Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Hypertension" №1 (57), 2018

Back to issue

Arterial hypertension, obstructive sleep apnea and cardiovascular risk

Authors: Сіренко Ю.М.(1), Крушинська Н.А.(2), Рековець О.Л.(1)
(1) — ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Cardiology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Артеріальна гіпертензія (АГ) — провідний фактор ризику кардіальної та цереброваскулярної патології. Одним із патологічних станів, що часто співіснує з АГ та сприяє підвищенню серцево-судинного ризику таких хворих, є синдром обструктивного апное сну (СОАС). Мета роботи — оцінити фактори кардіометаболічного ризику хворих із АГ та СОАС. Матеріали і методи. Обстежено 185 пацієнтів з АГ (49,79 ± 0,80 року), серед яких 148 хворих з АГ та СОАС і 37 пацієнтів з АГ без порушень дихання під час сну (група контролю). Хворим проводились наступні обстеження: вимірювання зросту та маси тіла з розрахунком індексу маси тіла, вимірювання офісного артеріального тиску (АТ), добове моніторування АТ, оцінка денної сонливості за опитувальною шкалою Епворта, сомнологічне обстеження, ехокардіографія, біохімічне дослідження, вимірювання центрального АТ та швидкості поширення пульсової хвилі. Результати. Пацієнти обох груп були співставними за віком, але хворі групи АГ та СОАС (середній індекс апное-гіпопное (ІАГ) — 38,08 ± 2,51 події/годину) мали достовірно більший індекс маси тіла — 35,23 ± ± 0,57 кг/м2 проти 30,57 ± 0,79 кг/м2 в групі контролю (р < 0,001), більшу частоту цукрового діабету ІІ типу — 16,9 % проти 2,0 % (р < 0,02), вищі рівні глюкози крові — 5,95 ± 0,12 ммоль/л проти 5,44 ± 0,14 ммоль/л (р = 0,045), сечової кислоти (СК) — 367,16 ± 8,45 мкмоль/л проти 329,79 ± ± 17,7 мкмоль/л (р = 0,048), більший індекс маси міокарда лівого шлуночка — 115,79 ± 2,39 г/м2 проти 104,64 ± 4,56 г/м2 (р = 0,035), вищий центральний систолічний АТ — 133,43 ± 1,67 мм рт.ст. проти 125,22 ± 3,41 мм рт.ст. (р = 0,027) та більшу швидкість поширення пульсової хвилі по артеріях еластичного типу — 11,19 ± 0,20 м/с проти 10,10 ± 0,41 м/с (р = 0,014), ніж хворі групи контролю (ІАГ — 3,02 ± 0,25 події/годину). У хворих з АГ та СОАС рівень СК асоціювався з підвищенням систолічного АТ, причому у зв’язку з чоловічою статтю (r = 0,218; p = 0,013), вищим рівнем креатиніну плазми крові (r = 0,237, p = 0,007) і тригліцеридів (r = 0,237; p = 0,007), а також артеріальною жорсткістю, вираженою Aix75 (r = –0,270; p = 0,003). Висновки. Хворі з АГ та СОАС характеризувались достовірно більшою кількістю кардіометаболічних факторів ризику, через які реалізуються несприятливі впливи СОАС у хворих з АГ.

Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) — ведущий фактор риска сердечно-сосудистой и церебровас-кулярной патологии. Состоянием, часто сочетающимся с АГ и способствующим повышению риска у таких пациентов, является синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). Цель работы — оценить факторы кардиометаболического риска больных с АГ и СОАС. Материалы и методы. Обследовано 185 пациентов с АГ (49,79 ± 0,80 года), среди которых 148 больных с АГ и СОАС и 37 пациентов с АГ без нарушений дыхания во время сна (группа контроля). Больным проводились следующие обследования: измерение роста и массы тела с расчетом индекса массы тела, измерение офисного артериального давления (АД), суточное мониторирование АД, оценка дневной сонливости по опросной шкале Эпворта, сомнологическое обследование, эхокардиография, биохимическое исследование, измерение центрального АД и скорости распространения пульсовой волны. Результаты. Пациенты обеих групп были сопоставимы по возрасту, однако больные группы АГ и СОАС (средний индекс апноэ-гипопноэ (ИАГ) — 38,08 ± 2,51 события/час) имели достоверно больший индекс массы тела — 35,23 ± 0,57 кг/м2 против 30,57 ± 0,79 кг/м2 в группе контроля (р < 0,001), большую частоту сахарного диабета типа ІІ — 16,9 % против 2,0 % (р < 0,02), более высокие уровни глюкозы крови — 5,95 ± 0,12 ммоль/л против 5,44 ± ± 0,14 ммоль/л (р = 0,045), мочевой кислоты (МК) — 367,16 ± 8,45 мкмоль/л против 329,79 ± 17,7 мкмоль/л (р = 0,048), больший индекс массы миокарда левого желудочка — 115,79 ± 2,39 г/м2 против 104,64 ± 4,56 г/м2
(р = 0,035), более высокое центральное систолическое АД — 133,43 ± 1,67 мм рт.ст. против 125,22 ± 3,41 мм рт.ст. (р = 0,027) и большую скорость распространения пульсовой волны по артериям эластичного типа — 11,19 ± 0,20 м/с против 10,10 ± 0,41 м/с (р = 0,014), чем больные группы контроля (ИАГ — 3,02 ± 0,25 события/час). У больных с АГ и СОАС уровень МК ассоциировался с повышением систолического АД, причем в связи с мужским полом (r = 0,218; p = 0,013), более высоким уровнем креатинина плазмы крови (r = 0,237; p = 0,007) и триглицеридов (r = 0,237; p = 0,007), а также артериальной жесткостью, выраженной Aix75 (r = –0,270; p = 0,003). Выводы. Больные с АГ и СОАС характеризовались достоверно большим количеством кардиометаболических факторов риска, посредством которых реализуются неблагоприятные воздействия СОАС у больных с АГ.

Background. Arterial hypertension (AH) is one of the common causes of cardiovascular and cerebrovascular diseases. Obstructive sleep apnea (OSA) often coexists with AH and increases cardiovascular risk of these patients. The purpose of the study was to assess the cardiovascular risk factors in patients with AH and OSA. Materials and methods. 185 hypertensive patients (average age 49.79 ± 0.80 years) were enrolled in the study and consequently divided into groups: those with OSA (n = 148) and without it (controls, n = 37). They underwent clinical and special examination: somnography by dual-channel portable monitor device, estimation of daily sleepiness by Epworth Sleepiness Scale, office and ambulatory blood pressure measurements, biochemical examination, echocardiography, applanation tonometry with evaluation of central blood pressure and pulse wave velocity. Results. Patients with AH and OSA (mean apnea-hypopnea index 38.08 ± 2.51/h) had significantly higher body mass index — 35.23 ± 0.57 kg/m2 vs 30.57 ± 0.79 kg/m2 (р < 0.001), glucose level — 5.95 ± 0.12 mmol/l vs 5.44 ± ± 0.14 mmol/l (р = 0.045), diabetes mellitus II type rate — 16.9 vs 2.0 % (р < 0.02), uric acid level — 367.16 ± 8.45 µmol/l vs 329.79 ± 17.70 µmol/l (р = 0.048), left ventricular myocardial mass index — 115.79 ± 2.39 g/m2 vs 104.64 ± 4.56 g/m2 (р = 0.035), higher carotid-femoral pulse wave velocity — 11.19 ± ± 0.20 m/s vs 10.10 ± 0.41 m/s (р = 0.014) and central systolic blood pressure — 133.43 ± 1.67 mm Hg vs 125.22 ± 3.40 mm Hg (р = 0.027) vs controls (apnea-hypopnea index 3.02 ± 0.25/h). In OSA patients, uric acid level was associated with increased systolic blood pressure in relation to male sex (r = 0.218, p = 0.013), higher blood levels of creatinine (r = 0.237, p = 0.007) and triglycerides (r = 0.237, p = 0.007), as well as arterial stiffness expressed in terms of Aix75 (r = –0.270. p = 0.003). Conclusions. Patients with AH and OSA had a significantly higher number of cardiometabolic risk factors, by which adverse effects of OSA are realized in patients with AH.


Keywords

артеріальна гіпертензія; синдром обструктивного апное сну; артеріальна жорсткість; сечова кислота

артериальная гипертензия; синдром обструктивного апноэ сна; артериальная жесткость; мочевая кислота

arterial hypertension; obstructive sleep apnea; arterial stiffness; uric acid


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Наказ МОЗ України № 384 від 24.05.2012 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії» [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: https://www.moz.gov.ua/portal/dn_20120524_384.html.
2. Adeseun G.A. The impact of obstructive sleep apnea on chronic kidney disease / Adeseun G.A., Rosas S.E. // Curr. Hypertens. Rep. — 2010. — Vol. 12. — P. 378-383.
3. Bickel C. Serum uric acid as an independent predictor of mortality in patients with angiographically proven coronary artery disease / Bickel C., Rupprecht H.J., Blankenberg S. [et al.] // Am. J. Cardiol. — 2002. — Vol. 89. — P. 12-17.
4. Bombelli M. Prognostic value of serum uric acid: new-onset in and out-of-office hypertension and long-term mortality // J. Hypertens. — 2014. — Vol. 32. — P. 1237-1244.
5. Borel A.L. The severity of nocturnal hypoxia but not abdominal adiposity is associated with insulin resistance in non-obese men with sleep apnea / Borel A.L., Monneret D., Tamisier R. [et al.] // PLoS One. — 2013. — Vol. 8. — Р. e71000.
6. Brodov Y. Effect of the metabolic syndrome and hyperuricemia on outcome in patients with coronary artery disease (from the Bezafibrate Infarction Prevention Study) / Brodov Y., Behar S., Boyko V., Chouraqui P. // Am. J. Cardiol. — 2010. — Vol. 106. — P. 1717-1720.
7. Campos-Rodriguez F. Cardiovascular mortality in women with obstructive sleep apnea with or without continuous positive airway pressure treatment: a cohort study / Francisco Campos-Rodriguez, M.A. Martinez-Garcia, I. de la Cruz-Moron, C. Almeida-Gonzalez [et al.] // Ann. Intern. Med. — 2012. — Vol. 156, № 2. — P. 115-122.
8. Celen Y.T. Impact of gender on incident diabetes mellitus in obstructive sleep apnea: a 16-year follow-up / Celen Y.T., Hedner J., Carlson J., Peker Y. // J. Clin. Sleep Med. — 2010. — Vol. 6. — P. 244-250. 
9. Collop N.A. Clinical Guidelines for the Use of Unattended Portable Monitors in the Diagnosis of Obstructive Sleep Apnea in Adult Patients / Nancy A. Collop, W. McDowell Anderson, Brian Boehlecke [et al.] // J. Clin. Sleep Med. — 2007. — Vol. 3, № 7. — P. 737-747.
10. Colvin L.J. Commercial Motor Vehicle Driver Obstructive Sleep Apnea Screening and Treatment in the United States: An Update and Recommendation Overview / Loretta J. Colvin, Nancy A. Collop // J. Clin. Sleep Med. — 2016. — Vol. 12, № 1. — P. 113-125.
11. Duran M. High levels of serum uric acid predict severity of coronary artery disease in patients with acute coronary syndrome / Duran M., Kalay N., Akpek M. [et al.] // Angiology. — 2012. — Vol. 63. — P. 448-452.
12. Epstein L.J. Clinical guideline for the evaluation, ma–nagement and long-term care of obstructive sleep apnea in adults / Lawrence J. Epstein, David Kristo, Patric J. Strollo [et al.] // J. Clin. Sleep Med. — 2009. — Vol. 5, № 3. — P. 263-276.
13. Floras J.S. Sleep apnea and cardiovascular risk / John S. Floras // Journal of Cardiology. — 2014. — Vol. 63. — P. 3-8.
14. Gami A.S. Obstructive sleep apnea and the risk of sudden cardiac death: a longitudinal study of 10,701 adults / Apoor S. Gami, Eric J. Olson, Win K. Shen [et al.] // J. Am. Coll. Cardiol. — 2013. — Vol. 62, № 7. — P. 610-616.
15. Grayson P.C. Hyperuricemia and incident of hypertension: a systematic review and meta-analysis / P.C. Grayson, S.Y. Kim, M. LaValley [et al.] // Arthritis Care Res. — 2011. — Vol. 63. — P. 102-110.
16. Grimaldi D. Association of obstructive sleep apnea in rapid eye movement sleep with reduced glycemic control in type 2 diabetes: therapeutic implications / Grimaldi D., Beccuti G., Touma C., Van Cauter E., Mokhlesi B. // Diabetes Care. — 2014. — Vol. 37. — P. 355-363.
17. Guest J.F. Clinical outcomes and cost-effectiveness of continuous positive airway pressure to manage obstructive sleep apnea in patients with type 2 diabetes in the U.K. / Guest J.F., Panca M., Sladkevicius E., Taheri S., Stradling J. // Diabetes Care. — 2014. — Vol. 37. — P. 1263-1271.
18. Hermann D.M. Role of sleep-disordered breathing and sleep-wake disturbances for stroke and stroke recovery / D.M. Hermann, C.L. Bassetti // Neurology. — 2016. — Vol. 87, № 13. — P. 1407.
19. Hirotsu C. Association Between Uric Acid Levels and Obstructive Sleep Apnea Syndrome in a Large Epidemiological Sample / Camila Hirotsu, Sergio Tufik, Camila Guindalini [et al.] // PLoS ONE. — 8(6). — Р. e66891. — doi: 10.1371/journal.pone.0066891.
20. Iftikhar I.H. Meta-analysis: continuous positive airway pressure improves insulin resistance in patients with sleep apnea without diabetes / Iftikhar I.H., Khan M.F., Das A., Magalang U.J. // Ann. Am. Thorac. Soc. — 2013. — Vol. 10. — P. 115-120.
21. Ioachimescu A.G. Serum uric acid is an independent predictor of all-cause mortality in patients at high risk of cardiovascular disease: a preventive cardiology information system (PreCIS) database cohort study / Ioachimescu A.G., Brennan D.M., Hoar B.M. [et al]. // Arthritis Rheum. — 2008. — Vol. 58. — P. 623-630.
22. Jankowska EA. Hyperuricaemia predicts poor outcome in patients with mild to moderate chronic heart failure / Jankowska E.A., Ponikowska B., Majda J. [et al.] // Int. J. Cardiol. — Vol. 115. — P. 151-155. 
23. Karagiannis A. Serum uric acid as an independent predictor of early death after acute stroke / Karagiannis A., Mikhailidis D.P., Tziomalos K. [et al.] // Circ. J. — 2007. — Vol. 71. — P. 1120-1127.
24. Lang R.M. Recommendations for chamber quantification / Roberto M. Lang, Michelle Bierig, Richard B. Devereux [et al.] // Eur. J. Echocardiogr. — 2006. — Vol. 7. — P. 79-108.
25. Lazzeri C. Uric acid in the acute phase of ST elevation myocardial infarction submitted to primary PCI:its prognostic role and relation with inflammatory markers: a single center experience / Lazzeri C., Valente S., Chiostri M. [et al.] // Int. J. Cardiol. — 2010. — Vol. 138. — P. 206-209. 
26. Leong W.B. The association between obstructive sleep apnea and diabetic kidney disease: a systematic review and meta-analysis / Leong W.B., Jadhakhan F., Taheri S., Thomas G.N., Adab P. // Sleep. — Electronically published ahead of print on 31 August 2015. — Р. sp-00037-15.
27. Mancia G. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) / Giu-seppe Mancia, Robert Fagard, Krzysztof Narkiewicz [et al.] // J. Hypertens. — 2013. — Vol. 31, № 7. — P. 1281-1357.
28. Marshall N.S. Is sleep apnea an independent risk factor for prevalent and incident diabetes in the Busselton Health Study? / Marshall N.S., Wong K.K., Phillips C.L. [et al.] // J. Clin. Sleep Med. — 2009. — Vol. 5. — P. 15-20.
29. O’Brien E. European Society of Hypertension position paper on ambulatory blood pressure monitoring / E. O’Brien, G. Parati, G. Stergiou [et al.] // J. Hypertens. — 2013. — Vol. 31, № 9. — P. 1731-1767.
30. Pamidi S. Eight hours of nightly continuous positive airway pressure treatment of obstructive sleep apnea improves glucose metabolism in patients with prediabetes: a randomized controlled trial / Pamidi S., Wroblewski K., Stepien M. [et al.] // Am. J. Respir. Crit. Care Med. — 2015. — Vol. 192. — P. 96-105. 
31. Pan L. Obstructive sleep apnoea and risks of all-cause mortality: preliminary evidence from prospective cohort studies / Lei Pan, Хiaomei Хie, Dayue Liu [et al.] // Sleep and Brea–thing. — 2016. — Vol. 20, № 81. — P. 345-353.
32. Peppard P.E. Increased prevalence of Sleep-Disordered Breathing in adults / Paul E. Peppard, Terry Young, Jodi H. Barnet [et al.] // Am. J. Epidemiol. — 2013. — Vol. 177. — P. 1006-1014.
33. Puig J.G. Uric acid as a cardiovascular risk factor in arterial hypertension / Puig J.G., Ruilope L.M. // J. Hypertens. — 1999. — Vol. 17. — P. 869-872.
34. Punjabi N.M. Sleep-disordered breathing, glucose intole-rance, and insulin resistance: the Sleep Heart Health Study / Punjabi N.M., Shahar E., Redline S. [et al.] // Am. J. Epidemiol. — 2004. — Vol. 160. — P. 521-530.
35. Reunanen A. Hyperuricemia as a risk factor for cardiovascular mortality / Reunanen A., Takkunen H., Knekt P., Aromaa A. // Acta Med. Scand. — 1982. — Suppl. 668. — P. 49-59.
36. Rice T.B. The relationship between obstructive sleep apnea and self-reported stroke or coronary heart disease in overweight and obese adults with type 2 diabetes mellitus / Rice T.B., Foster G.D., Sanders M.H. [et al.] // Sleep. — 2012. — Vol. 35. — P. 1293-1298.
37. Roca G.Q. Sex-Specific Association of Sleep Apnea Severity With Subclinical Myocardial Injury, Ventricular Hypertrophy, and Heart Failure Risk in a Community-Dwelling Cohort: The Atherosclerosis Risk in Communities-Sleep Heart Health Study / G.Q. Roca, S. Redline, B. Claggett [et al.] // Circulation. — 2015. — Vol. 132, № 14. — P. 1329-1337.
38. Sahebjani H. Changes in urinary uric acid excretion in obstructive sleep apnea before and after therapy with nasal continuous positive airway pressure // Chest. — 1998 — Vol. 113. — P. 1604-1608.
39. Saito H. Tissue hypoxia in sleep apnea syndrome assessed by uric acid and adenosine / Saito H., Nishimura M., Shibuya E. [et al.] // Chest. — 2002. — Vol. 122. — P. 1686-1694.
40. Seicean S. Sleep-disordered breathing and impaired glucose metabolism in normal-weight and overweight/obese individuals: the Sleep Heart Health Study / Seicean S., Kirchner H.L., Gottlieb D.J. [et al.] // Diabetes Care. — 2008. — Vol. 31. — P. 1001-1006.
41. Shayamsunder A.K. Sleepiness, sleeplessness, and pain in end-stage renal disease: distressing symptoms for patients / Archana K. Shayamsunder, Samir S. Patel, Vivek Jain [et al.] // Semin. Dial. — 2005. — Vol. 18. — P. 109-118.
42. Stack A.G. Independent and conjoint associations of gout and hyperuricaemia with total and cardiovascular mortality / A.G. Stack, A. Hanley, L.F. Casserly [et al.] // QJM. — 2013. — Vol. 106. — P. 647-658. 
43. Tamura A. Relationship between the severity of obstructive sleep apnea and impaired glucose metabolism in patients with obstructive sleep apnea / Tamura A., Kawano Y., Watanabe T., Kadota J. // Respir. Med. — 2008. — Vol. 102. — P. 1412-1416. 
44. Van Bortel L.M. Expert consensus document on the measurement of aortic stiffness in daily practice using carotid-femoral pulse wave velocity / Luc M. Van Bortel, Stephane Laurent, Pierre Boutouyrie [et al.] // J. Hypertens. — 2012. — Vol. 30. — P. 445-448.
45. Wang X. Obstructive sleep apnoea and the risk of type 2 diabetes: a meta-analysis of prospective cohort studies / Wang X., Bi Y., Zhang Q., Pan F. // Respirology. — 2013. — Vol. 18. — P. 140-146. 
46. Weinstock T.G. A controlled trial of CPAP therapy on metabolic control in individuals with impaired glucose tolerance and sleep apnea / Weinstock T.G., Wang X., Rueschman M. [et al.] // Sleep. — 2012. — Vol. 35. — P. 617-625B.
47. Wysocka E. Blood antioxidant status, dysglycemia and obstructive sleep apnea / Wysocka E., Cofta S., Pioru-nek T. [et al.] // Adv. Exp. Med. Biol — 2013. — Vol. 756. — P. 121-129.

Similar articles

Dynamics of Conditions of Arterial Stiffness in Hypertensive Patients with Obstructive Sleep Apnea
Authors: Krushynska N.A., Sirenko Yu.M.
SI «NSC «The Institute of Cardiology named after academician M.D. Strazhesko» of NAMS of Ukraine

"Hypertension" 1 (45) 2016
Date: 2016.03.21
Categories: Cardiology
Sections: Clinical researches
Obstructive sleep apnea syndrome in the perioperative period:  pitfalls or underestimated opportunities
Authors: Артеменко В.Ю., Пальжок А.Д., Андреева С.Н., Конашевская С.В.
Медицинский центр № 1 Into-Sana, г. Одесса, Украина

"Emergency medicine" №5(92), 2018
Date: 2018.10.10
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Можливості діагностики синдрому обструктивного апное сну за допомогою портативних моніторів
Authors: Сіренко Ю.М., Крушинська Н.А., Сидоренко П.І., Поліщук С.А. — ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України; Погорецький Ю.Н. — Лабораторія сну «УкрТелеМед», м. Київ
"Hypertension" 1 (39) 2015
Date: 2015.05.28
Categories: Cardiology
Sections: Clinical researches
Authors: Сіренко Ю.М., Міхеєва К.В., ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України
"Hypertension" 5(13) 2010
Date: 2010.12.23
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy

Back to issue