Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 19, №1, 2018

Back to issue

Posttraumatic intestinal eventration

Authors: Ломей Я.І., Демкович Т.М., Ломей Ю.Я., Іценко В.П.
КЗ СРР «Сколівська ЦРЛ», м. Сколе, Львівська область, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Пошкодження живота в мирний час належать до числа актуальних проблем сучасної клінічної медицини. Основна частка травмованих припадає на представників працездатного віку, переважно чоловічої статі. Через необережність пацієнт К. отримав виробничу тяжку проникну травму живота з евентрацією тонкого і товстого кишечника, пошкодженням порожнистих органів черевної порожнини, якого у стані травматичного і гіповолемічного шоку ІІІ ступеня було доправлено в стаціонар бригадою екстреної медичної допомоги. Своєчасне оперативне втручання та відповідна інтенсивна терапія привели до одужання.

Повреждение живота в мирное время относится к числу актуальных проблем современной клинической медицины. Основная доля травмированных приходится на представителей трудоспособного возраста, преимущественно мужского пола. По неосторожности пациент К. получил производственную тяжелую проникающую травму живота с эвентрацией тонкого и толстого кишечника, повреждением полых органов брюшной полости, который в состоянии травматического и гиповолемического шока III степени был доставлен в стационар бригадой экстренной медицинской помощи. Своевременное оперативное вмешательство и соответствующая интенсивная терапия привели к выздоровлению.

Damage to the stomach in peacetime is among the topical issues of modern clinical medicine. The bulk of the injured patients falls on the representatives of the working age, mainly males. By negligence, patient K. suffered a severe occupational penetrating abdominal injury with eventration of the thin and large intestine, damage to the hollow organs of the abdominal cavity, and was admitted to the hospital by emergency team with a state of traumatic and hypovolemic shock degree III. Timely surgical intervention and proper intensive therapy led to recovery.


Keywords

правила техніки безпеки; проникна травма живота; евентрація кишечника; пошкодження порожнистих органів черевної порожнини; масивна внутрішньочеревна кровотеча; шок

правила техники безопасности; проникающая травма живота; эвентрация кишечника; повреждения полых органов брюшной полости; массивное внутрибрюшное кровотечение; шок

safety rules; penetrating abdominal injury; intestinal eventration; damage to the hole abdominal organs; massive intra-abdominal hemorrhage; shock


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Гаркуша Г.Г. Дорожня лихоманка / Г.Г. Гаркуша // Лечебные письма. — 2017. — № 25(393). — С. 14-15.
2. Частная хирургия. Т. 1: учебник для мед. вузов / Под ред. чл.-кор. РАМН, проф. Ю.Л. Шевченко. — СПб.: Специальная литература, 1998. — С. 433.
3. Романенко А.Ю. Закриті пошкодження живота. — К.: Здоров’я, 1977. — С. 314-315.
4. БМЭ: В 29 т. / Под ред. акад. Б.В. Петровского. — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1986. — Т. 27. — С. 540.
5. Уніфікований клінічний протокол екстреної медичної допомоги: травми живота. Затверджено наказом МОЗ України від 15 січня 2014 р. № 34.
6. Кушнір В.А. Особливості підходів до використання медичних технологій діагностики травматичної хвороби постраждалих із наявністю екзогенних інтоксикацій для визначення стану прогнозу і тактики лікування потерпілих / В.А. Кушнір // Травма. — 2014. — Т. 15, № 6. — С. 110-111.
7. Невідкладні оперативні втручання в абдомінальній хірургії / Шевчук М.Г., Геник С.Н., Хохоля В.П., Панченко С.Н. — К.: Здоров’я, 1988. — С. 157. 
8. Хірургічні хвороби: Підручник для студентів медичних вузів / За ред. заслуженого діяча наук, проф. А.В. Смирнова. — 2-ге вид., доп. і переробл. — Л.: Медицина, 1968. — С. 316.
9. Ломей Я.І. Травматичне пошкодження середньої третини правої стегнової артерії зі спонтанним гемостазом / Я.І. Ломей, Р.В. Радиш, Ю.Я. Ломей // Травма. — 2014. — Т. 15, № 6. — С. 81-83.
10. Островський М.М. Успіх — це командна гра! / М.М. Островський // Therapia. Український медичний вісник. — 2017. — № 9(123). — С. 6.

Similar articles

The modern structure of multiple trauma injuries in obese patients
Authors: Хіміч С.Д.(2), Чемерис О.М.(1)
(1) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Ukrainian journal of surgery 1 (32) 2017
Date: 2017.05.12
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Травма висхідної частини дванадцятипалої кишки в хірургічній практиці
Authors: Кабиш В.П., Ружицький А.А., Дудко Д.С., Бачинський Ю.С., Петров В.І., Петлюк Ю.П., Ковтуняк А.В., Стельмащук В.В., Бодяка В.Ю. - Центральна районна лікарня, м. Красилів, Україна
Ukrainian journal of surgery 4(23) 2013
Date: 2013.12.13
Categories: Surgery
Sections: Specialist manual
Самоампутація апендикса як прояв саногенезу
Authors: Ломей Я.І., Ломей Ю.Я. - КЗ СРР «Сколівська ЦРЛ», Львівська область
"Emergency medicine" 4 (51) 2013
Date: 2013.08.06
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Травматичні пошкодження промежини в дітей
Authors: Рибальченко В.Ф., Доманський О.Б., Дзюба О.Л., Гнатюк С.М., Гамалій С.А., Колодинська А.В., Чаур М.А. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна; Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2, м. Київ, Україна
Журнал "Хирургия детского возраста" 1-2 (50-51) 2016
Date: 2016.10.26
Categories: Pediatrics/Neonatology, Surgery
Sections: Specialist manual

Back to issue