Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Hypertension" №2 (58), 2018

Back to issue

Cardiovascular prevention

Authors: Cкибчик В.А., Соломенчук Т.М.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Categories: Cardiology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Кардіоваскулярна профілактика — сукупність дій на суспільному й індивідуальному рівні, спрямованих на усунення або мінімізацію кількості серцево-судинних захворювань (ССЗ). Це, в свою чергу, сприяє зменшенню смертності та втрати працездатності серед населення. У статті розкрито сучасні провідні принципи профілактики ССЗ згідно з останніми рекомендаціями Європейського товариства кардіологів (2016). Подані знання про основні стратегії профілактики ССЗ, а саме популяційну, високого ризику і вторинну профілактику. Значну увагу приділено практичним аспектам — реалізації чотирьох послідовних етапів кардіоваскулярної профілактики, а також рекомендаціям щодо модифікації способу життя та фармакотерапії з метою зниження кардіоваскулярного ризику.

Кардиоваскулярная профилактика — совокупность действий на общественном и индивидуальном уровне, направленных на устранение или минимизацию количества сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Это, в свою очередь, способствует уменьшению смерт-ности и потери трудоспособности среди населения. В статье раскрыты современные руководящие принципы профилактики ССЗ согласно последним рекомендациям Европейского общества кардиологов (2016). Представлены знания об основных стратегиях профилактики ССЗ, а именно — популяционной, высокого риска и вторичной профилактике. Значительное внимание уделено практическим аспектам — реализации четырех последовательных этапов кардиоваскулярной профилактики, а также рекомендациям относительно модификации образа жизни и фармакотерапии с целью снижения кардиовас-кулярного риска.

Cardiovascular prevention is a set of actions at the social and individual level aimed at eliminating or minimizing the number of cardiovascular diseases (CVD). This, in turn, contributes to reducing mortality and disability among the population. The article describes modern guidelines for the prevention of CVD according to the la-test guidelines of the European Society of Cardiology (2016). Knowledge about the main strategies for the prevention of CVD, namely population, high risk and secondary prevention, are presented. Considerable attention is paid to the practical aspects — implementation of four consecutive stages of cardiovascular prevention, as well as recommendations for modification of lifestyle and pharmacotherapy to reduce cardiovascular risk.


Keywords

кардіоваскулярна профілактика; модифікація способу життя; серцево-судинний ризик

кардиоваскулярная профилактика; модификация образа жизни; сердечно-сосудистый риск

cardiovascular prevention; lifestyle modification; cardiovascular risk


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Скибчик В.А., Соломенчук Т.М. Практичні аспекти сучасної кардіології. — Львів: Мс, 2017. — 416 с., іл.
2. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (УКПМД) «Профілактика серцево-судинних захворювань». Наказ МОЗ від 13.06.2016 р. № 564.
3. Piepoli M.F., Hoes A.W., Agewall S. et al. 2016. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts) Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR) // Eur. Heart J. — 2016. — Vol. 37(29). — P. 2315-2381. 

Similar articles

Authors: Мітченко О.І., Лутай М.І. Робоча група з проблем метаболічного синдрому, діабету та серцево-судинних захворювань: Мітченко О.І. (Київ) — модератор, Корпачов В.В. (Київ) — модератор, Лутай М.І. (Київ), Свіщенко Є.П. (Київ), Сіренко Ю.М. (Київ), Маньков- ський Б.М. (Київ), Ковальова О.М. (Харків), Туров- ська Т.В. (Донецьк), Багрій А.Е. (Донецьк), Коваль С.М. (Харків), Соколова Л.К. (Київ), Талаєва Т.В. (Київ), Паньків В.І. (Київ) Робоча група з проблем атеросклерозу та хронічних форм ІХС: Лутай М.І. (Київ) — модератор, Мітченко О.І. (Київ), Волков В.І. (Харків), Коваль О.А. (Дніпропетровськ), Рішко М.М. (Ужгород), Маньковський Б.М. (Київ), Середюк Н.М. (Івано-Франківськ), Фуркало М.К. (Київ), Целуйко В.Й. (Харків), Смирнова І.П. (Київ) Рецензенти: акад. НАМН України, проф. Дзяк Г.В. (Дніпропетровськ), акад. НАМН України, проф. Коркушко О.В. (Київ)
International journal of endocrinology 6 (38) 2011
Date: 2011.11.09
Categories: Endocrinology

Back to issue