Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 13, №8, 2017

Back to issue

Influence of type 2 diabetes mellitus on the central retinal area in patients with proliferative diabetic retinopathy

Authors: Гудзь А.С., Максимців М.Л.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Мета. Встановлення залежності стану центральної зони сітківки у пацієнтів із проліферативною діабетичною ретинопатією (ДР) від тривалості цукрового діабету (ЦД) 2-го типу і рівня глікемії. Матеріали та методи. У дослідження ввійшли 62 пацієнти з ЦД 2-типу, в яких за результатами клініко-інструментального обстеження та відповідно до класифікації ETDRS виявлена непроліферативна (31 хворий, 31 око) і проліферативна ДР (31 пацієнт, 31 око). Офтальмологічне обстеження включало дослідження гостроти зору з оптимальною оптичною корекцією, тонометрію, біомікроскопію, офтальмоскопію, оптичну когерентну томографію. Результати. У пацієнтів із проліферативною ДР при субкомпенсованому стані ЦД товщина й об’єм макулярної сітківки становили: 309,0 ± 130,0 мкм і 7,6 ± 2,7 мм3, тоді як при декомпенсованому стані — відповідно 287,0 ± 40,0 мкм і 7,80 ± 0,57 мм3 (р > 0,05). За умов прогресування ДР виявлено статистично значуще зниження корегованої гостроти зору (р = 0,012) та зростання об’єму макулярної сітківки (на 6,9 %; р = 0,034). Більш виражені демонстративні зміни сітківки (р < 0,05) виявлялися у пацієнтів із проліферативною ДР, ускладненою макулярним набряком. Висновки. У хворих із проліферативною ДР не виявлено різниці стану ока при субкомпенсації і декомпенсації ЦД 2-го типу. Прогресування від непроліферативної до проліферативної ДР проявляється зниженням корегованої гостроти зору, зростанням товщини та об’єму макулярної сітківки в центральній зоні, що може бути пов’язано з розвитком набряку внаслідок прогресування патологічного процесу.

Цель. Установление зависимости состояния центральной зоны сетчатки у пациентов с пролиферативной диабетической ретинопатией (ДР) от продолжительности сахарного диабета (СД) 2-го типа и уровня гликемии. Материалы и методы. В исследование вошли 62 пациента с СД 2-го типа, у которых по результатам клинико-инструментального обследования и в соответствии с классификацией ETDRS обнаружена непролиферативная (31 больной, 31 глаз) и пролиферативная ДР (31 пациент, 31 глаз). Офтальмологическое обследование включало исследование остроты зрения с оптимальной оптической коррекцией, тонометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, оптическую когерентную томографию. Результаты. У пациентов с пролиферативной ДР при субкомпенсированном состоянии СД толщина и объем макулярной сетчатки составили: 309,0 ± 130,0 мкм и 7,6 ± 2,7 мм3, тогда как при состоянии декомпенсации соответственно: 287,0 ± 40, 0 мкм и 7,80 ± 0,57 мм3 (р > 0,05). При прогрессировании ДР выявлены статистически значимое снижение оптимальной коррегированной остроты зрения (р = 0,012) и увеличение объема макулярной сетчатки (на 6,9 %; р = 0,034). Более выраженные демонстративные изменения сетчатой оболочки (р < 0,05) обнаружены у пациентов с пролиферативной ДР, осложненной макулярным отеком. Выводы. У больных с пролиферативной ДР не выявлена разница состояния глаза при субкомпенсированном и декомпенсированном состояниях СД 2-го типа. Прогрессирование от непролиферативной к пролиферативной ДР проявляется снижением коррегированной остроты зрения, увеличением толщины и объема макулярной сетчатки в центральной зоне, что может быть связано с развитием отека вследствие прогрессирования патологического процесса.

Background. The purpose of the study was to determine whether the state of the central retinal area depends on the duration of type 2 diabetes mellitus (DM) and glycemia level in patients with proliferative diabetic retinopathy (DR). Materials and methods. The study included 62 patients with type 2 DM who according to the results of clinical and instrumental examination were divided into non-proliferative (n = 31, 31 eyes) and proliferative DR (n = 31, 31 eyes) groups using the Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study classification. An ophthalmologic examination included visual acuity check with optimal optical correction, tonometry, biomicroscopy, ophthalmoscopy and optical coherence tomography. Results. In patients with proliferative DR in the subcompensated stage of DM, the thickness and volume of the macular retina were 309.0 ± 130.0 μm and 7.6 ± 2.7 mm3, respectively, whereas in the decompensa­ted stage — 287.0 ± 40.0 μm and 7.80 ± 0.57 mm3 (p > 0.05). With the progression of DR, a statistically significant decrease in the optimal correlated visual acuity (p = 0.012) and an increase in the volume of the macular retina (by 6.9 %, p = 0.034) were revealed. More demonstrative changes in the retina tissue (p < 0.05) were revealed in patients with proliferative DR complicated by macular edema. Conclusions. In patients with proliferative DR, there was no difference in the state of the eye in subcompensated and decompensated stages of type 2 DM. Progression from non-proliferative to proliferative DR is manifested by a decrease in the correlated visual acuity, an increase in the thickness and volume of the macular retina in the central zone, which may be determined by the development of edema due to the progression of the pathological process.


Keywords

цукровий діабет 2-го типу; діабетична ретинопатія

сахарный диабет 2-го типа; диабетическая ретинопатия

type 2 diabetes mellitus; diabetic retinopathy


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Камінський О.В. Офіційні критерії діагностики цукрового діабету, нормоглікемія і самоконтроль глікемії / О.В. Камінський // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2017. — Т. 13, № 3. — С. 84-90. doi: 10.22141/2224-0721.13.3.2017.104117.
2. Lee R., Wong T.Y., Sabanayagam C. Epidemiology of diabetic retinopathy, diabetic macular edema and related vision loss // Eye Vis (Lond). — 2015. — Vol. 2. — P. 17. Published online 2015 Sep 30. doi: 10.1186/s40662-015-0026-2.
3. Bourne R.R., Stevens G.A., White R.A. et al. Causes of vision loss worldwide, 1990–2010: a systematic analysis // Lancet Glob. Health. — 2013. — Vol. 1(6). — P. 339-49. doi: 10.1016/S2214-109X(13)70113-X.
4. Yau J.W., Rogers S.L., Kawasaki R. et al. Global prevalence and major risk factors of diabetic retinopathy // Diabetes Care. — 2012. — Vol. 35(3). — P. 556-64. doi: 10.2337/dc11-1909.
5. He F., Xia X., Wu X.F. et al. Diabetic retinopathy in predicting diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes and renal disease: a meta-analysis // Diabetologia. — 2013. — Vol. 56(3). — P. 457-66. doi: 10.1007/s00125-012-2796-6.
6. Mottl A.K., Pajewski N., Fonseca V. et al. The degree of retinopathy is equally predictive for renal and macrovascular outcomes in the ACCORD Trial // J. Diabetes Complications. — 2014. — Vol. 28(6). — P. 874-9. doi: 10.1016/j.jdiacomp.2014.07.001.
7. Thomas R.L., Dunstan F.D., Luzio S.D. et al. Prevalence of diabetic retinopathy within a national diabetic retinopathy screening service // Br. J. Ophthalmol. — 2015. — Vol. 99(1). — P. 64-8. doi: 10.1136/bjophthalmol-2013-304017.
8. Azrak C., Baeza-Díaz M.V., Palazón-Bru A. et al. Validity of Optical Coherence Tomography as a Diagnostic Method for Diabetic Retinopathy and Diabetic Macular Edema. // Medicine (Baltimore). — 2015. — Vol. 94(38). — P. 1579. doi: 10.1097/MD.0000000000001579.
9. Gozlan J.. Retinal microvascular alterations related to diabetes assessed by optical coherence tomographyangiography: A cross-sectional analysis // J. Gozlan, Р. Ingrand, О. Lichtwitz [et al.] // Medicine (Baltimore). — 2017. — Vol. 96(15). — e6427. doi: 10.1097/MD.0000000000006427.
10. Bertelsen G., Peto T., Lindekleiv H. et al. Tromso eye study: prevalence and risk factors of diabetic retinopathy // Acta Ophthalmol. — 2013. — Vol. 91(8). — P. 716-21. doi: 10.1111/j.1755-3768.2012.02542.x.
11. Raman R., Gupta A., Krishna S. et al. Prevalence and risk factors for diabetic microvascular complications in newly diagnosed type II diabetes mellitus. Sankara Nethralaya Diabetic Retinopathy Epidemiology and Molecular Genetic Study (SN-DREAMS, report 27) // J. Diabetes Complications. — 2012. — Vol. 26(2). — P. 123-8. doi: 10.1016/j.jdiacomp.2012.02.001.
12. Broe R., Rasmussen M.L., Frydkjaer-Olsen U. et al. The 16-year incidence, progression and regression of diabetic retinopathy in a young population-based Danish cohort with type 1 diabetes mellitus: The Danish cohort of pediatric diabetes 1987 (DCPD1987) // Acta Diabetol. — 2014. — Vol. 51(3). — P. 413-20. doi: 10.1007/s00592-013-0527-1. 
13. Thomas R.L., Dunstan F., Luzio S.D. et al. Incidence of diabetic retinopathy in people with type 2 diabetes mellitus attending the diabetic retinopathy screening service for wales: retrospective analysis // BMJ. — 2012. — Vol. 344. — P. 874. doi: 10.1136/bmj.e874.
14. Jones C.D., Greenwood R.H., Misra A., Bachmann M.O. Incidence and progression of diabetic retinopathy during 17 years of a population-based screening program in England // Diabetes Care. — 2012. — Vol. 35(3). — P. 592-6. doi: 10.2337/dc11-0943.
15. Ding J., Wong T.Y. Current epidemiology of diabetic retinopathy and diabetic macular edema // Curr. Diab. Rep. — 2012. — Vol. 12(4). — P. 346-54. doi: 10.1007/s11892-012-0283-6.

Similar articles

Effects of vitreoretinal operations on clinical picture of diabetic maculopathy in patients with type 2 diabetes mellitus
Authors: Панченко Ю.О., Могілевський С.Ю.
Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока», м. Київ, Україна Медичний центр «ЛАЗЕР Плюс», м. Львів, Україна
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 7, №1, 2019
Date: 2019.04.25
Categories: Ophthalmology
Sections: Specialist manual
Disturbed platelet aggregation as a factor of diabetic maculopathy and diabetic macular edema in patients with nonproliferative diabetic retinopathy in type 2 diabetes mellitus
Authors: С.Ю. Могілевський(1), Ю.О. Панченко(2,3), С.В. Зябліцев(4), Л.В. Натрус(4)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна
(2) — Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока», м. Київ, Україна
(3) — Медичний центр «ЛАЗЕР Плюс», м. Львів, Україна
(4) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ, Україна

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 6, №3, 2018
Date: 2019.04.24
Categories: Ophthalmology
Sections: Specialist manual
The influence of platelet derived growth factor on the development of surgical treatment relapses in diabetic maculopathy in diabetes mellitus type 2
Authors: Панченко Ю.О.(1, 2, 4), Могілевський С.Ю.(1), Зябліцев С.В.(3)
(1) — Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока», м. Київ, Україна
(2) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна
(3) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ, Україна
(4) — Медичний центр «Лазер Плюс», м. Львів, Україна

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 7, №3, 2019
Date: 2019.10.09
Categories: Ophthalmology
Sections: Clinical researches
The role of clusterin as an antiapoptotic glial factor in the development of diabetic machular edema in patients with type 2 diabetes mellitus
Authors: Сук С.А.(1, 2), Риков С.О.(1), Кирилюк М.Л.(3)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна
(2) — Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня, м. Київ, Україна
(3) — Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 7, №2, 2019
Date: 2019.06.26
Categories: Ophthalmology
Sections: Clinical researches

Back to issue