Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 19, №1, 2018

Back to issue

Arthroplasty of radial head using cementless modular bipolar endoprosthesis with metal-on-metal bearings

Authors: Бойко И.В.(1), Макаров В.Б.(2), Щербаков Д.Е.(3), Жердев И.И.(4), Доманский А.Н.(5), Лазаренко Г.О.(1)
(1) — ГНУ «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами, Центр малоинвазивной хирургии, г. Киев, Украина
(2) — ГУ «Специализированная многопрофильная больница № 1 МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(3) — КУ «Городская больница № 10», г. Кривой Рог, Украина
(4) — ГУ «Областная клиническая больница им. И.И. Мечникова», г. Днепр, Украина
(5) — Днепропетровская государственная медицинская академия, г. Днепр, Украина

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. Авторами статті показано особливості хірургічної техніки імплантації розробленого модульного безцементного біполярного ендопротеза головки променевої кістки з парою тертя метал-метал, що був застосований у період 2014–2017 рр. Матеріали та методи. Розроблений безцементний модульний біполярний ендопротез головки променевої кістки з парою тертя метал-метал (матеріал — медична нержавіюча сталь) був застосований у 14 пацієнтів, середній вік хворих становив 56 років (від 43 до 72 років). Середній термін спостереження — 18 місяців (від 6 до 24 місяців). Показаннями для ендопротезування головки променевої кістки у всіх пацієнтів були багатофрагментарні переломи і переломовивихи головки III–IV по Mason-Hotchkiss. Результат лікування оцінювався за системою оцінки Mayo Elbow Performance Score. Результати. При переломах по Mason-Hotchkiss III типу застосовуються три основні методи оперативного лікування: резекція головки променевої кістки, відкрита репозиція і внутрішній остеосинтез, ендопротезування головки променевої кістки. Резекція головки променевої кістки в разі стабільного ліктьового суглоба, як правило, завжди дозволяє отримати позитивні результати у більшості хворих без будь-яких додаткових порушень функції ліктьового суглоба. У разі пошкодження інших стабілізуючих ліктьовий суглоб структур ізольована резекція головки променевої кістки призводить завжди до ускладнень, таких як прогресуюча вальгусна нестабільність ліктьового суглоба, укорочення променевої кістки з наростанням інтенсивності больового синдрому як в області кисті, так в області ліктьового суглоба, не виключена також можливість повторного підвивиху передпліччя назад. Застосування розробленого модульного ендопротеза головки променевої кістки дозволило досягти відновлення стабільності ліктьового суглоба, відновлення ротаційних рухів передпліччя зі збереженням функціонального обсягу згинальних-розгинальних рухів, а також відновлення довжини променевої кістки у всіх пацієнтів. За системою оцінки Mayo Elbow Performance Score середній бал становив 88,5. Висновки. Розроблений модульний біполярний ендопротез головки променевої кістки дозволив отримати в усіх хворих позитивні результати в терміни до 2 років після операції. Диференційований підхід до вибору хірургічного доступу при різних пошкодженнях головки променевої кістки, рання мобілізація рухів в ліктьовому суглобі і відновлення капсульно-зв’язкового апарату ліктьового суглоба є визначальними факторами досягнення позитивних клініко-функціональних результатів ендопротезування головки променевої кістки за допомогою розробленого модульного біполярного ендопротеза головки променевої кістки.

Актуальность. Авторами статьи показаны особенности хирургической техники имплантации разработанного модульного бесцементного биполярного эндопротеза головки лучевой кости с парой трения металл-металл, который был применен в период 2014–2017 гг. Материалы и методы. Разработанный бесцементный модульный биполярный эндопротез головки лучевой кости с парой трения металл-металл (материал — медицинская нержавеющая сталь) был применен у 14 пациентов, средний возраст больных составил 56 лет (от 43 до 72 лет). Средний срок наблюдения — 18 месяцев (от 6 до 24 месяцев). Показаниями для эндопротезирования головки лучевой кости у всех пациентов были многофрагментарные переломы и переломовывихи головки III–IV по Mason-Hotchkiss. Результат лечения оценивался по системе оценки Mayo Elbow Performance Score. Результаты. При переломах по Mason-Hotchkiss III типа применяются три основных метода оперативного лечения: резекция головки лучевой кости, открытая репозиция и внутренний остеосинтез, эндопротезирование головки лучевой кости. Резекция головки лучевой кости в случае стабильного локтевого сустава, как правило, всегда позволяет получить положительные результаты у большинства больных без каких-либо дополнительных нарушений функции локтевого сустава. В случае повреждения других стабилизирующих локтевой сустав структур изолированная резекция головки лучевой кости приводит всегда к осложнениям, таким как прогрессирующая вальгусная нестабильность локтевого сустава, укорочения лучевой кости с нарастанием интенсивности болевого синдрома в области как кисти, так и локтевого сустава, не исключена также вероятность повторного подвывиха предплечья кзади. Применение разработанного модульного эндопротеза головки лучевой кости позволило достигнуть восстановления стабильности локтевого сустава, возобновления ротационных движений предплечья с сохранением функционального объема сгибательно-разгибательных движений, а также восстановления длины лучевой кости у всех пациентов. Согласно системе оценки Mayo Elbow Performance Score средний балл составил 88,5. Выводы. Разработанный модульный биполярный эндопротез головки лучевой кости позволил получить у всех больных положительные результаты в сроки до 2 лет после операции. Дифференцированный подход к выбору хирургического доступа при различных повреждениях головки лучевой кости, ранняя мобилизация движений в локтевом суставе и восстановление капсульно-связочного аппарата локтевого сустава являются определяющими факторами достижения положительных клинико-функциональных результатов эндопротезирования головки лучевой кости с помощью разработанного модульного биполярного эндопротеза головки лучевой кости.

Background. The authors of the article show the features of the surgical technique of implantation of the developed modular cementless bipolar endoprosthesis of radial head with metal-on-metal bearings, which was applied in the period from 2014 to 2017. Materials and me-thods. The developed cementless modular bipolar endoprosthesis of radial head with metal-on-metal bearings (material — medical stainless steel) was used in 14 patients, the mean age of them was 56 years (from 43 to 72 years). The average observation period was 18 months (from 6 to 24 months). Indications for radial head arthroplasty in all patients were multifragmental fractures and dislocation fractures type III–IV by Mason-Hotchkiss. The treatment outcome was evaluated by the Mayo Elbow Performance Score. Results. In case of Mason-Hotchkiss fractures type III, three basic methods of surgical treatment are used — resection of radial head, open reposition and internal osteosynthesis, radial head replacement. The resection of radial bone in case of stable elbow joint, as a rule, can always produce positive results in most patients without any additional violations in the function of the elbow joint. If other structures stabilizing elbow joint are damaged, the isolated resection of radial head always leads to complications such as progressive valgus instability of the elbow joint, radial bone shortening with an increase in the severity of the pain syndrome, both in the area of the hand and elbow joint; the risk of repeated forearm subluxation posteriorly is not excluded as well. The use of the developed modular endoprosthesis of radial head has allowed achieving the recovery of the elbow joint stability, the restoration of the rotational movements of the forearm with the preservation of the functional capacity of flexion-extention movement, as well as the restoration of radial bone length in all patients. According to the assessment system, the Mayo Elbow Performance Score was 88.5 points. Conclusions. Developed modular bipolar endoprosthesis of radial head made it possible to obtain positive results in all patients within 2 years after the surgery. A differentiated approach to the choice of surgical access with various da-mages to radial head, early mobilization of movements in the elbow joint and the restoration of the capsular-ligament apparatus of the elbow joint are determining factors for the achievement of positive clinical and functional results of radial head arthroplasty using developed modular bipolar endoprosthesis of radial head.


Keywords

хірургічна техніка імплантації ендопротеза головки променевої кістки; біполярний безцементний ендопротез головки променевої кістки; перелом головки променевої кістки

хирургическая техника имплантации эндопротеза головки лучевой кости; биполярный бесцементный эндопротез головки лучевой кости; перелом головки лучевой кости

surgical technique of radial head arthroplasty; bipolar cementless endoprosthesis of radial head; radial head fracture


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Johnson J.A., Beingessner D.M., Gordon K.D., Dunning C.E., Stacpoole R.A., King G.J. Kinematics and stability of the fractured and implant-reconstructed radial head // J. Shoulder Elbow. Surg. — 2005. — № 14. — Р. 195-201.
2. King G.J., Zarzour Z.D., Rath D.A., Dunning C.E., Patterson S.D., Johnson J.A. Metallic radial head arthroplasty improves valgus stability of the elbow // Clin. Orthop. — 1999. — № 368. — Р. 114-25.
3. Morrey B.F., Tanaka S., An K.N. Valgus stability of the elbow. A definition of primary and secondary constraints // Clin. Orthop. — 1991. — № 265. — Р. 187-95.
4. McKee M.D., Pugh D.M., Wild L.M., Schemitsch E.H., King G.J. Standard surgical protocol to treat elbow dislocations with radial head and coronoid fractures. Surgical technique // J. Bone Joint Surg. Am. — 2005. — № 87. — Р. 22-32.
5. Beingessner D.M., Dunning C.E., Gordon K.D., Johnson J.A., King G.J. The effect of radial head excision and arthroplasty on elbow kinematics and stability // J. Bone Joint Surg. Am. — 2004. — № 86. — Р. 1730-9.
6. Ring D., King G. Radial head arthroplasty with a modular metal spacer to treat acute traumatic elbow instability. Surgical technique // J. Bone Joint Surg. Am. — 2008. — № 90. — Р. 63-73.
7. Flinkkilä T., Kaisto T., Sirinö K., Hyvönen P., Leppilahti J. Short- to mid-term results of metallic press-fit radial head arthroplasty in unstable injuries of the elbow // J. Bone Joint Surg. Br. — 2012. — № 94-B(6). — Р. 805-810. — doi: 10.1302/0301-620X.94B6.28176.
8. Burkhart K.J., Mattyasvszky S.G., Runkel M., Schwarz C., Rump A., Kuechle R., Hessmann M.H., Rommens P.M., Müller L.P. Clinical and radiological results after Judet’s bipolar radial head prosthesis: long term effects // Ob Ex. — 2011. — № 6(2). — Р. 108-114.
9. Burkhart K.J., Mattyasovszky S.G., Runkel M., Schwarz C., Küchle R., Hessmann M.H., Rommens P.M., Lars M.P. Mid- to long-term results after bipolar radial head arthroplasty // J. Shoulder Elbow. Surg. — 2010. — № 19. — Р. 965-972. — doi: 10.1016/j.jse.2010.05.022.
10. Harrington I.J., Sekyi-Otu A., Barrington T.W., Evans D.C., Tuli V. The functional outcome with metallic radial head implants in the treatment of unstable elbow fractures: a long-term review // J. Trauma. — 2001. — № 50(1). — Р. 46-52. — doi: 10.1097/00005373-200101000-00009.
11. Sarris I.K., Kyrkos M.J., Galanis N.N., Papavasiliou K.A., Sayegh F.E., Kapetanos G.A. Radial head replacement with the MoPyC pyrocarbon prosthesis // J. Shoulder Elbow. Surg. — 2012. — № 21(9). — Р. 1222-1228. — doi: 10.1016/j.jse.2011.12.004.
12. Moon J.G., Berglund L.J., Zachary D., An K.N., O’Driscoll S.W. Radiocapitellar joint stability with bipolar versus monopolar radial head prostheses // J. Shoulder Elbow. Surg. — 2009. — № 18. — Р. 779-784. — doi: 10.1016/j.jse.2009.02.011.
13. Chen H., Wang Z., Shang Y. Clinical and Radiographic Outcomes of Unipolar and Bipolar Radial Head Prosthesis in Patients with Radial Head Fracture: A Systemic Review and Meta-Analysis // J. Invest. Surg. — 2017 Sep 13. — Р. 1-7. — doi: 10.1080/08941939.2017.1299262. [Epub ahead of print].
14. Пат. 83334 Україна, МКИ6 А 61F 2/38 Ендопротез голівки променевої кістки / І.В. Бойко, В.Б. Макаров, Д.Є. Щербаков, О.В. Сабсай. — № 201214490; Заявл. 18.12.12; Публік. 10.09.13, Бюл. № 17.
15. Cusick M.C., Bonnaig N.S., Azar F.M., Mauck B.M., Smith R.A., Throckmorton T.W. Accuracy and reliability of the Mayo Elbow Performance Score // J. Hand Surg. Am. — 2014 Jun. — № 39(6) — Р. 1146-50. — doi: 10.1016/j.jhsa.2014.01.041. Epub 2014 Mar 20.
16. Van Riet R.P., Sanchez-Soleto J., Morrey B.F. Fai-lure of metal radial head replacement // J. Bone Joint Surg. Br. — 2010. — № 92-B. — Р. 661-667. — doi: 10.1302/0301-620X.92B5.23067.
17. Laumonerie P., Reina N., Ancelin D., Delclaux S., Tibbo M.E., Bonnevialle N., Mansat P. Mid-term outcomes of 77 modular radial head prostheses // Bone Joint J. — 2017 Sep. — № 99-B(9). — Р. 1197-1203. — doi: 10.1302/0301-620X.99B9.BJJ-2016-1043.R2.
18. Johnson J.A., Beingessner D.M., Gordon K.D. et al. Kinematics and stability of the fractured and implant reconstructed radial head // J. Shoulder Elbow. Surg. — 2005. — № 14. — Р. 195S-201S.
19. King G.J., Zarzour Z.D., Rath D.A. et al. Metallic radial head arthroplasty improves valgus stability of the elbow // Clin. Orthop. — 1999. — № 368. — Р. 114-125.
20. Orbay J.L., Mijares M.R., Berriz C.G. The transverse force experienced by the radial head during axial loading of the forearm: A cadaveric study // Clin. Biomech. (Bristol, Avon). — 2016 Jan. — № 31. — Р. 117-22. — doi: 10.1016/j.clinbiomech.2015.10.007. Epub 2015 Oct 17.
21. Van Riet R.P., van Glabbeek F., Baumfeld J.A. et al. The effect of the orientation of the non-circular radial head on elbow kinematics // Clin. Biomech. — 2004. — № 19. — Р. 595-599.
22. Boyko I.V., Makarov V.B., Sherbakov D.Ye., Radzhabov O.S. Biomechanical study of load distribution features in the head and neck of radius // Trauma. — 2013. — Vol. 14, № 1. — P. 22-27. 
23. Strafun S.S., Boyko I.V., Makarov V.B., Sherbakov D.Ye, Radzhabov O.S., Strafun A.S. Comparative analysis of the stresses in the “bone-implant” system during radial head arthroplasty with different implants // Trauma. — 2015. — Vol. 16, № 3. — P. 5-13.
 

Similar articles

Сравнительный анализ напряжений в системе «кость — имплантат» при эндопротезировании головки лучевой кости разными конструкциями
Authors: Страфун С.С. - Отдел микрохирургии и реконструктивно-восстановительной хирургии верхней конечности НИИ травматологии и ортопедии НАМН Украины, г. Киев; Бойко И.В. - Государственное управление делами Президента Украины, ГНУ «НПЦ ПКМ», центр малоинвазивной хирургии, г. Киев; Макаров В.Б. - ГУ «Специализированная медико-санитарная часть № 6», г. Днепропетровск; Щербаков Д.Е. - Отделенческая больница на ст. Кривой Рог Главный; Раджабов О.С. - Частное конструкторское бюро, г. Харьков; Страфун А.С. - Отдел микрохирургии и реконструктивно-восстановительной хирургии верхней конечности НИИ травматологии и ортопедии НАМН Украины, г. Киев
"Тrauma" Том 16, №3, 2015
Date: 2015.08.06
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Comparative analysis of the stresses in the "bone-implant" system of the radial head arthroplasty with different design implants
Authors: S.S.Strafun - Department of microsurgery and reconstructive surgery of the upper extremity SI “Institute of Traumatology and Orthopaedics of NAMS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine; I.V. Boyko - SSI "SPC RMB" Minimally Invasive Surgery Center, Kyiv, Ukraine; V.B. Makarov - SI specialized medical unit number 6, Dnipropetrovsk, Ukraine; Scherbakov - Hospital at station Krivyi Rig, Ukraine; O.S. Radzhabov - Design Bureau, a design engineer, Kharkiv, Ukraine; О.S.Strafun - Department of microsurgery and reconstructive surgery of the upper extremity SI “Institute of Traumatology and Orthopaedics of NAMS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
"Тrauma" Том 16, №3, 2015
Date: 2015.08.07
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Results of radial head arthroplasty
Authors: Страфун С.С., Курінний І.М., Страфун О.С.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 19, №3, 2018
Date: 2018.07.18
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Prevention of dislocation during hip replacement in patients with dysplastic coxarthrosis
Authors: Лоскутов А.Е., Лоскутов О.А., Рыбка В.Н.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

"Тrauma" Том 20, №2, 2019
Date: 2019.06.03
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual

Back to issue