Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 18, №6, 2017

Back to issue

Bone mineral density and vitamin D level in persons of different age with lower limb fractures (literature review and results of own researches)

Authors: Григор’єва Н.В.(1), Власенко Р.О.(2), Зубач О.Б.(3), Поворознюк В.В.(1)
(1) — ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, м. Вінниця, Україна
(3) — Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Львів, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

У статті подані сучасні уявлення про зв’язок між показниками мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ), рівнем вітаміну D та переломами кісток нижньої кінцівки (ПКНК) різної локалізації (стегнової кістки, кісток гомілки та ступні). Показано, що найбільша кількість літературних досліджень присвячена вивченню ролі зниженої МЩКТ у виникненні переломів проксимального відділу стегнової кістки, проте низькі показники МЩКТ досить часто реєструються при ПКНК іншої локалізації. Майже всі типи переломів у жінок асоційовані з низькими показниками МЩКТ, більшою мірою — на рівні стегнової кістки, ніж на рівні хребта чи периферичного скелета, проте частка переломів, пов’язаних з остеопорозом, є невеликою та коливається від 10 до 44 %. Продемонстровано, що гіповітаміноз D є досить поширеним станом у пацієнтів з ортопедичною патологією, зокрема після ПКНК. Рівень вітаміну D корелює з функціональним результатом після хірургічного лікування, хоча його роль у прогнозі для пацієнтів із ПКНК залишається маловивченою. Результати власних досліджень авторів підтвердили низькі показники МЩКТ у жінок з переломами стегнової кістки, проте не в осіб із переломами кісток гомілки та ступні. При вивченні рівня вітаміну D у хворих із ПКНК нами не встановлено нормальних його показників у хворих із переломом стегнової кістки (у 81,2 % виявлявся дефіцит вітаміну D, у 18,8 % — недостатність). У пацієнтів з переломами кісток гомілки дефіцит вітаміну D виявлено в 72,5 %, недостатність — у 10 %, нормальний рівень вітаміну D — у 17,5 %. Низькі показники МЩКТ та рівня вітаміну D є доволі поширеними у хворих із ПКНК різної локалізації, найбільше вони вивчені в осіб із переломами стегнової кістки, пов’язані з функціональним результатом після лікування й потребують подальшого вивчення.

В статье показаны современные представления о связи между показателями минеральной плотности костной ткани (МПКТ), уровня витамина D и переломами костей нижней конечности (ПКНК) различной локализации (бедренной кости, костей голени и ступни). Показано, что наибольшее количество литературных исследований посвящено изучению роли сниженной МПКТ в развитии переломов проксимального отдела бедренной кости, однако низкие показатели МПКТ достаточно часто регистрируются и при ПКНК другой локализации. Почти все типы переломов у женщин ассоциированы с низкими показателями МПКТ, в большей степени — на уровне бедренной кости, чем на уровне позвоночника или периферического скелета, однако доля переломов, связанных с остеопорозом, невелика и колеблется от 10 до 44 %. Продемонстрировано, что гиповитаминоз D является довольно распространенным состоянием у пациентов с ортопедической патологией, в частности после ПКНК. Уровень витамина D коррелирует с функциональным результатом после хирургического лечения, хотя его роль в прогнозе для пациентов с ПКНК остается малоизученной. Результаты собственных исследований авторов подтвердили низкие показатели МПКТ у женщин с переломами бедренной кости, однако не у лиц с переломами костей голени и ступни. При изучении уровня витамина D у больных с ПКНК нами не выявлено нормальных показателей уровня витамина D у больных с переломом бедренной кости (у 81,2 % регистрировали дефицит витамина D, у 18,8 % — недостаточность). У пациентов с переломами костей голени дефицит витамина D обнаружен у 72,5 %, недостаточность — у 10 %, нормальный уровень витамина D — у 17,5 %. Низкие показатели МПКТ и уровня витамина D довольно распространены у больных с ПКНК различной локализации, в наибольшей степени изучены у лиц с переломами бедренной кости, связаны с функциональным результатом после лечения и требуют дальнейшего изучения.

The article presents modern data about the relationship between bone mineral density (BMD), vitamin D levels and lower limb fractures (LLFs) of different localization (femoral, tibial and foot). It is shown that the largest number of literary researches on the role of reduced BMD in patients with hip fractures, but low BMD is often detected in LLFs of other localization. Almost all types of fractures in women are associated with low BMD, most often — at the level of the femoral neck than at the level of the spine or peripheral skeleton, but part of fractures associated with osteoporosis is small and ranges from 10 to 44 %. It has been shown that hypovitaminosis D is common in patients with orthopedic pathology and, in particular, after LLFs. Vitamin D levels correlate with a functional outcome after surgery, although its role in LLFs prediction remains poorly understood. The results of authors’ own studies confirmed the low BMD indices in women with femoral fractures, but not in individuals with tibial and foot fractures. We did not registered the normal vitamin D levels in patients with femoral fractures (81.2 % of them had vita-
min D deficiency, 18.8 % — insufficiency). In tibial fractures, vitamin D deficiency was found in 72.5 %, insufficiency — in 10 %, vitamin D level was normal in 17.5 % of patients. The low BMD and vitamin D levels are quite common in patients with different LLFs, most of which have been studied in patients with femoral fractures associated with functional outcomes after treatment, and need the further study.


Keywords

перелом кісток нижньої кінцівки; перелом стегнової кістки; перелом кісток гомілки; перелом кісток ступні; мінеральна щільність кісткової тканини; вітамін D

перелом костей нижней конечности; перелом бедренной кости; перелом костей голени; перелом костей ступни; минеральная плотность костной ткани; витамин D

lower limb fracture; femoral fracture; tibial fracture; foot fracture; bone mineral density; vitamin D


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Григор’єва Н.В., Зубач О.Б. Фактори ризику переломів проксимального відділу стегнової кістки у хворих старших вікових груп // Травма. — 2016. — 17(6). — 53-61.
2. Дефицит и недостаточность витамина D: эпидемиология, диагностика, профилактика и лечение: Монография / Под ред. В.В. Поворознюка, П. Плудовськи, Н.И. Балацкой и др. — Донецьк, 2015. — 262 с.
3. Орлик Т.В., Григорьева Н.В., Поворознюк В.В. Особенности вертебрального болевого синдрома у женщин старших возрастных групп в зависимости от продолжительности периода постменопаузы и показателей минеральной плотности костной ткани // Успехи геронтологии. — 2017. — 30(2). — 298-305.
4. Поворознюк В.В., Григорьева Н.В., Орлик Т.В. и др. Остеопороз в практике врача-интерниста. — К., 2014. — 198 с.
5. Atli T., Gullu S., Uvsal A.R., Erdogan G. The prevalence of Vitamin D deficiency and effects of ultraviolet light on vitamin D levels in elderly Turkish population // Arch. Gerontol. Geriatr. — 2005. — 40(1). — 53-60.
6. Bakhtiyarova S., Lesnyak O., Kyznesova N. et al. Vitamin D status among patients with hip fracture and elderly control subjects in Yekaterinburg, Russia // Osteoporos Int. — 2006. — 17(3). — 441-446.
7. Bee C.R., Sheerin D.V., Wuest T.K., Fitzpatrick D.C. Serum vitamin D levels in orthopaedic trauma patients living in the northwestern United States // J. Orthop. Trauma. — 2013. — 27. — e103-e106. doi:10.1097/BOT.0b013e31825cf8fb
8. Beringer T., Heyburn G., Finch M. et al. Prevalence of vitamin D inadequacy in Belfast following fragility fracture // Curr. Med. Res Opin. — 2006. — 22(1). — 101-105.
9. Bibuld D. Health disparities and vitamin D // Clin. Rev. Bone Miner. Metab. — 2009. — 7(1). — P. 63-76.
10. Bikle D. Nonclassic actions of vitamin D // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2009. — 94. — 26-34.
11. Binkley N., Novotny R., Krueger D. et al. Low vitamin D status despite abundant sun exposure // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2007. — 92. — 2130-2135.
12. Bischoff-Ferrari H.A., Dawson-Hughes B., Willett W.C. et al. Effect of vitamin D on falls: A meta-analysis // JAMA. — 2004. — 291(16). — 1999-2006.
13. Bischoff-Ferrari H.A., Dawson-Hughes B., Staehelin H.B. et al. Fall prevention with supplemental and alpha-hydroxylated vitamin D: a meta-analysis of randomized controlled trial // Br. Med. J. — 2009. — 339. — b3692. doi:10.1136/bmj.b3692
14. Bischoff-Ferrari H.A., Orav E.J., Willett W.C. et al. A pooled analysis of vitamin D dose requirements for fracture prevention // N. Engl. J. Med. — 2012. — 367(1). — 40-9.
15. Bischoff-Ferrari H.A., Orav J.E., Barrett J.A., Ba-ron J.A. Effect of seasonality and weather on fracture risk in individuals 65 years and older // Osteoporos Int. — 2007. — 18(9). — 1225-1233.
16. Bogunovic L., Kim A.D., Beamer B.S. et al. Hypovitaminosis D in patients scheduled to undergo orthopaedic surgery: a single-center analysis // J. Bone Joint Surg. Am. — 2010. — 92. — 2300-2304. doi:10.2106/JBJS.I.01231
17. Bremmer D., Bookstaver B., Cairns M. et al. Impact of Body Mass Index and Bacterial Resistance in Osteomyelitis after Antibiotic Prophylaxis of Open Lower-Extremity Fractures // Surg. Infect. (Larchmt). — 2017 Apr. — 18(3). — 368-373. doi: 10.1089/sur.2016.219.
18. Briggs A.D., Kuan V., Greiller C.L. et al. Longitudinal study of vitamin D metabolites after long bone fracture // J. Bone Miner. Res. — 2013. — 28. — 1301-7.
19. Bulajic-Kopjar M. Seasonal variations in incidence of fractures among elderly people // Inj. Prev. — 2000. — 6(1). — 16-19.
20. Carpintero P., Garcia-Lazaro M., Montero M. et al. Relationship between 1,25-dihydroxycholecalciferol levels and functional outcome after hip fracture in elderly patients // Joint Bone Spine. — 2006. — 73. — 729-732. doi:10.1016/j.jbspin.2006.01.029 
21. Cauley J.A., LaCroix A.Z., Wu L. Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentrations and Risk for Hip Fractures // Ann. Intern. Med. — 2008. — 149(4). — 242-250.
22. Chan R., Chan C.C., Woo J. et al. Serum 25-hydroxyvitamin D, bone mineral density, and nonvertebral fracture risk in community-dwelling older men: results from Mr. Os, Hong Kong // Arch. Osteoporos. — 2011. — 6(1–2). — 21-30.
23. Dahl B., Schiodt F.V., Rudolph S. et al. Trauma sti-mulates the synthesis of Gc-globulin // Intensive Care Med. — 2001. — 27(2). — 394-9.
24. Dawson-Hughes B., Mithal A., Bonjour J.P. et al. IOF position statement: vitamin D recommendations for older adults // Osteoporos Int. — 2010. — 21(7). — 1151-1154.
25. De Boer I.H., Levin G., Robinson-Cohen C. et al. Serum 25-hydroxyvitamin D concentration and risk for major clinical disease events in a community-based population of older adults: a cohort study // Ann. Intern. Med. — 2012. — 156. — 627-634. doi:10.7326/0003-4819-156-9-201205010-00004
26. Di Monaco M., Vallero F., Di Monaco R. et al. 25-hydroxyvitamin D, parathyroid hormone, and functional recovery after hip fracture in elderly patients // J. Bone Miner. Metab. — 2006. — 24. — 42–47. doi:10.1007/s00774-005-0644-1
27. Di Monaco M., Vallero F., Di Monaco R. et al. Serum levels of 25-Hydroxyvitamin D and functional recovery after hip fracture // Arch. Phys. Med. Rehabil. — 2005. — 86. — 64-68. doi:10.1016/j.apmr.2004.02.013
28. Gorter E.A., Krijnen P., Schipper I.B. Vitamin D deficiency in adult fracture patients: prevalence and risk factors // Eur. J. Trauma Emerg. Surg. — 2016. — 42. — 369-378. doi: 10.1007/s00068-015-0550-8.
29. Heaney R.P. Functional indices of vitamin D status and ramifications of vitamin D deficiency // Am. J. Clin. Nutr. — 2004. — 80 (suppl.). — 1706S-1709S.
30. Hoffmann U., Sieber C.C. Is Age a Comorbidity? // Dtsch Med. Wochenschr. — 2017 Jul. — 142(14). — 1030-1036. doi: 10.1055/s-0042-109861
31. Holick M.F. Vitamin D: the other steroid hormone for muscle function and strength // Menopause. — 2009. — 16(6). — 1077-1078.
32. Holick M.F., Chen T.C. Vitamin D deficiency: a worldwide problem with health consequences // Am. J. Clin. Nutr. — 2008. — Vol. 87, № 4. — P. 1080-1086.
33. Holick M.F., Binkley N.C., Bischoff-Ferrari H.A. et al. Evolution, treatment and prevention of vitamin D deficiency: an endocrine society clinical practice guidline // J. Clin. Endocrin. and metab. — 2011. — 96(7). — 1911-1930.
34. Holick M.F. Vitamin D and health: Evolution, biologic functions and recommended dietary intakes for vitamin D // Clin. Rev. Bone Miner. Metab. — 2009. — 7. — 2-19.
35. Honkanen R., Kröger H., Tuppurainen M., Alhava E., Saarikoski S. Fractures and low axial bone density in perimenopausal women // J. Clin. Epidemiol. — 1995 Jul. — 48(7). — 881-8.
36. Inderjeeth C.A., Barrett T., Al-Lahham Y. et al. Seasonal variation, hip fracture, and vitamin D levels in southern Tasmania // N. Z. Med. J. — 2002. — 115(1152). — 183-185.
37. Jaglal S.B., Weller I., Mamdani M. et al. Population trends in BMD testing, treatment, and hip and wrist fracture rates: are the hip fracture projections wrong? // J. Bone Miner. Res. — 2005. — 20. — 898-905.
38. Johansson L., Sundh D., Zoulakis M. et al. The prevalence of vertebral fractures is associated with reduced hip bone density and inferior peripheral appendicular volumetric bone density and structure in older women // J. Bone Miner. Res. — 2017 Sep 19. doi: 10.1002/jbmr.3297.
39. Johnson A.L., Smith J.J., Smith J.M., Sanzone A.G. Vitamin D insufficiency in patients with acute hip fractures of all ages and both sexes in a sunny climate // J. Orthop. Trauma. — 2013. — 27. — e275-e280. doi:10.1097/BOT.0b013e318291f263
40. Kato A., Bishop J.E., Norman A.W. Evidence for a 1 alpha,25-dihydroxyvitamin D3 receptor/binding protein in a membrane fraction isolated from a chick tibial fracture-healing callus // Biochem. Biophys. Res Commun. — 1998 Mar. — 244(3). — 724-7.
41. Kaze A.D., Rosen H.N., Paik J.M. A meta-analysis of the association between body mass index and risk of vertebral fracture // Osteoporos Int. — 2017 Nov 3. doi: 10.1007/s00198-017-4294-7. 
42. Lavernia C.J., Villa J.M, Iacobelli D.A., Rossi M.D. Vitamin D insufficiency in patients with THA: prevalence and effects on outcome // Clin. Orthop. Relat. Res. — 2014. — 472. — 681-686. doi:10.1007/s11999-013-3172-7
43. LeBoff M.S., Hawkes W.G., Glowacki J., et al. Vitamin D-deficiency and post-fracture changes in lower extremity function and falls in women with hip fractures // Osteoporos Int. — 2008. — 19(9). — 1283-1290. doi:10.1007/s00198-008-0582-6
44. LeBoff M.S., Kohlmeier L., Hurwitz S. et al. Occult vitamin D deficiency in postmenopausal US women with acute hip fractures // JAMA. — 1999. — 281(16). — 1505-1511.
45. Lee J.E., Kim K.M., Kim L.K., Kim K.Y., Oh T.J., Moon J.H, Choi S.H, Lim S., Kim S.W., Shin C.S., Jang H.C. Comparisons of TBS and lumbar spine BMD in the associations with vertebral fractures according to the T-scores: A cross-sectional observation // Bone. — 2017 Dec. — 105. — 269-275. doi: 10.1016/j.bone.2017.09.017. 
46. Leslie W.D., O’Donnell S., Jean S. et al. Trends in hip fracture rates in Canada // JAMA. — 2009. — 302. — 883-889.
47. Leung R.Y., Cheung B.M., Nguyen U.S. et al. Optimal vitamin D status and its relationship with bone and mineral metabolism in Hong Kong Chinese // Bone. — 2017. — 97. — 293-298. doi: 10.1016/j.bone.2017.01.030.
48. Maier G.S., Jakobs P., Roth K.E. et al. Is there an epidemic vitamin D deficiency in German orthopaedic patients? // Clin. Orthop. Relat. Res. — 2013. — 471. — 3029-3035. doi:10.1007/s11999-013-2996-5
49. Maier S., Sidelnikov E., Dawson-Hughes B. et al. Before and after hip fracture, vitamin D deficiency may not be treated sufficiently // Osteoporosis International. — 2013. — 24(11). — 2765-2773.
50. Mazidi M., Shivappa N., Wirth M.D. et al. The association between dietary inflammatory properties and bone mineral density and risk of fracture in US adults // Eur. J. Clin. Nutr. — 2017 Nov. — 71(11). — 1273-1277. doi: 10.1038/ejcn.2017.133.
51. Nagpal S., Na S., Rathnachalam R. Noncalcemic actions of vitamin D receptor ligands // Endocr. Rev. — 2005. — 26. — 662-87.
52. Nurmi I., Kaukonen J.P., Luthje P. et al. Half of the patients with an acute hip fracture suffer from hypovitaminosis D: a prospective study in southeastern Finland // Osteoporos Int. — 2005. — 16(12). — 2018-2024.
53. O’Brien P.J., Meek R.N., Blachut P.A., Broekhuyse H.M. Fractures of the distal femur. Rocwood and Green’s Fractures in Adults. — New York, 2001. — 282 р.
54. Oyen J., Brudvik C., Gjesdal C.G. et al. Osteoporosis as a risk factor for distal radial fractures: a case-control study // J. Bone Joint Surg. Am. — 2011. — 93(4). — 348-356.
55. Patton C.M., Powell A.P., Patel A.A. Vitamin D in orthopaedics // J. Am. Acad. Orthop. Surg. — 2012. — 20. — 123-129. doi:10.5435/JAAOS-20-03-123.
56. Ponzer S., Nasell H., Tomkvist H. Functional outcome and quality of life in patients with Type В ankle fractures: a two-year follow-up study // Orthop. Trauma. — 1999. — 13(5). — 363-368.
57. Powe C.E., Ricciardi C., Berg A.H. et al. Vitamin D-binding protein modifies the vitamin D-bone mineral density relationship // J. Bone Miner Res. — 2011 Jul. — 26(7). — 1609-16.
58. Ramason R., Selvaganapathi N., Ismail N.H.B. et al. Prevalence of Vitamin D Deficiency in Patients With Hip Fracture Seen in an Orthogeriatric Service in Sunny Singapore // Geriatr. Orthop. Surg. Rehabil. — 2014. — 5(2). — 82-86. doi: 10.1177/2151458514528952.
59. Reinhardt K.R., Lazaro L.E., Umunna B.P. et al. Plasma 25-hydroxyvitamin D levels in operative patella fractures // HSS J. — 2013. — 9. — 17-20. doi:10.1007/s11420-012-9324-6
60. Rozental T.D., Johannesdottir F., Kempland K.C., Bouxsein M.L. Characterization of trabecular bone microstructure in premenopausal women with distal radius fractures // Osteoporos Int. — 2017 Nov 3. doi: 10.1007/s00198-017-
4293-8.
61. Seeley D.G., Kelsey J., Jergas M., Nevitt MC. Predictors of ankle and foot fractures in older women. The Study of Osteoporotic Fractures Research Group // J. Bone Miner. Res. — 1996. — 11(9). — 1347-55.
62. Seo E.G., Norman A.W. Three-fold induction of renal 25-hydroxyvitamin D3–24-hydroxylase activity and increased serum 24,25-dihydroxyvitamin D3 levels are correlated with the healing process after chick tibial fracture // J. Bone Miner. Res. — 1997. — 12(4). — 598-606.
63. Smith J.T., Halim K., Palms D.A. et al. Prevalence of vitamin D deficiency in patients with foot and ankle injuries // Foot Ankle Int. — 2013. — 35(1). — 8-13.
64. Sontag A., Krege J.H. First fractures among postmenopausal women with osteoporosis // J. Bone Miner. Metab. — 2010. — 28(4). — 485-488.
65. St-Arnaud R., Naja R.P. Vitamin D metabolism, cartilage and bone fracture repair // Mol. Cell Endocrinol. — 2011 Dec. — 347(1–2). — 48-54.
66. Stegman M.R., Davies K.M., Heaney R.P. et al. The association of patellar ultrasound transmissions and forearm densitometry with vertebral fracture, number and severity: the Saunders County Bone Quality Study // Osteoporos Int. — 1996. — 6(2). — 130-135.
67. Stone K.L., Seeley D.G., Lui L.Y. et al. BMD at Multiple Sites and Risk of Fracture of Multiple Types: Long-Term Results From the Study of Osteoporotic Fractures // J. Bone Miner. Res. — 2003 Nov. — 18(11). — 1947-54.
68. Unnanuntana A., Saleh A., Nguyen J.T. et al. Low vitamin D status does not adversely affect short-term functional outcome after total hip arthroplasty // J. Arthroplast. — 2013. — 28 (315–322). — e2. doi:10.1016/j.arth.2012.04.027
69. van Stoo T.P., Leufkens H.G.M., Cooper C. Utility of medical and drug history in fracture risk prediction among men and women // Bone. — 2002. — 31. — 508-514.
70. Warner S.J., Garner M.R., Nguyen J.T., Lorich D.G. Perioperative vitamin D levels correlate with clinical outcomes after ankle fracture fixation // Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery. — 2016. — 136(3). — 339-344.
71. Yu-Yahiro J.A., Michael R.H., Dubin N.H. et al. Serum and urine markers of bone metabolism during the year after hip fracture // J. Am. Geriatr. Soc. — 2001 Jul. — 49(7). — 877-83.

Similar articles

Епідеміологія та фактори ризику переломів кісток нижньої кінцівки (огляд літератури)
Authors: Григор’єва Н.В.(1), Власенко Р.О.(2)
(1) — ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, м. Вінниця, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 7, №3, 2017
Date: 2017.12.27
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
25(ОН)D level, 10-year probability of major osteoporotic fractures, bone mineral density and quality, fat and lean mass in pre- and postmenopausal women
Authors: Поворознюк В.В., Іваник O.C.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Український науково-медичний центр проблем остеопорозу НАМН України, м. Київ, Україна

International journal of endocrinology Том 16, №3, 2020
Date: 2020.07.08
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
10-year probability of major osteoporotic fractures and hip fractures according to Ukrainian model of FRAX® in women with vertebral fractures
Authors: Григор’єва Н.В., Поворознюк В.В.
Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 7, №1, 2017
Date: 2017.06.21
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
The treatment of osteoporosis in Parkinson’s disease patients
Authors: Поворознюк В.В.(1), Бистрицька М.А.(1), Балацька Н.І.(2)
1 - ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
2 - ПВНЗ «Київський медичний університет», м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 19, №5, 2018
Date: 2018.11.26
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches

Back to issue