Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 13, Додаток 1, 2018 Дитяча гастроентерологія та нутриціологія

Back to issue

Comprehensive radiological diagnosis of necrotizing enterocolitis in newborns

Authors: Шаповалова В.В., Шармазанова О.П., Бортний М.О., Скорік Г.Р.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. Некротичний (некротизуючий) ентероколіт (НЕК) (Р77) — неспецифічне запальне захворювання, що викликається інфекційними агентами на тлі незрілості механізмів місцевого захисту та/або гіпоксично-ішемічного ушкодження слизової кишечника, схильне до генералізації з розвитком системної запальної реакції. Мета дослідження: визначити рентгенологічні та ультразвукові симптоми НЕК у новонароджених залежно від стадії захворювання. Матеріали та методи. Проаналізовані рентгенограми та дані ультразвукової діагностики (УЗД) органів черевної порожнини 32 новонароджених, із них 28 (87,5 %) — недоношених, 4 (12,5 %) — доношених. Результати. НЕК 1-ї ст. виявлений у 18,8 % випадків: гіперпневматоз кишечника — у 16,7 %, петлі у вигляді «скоб», потовщення стінок кишечника — у 83,3 %, мілкі горизонтальні рівні рідини з газом над ними — у 33,3 %. При УЗД відмічені потовщення стінок кишечника, зниження перистальтики в уражених сегментах. НЕК 2-ї ст. діагностований у 31,3 % випадків: ригідні петлі кишечника — в 30 %, статичні петлі кишечника — в 40 %. При УЗД відмічено потовщення стінок кишечника, зниження перистальтики в уражених сегментах, наявність прозорого випоту. При кольоровому допплерівському картуванні — посилений чи гіперемічний тип кровотоку кишкової стінки. НЕК 3-ї ст. діагностований у 28,1 % випадків: пневматоз стінки кишки — у 77,8 %; на тлі тіні печінки спостерігалося повітря в гілках портальної вени — у 33,3 %. При УЗД виявлені ознаки запалення з боку стінки кишечника (77,8 %), пневматоз стінки кишки (88,9 %) і поширення газу в портальній вені (44,4 %). НЕК 4-ї ст. діагностований у 21,9 % випадків, головною ознакою був пневмоперитонеум. Висновки. Основною метою променевого дослідження дітей із НЕК є виявлення всього комплексу проявів, що дозволяють якомога раніше діагностувати захворювання і визначити адекватне для даного пацієнта лікування. Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини необхідно проводити всім пацієнтам, особливо з неспецифічними рентгенологічними або сумнівними для НЕК клінічними ознаками.

Актуальность. Некротический (некротизирующий) энтероколит (НЭК) (Р77) — неспецифическое воспалительное заболевание, которое вызывается инфекционными агентами на фоне незрелости механизмов местной защиты и/или гипоксически-ишемического повреждения слизистой кишечника, склонное к генерализации с развитием системной воспалительной реакции. Цель исследования: определить рентгенологические и ультразвуковые симптомы НЭК у новорожденных в зависимости от стадии заболевания. Материалы и методы. Проанализированы рентгенограммы и данные ультразвукового исследования (УЗИ) органов брюшной полости 32 новорожденных, из них 28 (87,5 %) — недоношенных, 4 (12,5 %) — доношенных. Результаты. НЭК 1-й ст. обнаружен в 18,8 % случаев: гиперпневматоз кишечника — в 16,7 %, петли в виде «скоб», утолщение стенок кишечника — в 83,3 %, мелкие горизонтальные уровни жидкости с газом над ними — в 33,3 %. При УЗИ отмечены утолщение стенок кишечника, снижение перистальтики в пораженных сегментах. НЭК 2-й ст. диагностирован в 31,3 % случаев: ригидные петли кишечника — в 30 %, статические петли кишечника — в 40 %. При УЗИ отмечены утолщение стенок кишечника, снижение перистальтики в пораженных сегментах, наличие «прозрачного» выпота. При цветном допплеровском картировании — усиленный или гиперемический тип кровотока кишечной стенки. НЭК 3-й ст. диагностирован в 28,1 % случаев: пневматоз стенки кишки — в 77,8 %; на фоне тени печени наблюдался воздух в ветвях портальной вены — в 33,3 %. При УЗИ обнаружены признаки воспаления со стороны стенки кишечника (77,8 %), пневматоз стенки кишки (88,9 %) и распространение газа в портальной вене (44,4 %). НЭК 4-й ст. диагностирован в 21,9 % случаев, главным признаком был пневмоперитонеум. Выводы. Основной целью лучевого исследования детей с НЭК является выявление всего комплекса проявлений, позволяющих как можно раньше диагностировать заболевание и определить адекватное для данного пациента лечение. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости необходимо проводить всем пациентам, особенно с неспецифическими рентгенологическими или сомнительными для НЭК клиническими признаками.

Background. Necrotic (necrotizing) enterocolitis (NEC) (P77) is a non-specific inflammatory disease caused by infectious agents against the background of immaturity of local defense mechanisms and/or hypoxic-ischemic damage to the intestinal mucosa prone to generalization with the development of systemic inflammatory response. The purpose of the study is to determine the X-ray and ultrasound symptoms of NEC in newborns depending on the stage of the disease. Materials and methods. X-ray and ultrasound data of the abdominal organs were analyzed in 32 newborns, of which 28 (87.5 %) were preterm, 4 (12.5 %) — full-term. Results. NEC stage 1 has been detected in 18.8 % of cases: hyperpneumatosis of the intestine — in 16.7 %, loops in the form of “staples”, thickening of the intestinal walls — in 83.3 %; small horizontal levels of liquid with gas over them — in 33.3 %. Ultrasound examination revealed thickening of the intestinal walls, decreased peristalsis in the affected segments. NEC stage 2 was diagnosed in 31.3 % of cases: rigid bowel loops — in 30 %; static bowel loops — in 40 %. During ultrasound examination, thickening of the intestinal walls was detected, as well as decreased peristalsis in the affected segments, and the presence of transparent effusion. Color flow mapping revealed an amplified or hyperemic type of blood flow in the intestinal wall. NEC stage 3 was diagnosed in 28.1 % of cases: pneumatosis of the gut wall — in 77.8 %; against the background of the shadow of the liver — air in the branches of the portal vein (33.3 %). Ultrasound examination revealed: signs of inflammation in the intestinal wall (77.8 %); pneumatosis of the bowel wall (88.9 %) and distribution of gas in the portal vein (44.4 %). In NEC stage 4 (21.9 %), pneumoperitoneum was detected. Conclusions. The main objective of the radiation study of children with NEC is the detection of the entire set of manifestations that allow diagnosing the disease as early as possible and determining the adequate treatment for the patient. Ultrasound examination should be performed for all patients, especially with nonspecific X-ray or questionable clinical signs of NEC.


Keywords

некротичний ентероколіт; органи черевної порожнини; рентгенографія; ультразвукове дослідження; новонароджені

некротический энтероколит; органы брюшной полости; рентгенография; ультразвуковое исследование; новорожденные

necrotizing enterocolitis; abdominal organs; radio­graphy; ultrasound examination; newborns


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Гаймоленко С.Г. Факторы риска и профилактика развития некротического энтероколита у новорожденных / Гаймоленко С.Г., Панченко А.С., Васеева Е.В. // Забайкальский медицинский вестник. — 2010. — № 3. — С. 24-26. 
2. Караваева С.А. Диагностика и особенности клинического течения некротического энтероколита у детей / Караваева С.А. // Вестн. хир. — 2002. — Т. 161, № 4. — С. 41-44.
3. Ситко Л.А. Критерии тяжести и прогноза некротизирующего энтероколита у новорожденных / Ситко Л.А., Чернышев А.К., Торопченко В.Н. // Детская хирургия — 2003. — № 6. — С. 46-48.
4. Клименко Т.М., Воробйова О.В. Некротизуючий ентероколіт у новонароджених: Навчальний посібник. — Східний видавничий дім, 2011. — 104 с. 
5. Jeff Pietz. Prevention of necrotizing enterocolitis in preterm infants: A 20-Year Experience / Jeff Pietz // Pediatrics. — January 2007. — Vol. 119. — P. 164-170. doi: 10.1542/peds.2006-0521.
6. Edile M. Murdoch. Doppler Flow Velocimetry in the Superior Mesenteric Artery on the First Day of Life in Preterm Infants and the Risk of Neonatal Necrotizing Enterocolitis / Edile M. Murdoch // Pediatrics. — 2006. — Vol. 118. — P. 1999-2003. doi: 10.1542/peds.2006-0272.
7. Dorina Rotaru. Necrotising Enterocolitis in premature baby / Dorina Rotaru // Buletin de perinatologie. — 2015. — 3(67). 2015-ISSN 1810-5289.
8. Sharma R. Portal venous gas and surgical outcome of neonatal necrotizing enterocolitis / Sharma R. // J. Pediatr. Surg. — 2005. — Vol. 40, № 2. — P. 371-376.

Similar articles

Primary Anastomosis in the Management of Newborns with Necrotizing Enterocolitis
Authors: Переяслов А.А. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна; Борис О.Я. - Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна; Шахов К.В. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
Журнал "Хирургия детского возраста" 3-4 (48-49) 2015
Date: 2016.07.19
Categories: Pediatrics/Neonatology, Surgery
Sections: Clinical researches
Authors: Горбатюк О.М., Стаднік І.О., Мартинюк В.Ф., Мартинюк Т.В., Селюк В.С., Вдовін Р.П., Ващилін Г.В. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ Київська дитяча клінічна лікарня № 1 Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання
"Child`s Health" 5 (32) 2011
Date: 2012.02.09
Categories: Pediatrics/Neonatology
Perforative Peritonitis in Neonates. Ways to Improve the Diagnosis and Treatment
Authors: Фофанов О.Д., Фофанов В.О., Никифорук Р.І. - Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна
Журнал "Хирургия детского возраста" 3-4 (48-49) 2015
Date: 2016.07.19
Categories: Pediatrics/Neonatology, Surgery
Sections: Clinical researches
Опыт лечения некротизирующего энтероколита у новорожденных
Authors: Соловьев А.Е., Аникин И.А., Лятуринская О.В., Пахольчук А.П., Кокоркин А.Д. - Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина
Журнал "Хирургия детского возраста" 1-2 (50-51) 2016
Date: 2016.10.26
Categories: Pediatrics/Neonatology, Surgery
Sections: Clinical researches

Back to issue