The electroencephalography established the presence of hepatic encephalopathy in 60.0 % of patients with hepatic portal hypertension, 50.0 % — with extrahepatic portal hypertension and 12.0 % of individuals without portal hypertension. Conclusions. Comparison of the effectiveness of diagnostic tests showed that am easy to use and accessible number connection test is most effective, however, other tests also have benefits in the clinical evaluation of hepatic encephalopathy in patients with portal hypertension.


Keywords

печінкова енцефалопатія; діагностика; тест зв’язку чисел; флікер-тест, електроенцефалографія

печеночная энцефалопатия; диагностика; тест связи чисел; фликер-тест; электроэнцефалография

hepatic encephalopathy; diagnostics; number connection test; critical flicker frequency test; electroencephalography


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Опыт применения псиллиума в лечении печеночной энцефалопатии у больных с хроническими заболеваниями печени / Р.С. Оксакова, Л.Ю. Ильченко, Е.А. Луговкина и др. // Архивъ внутренней медицины. — 2012. — № 5(7). — С. 19-25.
2. Бабак О.Я. Цирроз печени / О.Я. Бабак, Е.В. Колесникова. — К., 2011. — 575 c.
3. Ардатская М.Д. Современные подходы к диагностике и лечению печеночной энцефалопатии / М.Д. Ардатская, О.Н. Минушкин // Consilium Medicum. — 2012. — № 8. — С. 41-47. 
4. Hepatic encephalopathy-definition, nomenclature, diagnosis, and quantification: final report of the working party at the 11th World Congresses of Gastroenterology, Vienna, 1998 / Ferenci P., Lockwood A., Mullen Ket et al. // Hepatology. — 2002. — № 35. — Р. 716-721. — DOI: 10.1053/jhep.2002.31250.
5. Ягмур В.Б. Діагностика мінімальної печінкової енцефалопатії за допомогою нейропсихометричних тестів / В.Б. Ягмур, С.Л. Меланіч, Н.В. Недзвецька // Гастроентерологія. — 2015. — № 2. — С. 33-37. 
6. Дамулин И.В. Печеночная энцефалопатия: патогенетические, клинические и терапевтические аспекты / И.В. Дамулин // Гастроентерология. — 2006. — № 2. — С. 54-59.
7. Cash W.J. Current concepts in the assessment and treatment of Hepatic Encephalopathy / W.J. Cash, P. McConville, E. MCdermott et al. // Q.J. Med. — 2010. — № 103. — Р. 9-16. — https://doi.org/10.1093/qjmed/hcp152.
8. Montagnese S. Methods for diagnosing hepatic encephalopathy in patients with cirrhosis: a multidimensional approach / Montagnese S., Amodio P., Morgan M.Y. // Metab. Brain. Dis. — 2004. — № 19. — Р. 281-312. — https://doi.org/10.1093/qjmed/hcp152.
9. Hepatic Encephalopathy in Chronic Liver Disease: 2014 Practice Guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases and the European Association for the Study of the Liver / H. Vilstrup, P. Amodio, J. Bajaj et al. // Hepatology. — 2014. — Р. 715-735. — DOI: 10.1002/hep.27210.
10. Characteristics of minimal hepatic encephalopathy / Amodio P., Montagnese S., Gatta A., Morgan M.Y. // Metab. Brain. Dis. — 2004. — № 19. — Р. 253-267. — DOI: https://doi.org/10.1023/B:MEBR.0000043975.01841.de.
11. Neurophysiological investigations of hepatic encephalopathy: ISHEN practice guidelines / Guerit J.M., Amantini A., Fischer C. et al. // Liver Int. — 2009. — № 29. — Р. 789-796. — DOI: 10.1111/j.1478-3231.2009.02030.x.
12. Neuropsychological assessment of hepatic encephalopathy: ISHEN practice guidelines / Randolph C., Hilsabeck R., Kato A. et al. // Liver Int. — 2009. — № 29. — Р. 629-635. 
13. Пат. 2468745 RU МПК A 61 B 5/0452. Способ диагностики печеночной энцефалопатии латентной стадии у больных хроническими заболеваниями печени / Козлов В.К., Радченко В.Г., Тетерина Л.А. Ярилов С.В. (RU).; патентообладатель: ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздравсоцразвития России (RU). — http://www.findpatent.ru/patent/ 246/2468745.html. 
14. Torlot F.J. Meta-analysis: the diagnostic accuracy of critical flicker frequency in minimal hepatic encephalopathy / F.J. Torlot, M.J.W. McPhail, S.D. Taylor-Robinson // Aliment. Pharmacol. Ther. — 2013. — № 37. — Р 527-536. — DOI: 10.1111/apt.12199. 
15. Different biochemical correlates for different neuropsychiatric abnormalities in patients with cirrhosis / Montagnese S., Biancardi A., Schiff S. et al. // Нepatology. — 2010. — № 53. — Р. 558-566. — DOI: 10.1002/hep.24043.
16. Review article: the design of clinical trials in hepatic encephalopathy — an International Society for Hepatic Encephalopathy and Nitrogen Metabolism (ISHEN) consensus statement / Bajaj J.S., Cordoba J., Mullen K.D. et al. // Aliment. Pharmacol. Ther. — 2011. — № 33. — Р. 739-747. — DOI: 10.1111/j.1365-2036.2011.04590.x. 
17. Надинская М.Ю. Тест связи чисел: Руководство для врачей. — М., 2000. — 11 с. 
18. Critical flicker frequency and continuous reaction times for the diagnosis of minimal hepatic encephalopathy: a comparative study of 154 patients with liver disease / Lauridsen M.M., Jepsen P, Vilstrup H. // Metab. Brain. Dis. — 2011. — № 26(2) Jun. — Р. 135-139.
Отримано 25.11.2017

Similar articles

Діагностика мінімальної печінкової енцефалопатії за допомогою нейропсихометричних тестів
Authors: Ягмур В.Б., Меланіч С.Л., Недзвецька Н.В. — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
"Gastroenterology" 2 (56) 2015
Date: 2015.06.17
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Особливості синдрому надлишкового бактеріального росту та порушень мікрофлори кишечника у хворих з портальною гіпертензією
Authors: Степанов Ю.М.(1), Чалий М.В.(2), Коненко І.С.(1) - (1) ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна; (2) Миколаївька обласна лікарня, м. Миколаїв, Україна
"Gastroenterology" 4 (62) 2016
Date: 2016.11.01
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Clinical and hemodynamic aspects of hepatic and extrahepatic portal hypertension
Authors: Степанов Ю.М.(1), Чалий М.В.(2)
(1) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(2) — Миколаївська обласна клінічна лікарня, м. Миколаїв, Україна

"Gastroenterology" Том 52, №1, 2018
Date: 2018.05.30
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Сучасні підходи до хірургічного лікування синдрому портальної гіпертензії
Authors: Дзюбановський І.Я., Романюк Т.В. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
Ukrainian journal of surgery 1 (24) 2014
Date: 2014.03.17
Categories: Surgery
Sections: Specialist manual

Back to issue