Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" Том 13, Додаток 1, 2018 Дитяча гастроентерологія та нутриціологія

Back to issue

The provision of vitamin K to the nursing mothers

Authors: Соляник А.В.
Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Новонароджені та діти перших місяців життя, які знаходяться на природному вигодовуванні, схильні до дефіциту вітаміну К. Метою нашого дослідження було вивчення забезпеченості раціонів матерів-годувальниць дітей, які перебувають на виключно природному вигодовуванні і становлять групу ризику по розвитку прихованого гіповітамінозу К. Матеріали та методи. Об’єктом опитування стали 50 здорових жінок віком від 19 до 39 років, які вигодовують груддю дітей віком 0–6 місяців. Для підрахунку добового споживання вітаміну К використовували спеціально розроблену програму — «калькулятор споживання вітаміну К». За даними 3 типових добових раціонів розраховували середнє споживання вітаміну К на добу в мкг. Результати. Середнє споживання вітаміну К становило 61,0 ± 3,5 мкг. Отримані дані були розподілені за квартилями. Значення нижнього квартиля (0–25%) становили 26,3–37,1 мкг, а верхнього (75–100%) — 85,2–99,2 мкг. Сім (14 %) представниць верхнього квартиля (75–100%), які мають раціони, наближені до фізіологічного споживання вітаміну К, проінформовані про значення цього вітаміну і щодня вживають продукти з його високим вмістом. Ще 23 (46 %) матері-годувальниці, представниці 2–3-го квартилей (25–75%), були недостатньо проінформовані про значення вітаміну К, але вживають продукти з його високим і середнім вмістом. Двадцять (40 %) матерів-годувальниць нижнього квартиля (0–25%) були недостатньо проінформовані про значення вітаміну К і не вживали продукти з його високим вмістом. Виснов­ки. Забезпеченість вітаміном К раціонів жінок-годувальниць індустріального міста півдня України не досягає рекомендованого рівня його споживання 120 мкг на добу. Регулярно вживають продукти з високим вмістом вітаміну К 14 % опитаних, і це може забезпечити 75–85 % добової потреби у вітаміні. Недостатня забезпеченість годуючих матерів вітаміном К може посилювати його дефіцит у грудних дітей перших 6 місяців життя.

Актуальность. Новорожденные и дети первых месяцев жизни, находящиеся на грудном вскармливании, склонны к дефициту витамина К. Целью нашей работы было изучение обеспеченности рационов матерей-кормилиц детей, находящихся на исключительно грудном вскармливании и составляющих группу риска по развитию скрытого гиповитаминоза К. Материалы и методы. Объектом опроса стали 50 здоровых женщин в возрасте от 19 до 39 лет, которые вскармливают детей в возрасте 0–6 месяцев грудью. Для подсчета суточного потребления витамина К использовали специально разработанную программу — «калькулятор потребления витамина К». По показаниям 3 типичных суточных рационов рассчитывали среднее потребление витамина К в сутки в мкг. Результаты. Среднее потребление витамина К составило 61,0 ± 3,5 мкг. Полученные данные были распределены по квартилям. Значения нижнего квартиля (0–25%) составили 26,3–37,1 мкг, а верхнего (75–100%) — 85,2–99,2 мкг. Семь (14 %) представительниц верхнего квартиля (75–100%), имеющих рационы, приближенные к физиологическому потреблению витамина К, информированы о значении этого витамина и ежедневно употребляют продукты с его высоким содержанием. Еще 23 (46 %) матери-кормилицы, представительницы 2–3-го квартилей (25–75%), были недостаточно информированы о значении витамина К, но употребляют продукты с его высоким и средним содержанием. Двадцать (40 %) матерей-кормилиц нижнего квартиля (0–25%) были недостаточно информированы о значении витамина К и не употребляли продукты с его высоким содержанием. Выводы. Обеспеченность витамином К рационов женщин-кормилиц индустриального города юга Украины не достигает рекомендуемого уровня его потребления 120 мкг в сутки. Регулярно употребляют продукты с высоким содержанием витамина К 14 % опрошенных, и это может обеспечить 75–85 % суточной потребности в витамине К. Недостаточная обеспеченность кормящих матерей витамином К может усугублять дефицит витамина К у грудных детей в возрасте первых 6 месяцев жизни.

Background. Newborns and young infants, who are breastfed, are prone to vitamin K deficiency. The purpose of our work was to study the provision of rations for the nursing mo­thers of children, who are exclusively breastfed and who are at risk of developing latent hypovitaminosis K. Materials and methods. The object of the survey was 50 healthy women aged 19 to 39 years, who are breast-feeding children aged 0–6 months. To calculate the daily intake of vitamin K, a specially developed program was used — “Vitamin K intake calculator”. According to 3 typical daily diets, the average intake of vitamin K per day (μg) was calculated. Results. The average intake of vitamin K was 61.0 ± 3.5 μg. The data obtained were distributed in quartiles. The values of the lower quartile (0–25%) were 26.3–37.1 μg, of the upper (75–100%) — 85.2–99.2 μg. Seven (14 %) of the upper quartile (75–100%) representatives, who have rations close to the physiological consumption of vitamin K, are informed about the significance of this vitamin and daily use of products with its high content. Another 23 (46 %) nursing mothers, representatives of the 2nd — 3rd quartiles (25–75%), were not sufficiently informed about the significance of vitamin K, but consumed foods with its high and medium contents. Twenty (40 %) nursing mothers, representatives of the lower quartile (0–25 %), were not sufficiently informed about the value of vitamin K and did not eat foods with its high content. Conclusions. The supply of vitamin K to the rations of nursing mothers in the industrial city of southern Ukraine does not reach the recommended level of its consumption — 120 μg per day. 14 % of respondents regularly eat foods with high vitamin K content, and this can provide 75–85 % of the daily requirement for vitamin K. Insufficient supply of nursing mothers with vitamin K can exacerbate vitamin K deficiency in infants aged 0–6 months.


Keywords

грудні діти; природне вигодовування; вітамін К; матері-годувальниці

грудные дети; грудное вскармливание; витамин К; матери-кормилицы

infants; breastfeeding; vitamin K; nursing mothers

Введение

Витамины группы К, принадлежащие к жирорастворимым микронутриентам, необходимы для образования так называемых витамин-К-зависимых протеинов: протромбина и других факторов свертывающей-противосвертывающей системы крови, остеокальцина, составляющего белковый матрикс костной ткани, белков сосудистой стенки и миокарда. Представления о значении витамина К в настоящее время интенсивно развиваются [6, 10]. 
Новорожденные и дети первых месяцев жизни, находящиеся на грудном вскармливании, склонны к дефициту витамина К. Известно, что трансплацентарный транспорт витамина К от беременной женщины к плоду очень низкий и депо витамина не создается. В настоящее время для преодоления врожденного дефицита витамина К и профилактики ранней формы геморрагической болезни новорожденных, связанной с дефицитом витамина К (Международная классификация болезней 10-го пересмотра: P-53), повсеместно рекомендуют однократное парентеральное, реже — энтеральное введение витамина К1 (филоквинона) сразу после рождения. Хотя рекомендации по экстренной дотации витамина К сразу же после рождения оказались высокоэффективными по снижению летальности детей от кровотечений в неонатальном периоде [1], они не решают проблемы продолжения существования дефицита в раннем детском возрасте, особенно у детей, находящихся на исключительно грудном вскармливании [3]. Действительно, период элиминации витамина К1 (филоквинона), введенного в виде одной инъекции, составляет примерно 7 суток. Источником филоквинона для детей служат овощи и соя, а меноквинонов (МК4, МК7 и др.) — продукты животного происхождения. Однако эти продукты дети начинают употреблять только в возрасте 6 месяцев жизни с введением прикорма. Определенную дотацию меноквинонов младенцы получают в результате становления микробиома кишечника к возрасту 4 недель. Становится ясно, что скрытые витамин-К-дефицитные состояния могут возобновляться у новорожденных и грудных детей даже после профилактического введения витамина К после рождения. 
Поздние формы геморрагической болезни новорожденных, связанные с дефицитом витамина К, начали встречаться чаще, что отметили зарубежные педиатры. Так, в Турции и Египте высокая летальность на фоне витамин-К-дефицитных кровоизлияний приняла характер эпидемии [7, 8].
Грудное молоко как единственный вид пищи новорожденного и грудного ребенка в возрасте до 6 месяцев часто содержит очень низкие концентрации фило- и меноквинонов, которые составляют примерно 0,3 мг в 100 мл и не способны полностью удовлетворять потребности ребенка. Ситуация может еще более ухудшаться при пищевом рационе кормилиц, дефицитном по витамину К, что, вероятно, не является редкостью для жителей Украины. По данным некоторых источников, потребность в витамине К у кормящих грудью матерей составляет 120 мкг [9] в сутки, что в 1,5 раза превышает потребность в витамине К обычных женщин. Обеспеченность младенцев, которые вскармливаются искусственно с помощью высокоадаптированных смесей — заменителей грудного молока, лучше, чем у получающих естественное вскармливание. В фортифицированных смесях обычно содержится от 32 до 43 мкг витамина К1 в 100 г сухого порошка или 4,4–5,6 мкг в 100 мл готовой смеси. Следует отметить, что многие частично адаптированные смеси практически не содержат фило- и меноквинонов. Следует добавить, что большинство поливитаминных комплексов для детей также не содержат в своем составе витамин К. Синтетический аналог витамина К3-викасол (менадион) не может употребляться для профилактической витаминизации, так как служит только для экстренной коррекции факторов свертывания и при длительном применении может обладать токсическими эффектами [9].
К настоящему времени изучен весьма широкий перечень продуктов и блюд питания по содержанию в них витамина К, что позволяет провести качественную и количественную оценку их пищевой ценности как поставщиков мено- и филоквинонов [4]. Следует отметить, что большинство пищевых продуктов содержат невысокие концентрации витамина K1 (< 10 мкг/100 г). Одновременно можно выделить несколько продуктов питания с достаточно высоким содержанием в них витамина K1. Самые высокие концентрации (300–600 мкг/100 г) найдены в темно-зеленых лиственных овощах, таких как листовая капуста, зеленая кочанная капуста (в Украине не возделываются), петрушка, шпинат, зеленая репа, а также в специально ферментированной сое. Умеренные концентрации (100–200 мкг/100 г) найдены в растениях с более бледными листьями, таких как белокочанная капуста и салат, руккола, а также в зеленых не покрытых листьями овощах — брокколи, брюссельской капусте и огурцах.
Растительные масла (соевое, подсолнечное, оливковое и маргарины) содержат различные количества витамина K1, не превышающие 30–130 мкг/100 г. 
Молочные на основе коровьего молока и мясные блюда, пищевые продукты на основе хлебных злаков, в том числе хлеб, бисквиты, мучные изделия и десерты, хотя и не отличаются высоким содержанием витамина K1 (10–20 мкг/100 г), все же могут сделать определенный вклад в его обеспечение, особенно когда в рационе ограничено количество зеленых овощей [4]. 
Яичный желток содержит всего 1,5 мкг витамина K2 (меноквинона), а в яичном белке его практически нет. В корнеплодах, мясистых частях фруктов и ягод, а также фруктовых соках содержание витамина K1 также низкое. В высушенных фруктах концентрация витамина K1 в пересчете на 100 г продукта повышается. Так, например, свежие сливы содержат 6,4 мкг витамина на 100 г продукта, а сливы сушеные — 59,5 мкг на 100 г. При любой кулинарной обработке, включая микроволновую, количество витамина K1, как правило, не снижается [4]. Содержание витамина K1 в пище зависит от способа и рецептов приготовления пищевых блюд. Некоторые продукты, содержащие незначительные количества витамина K1 в сыром виде, после производственной обработки (например, с использованием масел, богатых витамином K1) становятся дополнительными источниками этого витамина в пищевом рационе. В табл. 1 приводятся данные о содержании витамина К в различных продуктах питания.
Целью нашей работы было изучение обеспеченности рационов матерей-кормилиц детей, находящихся на исключительно грудном вскармливании и составляющих группу риска по развитию скрытого гиповитаминоза К.

Материалы и методы

Изучена информация о рационах случайно отобранных женщин-кормилиц. Объектом опроса стали 50 здоровых женщин в возрасте от 19 до 39 лет, которые постоянно проживают в центральном районе г. Запорожья и вскармливают своих детей в возрасте 0–6 месяцев грудью. Все опрошенные женщины считали себя здоровыми, имели полные семьи и удовлетворительные материально-бытовые условия. Женщины стараются по возможности правильно питаться. Трехдневные рационы кормящих матерей были дважды проанализированы в теплое и холодное время года. Результаты усреднены.
Для подсчета суточного потребления витамина К использовали специально разработанную электронную программу для персонального компьютера — «калькулятор потребления витамина К». Программа служит для быстрой оценки рационов по содержанию в них витамина К в сутки. Сведения о рационах получали путем прямого опроса женщин. По показаниям 3 типичных суточных рационов, точно припоминаемых обследованными, рассчитывали среднее потребление витамина К в сутки в мкг. При расчетах использовали сертифицированную программу Statistica 6.0 (Stat Soft, USA, license No. 31415426535897).

Результаты и обсуждение

С помощью справочных данных [5] рассчитаны средние значения потребления витамина К в суточных рационах женщин-кормилиц. Среднее потреб–ление витамина К составило 61,0 ± 3,5 мкг с колебаниями от 26,3 до 99,2 мкг и лишь незначительно отличалось в зависимости от сезона года. В данном случае полученные данные можно объяснить инстинктивным стремлением женщин-кормилиц следовать своим привычным рационам, избегая новых продуктов, особенно растительного происхождения.
Полученные данные были распределены по квартилям. Значения нижнего квартиля (0–25%) составили 26,3–37,1 мкг, а верхнего (75–100%) — 85,2–99,2 мкг. Из предоставленных данных следует, что ни одна женщина-кормилица не получала рекомендованные протоколами суточные количества витамина К в размере 120 мкг.
Обобщающий «диетический портрет» 7 (14 %) представительниц верхнего квартиля (75–100%), употребляющих рационы, приближенные к физиологическому потреблению витамина К, может быть представлен следующими характеристиками. Это матери-кормилицы, которые информированы в общих чертах о значении витаминов и витамина К в частности и периодически употребляют продукты с его высоким содержанием. В основном эту группу составили женщины, имеющие высшее образование, которые читают популярную медицинскую литературу, интересуются проблемами питания.
Еще 23 (46 %) матери-кормилицы, представительницы 2–3-го квартилей (25–75%), были недостаточно информированы о значении витамина К, но употребляют продукты с его высоким и умеренным содержанием. Общей характеристикой этих женщин было ежедневное употребление борща, тушеной капусты, огурцов, реже — листьев салата и другой зелени. Среднее содержание витамина К в рационе у этих женщин колебалось от 37,2 до 85,1 мкг.
Двадцать (40 %) женщин представили группу матерей-кормилиц, которые отнесены к нижнему квартилю (0–25%). В своем большинстве они были недостаточно информированы о значении витамина К и не употребляли продукты с его высоким содержанием. Общей характеристикой их пищевого поведения были многочисленные элиминационные запреты употребления капусты, зелени, листовых овощей и предпочтения молока, каш и отварного мяса.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать заключение, что лучше всего обеспечены витамином К те женщины, которые регулярно употребляют в пищу листовые овощи и листья салата, шпинат, а из готовых блюд — борщ и тушеную капусту, а также почти ежедневно употребляют в пищу укроп, петрушку и огурцы. По обеспеченности витамином К им значительно уступают женщины, которые питаются однообразно, чаще всего следуя необоснованно принятым элиминационным диетам.

Выводы

Обеспеченность витамином К рационов женщин-кормилиц, проживающих в индустриальном городе юга Украины, не достигает физиологически рекомендуемого уровня его потребления 120 мкг в сутки. Только 14 % опрошенных достаточно регулярно употребляли в пищу продукты с высоким содержанием витамина К, хотя и не удовлетворяли свои физиологические потребности в этом микронутриенте полностью. Употребление продуктов, богатых витамином К, способно обеспечивать 75–85 % суточной его потребности, в то время как традиционные мясо-молочные и злаково-картофельные рационы кормящих женщин — всего лишь на 25 %. Недостаточная обеспеченность кормящих грудью женщин витамином К может способствовать усугублению дефицита витамина К у грудных детей в возрасте первых 6 месяцев жизни.
Перспективы дальнейших исследований. Необходимо уделить больше внимания рекомендациям по питанию кормящих матерей. Перспективой дальнейших исследований следует считать изучение факторов, влияющих на пищевое поведение кормящих женщин, с оценкой возникающих рисков и их преодоления.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии какого-либо конфликта интересов при подготовке данной статьи.

Bibliography

1. Приказ МЗ Украины от 04.04.2005 № 152 «Протокол по уходу за здоровым новорожденным».
2. Иванько О.Г. PIVKA-II в онтогенезе становления синтеза протромбина у детей первых месяцев жизни / О.Г. Иванько, А.В. Соляник, И.В. Пащенко // Патология. — 2017. — Т. 14, № 3(41). — C. 276-281. — DOI: 10.22141/2224-0551.7.75.2016.86732.
3. Маркевич В.Э. Поздняя геморрагическая болезнь новорожденных: проблема существует / В.Э. Маркевич, Е.К. Редько, И.Э. Зайцев, Н.П. Загородний, В.А. Петрашенко // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. — 2013. — Т. 4, № 2. — С. 5-12.
4. Пыхтеева М.В. Связь содержания витамина К в рационе с эффективностью терапии антикоагулянтами / М.В. Пыхтеева, Е.Н. Воробьева, А.П. Момот // Медицина и образование в Сибири. — 2014. — № 2.
5. USDA National Nutrient Database for Standard Reference: Release 21. — U.S.A, 2008. — P. 21. 
6. Douthit M.K. Phylloquinone Intake Is Associated with Cardiac Structure and Function in Adolescents / M.K. Douthit, M.E. Fain, J.T. Nguyen // J. Nutr. — 2017. — V. 8. — P. 9. — PMID: 28794209. PMCID: PMC5610549 [Available on 2018-10-01]. DOI: 10.3945/jn.117.253666.
7. Elalfy M. Intracranial haemorrhage is linked to late onset vitamin K deficiency in infants aged 2–24 weeks / M. Elalfy, I. Elagouza, F. Ibrahim, S. Abdelmessieh, M. Gadallah // Acta Paediatr. — 2014. — Vol. 17. — P. 12598. — doi: 10.1111/apa.12598. PMID: 24528309.
8. Sankar M.J. Vitamin K prophylaxis for prevention of vitamin K deficiency bleeding: a systematic review / M.J. Sankar, A. Chandrasekaran, P. Kumar, A. Thukral, R. Agarwal, V.K. Paul // J. Perinatol. — 2016. — Vol. 5(36). — P. 29-35. — PMID: 27109090. –PMCID: PMC4862383. DOI: 10.1038/jp.2016.30.
9. Shearer M.J. Vitamin K nutrition, metabolism, and requirements: current concepts and future research / M.J. Shearer, X. Fu, S.L. Booth // Booth Advances in Nutrition. — 2012. — Vol. 3(2). — P. 182-195. — PMID: 22516726. PMCID: PMC3648719. DOI: 10.3945/an.111.001800.
10. Vissers L.E. The relationship between vitamin K and peripheral arterial disease / L.E. Vissers, G.W. Dalmeijer, J.M. Boer, W.M. Verschuren, Y.T. van der Schouw, J.W. Beulens // Atherosclerosis. — 2016. — V. 8. — P. 15-20. — PMID: 27494446. DOI: 10.1016/j.atherosclerosis.2016.07.915.

Back to issue