Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Pain. Joints. Spine." Том 7, №4, 2017

Back to issue

Bone mineral density, T- and Z-scores in young men with juvenile idiopathic arthritis

Authors: V.V. Povoroznyuk(1), M.B. Dzhus(2)
(1) — State Institution “D.F. Chebotarev Institute of Gerontology of the NAMS Ukraine”, Kyiv, Ukraine
(2) — Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Ювенільний ідіопатичний артрит (ЮІА) — це термін, що використовується для позначення групи гетерогенних педіатричних ревматичних захворювань. Багато з цих станів персистують і в більш зрілому віці. Наявність хронічного запального захворювання разом із лікуванням глюкокортикоїдами є фактором ризику остеопорозу в молодих чоловіків. Метою роботи було вивчення мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ), показників T і Z у молодих чоловіків з ЮІА. Матеріали та методи. Дослідження включало 50 пацієнтів віком 19–25 років, розподілених на дві групи: I — 25 практично здорових молодих чоловіків; ІІ — 25 молодих чоловіків із різних регіонів Украї­ни, у яких у дитинстві діагностований ЮІА, незалежно від наявності або відсутності активного запалення під час спостереження. Двохенергетична рентгенівська денситометрія (Prodigy, GE Lunar, Madison, США) була проведена в Інституті геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова, Українському науково-медичному центрі проблем остеопорозу разом з аналізом МЩКТ, показників T і Z у різних частинах скелета. Результати. Молоді пацієнти з ЮІА та здорові чоловіки не відрізнялися за віком, ростом, вагою й індексом маси тіла. У 4 пацієнтів з ЮІА (16 %) були переломи, тоді як у контрольній групі їх не відзначалося. Негативний вплив ЮІА на МЩКТ було виявлено в II групі на відміну від першої. МЩКТ поперекового відділу хребта в II групі була нижчою (p < 0,01), ніж у здорових суб’єктів, як і показник Z (p < 0,001) на рівні L1–L4 поперекового відділу хребта. МЩКТ, індекси T і Z в ділянці шийки стегнової кістки були нижчими в II групі, ніж у першій (p < 0,001; p < 0,001; p < 0,01 відповідно). Значні відмінності між двома групами були виявлені щодо загальної МЩКТ (p < 0,001), показників T (p < 0,01) і Z (p < 0,05). У пацієнтів з ЮІА нижчими були МЩКТ (p < 0,01) й індекс T (p < 0,05) в ультрадистальній ділянці променевої кістки. Зниження МЩКТ до рівня остеопенії (показник Z < –2 SD) було виявлено у 20 % пацієнтів на рівні L1–L4 поперекового відділу хребта, у 8 % — в ділянці шийки стегнової кістки, у 12 % — всього організму і у 8 % пацієнтів — в ультрадистальній ділянці променевої кістки. Висновки. У молодих чоловіків з ЮІА віком 19–25 років відзначається зниження загальної МЩКТ, показників T і Z, що вказує на негативний вплив захворювання на кісткову тканину порівняно зі здоровими чоловіками відповідного віку.

Актуальность. Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) — это термин, используемый для обозначения группы гетерогенных педиатрических ревматических заболеваний. Многие из этих состояний персистируют и в более зрелом возрасте. Наличие хронического воспалительного заболевания наряду с лечением глюкокортикоидами является фактором риска остеопороза у молодых мужчин. Целью работы было изучение минеральной плотности костной ткани (МПКТ), показателей T и Z у молодых мужчин с ЮИА. Материалы и методы. Исследование включало 50 пациентов в возрасте 19–25 лет, разделенных на две группы: I — 25 практически здоровых молодых мужчин; ІІ — 25 молодых мужчин из разных регионов Украины, у которых в детстве диагностирован ЮИА, независимо от наличия или отсутствия активного воспаления во время наблюдения. Двухэнергетическая рент­геновская денситометрия (Prodigy, GE Lunar, Madison, США) была проведена в Институте геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева, Украинском научно-медицинском центрe проблем остеопороза наряду с анализом МПКТ, показателей T и Z в различных частях скелета. Результаты. Молодые пациенты с ЮИА и здоровые мужчины не отличались по возрасту, росту, весу и индексу массы тела. У 4 пациентов с ЮИА (16 %) были переломы, тогда как в контрольной группе их не отмечалось. Отрицательное воздействие ЮИА на МПКТ было обнаружено во II группе в отличие от первой. МПКТ поясничного отдела позвоночника во II группе была ниже (p < 0,01), чем у здоровых субъектов, как и показатель Z (p < 0,001) на уровне L1–L4 поясничного отдела позвоночника. МПКТ, индексы T и Z в области шейки бедренной кости были ниже во II группе, чем в первой (p < 0,001; p < 0,001; p < 0,01 соответственно). Значительные различия между двумя группами были обнаружены в отношении общей МПКТ (p < 0,001), показателей T (p < 0,01) и Z (p < 0,05). У пациентов с ЮИА более низкими были МПКТ (p < 0,01) и индекс T (p < 0,05) в ультрадистальной области лучевой кости. Снижение МПКТ до уровня остеопении (показатель Z < –2 SD) было обнаружено у 20 % пациентов на уровне L1–L4 поясничного отдела позвоночника, у 8 % — в области шейки бедренной кости, у 12 % — всего организма и у 8 % пациентов — в ультрадистальной области лучевой кости. Выводы. У молодых мужчин с ЮИА в возрасте 19–25 лет отмечается снижение общей МПКТ, показателей T и Z, что указывает на отрицательное воздействие заболевания на костную ткань по сравнению со здоровыми мужчинами соответствующего возраста.

Background. Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA) is a term used to classify a group of heterogeneous pediatric rheumatic diseases. Many of these conditions persist through adulthood. Presence of chronic inflammatory disease along with a glucocorticoid treatment is the risk factor of osteoporosis in young adult males. The purpose was to study the bone mineral density (BMD), T- and Z-scores in young adult males with JIA. Materials and methods. The study included 50 patients aged 19–25 years, divided into two groups: I — 25 apparently healthy young males; ІІ — 25 young men from different regions of Ukraine with a history of JIA in childhood, regardless of the presence or absence of active inflammation at the time of the observation. Two-energy X-ray densitometry (Prodigy, GE Lunar, Madison, USA) was performed at the D.F. Chebotarev Institute of Ge­rontology, Ukrainian Scientific-Medical Centre for the Problems of Osteoporosis, together with analysis of BMD, T- and Z-scores at different skeletal areas. Results. Young men with JIA and healthy individuals did not differ in age, height, weight and body mass index. Four patients with JIA (16 %) had fractures, while in the control group, there were no fractures. Negative impact of the JIA on the BMD was found in group II compared to group I. Lumbar spine BMD in group II was lower (p < 0.01) than in healthy subjects, as well as the Z-score (p < 0.001) in the L1-L4 lumbar spine region. BMD, T- and Z-scores in femoral neck region were lower in group II than in group I (p < 0.001; p < 0.001; p < 0.01, respectively). Significant differences between the two groups were found in total body BMD (p < 0.001), T-score (p < 0.01), Z-score (p < 0.05). Patients with JIA had lower BMD (p < 0.01) and T-score (p < 0.05) of the ultradistal radius. Decrease of BMD up to the level of osteopenia (Z-score < –2 SD) was found in 20 % patients at the level of L1-L4 lumbar spine, in 8 % — at femoral neck, in 12 % — at total body and in 8 % patients at the level of ultradistal radius. Conclusions. Young men with JIA aged 19–25 years had reduced total body BMD, T- and Z-scores, which indicate the negative impact of the disease on the bone tissue compared with healthy men of the corresponding age.


Keywords

ювенільний ідіопатичний артрит; мінеральна щільність кісткової тканини; молоді чоловіки; остеопороз; остеопенія; показник Т; показник Z

ювенильный идиопатический артрит; минеральная плотность костной ткани; молодые мужчины; остеопороз; остеопения; показатель Т; показатель Z

juvenile idiopathic arthritis; bone mineral density; young males; osteoporosis; osteopenia; T-score; Z-score


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Bertilsson L, Anderson-Gare B, Fasth A, Petersson IF, Forsblad-D’elia H. Disease course, outcome and predictors of outcome in a population-based juvenile chronic arthritis cohort followed for 17 years. J Rheumatol. 2013;40(5):
715-724. doi.org/10.3899/jrheum.1206022. 
2. Povoroznyuk VV, Dzhus MB. Mineral bone density in young women with juvenile idiopathic arthritis. Bol’, Sustavy, Pozvonochnik. 2017;7(2):41-49. doi: 10.22141/2224-1507.7.2.2017.108696. (in Ukrainian).
3. Povoroznyuk VV, Amosova KM, Dzhus MB. Age pe–cularities of bone mineral density in young women with juvenile idiopathic arthritis. Ukr Rheum J. 2017;3:22-38.
4. Bonjour JP, Chevalley T, Rizzoli R, Ferrari S. Gene-environment interactions in the skeletal response to nutrition and exercise during growth. Med Sport Sci. 2007;51:64-80. doi: 10.1159/000103005.
5. Clark EM, Ness AR, Bishop NJ, Tobias JH. Association between bone mass and fractures in children: a prospective cohort study. J Bone Miner Res. 2006;9(21):1489-1495. doi.org/10.1359/jbmr.0601. 
6. Ferrari S, Bianchi ML., Eisman JA, Foldes AJ, Adami S, Wahl DA, Stepan JJ, de Vernejoul M-C, Kaufman J-M. Osteoporosis in young adults: pathophysiology, diagnosis, and management. Osteoporos Int. 2012;23:2735-2748. doi: 10.1007/s00198-012-2030-x.
7. Bailey DA, Wedge JH, McCulloch RG, Martin AD, Bernhardson SC.  Epidemiology of fractures of the distal end of the radius in children as associated with growth. J Bone Joint Surg Am. 1989;8(71-A):1225-1231. doi: 10.2106/00004623-198971080-00016.
8. Haugen M, Lien G, Flatø B, et al. Young adults with juvenile arthritis in remission attain normal peak bone mass at the lumbar spine and forearm. Arth.&Rheum. 2000;43(7):1504-1510. doi: 10.1002/1529-0131(200007)43:7<1504::AID-ANR13>3.0.CO;2-0.
9. Lien G, Flatø B, Haugen M, et al. Frequency of osteopenia in adolescents with early-onset juvenile idiopathic arthritis: a long-term outcome study of one hundred five patients. Arth.&Rheum. 2003;48(8):2214-2223. doi:
10.1002/art.11097.
10. Pepmueller PH, Cassidy JT, Allen SH, Hillman LS. Bone mineralization and bone mineral metabolism in children with juvenile rheumatoid arthritis. Arth.&Rheum. 1996;39(5):746-757. doi: 10.1002/art.1780390506.
11. Seeman E, Bianchi G, Khosla S, Kanis JA, Orwoll E. Bone fragility in men — where are we? Osteoporos Int. 2006;17(11):1577-1583. doi: 10.1007/s00198-006-0160-8.
12. Ferrari SL, Chevalley T, Bonjour JP, Rizzoli R. Childhood fractures are associated with decreased bone mass gain during puberty: an early marker of persistent bone fragility? J Bone Miner Res. 2006;21(4):501-507. doi: 10.1359/jbmr.051215.
13. Curtis EM, Moon RJ,  Harvey NC,  Cooper C.The impact of fragility fracture and approaches to osteoporosis risk assessment worldwide. Intern J of Orthopaed and Trauma Nursing. 2017;26:7-17. http://dx.doi.org/10.1016/j.bone.2017.01.024.
14. Adler RA. Osteoporosis in men: insights for the clinician. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2011;3(4):191-200. doi: 10.1177/1759720X11411600.
15. Watts NB, Adler RA, Bilezikian JP, et al. Osteoporosis in Men: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J of Clin Endocrin&Metabol. 2012;97(6):1802-1822. https://doi.org/10.1210/jc.2011-3045.
16. Petty RE, Southwood TR, Manners P, et al, International League of Associations for Rheumatology classification of juvenile idiopathic arthritis: second revision, Edmonton 2001. J Rheumatol. 2004;31:390-2. PMID: 14760812.
17. Riis BJ. Biochemical markers of bone turnover II: Diagnosis, prophylaxis, and treatment of osteoporosis.  American Journal of Medicine. 1993;5(S1):S17-S21.
doi: 10.1016/0002-9343(93)90376-Z.
18. Kanis JA,  Assessment of fracture risk and its application to screening for postmenopausal osteoporosis: Sy–nopsis of a WHO report. Osteoporosis International. 1994; 4(6):368-381. PMID: 7696835.
19. Bianchi ML. Osteoporosis in children and adolescents. Bone. 2007;4(41):486-495. doi.org/10.1016/j.bone.2007.07.008.
20. Baim S, Binkley N, Bilezikian JP, Kendler DL, et al. Official Positions of the International Society for Clinical Densitometry and executive summary of the 2007 ISCD Position Development Conference. J Clin Densitom. 2008;11:75-91. doi.org/10.1016/j.jocd.2007.12.007.
21. Vasdev V, Bhakuni D, Garg MK, Narayanan K, Jain R, Chadha D. Bone mineral density in young males with ankylosing spondylitis. Int J Rheum Dis. 2011;14(1):68-73. doi: 10.1111/j.1756-185X.2010.01577.x. Epub 2010
Nov 9.
22. Povoroznyuk VV, Orlik TV, Kreslov EO. Contemporary approach to the problem of osteoporosis in men in Ukraine. Bol’, Sustavy, Pozvonochnik. 2012;2(06):6-9.
23. Bonny L Specker, Howard E Wey, Eric P Smith. Rates of bone loss in young adult males. Int. J Clin Rheumtol. 2010;5(2):215-228. doi:  10.2217/ijr.10.7.
24. Looker AC, Wahner HW, Dunn WL, et al. Updated data on proximal femur bone mineral levels of US adults. Osteoporos Int. 1998;8:468-490. 
25. Marwaha RK, Tandon N, Shivapasad C, et al. Peak bone mineral density of physically active healthy Indian men with adequate nutrition and no known current constraints to bone mineralization. J Clin Densitom. 2009;12:314-321. doi: 10.1016/j.jocd.2009.05.004.
26. Henry MJ, Pasco JA, Korn S, et al. Bone mineral density reference ranges for Australian men: Geelong Osteoporosis Study. Osteoporos Int. 2010;21(6):909-17. doi: 10.1007/s00198-009-1042-1047.

Similar articles

Bone mineral density in young females with juvenile idiopathic arthritis
Authors: Поворознюк В.В.(1), Джус М.Б.(2)
(1) - Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України, Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ, Україна
(2) - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 7, №2, 2017
Date: 2017.08.30
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Frequency and localization of osteoporotic fractures depending on age, bone mineral density  and trabecular bone score in postmenopausal women of Ukrainian cohort
Authors: V. Povoroznyuk, N. Grygorieva, T. Orlyk
State Institution “D.F. Chebotarev Institute of Gerontology of the NAMS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
Ukrainian Scientific Medical Center of Osteoporosis Problems, Kyiv, Ukraine

"Pain. Joints. Spine." Том 8, №2, 2018
Date: 2018.07.27
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Chronic diseases and osteoporosis
Authors: Prodanovic N. - University Clinical Center, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
"Pain. Joints. Spine." 1 (21) 2016
Date: 2016.06.01
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Medical forums

Back to issue