Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 13, №8, 2017

Back to issue

Treatment of solid nodules of the thyroid gland using laser-induced thermotherapy

Authors: O.V. Shidlovskyi
State Institution of Higher Education “I. Horbachevskyy Ternopil State Medical University”, Ternopil, Ukraine

Categories: Endocrinology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. Невирішеними питаннями застосування лазеріндукованої інтерстиціальної термотерапії (ЛІТТ) у лікуванні солідних вузлів щитоподібної залози (ЩЗ) на сьогодні є визначення показань і протипоказань, методики і технології її виконання, підвищення ефективності і покращання віддалених результатів. Мета дослідження: вивчити вплив ЛІТТ на навколовузлову тканину і функціональну здатність ЩЗ, визначити фактори, що впливають на терміни заміщення вузла сполучною тканиною та її об’єм, розробити показання до повторного застосування термотерапії. Матеріали та методи. З використанням ЛІТТ проліковані 272 хворі на вузловий зоб без ознак кістозної дегенерації. Усі пацієнти — жінки віком від 22 до 68 років. Об’єм вузлів був у межах від 0,8 до 5,0 см3. За ультразвуковими характеристиками, зокрема за ехогенністю, вузли були такими: 46 — гіпоехогенні, 189 — ізоехогенні та 37 — гіперехогенні. Використовували діодний лазер Лахта-Мілон. ЛІТТ проводили за таких параметрів: довжина хвилі 1060 нм, безперервний режим, потужність випромінювання у межах від 2,5 до 3,2 Вт. Перебіг ЛІТТ контролювали сонографічно. Зміни у вузлі, навколовузловій тканині та функцію залози після ЛІТТ визначали на другу добу, через 2 тижні, через 1, 3, 6, 9 та 12 місяців після маніпуляції. Результати. На другу добу після лазерної термотерапії у вузлах розвивається асептичне запалення, а розміри їх збільшуються на 25–30 %. У подальшому, у визначені терміни обстеження, розміри вузлів зменшувались, показники гормональної функції не змінювались. Через 6 місяців після ЛІТТ при розмірах вузлів до 2 см повне їх заміщення сполучною тканиною відмічалось у всіх випадках гіпо- й ізоехогених вузлів і в 71 % — гіперехогенних, а при розмірах від 2 до 5 см — у 75 % випадків вузлів гіпоехогенної структури, 18 % — ізоехогенної і не було позитивного ефекту у разі гіперехогенних вузлів. У випадках неефективного лікування знадобилося проведення повторної ЛІТТ, після якої у всіх пацієнтів настала повна редукція вузла. Висновки. У розроблених режимах ЛІТТ не викликає деструктивних змін у навколовузловій тканині і розладів гормональної функції залози. Тривалість регресу і заміщення вузла сполучною тканиною визначають його ехогенність і об’єм. Показаннями до повторного застосування термотерапії є залишкова тканина в ділянці вузла в межах більше 42 % від вихідного об’єму через півроку після проведеного лікування та наявність у ній тиреоїдного епітелію.

Актуальность. Нерешенными вопросами применения лазериндуцированной интерстициальной термотерапии (ЛИТТ) в лечении солидных узлов щитовидной железы (ЩЖ) на сегодняшний день являются определение показаний и противопоказаний, методики и технологии ее выполнения, повышение эффективности и улучшение отдаленных результатов. Цель исследования: изучить влияние ЛИТТ на околоузловую ткань и функциональную способность ЩЖ, определить факторы, влияющие на сроки замещения узла соединительной тканью и ее объем, разработать показания к повторному применению термотерапии. Материалы и методы. С использованием ЛИТТ пролечены 272 больных узловым зобом без признаков кистозной дегенерации. Все пациенты — женщины от 22 до 68 лет. Объем узлов был в пределах от 0,8 до 5,0 см3. По ультразвуковым характеристикам, в частности по эхогенности, узлы были такими: 46 — гипоэхогенные, 189 — изоэхогенные и 37 — гиперэхогенные. Использовали диодный лазер Лахта-Милон. ЛИТТ проводили по таким параметрам: длина волны 1060 нм, непрерывный режим, мощность излучения в пределах от 2,5 до 3,2 Вт. Течение ЛИТТ контролировали сонографически. Изменения в узле, околоузловой ткани и функцию железы после ЛИТТ определяли на вторые сутки, через 2 недели, через 1, 3, 6, 9 и 12 месяцев после манипуляции. Результаты. На вторые сутки после лазерной термотерапии в узлах развивается асептическое воспаление, а размеры их увеличиваются на 25–30 %. В дальнейшем, в определенные сроки обследования, размеры узлов уменьшались, показатели гормональной функции не изменялись. Через 6 месяцев после ЛИТТ при размерах узлов до 2 см3 полное замещение их соединительной тканью отмечалось во всех случаях гипо- и изоэхогенных узлов и в 71 % — гиперэхогенных, а при размерах от 2 до 5 см3 — в 75 % случаев узлов гипоэхогенной структуры, в 18 % — изоэхогенной и не было положительного эффекта при гиперэхогенных узлах. В случаях неэффективного лечения потребовалось проведение повторной ЛИТТ, после которой у всех пациентов наступила полная редукция узла. Выводы. В разработанных режимах ЛИТТ не вызывает деструктивных изменений околоузловой ткани и гормональной функции железы. Продолжительность регресса и замещение узла соединительной тканью определяют его эхогенность и объем. Показаниями к повторному применению термотерапии являются остаточная ткань в узле в пределах более 42 % от исходного объема через полгода после проведенного лечения и наличие в ней тиреоидного эпителия.

Background. Indications and contraindications, methods and technologies of implementation, increased efficiency and improved long-term results are the unresolved issues when using laser-induced interstitial thermotherapy (LITT) in the treatment of solid thyroid nodules. Objective: to study the effect of LITT on parathyroid tissue and functional capacity of the thyroid gland, to determine the factors affecting the time of replacement by connective tissue and its volume; to develop indications to repeated thermotherapy. Materials and methods. Using the LITT we treated 272 patients with a nodular goiter with no signs of cystic degeneration. All patients — women aged 22 to 68 years. The size of nodules was within the range of 0.8 to 5.0 cm3. In terms of ultrasonic characteristics, in particular echoicity, the nodules were as follows: 46 — hypoechoic, 189 — isoechoic and 37 — hyperechoic. We used a diode laser Lakhta-Milon. LITT was performed on such parameters: the wave length 1060 nm, continuous operation, output power ranging from 2.5 to 3.2 W. LITT was controlled by ultrasound. Changes in the nodule, parathyroid tissue and gland function after LITT was determined on day 2, as well as 1, 3, 6, 9 and 12 months after the procedure. Results. An aseptic inflammation occurred on the second day after laser thermotherapy in nodules, and their size increased by 25–30 %. Later, in a certain period of the survey, the size of nodules decreased, rates of hormonal function did not change. Six months after the LITT, with nodule size up to 2 cm3, a complete replacement by connective tissue occurred in all cases of hypo- and isoechoic nodules and in 71 % — of hyperechoic, and with sizes from 2 to 5 cm3 — in 75 % of hypoechoic structures, 18 % of isoechoic, and there was no beneficial effect in hyperechoic nodules. If the treatment failed, repeated LITT was required, after which all patients had complete reduction of the nodule. Conclusions. In the developed modes, the LITT did not cause destructive changes in parathyroid tissue and hormonal gland function. Duration of regression and replacement of the nodule by connective tissue is determined by its echogenicity and size. The residual tissue in the nodule within more than 42 % of the initial size in six months after the treatment and the presence of thyroid epithelium in it are the indications for re-use of thermotherapy.


Keywords

вузловий зоб; лікування; лазеріндукована інтерстиціальна термотерапія

узловой зоб; лечение; лазериндуцированная интерстициальная термотерапия

nodular goiter; treatment; laser-induced interstitial thermotherapy


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Gharib H., Papini E. Thyroid nodules: clinical importance, assessment, and treatment // Endocrinol. Metab. Clin. North Am. — 2007. — Vol. 36. — P. 707-35.
2. Gharib H., Papini E., Paschke R., Duick D.S., Valcavi R., Hegedüs L., Vitti P. AACE/AME/ETA Task Force on Thyroid Nodules American Association of Clinical Endocrinologists, Associazione Medici Endocrinologi, and European Thyroid Association Medical guidelines for clinical practice for the diagnosis and management of thyroid nodules: executive summary of recommendations // Endocr. Pract. — 2010. — Vol. 16. — P. 468-75.
3. Papini E., Rago T., Gambelunghe G., Valcavi R., Bizzarri G., Vitti P., De Feo P., Riganti F., Misischi I., Di Stasio E., Pacella C.M. Long-term efficacy of ultrasound-guided laser ablation for benign solid thyroid nodules. Results of a three-year multicenter prospective randomized trial // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2014. — Vol. 99(10). — P. 3653-9. — doi: 10.1210/jc.2014-1826.
4. Bandeira-Echtler E., Bergerhoff K., Richter B. Levothyroxine or minimally invasive therapies for benign thyroid nodules // Cochrane Database Syst. Rev. — 2014. — 6. — CD004098. — doi: 10.1002/14651858.CD004098.pub2.
5. Sui W.F., Li J.Y., Fu J.H. Percutaneous laser ablation for benign thyroid nodules: a meta-analysis // Oncotarget. — 2017. — Vol. 8(47). — P. 83225-83236. — doi: 10.18632/oncotarget.17928. eCollection 2017 Oct 10.
6. Initial report of the results of percutaneous laser ablation of benign cold thyroid nodules: evaluation of histopathological changes after 2 years / B. Cakir, E.S. Ugras, K. Gul et al. // Endocrine Patology. — 2009. — Vol. 20, № 3. — P. 170-176.
7. Treatment of benign cold thyroid nodules: a randomized clinical trial of percutaneous laser ablation versus levothyroxine therapy or follow-up / E. Papini, R. Guglielmi, G. Bizzarri et al. // Thyroid. — 2007. — Vol. 17(3). — P. 229-235.
8. Dossing H. Effect of ultrasound-guided interstitial laser photocoagulation on benign solitary solid cold thyroid nodules: one versus three treatments / H. Dossing, F.N. Bennedbaek, L. Hegedus // Thyroid. — 2006. — Vol. 16(8). — P. 763-768.

Similar articles

Лазер-індукована інтерстиціальна термотерапія в лікуванні  солідних вузлів щитоподібної залози
Authors: В.О. Шідловський, О.В. Шідловський, О.І. Карел - Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського
Ukrainian journal of surgery 2 (11) 2011
Date: 2011.03.06
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Hashimoto’s encephalopathy presenting with seizures: a case report
Authors: Yu.V. Bukreyeva(1), N.A. Zozulya(2), A.V. Pogorelov(1), V.I. Pashkovskiy(2)
(1) — State Institution “Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine”, Dnipro, Ukraine
(2) — Mechnikov Dnipropetrovsk Regional Clinical Hospital, Dnipro, Ukraine

International neurological journal №8 (102), 2018
Date: 2019.01.15
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
New approaches to postoperative treatment of patients with nodular goiter and autoimmune thyroiditis
Authors: М.І. Sheremet
Higher State Education Institution of Ukraine “Bukovinian State Medical University”, Chernivtsi, Ukraine

International journal of endocrinology Том 13, №8, 2017
Date: 2018.01.31
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Death and regeneration of the pancreatic islets in relation to the development of fibrosis in patients with chronic pancreatitis
Authors: Oshmyanska N.Y. - SI «Institute of Gastroenterology of NAMN of Ukraine», Dnepropetrovsk, Ukraine
"Gastroenterology" 4 (54) 2014
Date: 2015.01.24
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches

Back to issue