Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 19, №1, 2018

Back to issue

The main criteria for predicting dislocation of the endoprosthesis head in patients with femoral neck fractures after unipolar hip arthroplasty

Authors: Філіпенко В.А., Танькут В.О., Колесніченко В.А., Мезенцев В.О., Овчинніков О.М.
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Мета. Визначення основних кількісних критеріїв прогнозування вивиху головки ендопротеза кульшового суглоба у пацієнтів з переломами шийки стегнової кістки при однополюсному ендопротезуванні на основі ретроспективного та проспективного аналізів результатів лікування. Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз протоколів клініко-рентгенологічного обстеження 20 хворих (5 чоловіків, 15 жінок віком 55–86 років) із переломами шийки стегнової кістки після первинного ендопротезування кульшового суглоба за загальноприйнятою методикою у 2000–2015 рр.; проспективне дослідження результатів нового способу однополюсного ендопротезування кульшового суглоба зі збереженням капсули суглоба (патент України № 119611) в 11 пацієнтів (4 чоловіки, 7 жінок віком 66–92 роки) з переломами шийки стегнової кістки, які проходили лікування у 2013–2016 рр. Всі хворі спостерігалися у Державній установі «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» (м. Харків). Результати. Основні фактори ризику вивиху головки ендопротеза після однополюсного ендопротезування кульшового суглоба з приводу переломів шийки стегнової кістки — похилий вік (90,0 %), слабкість м’язів, що оточують кульшовий суглоб (90,0 %), надмірні рухи у суглобі у післяопераційному періоді (80,0 %), попередні оперативні втручання на кульшовому суглобі (70,0 %), надмірна маса тіла (60,0 %). У даної категорії хворих установлено чисельні значення прогностичних коефіцієнтів та їх інформативності для вірогідних пацієнто-, імпланто- та хірургічно залежних факторів ризику вивиху головки ендопротеза. Висновки. Запропонований авторами спосіб профілактики та лікування вивиху головки ендопротеза через збереження капсули кульшового суглоба при первинному однополюсному ендопротезуванні хворих із переломами шийки стегнової кістки забезпечує сприятливий результат хірургічного лікування, незважаючи на наявність факторів ризику вивиху головки ендопротеза у післяопераційному періоді.

Цель. Определение основных количественных критериев прогнозирования вывиха головки ендопротеза тазобедренного сустава у пациентов с переломами шейки бедренной кости при однополюсном эндопротезировании на основе ретроспективного и проспективного анализа результатов лечения. Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ протоколов клинико-рентгенологического обследования 20 больных (5 мужчин, 15 женщин в возрасте 55–86 лет) с переломами шейки бедренной кости после эндопротезирования тазобедренного сустава по общепринятой методике в 2000–2015 гг.; проспективное исследование результатов нового способа однополюсного эндопротезирования тазобедренного сустава с сохранением капсулы сустава (патент Украины № 119611) у 11 пациентов (4 мужчины, 7 женщин в возрасте 66–92 года) с переломами шейки бедренной кости, проходивших лечение в 2013–2016 гг. Все больные наблюдались в Государственном учреждении «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины» (г. Харьков). Результаты. Основные факторы риска вывиха головки эндопротеза после однополюсного эндопротезирования тазобедренного сустава по поводу переломов шейки бедренной кости — преклонный возраст (90,0 %), слабость мышц, окружающих тазобедренный сустав (90,0 %), чрезмерные движения в суставе в послеоперационном периоде (80,0 %), предыдущие оперативные вмешательства на тазобедренном суставе (70,0 %), избыточный вес тела (60,0 %). Установлены численные значения прогностических коэффициентов и их информативности для значимых пациенто-, импланто- и хирургически зависимых факторов риска вывиха головки эндопротеза у данной категории больных. Выводы. Предложенный авторами способ профилактики и лечения вывиха головки эндопротеза за счет сохранения капсулы тазобедренного сустава при первичном однополюсном эндопротезировании больных с переломами шейки бедренной кости обеспечивает благоприятный исход хирургического лечения, несмотря на наличие факторов риска вывиха головки эндопротеза в послеоперационном периоде.

Background. The purpose was to determine the main quantitative criteria for predicting dislocation of the implant head of the hip joint in patients with femoral neck fractures with unipolar arthroplasty on the basis of retrospective and prospective analyses of treatment outcomes. Materials and methods. A retrospective analysis of protocols of clinical and radiological examination in 20 patients (5 men, 15 women, aged 55–86 years) with femoral neck fractures after unipolar hip arthroplasty using standard technique was carried out in 2000–2015, as well as a prospective study of the results of applying a new method of unipolar hip arthroplasty with preservation of the joint capsule (Patent of Ukraine No. 119611) in 11 patients (4 men, 7 women, aged 66 to 92 years) with femoral neck fractures, who underwent treatment in 2013–2016. All patients were observed at the State Institution “Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology of the Academy of Medical Science of Ukraine”. Results. The main risk factors of endoprosthetic head dislocation after unipolar hip arthroplasty for femoral neck fractures are: old age (90.0 %), weakness of the muscles surrounding the hip joint (90.0 %), excessive movement in the joint in the postoperative period (80.0 %), previous surgery on the hip joint (70.0 %), overweight (60.0 %). The numerical values of prognostic factors and their information value for possible patient-, implant- and surgery-related risk factors for dislocation of the implant head were determined in these patients. Conclusions. The proposed method for the prevention and treatment of dislocation of the implant head by preserving the capsule of the hip joint during primary unipolar hip arthroplasty in patients with femoral neck fractures provides a favorable outcome of surgical treatment, despite the presence of risk factors for dislocation of the implant head in the postoperative period.


Keywords

перелом шийки стегнової кістки; однополюсне ендопротезування; вивих головки ендопротеза; фактори ризику; прогнозування

перелом шейки бедренной кости; однополюсное эндопротезирование; вывих головки эндопротеза, факторы риска; прогнозирование

femoral neck fracture; unipolar hip arthroplasty; dislocation of the implant head; risk factors; prediction


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. European Surgical Orthopaedics and Traumatology / The EFORT Textbook / Ed. By George Bentley. — Springer, 2014. — Р. 2495-2511.
2. Griffin X.L. Recovery of health-related quality of life in a United Kingdom hip fracture population. The Warwick Hip Trauma Evaluation a prospective cohort study / X.L. Griffin, N. Parsons, J. Achten et al. // Bone&Joint J. 2015; 97-B: 372-382.
3. Johnell O. An estimate of the world wide prevalence, mortality and disability associated with hip fracture / O. Johnell, J.A. Kanis // Osteoporos Int. 2004; 15: 897-902.
4. Merchant R.A. The relationship between postoperative complication sand outcomes after hip fracture surgery / R.A. Merchant, K.L. Lui, N.H. Ismail, et al. // Ann. Acad. Med. Singapore. 2005; 34: 163-168.
5. Parker M.A. Comparison of presenting characteristics of patients with intracapsular and extracapsular proximal femoral fractures / M. Parker, G. Pryor, J. Anand et al. // J. R. Soc. Med. 1992; 856: 152-155.
6. Tol M.C. Hemiarthroplasty or total hip arthroplasty for the treatment of a displaced intracapsular fracture in active elderly patients / M.C. Tol, M.P. van den Bekerom et al. // Bone Joint J. 2017; 99-B: 250-4.
7. Burgers P.T. Total hip arthroplasty versus hemiarthroplasty for displaced femoral neck fractures in the healthy elderly: a metaanalysis and systematic review of randomized trials / P.T. Burgers, A.R. Van Geene, M.P. Van den Bekerom et al. // Int. Orthop. 2012; 36: 1549-1560.
8. Maxted M.J., Denham R.A. Failure of hemiarthroplasty for fractures of the neck of the femur / M.J. Maxted, R.A. Denham // Injury. 1984; 15: 224-226.
9. Bekerom M.P. The natural history of the hemiarthroplasty for displaced intracapsular femoral neck fractures / M.P. Bekerom, I.N. Sierevelt, H. Bonke, et al. // Acta Orthop. 2013; 84: 555-560.
10. Sierra R.J. Dislocation of bipolar hemiarthroplasty: rate, contributing factors, and outcome / R.J. Sierra, C.D. Schleck, M.E. Cabanela // Clin. Orthop. Relat. Res. 2006; 442: 230-238. 
11. Blewitt N. Outcome of dislocation after hemiarthroplasty for fractured neck of the femur / N. Blewitt, S. Mortimore // Injury. 1992; 23: 320-322.
12. Pajarinen J. Factors predisposing to dislocation of the Thompson hemiarthroplasty: 22 dislocations in 338 patients / J. Pajarinen, V. Savolainen, I. Tulikoura, et al. // Acta Orthop. Scand. 2003; 74: 45-48.
13. Профілактика вивиху стегнового компонента ендопротеза після тотального ендопротезування кульшового суглоба у хворих на ревматоїдний артрит / С.І. Герасименко, М.В. Полулях, І.В. Рой, А.С. Герасименко, Ю.Г. Павлова, Т.В. Заморський, А.П. Кудрін // Травма. — 2015. — Т. 16, № 6. — С. 55-58. 
14. Вывихи после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава / В.М. Вакуленко, А.В. Вакуленко, А.А. Неделько // Травма. — 2014. — Т. 15, № 3. — С. 47-55. 
15. Філіпенко В.А. Причини вивиху головки ендопротеза після первинного ендопротезування кульшового суглоба / В.А. Філіпенко, В.О. Танькут, В.О. Мезенцев, О.М. Овчинніков // Травма. — 2017. — Т. 18, № 1.
16. Покровский В.И., Брико Н.И. Общая эпидемиология с основами доказательной медицины. Рук-во к практическим занятиям: Учебное пособие. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. — 497 с. 
17. Гублер Е.В. Вычислительные методы анализа и распознавания патологических процессов. — М.: Медицина, 1978. — 296 с.
18. Библиография патента на описанный в статье способ. 
19. Domb B.G. Arthroscopic capsulotomy, capsular repair, and capsular plication of the hip: relation to atraumatic instability / B.G. Domb, M.J. Philippon, B.D. Giordano // Arthroscopy. 2013; 29: 162-173.
20. Faulkner J.A., Larkin L.M., Claflin D.R., Brooks S.V. Age-related changes in the structure and function of skeletal muscles // Clin. Exp. Pharmacol. Physiol. 2007; 34: 1091-1096.

Similar articles

Causes of dislocation of the endoprosthesis head  after primary hip arthroplasty
Authors: Філіпенко В.А., Танькут В.О., Мезенцев В.О., Овчинніков О.М.
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

"Тrauma" Том 18, №1, 2017
Date: 2017.04.05
Our experience of application of single-pole endoprosthesis in the proximal femur fractures in the elderly and senile patients
Authors: Кальченко А.В.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

"Тrauma" Том 20, №3, 2019
Date: 2019.07.14
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Improving technologies for hip replacement using trabecular bionic stem Physiohip
Authors: Бондар В.К.
Київський міський ортопедичний центр ендопротезування, хірургії та реабілітації, м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 19, №3, 2018
Date: 2018.07.18
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Primary arthroplasty for trochanteric fractures in elderly and senile age
Authors: Канзюба А.І., Климовицький В.Г., Хайло П.А., Канзюба М.А.
НДІ ТО Донецького національного медичного університету, м. Лиман, Україна
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

"Тrauma" Том 18, №2, 2017
Date: 2017.05.25
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches

Back to issue