Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Pain. Joints. Spine." Том 8, №1, 2018

Back to issue

Features of functional activity indices and risk of osteoporotic fractures in patients with femoral and tibial fractures (results of 12-month observation)

Authors: Власенко Р.О.(1), Григор’єва Н.В.(2)
(1) — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
(2) — ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Український науково-медичний центр проблем остеопорозу НАМН України, м. Київ, Україна

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. На сьогодні переломи кісток нижньої кінцівки становлять від третини до половини переломів в їх загальній структурі, призводячи до підвищення показників захворюваності й смертності. Частота ускладнень після цих переломів залишається високою, повне функціональне одужання відмічається не в усіх хворих. Актуальною залишається належна оцінка функціональної активності пацієнтів у післяпереломному періоді та ризику подальших переломів. Мета — вивчення показників функціональної активності та ризику остеопоротичних переломів у хворих старших вікових груп із переломами кісток нижньої кінцівки різної локалізації. Матеріали та методи. Обстежено 72 особи з переломом проксимального відділу стегнової кістки (ППВСК, n = 23) та кісток гомілки (ПКГ, n = 49). Лонгітудинальне спостереження за хворими проводили протягом 12 міс. з оцінкою показників у переддень перелому (ретроспективно) та через 6 і 12 міс. після нього. Методи обстеження: огляд, опитування, загальноклінічне, антропометричне й ортопедичне обстеження. Анкетування проводили з використанням опитувальників Lower Extremity Functional Scale (LEFS) та Fracture Risk Assessment Tool (FRAX), які пацієнти заповнювали самостійно під контролем лікаря. Результати. Показники анкети LEFS у хворих із ПКГ вірогідно пов’язані з віком, статтю, показниками зросту, індексу маси тіла, 10-річним ризиком основних остеопоротичних переломів та переломів стегнової кістки. У жінок із ППВСК показники анкети LEFS напередодні перелому вірогідно гірші порівняно з відповідними в осіб із ПКГ і також пов’язані з віком. Через 6 міс. після ПКГ та ППВСК показники анкети LEFS вірогідно знижуються порівняно з вихідними даними, що свідчить про погіршення функціональних можливостей хворих. Через 12 міс. після ПКГ та ППВСК показники анкети LEFS вірогідно зростають і не відрізняються від вихідних в осіб із ППВСК, хоча не досягають вихідного рівня у хворих із ПКГ. Показники 10-річного ризику основних остеопоротичних переломів та переломів стегнової кістки, за даними анкети FRAX, вірогідно не відрізняються в обстежених залежно від локалізації перелому, та вони вищі в жінок із ПКГ порівняно з відповідними в чоловіків. Висновки. Усе вищезазначене необхідно враховувати при плануванні лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів в осіб старших вікових груп із переломами кісток нижніх кінцівок.

Актуальность. На сегодняшний день переломы костей нижней конечности составляют от трети до половины переломов в их общей структуре, приводя к повышению показателей заболеваемости и смертности. Частота осложнений после этих переломов остается высокой, полное функциональное выздоровление отмечается не у всех больных. Актуальной остается надлежащая оценка функциональной активности пациентов в послепереломном периоде и риска последующих переломов. Цель — изучение показателей функциональной активности и риска остеопоротических переломов у больных старших возрастных групп с переломами костей нижней конечности различной локализации. Материалы и методы. Обследованы 72 человека с переломом проксимального отдела бедренной кости (ППОБК, n = 23) и костей голени (ПКГ, n = 49). Лонгитудинальное наблюдение за больными проводили в течение 12 мес. с оценкой показателей в канун перелома (ретроспективно) и через 6 и 12 мес. после него. Методы обследования: осмотр, опрос, общеклиническое, антропометрическое и ортопедическое обследование. Анкетирование проводили с использованием опросников Lower Extremity Functional Scale (LEFS) и Fracture Risk Assessment Tool (FRAX), которые пациенты заполняли самостоятельно под контролем врача. Результаты. Показатели анкеты LEFS у больных с ПКГ достоверно связаны с возрастом, полом, показателями роста, индекса массы тела, 10-летним риском основных остеопоротических переломов и переломов бедренной кости. У женщин с ППОБК показатели анкеты LEFS накануне перелома были достоверно ниже по сравнению с соответствующими у лиц с ПКГ и также были связаны с возрастом. Через 6 мес. после ПКГ и ППОБК показатели анкеты LEFS достоверно снижаются по сравнению с исходными данными, что свидетельствует об ухудшении функциональных возможностей больных. Через 12 мес. после ПКГ и ППОБК показатели анкеты LEFS достоверно возрастают и не отличаются от исходных у лиц с ППОБК, хотя не достигают исходного уровня у больных с ПКГ. Показатели 10-летнего риска основных остеопоротических переломов и переломов бедренной кости, по данным анкеты FRAX, достоверно не отличаются у обследованных в зависимости от локализации перелома, и они выше у женщин с ПКГ по сравнению с соответствующими параметрами у мужчин. Выводы. Все вышеперечисленное необходимо учитывать при планировании лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий у лиц старших возрастных групп с переломами костей нижних конечностей.

Background. Nowadays, the lower limb fractures amount to from one third to half of all fractures, resulting in the increased incidence of morbidity and mortality. The incidence of complications after these fractures remains high, complete functional recovery is not observed in all patients. Appropriate assessment of functional activity of patients in the post-fracture period and the risk of subsequent fractures remain relevant. The purpose was to study the parameters of functional activity and the risk of osteoporotic fractures in patients of older age groups with lower limb fractures of different localization. Materials and methods. Seventy two subjects with proximal femoral fractures (PFF, n = 23) and tibial fractures (TF, n = 49) were examined. Longitudinal observation of patients was conducted for 12 months with the assessment of parameters before fracture (retrospectively), as well as 6 and 12 months after. Methods: questioning, general clinical, anthropometric and orthopedic examination. Questionnaire survey was conducted using the Lower Extremity Functional Scale (LEFS) and Fracture Risk Assessment Tool (FRAX), which patients filled in themselves under the control of a physician. Results. The parameters of LEFS are reliably related to the age, gender, height, body mass index, 10-year risk of major osteoporotic fractures and hip fractures in patients with TF. Data of LEFS in women with PFF before fracture are significantly worse than corresponding indices in patients with TF, and are also related to age. The parameters of LEFS in patients 6 months after PFF and TF are significantly lower compared to baseline, which indicates a deterioration of patient’s functional abilities. The LEFS indices in patients 12 months after PFF and TF significantly increase and do not differ from baseline parameters in persons with PFF, but not in patients with TF. The 10-year probability of risk for major osteoporotic fractures and hip fractures according to the FRAX does not significantly differ depending on fracture location, and is higher in women with TF than in men. Conclusions. All of the above should be taken into account when planning treatment, preventive and rehabilitation measures in elderly people with lower limbs fractures.


Keywords

перелом стегнової кістки; перелом кісток гомілки; функціональна активність; LEFS; FRAX

перелом бедренной кости; перелом костей голени; функциональная активность; LEFS; FRAX

hip fracture; tibial fracture; functional activity; Lower Extremity Functional Scale; Fracture Risk Assessment Tool


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Korzh NA, Gerasimenko SI, Klimovitskii VG, et al. The prevalence of bone fractures and the results of their treatment in Ukraine (clinical and epidemiological study). Meditsinskie novosti. 2011;(7):37-44 (in Russian).
2. Shyshhuk VD, Terehov AM, Shherbak BI, Tomyn LV, Shyshhuk AV, Zalishhuk VM. Perelomy kistok nyzhn’oi’ kincivky: klinika, diagnostyka, likuvannja, reabilitacija: navchal’nyj posibnyk [Lower limbs fractures: clinic, diagnosis, treatment, rehabilitation: a textbook]. Sumy: Fabryka druku; 2015. 152 p. (in Ukrainian).
3. Holloway KL, Moloney DM, Brennan SL, et al. Foot and ankle fracture incidence in South-Eastern Australia: an epidemiological study. Clin Res Foot Ankle. 2014;(2):148-152. doi: 10.4172/2329-910X.1000148.
4. Holloway KL, Yousif D, Bucki-Smith G, et al. Lower limb fracture presentations at a regional hospital. Arch Osteoporos. 2017 Aug 28;12(1):75. doi: 10.1007/s11657-017-0369-5.
5. Bur’janov OA, Golka GG, Klymovyc’kyj VG, et al, authors; Golka GG, Bur’janov OA, Klymovyc’kyj VG, editors. Travmatologіja ta ortopedіja: pіdruchnik [Traumatology and orthopedics: a textbook]. Vіnnitsa: Nova knyga; 2014. 416 p. (in Ukrainian).
6. Clift B, Tibrewal SB. Fractures of the lower limb (includes foot). Available from: https://www.researchgate.net/publication/254506497_Fractures_of_the_Lower_Limb_includes_foot. Accessed: May 30, 2015.
7. Kalashnikov AV, Vdovichenko KV, Chalaydyuk TP. The efficacy of treatment of patients with dyaphysis fractures of lower extremities accomplished by modern osteosynthesis technology. Ukrai’ns’kyj morfologichnyj al’manah. 2010;8(1):39-42. (in Ukrainian).
8. Grygorieva NV, Vlasenko RO. Epidemiology and risk factors of lower limb fractures (literature review). Bolʹ, sustavy, pozvonočnik. 2017;7(3):127-38. doi: 10.22141/2224-1507.7.3.2017.116868. (in Ukrainian).
9. Rehman ZU, Sophie Z, Mal L. Functional outcomes after successful lower extremity arterial injuries repair. J Pak Med Assoc. 2016 Oct;66(Suppl 3)(10):S134-S136. PMID: 27895379.
10. Stavem K, Naumann MG, Sigurdsen U, Utvåg SE. The association of body mass index with complications and functional outcomes after surgery for closed ankle fractures. Bone Joint J. 2017 Oct;99-B(10):1389-1398. doi: 10.1302/0301-620X.99B10.BJJ-2016-1038.R1. 
11. Chung KC, Kotsis SV, Kim HM. Predictors of functional outcomes after surgical treatment of distal radius fractures. J Hand Surg Am. 2007 Jan;32(1):76-83. doi: 10.1016/j.jhsa.2006.10.010. 
12. Orive M, Anton-Ladislao A, García-Gutiérrez S, et al. Prospective study of predictive factors of changes in pain and hip function after hip fracture among the elderly. Osteoporos Int. 2016 Feb;27(2):527-36. doi: 10.1007/s00198-015-3267-y.  
13. Binkley JM, Stratford PW, Lott SA, Riddle DL. The lower extremity functional scale (LEFS): scale development, measurement properties, and clinical application. Phys Ther. 1999 Apr;79(4):371-83. PMID: 10201543.
14. Lower Extremity Functional Scale (LEFS). Available from: https://drayerpt.com/content/uploads/2015/10/Lower-Extremity-LEFS.pdf. Accessed: May 03, 2018.
15. Mehta SP, Fulton A, Quach C, Thistle M, Toledo C, Evans NA. Measurement properties of the lower extremity functional scale: a systematic review. J Orthop Sports Phys Ther. 2016 Mar;46(3):200-16. doi: 10.2519/jospt.2016.6165.
16. Demetracopoulos CA, Vineyard JC, Kiesau CD, Nunley JA 2nd. Long-term results of debridement and primary repair of peroneal tendon tears. Foot Ankle Int. 2014 Mar;35(3):252-7. doi: 10.1177/1071100713514565.
17. Hoogeboom TJ, de Bie RA, den Broeder AA, van den Ende CH. The Dutch Lower Extremity Functional Scale was highly reliable, valid and responsive in individuals with hip/knee osteoarthritis: a validation study. BMC Musculoskelet Disord. 2012 Jul 2;13:117. doi: 10.1186/1471-2474-13-117.
18. Mahler E, Cuperus N, Bijlsma J, et al. Responsiveness of four patient-reported outcome measures to assess physical function in patients with knee osteoarthritis. Scand J Rheumatol. 2016 Nov;45(6):518-527. doi: 10.3109/03009742.2016.1140226.
19. Dingemans SA, Kleipool SC, Mulders MAM, et al. Normative data for the lower extremity functional scale (LEFS). Acta Orthop. 2017 Aug;88(4):422-426. doi: 10.1080/17453674.2017.1309886.
20. FRAX®. Fracture Risk Assessment Tool. Available from: https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/.

Similar articles

Bone mineral density and vitamin D level in persons of different age with lower limb fractures (literature review and results of own researches)
Authors: Григор’єва Н.В.(1), Власенко Р.О.(2), Зубач О.Б.(3), Поворознюк В.В.(1)
(1) — ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, м. Вінниця, Україна
(3) — Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Львів, Україна

"Тrauma" Том 18, №6, 2017
Date: 2018.02.09
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Епідеміологія та фактори ризику переломів кісток нижньої кінцівки (огляд літератури)
Authors: Григор’єва Н.В.(1), Власенко Р.О.(2)
(1) — ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, м. Вінниця, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 7, №3, 2017
Date: 2017.12.27
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
EPIDEMIOLOGY OF THE PROXIMAL FEMUR FRACTURES IN UKRAINE: RESULTS OF STOP-STUDY  (SYSTEM OF REGISTRATION OF OSTEOPOROTIC FRACTURES IN UKRAINIAN POPULATION)
Authors: Поворознюк В.В.(1), Григор’єва Н.В.(1), Корж М.О.(2), Страфун С.С.(3), Вайда В.М.(4), Климовицький Ф.В.(5), Власенко P.O.(1), Форосенко В.С.(1), Kanis J.A.(6), Johansson H.(6), McCloskey E.V.(6)
(1) — ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Український науково-медичний центр остеопорозу, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна
(3) — ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
(4) — Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна
(5) — Науково-дослідний інститут травматології та ортопедії, м. Лиман, Україна
(6) — WHO Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases, University of Sheffield Medical School, Sheffield, UK

"Тrauma" Том 17, №5, 2016
Date: 2016.12.02
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
The 10-year risk of osteoporotic fractures in patients with hip fractures using the Ukrainian FRAX version
Authors: Зубач О.Б.(1), Григор’єва Н.В.(2)
(1) — Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги», м. Львів, Україна
(2) — ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 21, №3, 2020
Date: 2020.07.30
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches

Back to issue