Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Hypertension" №2 (58), 2018

Back to issue

Methods for the measurement of blood pressure by doctors and patients

Authors: Сіренко Ю.М., Рековець О.Л.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Cardiology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Артеріальний тиск (АТ), що вимірюється лікарем на прийомі в кабінеті, називається офісним АТ, в домашніх умовах — домашнім АТ. Коли пацієнт самостійно вимірює артеріальний тиск в домашніх умовах — самомоніторування АТ. Коли АТ вимірюється протягом доби за допомогою спеціального портативного приладу — амбулаторне або добове (24-годинне) моніторування АТ. Аускультативний метод на сьогодні є офіційним еталоном неінвазивного визначення АТ для діагностики артеріальної гіпертензії. Крім того, він використовується для неінвазивної верифікації автоматичних вимірювачів артеріального тиску. На даний момент осцилометричні прилади становлять більше 80 % усіх автоматичних і напівавтоматичних приладів для побутового вимірювання АТ. Серед сучасних професійних апаратів для амбулаторного вимірювання і моніторування АТ осцилометричні прилади становлять близько половини, до 25 % — аускультативні і 25 % — комбіновані прилади. Найбільш простим ручним приладом для вимірювання артеріального тиску залишається ртутний сфігмоманометр. Саме при використанні ртутних сфігмоманометрів була доведена точність самого методу неінвазивного вимірювання артеріального тиску за Ріва-Роччі і Коротковим. Заборона ртуті в багатьох країнах сприяла розвитку і поширенню напів- і повністю автоматичних приладів для вимірювання артеріального тиску методом осцилометрії. АТ вимірюється двічі, з інтервалом 2–3 хвилини, і фіксується середня цифра з двох вимірів. Якщо різниця між результатами становить більше 5 мм рт.ст., необхідно ще раз виміряти артеріальний тиск.

Артериальное давление (АД), которое измеряется врачом на приеме в кабинете, называется офисным АД, в домашних условиях — домашним АД. Когда пациент самостоятельно измеряет АД в домашних условиях — самомониторирование АД. Когда АД измеряется на протяжении суток с помощью специального портативного прибора — амбулаторное или суточное (24-часовое) мониторирование АД. Аускультативный метод на сегодняшний день является официальным эталоном неинвазивного определения АД для диагностики артериальной гипертензии. Кроме того, он используется для неинвазивной верификации автоматических измерителей АД. В данный момент осциллометрические приборы составляют более 80 % всех автоматических и полуавтоматических приборов для бытового измерения АД. Среди современных профессиональных аппаратов для амбулаторного измерения и мониторирования АД осциллометрические приборы составляют около половины, до 25 % — аускультативные и 25 % — комбинированные приборы. Наиболее простым ручным прибором для измерения АД остается ртутный сфигмоманометр. Именно при использовании ртутных сфигмоманометров была доказана точность самого метода неинвазивного измерения АД по Рива-Роччи и Короткову. Запрещение ртути во многих странах способствовало развитию и распространению полу- и полностью автоматических приборов для измерения АД методом осциллометрии. АД измеряется дважды, с интервалом 2–3 минуты, и фиксируется средняя цифра из двух измерений. Если разница между результатами составляет более 5 мм рт.ст., необходимо еще раз измерить АД.

The arterial pressure measured in the doctor’s office is called office blood pressure (BP), while at home — home blood pressure. When the patient independently measures BP at home, it’s called self-monitoring of blood pressure. When blood pressure is measured during the day with a special portable device — ambulatory, or 24-hour, blood pressure monitoring. The auscultatory method is the official standard of non-invasive BP determination for the diagnosis of arterial hypertension. In addition, it is used for non-invasive verification of automatic blood pressure monitors. Today, oscillometric instruments account for more than 80 % of all automatic and semiautomatic devices for home measurement of blood pressure. Among the modern professional devices for ambulatory measurement and monitoring of blood pressure, oscillometric devices account for about half, up to 25 % — auscultatory devices, and 25 % — combined ones. Mercury sphygmomanometer remains the simplest manual device for measuring blood pressure. The accuracy of the method of non-invasive blood pressure measurement by Riva-Rocci and Korotkov was proved with the use of mercury sphygmomanometers. The prohibition of mercury in many countries contributed to the development and dissemination of semi- and fully automa-tic instruments for measuring blood pressure by the method of oscillometry. The blood pressure is measured twice with an interval of 2–3 minutes and the average figure from two measurements is fixed. If the difference between the results is more than 5 mmHg, then it is necessary to measure BP again.


Keywords

офісний, амбулаторний, домашній артеріальний тиск; методи вимірювання артеріального тиску; прилади для вимірювання артеріального тиску

офисное, амбулаторное, домашнее артериальное давление; методы измерения артериального давления; приборы для измерения артериального давления

office, ambulatory, home blood pressure; methods of measuring blood pressure; blood pressure measuring devices


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Рекомендації Українського товариства кардіологів з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії. — К., 2004. — 54 с.
2. 1999 WHO-ISH guidelines for the management of hypertension // J. Hypertension. — 1999. — Vol. 11. — P. 905-916.
3. 2003 European Society of Hypertension — European Society of Cardiology guidelines for management of arterial hypertension // J. Hypertension. — 2003. — Vol. 21. — P. 1011-1053.
4. El Assaad M.A., Topouchian J.A., Darne B.M., Asmar R.G. Validation of the Omron HEM-907 device for blood pressure measurement // Blood Press. Monit. — 2002. — Vol. 7. — P. 237-241.
5. Giuseppe Mancia, Robert Fagard, Krzysztof Narkiewicz et al. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) // J. Hypertens. — 2013. — Vol. 31, № 7. — P. 1281-1357.
6. Ioannidis J.P.A. Diagnosis and Treatment of Hypertension in the 2017 ACC/AHA Guidelines and in the Real World // JAMA. — 2018 — Vol. 9; 319(2). — Р. 115-116. 
7. James P.A., Oparil S., Carter B.L. et al. 2014 evidence-based guideline for the management of high blood pressure in adults: report from the panel members appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8) // JAMA. — 2014. — Vol. 311(5). — P. 507-520. 
8. Ostchega Y., Zhang G., Hughes J., Nwankwo T. Factors Associated with Hypertension Control in U.S. Adults Using 2017 ACC/AHA Guidelines: National Health and Nutrition Examination Survey 1999–2016 // Am. J. Hypertens. — 2018 Mar 29. — doi: 10.1093/ajh/hpy047. [Epub ahead of 
print]
9. The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure. US Department of Health and Human Service. NIH Publication No. 03-5233, 2003. — 34 p.
10. White W., Anwar Y. Evaluation of the overall efficacy of the Omron office digital blood pressure HEM-907 monitor in adults // Blood Press. Monit. — 2001. — Vol. 6. — P. 107-110.
11. 2017ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults, Whelton P.K. et al. 2017 High Blood Pressure Clinical Practice Guideline.

Back to issue