Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 12, №8, 2017

Back to issue

Treatment of intradermal and superficial hemangiomas in children

Authors: Рибальченко В.Ф.(1), Рибальченко І.Г.(2), Демиденко Ю.Г.(2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна
(2) — Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет УАНМ», м. Київ, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. Гемангіоми — це доброякісні пухлини, що серед різних новоутворень у дітей становлять до 80 %. Втім у новонароджених становлять 0,3–2,6 %, а в дітей віком 1 рік — до 10–12 %. Мета роботи: покращити результати лікування внутрішньошкірних та поверхневих гемангіом у дітей за рахунок удосконалення міні-інвазивних хірургічних технологій. Матеріали та методи. Обстежено 43 дитини віком від 1 до 12 років (жіночої статі — 29 (67,4 %)), яким проведено лікування. У 11 (25,6 %) хворих здійснено динамічне спостереження. У 32 (74,4 %) дітей проведено міні-інвазивне лікування. Результати. Установлена така локалізація гемангіом: волосиста частина голови — 4 (9,3 %), ніс — 5 (11,6 %), щока — 4 (9,3 %), тулуб — 8 (18,6 %), пояс — 5 (11,6 %), верхні кінцівки — 9 (21 %), нижні кінцівки — 8 (18,6 %). Інволютивні зміни гемангіом визначені у 2 дітей віком понад 10 місяців (18,1 %), в 11 місяців — у 3 (27,2 %), а після 12–13 місяців — у 5 (45,4 %) та більш активні зміни сталися з 14–16-го місяця. Міні-інвазивне лікування проведено в 32 дітей. У 26 хворих використана внутрішньошкірна монополярна діатермія (методика Рибальченко В.Ф., 1994) без пошкодження зовні гемангіом. Установлено, що в 16 (61,5 %) хворих була одна судина, яка живила ангіодисплазію, у 8 (30,7 %) пацієнтів — дві, а у 2 (7,8 %) — чотири. Повторний сеанс внутрішньошкірної монополярної діатермії проведено в 6 (23 %) пацієнтів, у яких гемангіоми мали від 2 до 4 судин. У 6 хворих використана термоелектрокоагуляція. Віддалені результати лікування оцінені як відмінні, рецидивів не було. Висновки. Інволюція гемангіом встановлена у 25,6 % хворих дітей при динамічному спостереженні та щомісячному моніторингу параметрів останньої. При лікуванні внутрішньошкірних та поверхневих гемангіом у дітей доцільним є використання малоінвазивних хірургічних технологій: внутрішньошкірної монополярної діатермії та термоелектрокоагуляції, що була ефективною в 74,4 % хворих дітей.

Актуальность. Гемангиомы — это доброкачественные опухоли, которые среди различных новообразований у детей составляют до 80 %. Между тем у новорожденных они составляют 0,3–2,6 %, а в возрасте 1 год — до 10–12 %. Цель работы: улучшить результаты лечения внутрикожных и поверхностных гемангиом у детей за счет совершенствования мини-инвазивных хирургических технологий. Материалы и методы. Обследованы 43 ребенка в возрасте от 1 года до 12 лет (женского пола — 29 (67,4 %)), которым проведено лечение. У 11 (25,6 %) больных осуществлено динамическое наблюдение. У 32 (74,4 %) детей проведено мини-инвазивное лечение. Результаты. Установлена следующая локализация гемангиом: волосистая часть головы — 4 (9,3 %), нос — 5 (11,6 %), щека — 4 (9,3 %), туловище — 8 (18,6 %), пояс — 5 (11,6 %), верхние конечности — 9 (21 %), нижние конечности — 8 (18,6 %). Инволютивные изменения гемангиом определены у 2 детей в возрасте старше 10 месяцев (18,1 %), в 11 месяцев — у 3 (27,2 %), а после 12–13 месяцев — у 5 (45,4 %) и более активно эти изменения происходили с 14–16-го месяца. Мини-инвазивное лечение проведено у 32 детей. У 26 больных использована внутрикожная монополярная диатермия (методика Рыбальченко В.Ф., 1994) без повреждения снаружи гемангиом. Установлено, что у 16 (61,5 %) больных был один сосуд, который питал ангиодисплазию, у 8 (30,7 %) пациентов — два, а у 2 (7,8 %) — четыре. Повторный сеанс внутрикожной монополярной диатермии проведен у 6 (23 %) пациентов, у которых гемангиомы имели от 2 до 4 сосудов. У 6 больных использована термоэлектрокоагуляция. Отдаленные результаты лечения оценены как отличные, рецидивов не было. Выводы. Инволюция гемангиом установлена у 25,6 % больных детей при динамическом наблюдении и ежемесячном мониторинге параметров последней. При лечении внутрикожных и поверхностных гемангиом у детей целесообразно использование малоинвазивных хирургических технологий: внутрикожной монополярной диатермии и термоэлектрокоагуляции, которая была эффективной у 74,4 % больных детей.

Background. Hemangiomas are benign tumors. Among various neoplasms in children, they make up to 80 %; meanwhile, in newborns — 0.3–2.6 %, and at the age of 1 year — up to 10–12 %. Objective: to improve the results of intradermal and superficial treatment in children due to the improvement of minimally invasive surgical technologies. Materials and methods. 43 children aged 1 to 12 years were examined and underwent treatment (among them — 29 (67.4 %) girls). Dynamic monitoring was performed in 11 (25.6 %) patients. In 32 (74.4 %) children, minimally invasive treatment was performed. Results. The following localization of hemangiomas was established: the scalp — 4 (9.3 %), the nose — 5 (11.6 %), the cheek — 4 (9.3 %), the trunk — 8 (18.6 %), the loins — 5 (11.6 %), the upper limbs — 9 (21 %), the lower limbs — 8 (18.6 %). Involuntary changes in hemangiomas were detected in 2 (18.1 %) children aged over 10 months, in 11 months — in 3 (27.2 %), after 12–13 months — in 5 (45.4 %), and more actively occurred from 14–16 months. Minimally invasive treatment was conducted in 32 children. In 26 patients, intradermal unipolar diathermy (Rybalchenko V.F., 1994) was used without damaging the hemangiomas from the outside. It was found that 16 (61.5 %) patients had one vessel that caused angiodysplasia, 8 (30.7 %) — two vessels, and 2 (7.8 %) — four vessels. A repeated session of intradermal unipolar diathermy was carried out in 6 (23 %) patients in whom hemangiomas were found in 2–4 vessels. In 6 patients, thermoelectrocoagulation was used. Long-term results were considered as excellent, there were no relapses. Conclusions. Involution of hemangiomas was established in 25.6 % of children in dynamic observation and monthly monitoring of parameters of the latter. When treating intradermal and superficial hemangiomas in children, it is advisable to use minimally invasive surgical techniques: intradermal unipolar diathermy and thermoelectrocoagulation, which was effective in 74.4 % of sick children.


Keywords

діти; гемангіоми; лікування; міні-інвазивні технології

дети; гемангиомы; лечение; мини-инвазивные технологии

children; hemangiomas; treatment; minimally invasive technologies


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Белышева Т.С. Прорыв в лечении сосудистой патологии / Т.С. Белышева // Медицинский вестник. — 2012. — № 25. — С. 66-78.
2. Бензар І. Судинні аномалії у дітей: Монографія / І. Бензар, А. Левицький, В. Бліхар. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. — 359 с.
3. Бойчук Т.М. Дистанційна діагностика судинних ново–утворень шкіри у дітей / Т.М. Бойчук, Б.М. Боднар // Хірургія дитячого віку. — 2017. — № 4(57). — С. 109-110.
4. Вивчарук В.П. Выбор оптимальной тактики в лечении гемангиом у детей // В.П. Вивчарук, Ю.В. Пащенко, О.В. Пионковская // Медичні перспективи. — 2013. — Т. ХVІІІ, № 3. — Ч. 2. — С. 209-213.
5. Вивчарук В.П. Современные возможности в хирургическом лечении обширных гемангиом у детей / В.П. Вивчарук, Ю.В. Пащенко // Медицина неотложных состояний. — 2015. — № 4. — С. 22-27.
6. Гемангиомы и сосудистые мальформации: классификации, клиника, диагностика, лечение, ошибки (на примере клинического наблюдения) / Р.А. Серов, Л.А. Бокерия, К.М. Морозов, В.Г. Ронами // Анналы хирургии. — 2008. — № 6. — С. 76-80.
7. Дементьєва Н.А. Гемангіоми у дітей. Огляд літератури. Пропозиції щодо медичної стратегії / Н.А. Дементьєва, В.А. Дігтяр // Хірургія дитячого віку. — 2013. — № 1(38). — С. 32-36.
8. Опыт лечения гемангиом кожи у детей / С.В. Минаев, Н.И. Быков, И.В. Доронин, Е.С. Нешта // Российский педиатрический журнал. — 2010. — № 5. — С. 57-58.
9. Особливості лікування гемангіом складної локалізації у дітей раннього віку / О.В. Спахі, О.П. Пахольчук, О.Д. Кокоркін, Г.С. Марієв // Хірургія дитячого віку. — 2017. — № 1(54). — С. 49-51. — doi: 10.15574/PS.2017.54.49.
10. Пащенко Ю.В. Гемангиомы у детей: современные тенденции и перспективные направления лечения / Ю.В. Пащенко, В.П. Вивчарук, К.Ю. Пащенко // Медицина неотложных состояний. — 2011. — № 6(37). — С. 13-19.
11. Пащенко Ю.В. Парциальное иссечение гемангиом критических локализаций у детей / Ю.В. Пащенко, О.В. Пионтковская, В.П. Виварчук // Хірургія дитячого віку. — 2013. — № 1(38). — С. 32-36.
12. Педиатрам о врожденных гемангиомах и лимфангиомах челюстно-лицевой области у детей / І.В. Харьков, В.Г. Майданник, Л.Н. Яковенко, Н.В. Кисельова // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. — 2013. — Т. 3, № 1. — С. 40-48.
13. Современные технологии в диагностике и лечении гемангиом у детей / А.Р. Нурмеева, А.Л. Миролюбов, И.Н. Нурмеев, Л.М. Миролюбов, Н.Н. Нурмеев // Фундаментальные исследования. — 2013. — № 7(2). — С. 356-359.
14. Тактика лечения гемангиом челюстно-лицевой области у детей. Применение пропранолола в качестве первой линии терапии гемангиом сложных локализаций / Н.А. Тетруева, В.С. Поворознюк, К.В. Тополова, А.В. Тимошенко, Д.В. Лучинский // Хірургія дитячого віку. — 2013. — № 4. — С. 24-31.
15. Фомін О.О. Виправданість очікування інволюції у програмі лікування гемангіом у дітей / О.О. Фомін, Д.В. Коноплицький, О.О. Калінчук // Хірургія дитячого віку. — 2017. — № 3(56). — С. 114-119. — doi: 10.15574/РS.2017.114.
16. Azzopardi S. Novel strategies for managing infantile he–mangiomas: a review / S. Azzopardi, Т.С. Wright // Ann. Plast. Surg. — 2012. — Vol. 68(2). — P. 226-228. — doi: 10.1097/SAP.0b013e318216b4f8.
17. Chen T.S. A prospective study of infantile hemangiomas with a focus on incidence and risk factors / T.S. Chen, L.F. Eichenfield, Sh.F. Friedlander // Pediatr Dermatol. — 2011. — Vol. 28(6). — P. 663-669. — doi: 10.1542/peds.2012-1128.
18. Dickison P. A prospective study of infantile hemangiomas with a focus on incidence and risk factors / Р. Dickison, Е. Christou, О. Wargon // Pediatr. Dermatol. — 2011. — Vol. 28(6). — Р. 663-669. — doi: 10.1111/j.1525-1470.2011.01568.x.
19. Increasing incidence of infantile hemangiomas (IH) over the past 35 years: Correlation with decreasing gestational age at birth and birth weight / K.R. Anderson, J.J. Schoch, C.M. Lohse, J.L. Hand, D.M. Davis, M.M. Tollefson // J. Am. Acad. Dermatol. — 2016. — Vol. 74(1). — P. 120-126. — doi: 10.1016/j.jaad.2015.08.024.
20. Kim E.J. Maternal and Perinatal Factors of Importance for Occurrence and Severity of Infantile Haemangioma / E.J. Kim, H.S. Park, H.S. Yoon, S. Cho // Acta Derm. Venereol. — 2015. — Vol. 95(6). — Р. 696-699. — doi: 10.2340/00015555-2042.

Similar articles

Еволюція хірургічної та лікувальної тактики  при великих гемангіомах у дітей
Authors: Рибальченко В.Ф.(1), Рибальченко І.Г.(2), Демиденко Ю.Г.(2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна
(2) — ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ», м. Київ, Україна

Ukrainian journal of surgery 4 (35) 2017
Date: 2018.01.12
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Современные возможности в хирургическом лечении обширных гемангиом у детей
Authors: Вивчарук В.П., Пащенко Ю.В. - Харьковский национальный медицинский университет; Областная детская клиническая больница № 1, г. Харьков
"Emergency medicine" 4 (67) 2015
Date: 2015.07.22
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Modern Methods for the Treatment of Infantile Hemangiomas in Children
Authors: Moskaliova T.V.,Barkalova E.L., Latyshov K.V., Veselyi S.V. - Donetsk National Medical University named after M. Horkyi, Krasnyi Lyman, Ukraine
"Child`s Health" 2 (70) 2016
Date: 2016.05.19
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Мониторинг распространенности гемангиом в челюстно-лицевой области среди детского населения
Authors: Бугоркова И.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
"Medical and social problems of family" 4 (том 18) 2013
Date: 2014.02.06
Categories: Pediatrics/Neonatology, Stomatology
Sections: Clinical researches

Back to issue