Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Pain. Joints. Spine." Том 8, №1, 2018

Back to issue

Gender peculiarities of bone mineral density in patients with Parkinson’s disease

Authors: Поворознюк В.В., Бистрицька М.А., Карабань І.М., Карасевич Н.В.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ, Україна

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. Хвороба Паркінсона (ХП) — хронічне прогресуюче захворювання головного мозку, що проявляється поєднанням гіпокінезії з ригідністю, тремором спокою та постуральною нестабільністю, а також широким спектром немоторних проявів, супроводжується підвищеним ризиком остеопоротичних переломів. Мета дослідження — вивчення статевих особливостей мінеральної щільності кісткової тканини в пацієнтів із хворобою Паркінсона. Матеріали та методи. Були обстежені 89 пацієнтів із хворобою Паркінсона та 89 пацієнтів відповідного віку та статі без неврологічної патології. Жінки та чоловіки обох груп не відрізнялися за віком, зростом та масою тіла. Мінеральну щільність кісткової тканини (МЩКТ) визначали методом двофотонної рентгенівської абсорбціометрії. Результати. Остеопороз у пацієнтів із хворобою Паркінсона реєструвався вірогідно частіше в жінок, ніж у чоловіків (48 та 24,3 % відповідно), та вірогідно частіше, ніж в осіб контрольної групи. Зафіксовані вірогідно нижчі показники МЩКТ пацієнтів із ХП та осіб контрольної групи: у чоловіків — на рівні шийки стегнової кістки, дистального відділу кісток передпліччя та всього скелета, у жінок — на рівні поперекового відділу хребта, шийки та проксимального відділу стегнової кістки, дистального відділу кісток передпліччя та всього скелета. У жінок зареєстровані вірогідні негативні корелятивні зв’язки МЩКТ різних регіонів скелета та віку, у чоловіків зв’язок зареєстровано на рівні дистального відділу кісток передпліччя. У чоловіків та жінок зареєстровані позитивні корелятивні зв’язки між МЩКТ та індексом маси тіла (ІМТ). Висновки. Результати нашого дослідження свідчать, що хвороба Паркінсона спричиняє розвиток остеопорозу, але стан кісткової тканини в пацієнтів із хворобою Паркінсона має статеві особливості, зокрема, у жінок МЩКТ більшою мірою залежить від віку, а в чоловіків — від ІМТ.

Актуальность. Болезнь Паркинсона (БП) — хроническое прогрессирующее заболевание головного мозга, проявляющееся сочетанием гипокинезии с ригидностью, тремором покоя и постуральной нестабильностью, а также широким спектром немоторных проявлений, сопровождается повышенным риском остеопоротических переломов. Цель исследования — изучение половых особенностей минеральной плотности костной ткани у пациентов с болезнью Паркинсона. Материалы и методы. Были обследованы 89 пациентов с болезнью Паркинсона и 89 пациентов соответствующего возраста и пола без неврологической патологии. Женщины и мужчины обеих групп не отличались по возрасту, росту и массе тела. Минеральную плотность костной ткани (МПКТ) определяли методом двухфотонной рентгеновской абсорбциометрии. Результаты. Остеопороз у пациентов с болезнью Паркинсона регистрировался достоверно чаще у женщин, чем у мужчин (48 и 24,3 % соответственно), и достоверно чаще, чем у лиц контрольной группы. Зафиксированы достоверно более низкие показатели МПКТ пациентов с БП в сравнении с показателями лиц конт­рольной группы: у мужчин — на уровне шейки бедренной кости, дистального отдела костей предплечья и всего скелета, у женщин — на уровне поясничного отдела позвоночника, шейки и проксимального отдела бедренной кости, дистального отдела костей предплечья и всего скелета. У женщин зарегистрированы достоверные негативные коррелятивные связи МПКТ различных регионов скелета и возраста, у мужчин связь зарегистрирована на уровне дистального отдела костей предплечья. У мужчин и женщин зарегистрированы положительные коррелятивные связи между МПКТ и индексом массы тела (ИМТ). Выводы. Результаты нашего исследования свидетельствуют, что болезнь Паркинсона способствует развитию остеопороза, но состояние костной ткани у пациентов с болезнью Паркинсона имеет половые особенности, в частности, у женщин МПКТ в большей степени зависит от возраста, а у мужчин — от ИМТ.

Background. Parkinson’s disease is a chronic progressive disease of the brain manifested by a combination of hypokinesia with rigidity, resting tremor and postural instability, as well as a wide spectrum of non-motor manifestations accompanied by an increased risk of osteoporotic fractures. The purpose of the study was to study the sexual characteristics of bone mineral density in patients with Parkinson’s disease. Materials and methods. Eighty nine patients with Parkinson’s disease and 89 patients of the corresponding age and sex without neurologic pathology were examined. Women and men of both groups did not differ in age, height and body weight. The bone mineral density (BMD) was determined by dual energy X-ray absorptiometry. Results. Osteoporosis in patients with Parkinson’s disease was registered significantly more often in women than in men (48 and 24.3 %, respectively) and significantly more often than in the control group. Significantly lower BMD was registered in patients with Parkinson’s disease compared with those of the control group: in men — at the level of the femoral neck, the distal forearm and the total body, in women — at the level of the lumbar spine, femoral neck and total hip, distal forearm and total body. The negative correlation of the BMD in different regions of the skeleton and age was recorded in women, in men this relationship was registered at the level of the distal forearm. The positive correlation was found between the BMD and body mass index in men and women. Conclusions. The results of our study suggest that Parkinson’s disease leads to the development of osteoporosis, but the condition of bone tissue in patients with Parkinson’s disease has gender features, in particular, the BMD in women is more dependent on age, and in men — on body mass index.


Keywords

хвороба Паркінсона; остеопороз; чоловіки; жінки; мінеральна щільність кісткової тканини

болезнь Паркинсона; остеопороз; мужчины; женщины; минеральная плотность костной ткани

Parkinson’s disease; osteoporosis; men; women; bone mineral density


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Bogdanova IV, Karaban IM, Dzjak LA, et al, autors, Karaban IM, editor. Rekomendacii’ shhodo diagnostyky ta likuvannja hvoroby Parkinsona [Recommendations for the diagnosis and treatment of Parkinson’s disease]. In: Zbirnyk klinichnyh rekomendacij [Clinical recommendations]. Kyiv: NejroNEWS; 2017. 4-72 p.
2. Shribman S, Torsney KM, Noyce AJ, Giovannoni G, Fearnley J, Dobson R. A service development study of the assessment and management of fracture risk in Parkinson’s disease. J Neurol. 2014 Jun;261(6):1153-9. doi: 10.1007/s00415-014-7333-8.
3. Dennison EM, Premaor M, Flahive J, et al. Effect of co-morbidities on fracture risk: findings from the Global Longitudinal Study of Osteoporosis in Women (GLOW). Bone. 2012 Jun;50(6):1288-93. doi: 10.1016/j.bone.2012.02.639.
4. Voaklander DC, Martin W, King-Jesso P, et al. Incidence of hip fracture in Parkinson disease: a population-–based study in British Columbia, Canada. Inj Prev. 2010;16 (Suppl 1):A254. doi: 10.1136/ip.2010.029215.903.
5. Tan L, Wang Y, Zhou L, et al. Parkinson’s disease and risk of fracture: a meta-analysis of prospective cohort stu–dies. PLoS One. 2014 Apr 8;9(4):e94379. doi: 10.1371/journal.pone.0094379.
6. Metta V, Sanchez T, Padmakumar C. Osteoporosis: a hidden nonmotor face of Parkinson’s disease. Int Rev Neurobiol. 2017;134:877-890. doi: 10.1016/bs.irn.2017.05.034.
7. van den Bos F, Speelman AD, Samson M, Munneke M, Bloem BR, Verhaar HJ. Parkinson’s disease and osteoporosis. Age Ageing. 2013 Mar;42(2):156-62. doi: 10.1093/ageing/afs161. 
8. Ozturk EA, Gundogdu I, Tonuk B, et al. Bone mass and vitamin D levels in Parkinson’s disease: is there any difference between genders? J Phys Ther Sci. 2016 Aug;28(8):2204-9. doi: 10.1589/jpts.28.2204. 
9. Gao H, Wei X, Liao J, et al. Lower bone mine–ral density in patients with Parkinson’s disease: a cross-sectional study from Chinese Mainland. Front Aging Neurosci. 2015 Oct 27;7:203. doi: 10.3389/fnagi.2015.00203.
10. Torsney K, Noyce A, Doherty A, Bestwick J, Dobson R, Lees A. Bone health in Parkinson’s disease: a systematic review and meta-analysis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2014 Oct;85(10):1159-66. doi: 10.1136/jnnp-2013-307307. 
11. Daniel SK, Lansang MC, Okun MS. Bone mineral density (bmd) in male patients with Parkinson’s disease. Int J Neurosci. 2012 Sep;122(9):523-7. doi: 10.3109/00207454.2012.685530. 
12. Serdaroğlu BM, Kırbaş S, Tüfekçi A, Devrimsel G, Küçükali Türkyılmaz A. The relationship of vitamin D with bone mineral density in Parkinson’s disease patients. European Geriatric Medicine. 2016;7(1):18-22. doi: 10.1016/j.eurger.2015.08.002.
13. Alswat KA. Gender Disparities in Osteoporosis. J Clin Med Res. 2017 May;9(5):382-387. doi: 10.14740/jocmr2970w. 
14. Lindskov S, Sjöberg K, Hagell P, Westergren A. Weight stability in Parkinson’s disease. Nutr Neurosci. 2016;19(1):11-20. doi: 10.1179/1476830515Y.0000000044. 
15. Kistner A, Lhommée E, Krack P. Mechanisms of body weight fluctuations in Parkinson’s disease. Front Neurol. 2014 Jun 2;5:84. doi: 10.3389/fneur.2014.00084.10.3389/fneur.2014.00084.

Similar articles

Modern view of osteoporosis attending neurological disorders (Literature review)
Authors: Бистрицька М.А.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 9, №4, 2019
Date: 2020.02.06
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
The treatment of osteoporosis in Parkinson’s disease patients
Authors: Поворознюк В.В.(1), Бистрицька М.А.(1), Балацька Н.І.(2)
1 - ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
2 - ПВНЗ «Київський медичний університет», м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 19, №5, 2018
Date: 2018.11.26
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Osteoporosis in stroke patients
Authors: Поворознюк В.В., Бистрицька М.А., Кошель Н.М.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 19, №6, 2018
Date: 2019.01.15
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches

Back to issue