Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 13, №8, 2017

Back to issue

Functional state of the pituitary-thyroid system in children with allergic dermatosis

Authors: Сорокман Т.В., Лозюк І.Я., Макарова О.В., Остапчук В.Г.
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Вступ. Серед алергічних захворювань переважає шкірна патологія. Від атопічного дерматиту страждає до 10 % дитячого населення. Відомий вплив тиреоїдних гормонів на розвиток атопії. Мета дослідження: вивчити особливості функціонального стану гіпофізарно-тиреоїдної системи в дітей з алергодерматозами. Матеріали та методи. Обстежені 72 дитини віком від 7 до 18 років, які розподілені на 4 групи: I — діти, хворі на атопічний дерматит (n = 29), II — на алергійний контактний дерматит (n = 17), III — на простий контактний дерматит (n = 16), IV — практично здорові діти (n = 10). Визначали рівень тироксину, тиреотропного гормона, антитіл до тиреоглобуліну (ТГ). Одержані результати оброблені методом статистичного варіаційного і кореляційного аналізу з використанням програми «Біостат». Результати. Еритема виявлена у 95,2 %, набряк — у 43,5 %, ексудація — у 37,1 %, екскоріація — у 43,5 %, ліхеніфікація — у 56,4 % дітей із загальної групи хворих, що знаходилися під спостереженням. Визначені порушення функції гіпофізарно-тиреоїдної системи на рівні як центральної, так і периферичної ланки. Частота виявлення антитіл до ТГ у дітей I групи була найвищою і перевищувала середні популяційні значення у 3,7 раза (36,7 %; χ2 = 17,5; р < 0,05). Рівень ТГ у всіх обстежених хворих був вірогідно вищим від рівня групи порівняння. У I групі дітей рівень ТГ був у 15 разів вищим від рівня ТГ у дітей групи порівняння, у II — у 12 разів, у III — в 11 разів. Частота виявлення антитіл до ТГ у групі хворих зі стажем хвороби понад 10 років перевищувала середні популяційні значення у 3,2 раза (34,0 %; χ2 = 8,1; р < 0,05). Висновки. У дітей з алергодерматозами відмічаються зміни морфофункціонального стану гіпофізарно-тиреоїдної системи переважно автоімунного характеру. Для аналізу індивідуального прогнозу захворювань і моніторингу ефективності лікувально-профілактичних заходів доцільно визначати біохімічні показники, спрямовані на оцінку гіпофізарно-тиреоїдної системи у дітей з алергодерматозами.

Введение. Среди аллергических заболеваний преобладает кожная патология. От атопического дерматита страдает до 10 % детского населения. Известно влияние тиреоидных гормонов на развитие атопии. Цель исследования: изучить особенности функционального состояния гипофизарно-тиреоидной системы у детей с аллергодерматозами. Материалы и методы. Обследованы 72 ребенка в возрасте от 7 до 18 лет, распределенные на 4 группы: I — дети, больные атопическим дерматитом (n = 29), II — аллергическим контактным дерматитом (n = 17), III — простым контактным дерматитом (n = 16), IV — практически здоровые дети (n = 10). Определяли уровень тироксина, тиреотропного гормона, антител к тиреоглобулину (ТГ). Полученные результаты обработаны методом статистического вариационного и корреляционного анализа с использованием программы «Биостат». Результаты. Эритема обнаружена у 95,2 %, отек — у 43,5 %, экссудация — у 37,1 %, экскориация — у 43,5 %, лихенификация — у 56,4 % детей из общей группы больных, находившихся под наблюдением. Определены нарушения функции гипофизарно-тиреоидной системы на уровне как центрального, так и периферического звена. Частота выявления антител к ТГ у детей I группы была самой высокой и превышала средние популяционные значения в 3,7 раза (36,7 %; χ2 = 17,5; р < 0,05). Уровень ТГ у всех обследованных больных был достоверно выше уровня группы сравнения. В I группе детей уровень ТГ был в 15 раз выше уровня ТГ у детей группы сравнения, во II — в 12 раз, в III — в 11 раз. Частота выявления антител к ТГ в группе больных со стажем болезни более 10 лет превышала средние популяционные значения в 3,2 раза (34,0 %; χ2 = 8,1; р < 0,05). Выводы. У детей с аллергодерматозами отмечаются изменения морфофункционального состояния гипофизарно-тиреоидной системы преимущественно аутоиммунного характера. Для анализа индивидуального прогноза заболеваний и мониторинга эффективности лечебно-профилактических мероприятий целесообразно определять биохимические показатели, направленные на оценку гипофизарно-тиреоидной системы у детей с аллергодерматозами.

Background. Approximately 10 % of the pediatric population suffers from atopic dermatitis, and this disease is most common skin allergic pathology. The influence of thyroid hormones on the development of atopy is known. Study purpose was to evaluate the features of the functional status of the pituitary-thyroid system in children with allergic dermatosis. Materials and methods. 72 children aged from 7 to 18 years were divided into 4 groups: group I — patients who suffer from atopic dermatitis (n = 29), II — children with allergic contact dermatitis (n = 17), III group — patients with simple contact dermatitis (n = 16), IV group — healthy children (n = 10). The levels of thyroxine, thyroid stimulating hormone, antibodies to thyroglobulin (TG) were determined. Results. Erythema was found in 95.2 %, edema — in 43.5 %, exudation — in 37.1 %, excoriation — in 43.5 %, lichenification — in 56.4 % of the total group of patients. Dysfunctions of the pituitary-thyroid system, both at the central and peripheral level, were determined. The frequency of antibodies to TG detection in children of the first group was high and exceeded the average population values by 3.7 times (36.7 %, χ2 = 17.5, p < 0.05). The level of TG in all of observed patients was significantly higher than that of in the comparison group. The frequency of detection of antibo­dies to TG in the group of patients with the disease experience more than 10 years exceeded the average population values by 3.2 times (34.0 %, χ2 = 8.1, p < 0.05). Conclusions. Changes in the morpho-functional state of the pituitary-thyroid system, mainly of an autoimmune nature, are revealed in children with allergic dermatosis.


Keywords

діти; гіпофізарно-тиреоїдна система; алергодерматози

дети; гипофизарно-тиреоидная система; аллергодерматозы

children; pituitary-thyroid system; allergic dermatosis


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Tanno L.K., Torres M.J., Castells M., Demoly P. What can we learn in drug allergy management from World Health Organization's International Classifications? // Joint Allergy Aca–demies Allergy. — 2017. — doi: 10.1111/all.13335. 
2. Chu H., Shin J.U., Park C.O., Lee H., Lee J., Lee K.H. Clinical diversity of atopic dermatitis: A review of 5,000 patients at a single institute // Allergy, Asthma and Immunology Research. — 2017. — Vol. 9(2). — P. 158-168. — doi: 10.4168/aair.2017.9.2.158.
3. Wahn U., Matricardi P.M., Bieber T. et al. Food allergy in EAACI journals (2016) // Pediatr. Allergy Immunol. — 2017. — Vol. 25. — doi: 10.1111/pai.12830.
4. Celakovská J., Bukac J. Analysis of food allergy in atopic dermatitis patients-association with concomitant allergic disea–ses // Indian Journal of Dermatology. — 2014. — Vol. 59(5). — P. 445-450. — doi: 10.4103/0019-5154.139867.
5. Wood R.A. Advances in food allergy in 2015 // Journal of Allergy and Clinical Immunology. — 2016. — Vol. 138(6). — P. 1541-1547. — doi: 10.1016/j.jaci.2016.10.002.
6. Kim J., Kim H., Lim D., Lee Y.K., Kim J.H. Effects of indoor air pollutants on atopic dermatitis // International Journal of Environmental Research and Public Health. — 2016. — Vol. 13(12). — doi: 10.3390/ijerph13121220.
7. Boyce J.A., Assa’ad A., Burks A.W. et al. Guidelines for the diagnosis and management of food allergy in the united states: summary of the NIAID-sponsored expert panel report // Journal of Allergy and Clinical Immunology. — 2010. — Vol. 126(6). — P. 1105-1118.
8. Lee J.H., Lee H.S., Park M.R. et al. Relationship between indoor air pollutant levels and residential environment in children with atopic dermatitis // Allergy, Asthma and Immunology Research. — 2014. — Vol. 6(6). — P. 517-524. — doi: 10.4168/aair.2014.6.6.517.
9. Мальцева Т.А. Особенности функционального состояния тиреоидного статуса у больных бронхиальной астмой // Бюллетень. — 2012. — № 44. — С. 117-123.
10. Попова Н.В., Бондарь И.А., Куделя Л.М. Особенности бронхиальной астмы у больных с первичным гипотиреозом // Медицина и образование в Сибири. — 2010. — № 5. — С. 89-92.
11. Камаева И.А., Шапорова Н.Л., Гайдук И.М. Клинико-иммунологические особенности бронхиальной астмы в сочетании с патологией щитовидной железы // Медицинская иммунология. — 2013. — Т. 15(2). — С. 147-154.

Similar articles

Frequency of functional disorders of the biliary tract  in children with atopic dermatitis
Authors: Сорокман Т.В., Макарова О.В.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

"Child`s Health" Том 14, №3, 2019
Date: 2019.06.06
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Optimizing the Treatment of Atopic Dermatitis in Infants Using Ursodeoxycholic Acid
Authors: Шадрін О.Г., Гайдучик Г.А. - ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
"Child`s Health" 5 (73) 2016
Date: 2016.10.27
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Atopic dermatitis is an important problem in current pediatrics
Authors: Няньковський С.Л., Няньковська О.С., Городиловська М.І.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Child`s Health" Том 14, №4, 2019
Date: 2019.08.02
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Atopic march in pediatrics: genotype-associated mechanisms Part 1. Genotype-associated mechanisms of the atopic march in children
Authors: Дитятковський В.О.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Child`s Health" Том 12, №4, 2017
Date: 2017.08.01
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual

Back to issue