Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 14, №2, 2018

Back to issue

The features of 24-hour ambulatory blood pressure in patients with diabetes mellitus depending on endothelial dysfunction

Authors: Перцева Н.О., Чуб Д.І.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Цукровий діабет (ЦД) — захворювання, що супроводжується оксидативним стресом, хронічним неспецифічним запаленням, пошкодженням судинної стінки, ендотеліальною дисфункцією. Особливістю перебігу артеріальної гіпертензії у хворих на ЦД є більш раннє формування діабетичної хвороби нирок (ДХН). Сьогодні здійснюється пошук маркерів ендотеліальної дисфункції, що дозволять виявляти ДХН на ранніх стадіях, коли зміни в нирках потенційно оборотні. Метою роботи було дослідити показники добового профілю артеріального тиску у хворих на ЦД та визначити їх взаємозв’язки з показниками швидкості клубочкової фільтрації й ендотеліальної функції за рівнем показників TGF-β1 (transforming growth factor beta-1 — трансформуючий фактор росту бета-1) та VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule 1 — васкулярна молекула судинної адгезії 1). Матеріали та методи. У дослідження включені 124 хворі на ЦД, із них 66 пацієнтів із ЦД 1-го типу, 58 — із ЦД 2-го типу. Результати. Рівні показників ендотеліальної функції TGF-β1 та VCAM-1 у хворих на ЦД 1-го та 2-го типів кількісно залежали від показника швидкості клубочкової фільтрації. Між показниками ендотеліальної функції TGF-β1, VCAM-1 та показниками добового моніторування артеріального тиску виявлені сильні та середньої сили кореляційні зв’язки, у зв’язку з чим комплекс показників добового моніторування артеріального тиску та наявність ендотеліальної дисфункції можна вважати ранніми ознаками прогресування ДХН. Висновки. Для добового профілю артеріального тиску у хворих на ЦД на ранніх стадіях діабетичної нефропатії характерне вірогідне порушення циркадних ритмів. Недостатнє нічне зниження артеріального тиску у хворих на ЦД 1-го та 2-го типу характеризує наявність прогресування діабетичної нефропатії за показниками добового індексу артеріального тиску.

Актуальность. Сахарный диабет (СД) — заболевание, сопровождающееся оксидативным стрессом, хроническим неспецифическим воспалением, повреждением сосудистой стенки, эндотелиальной дисфункцией. Особенностью течения артериальной гипертензии у больных СД является более раннее формирование диабетической болезни почек (ДБП). В настоящее время ведется поиск маркеров эндотелиальной дисфункции, которые позволят выявлять ДБП на ранних стадиях, когда изменения в почках потенциально обратимы. Целью данной работы было исследовать показатели суточного профиля артериального давления у больных СД и определить их взаимосвязь с показателями скорости клубочковой фильтрации и эндотелиальной функции по уровню показателей TGF-β1 (transforming growth factor beta-1 — трансформирующий фактор роста бета-1) и VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule 1 — васкулярная молекула сосудистой адгезии 1). Материалы и методы. В исследование включены 124 больных СД, из них 66 пациентов с СД 1-го типа, 58 — с СД 2-го типа. Результаты. Уровни показателей эндотелиальной функции TGF-β1 и VCAM-1 у больных СД 1-го и 2-го типов количественно зависели от показателя скорости клубочковой фильтрации. Между показателями эндотелиальной функции TGF-β1, VCAM-1 и показателями суточного мониторинга артериального давления выявлены сильные и средней силы корреляционные связи, в связи с чем комплекс показателей суточного мониторинга артериального давления и наличие эндотелиальной дисфункции можно считать ранними признаками прогрессирования ДБП. Выводы. Для суточного профиля артериального давления у больных СД на ранних стадиях диабетической нефропатии характерно достоверное нарушение циркадных ритмов. Недостаточное ночное снижение артериального давления у больных СД 1-го и 2-го типов характеризует наличие прогрессирования диабетической нефропатии по показателям суточного индекса АД.

Background. Arterial hypertension in patients with diabetes mellitus (DM) plays a main role in the earlier formation of diabetic kidney disease (DKD). Endothelial dysfunction is considered to be a process based on the development of diabetic complications. It is important to study the markers, which gives the opportunity to identify DKD in early stage. Objective: to evaluate 24-h ambulatory blood pressure data in patients with DM and its correlation with estimated glomerular filtration rate and endothelial dysfunction. Materials and methods. The endothelial function was determined by the levels of transforming growth factor-beta 1 (TGF-b1) and vascular cell adhesion molecule 1 (VCAM-1). There were 124 patients with DM (66 with type 1 and 58 with type 2) under observation. Results. Levels of endothelial function (TGF-b1 and VCAM-1) indexes in patients with type 1 and type 2 DM depended on glomerular filtration rate. Between the indexes of endothelial function (TGF-b1, VCAM-1) and the 24-hour ambulatory blood pressure, there is strong and average correlation, therefore, parameters of 24-hour ambulatory blood pressure and presence of endothelial dysfunction can be considered as early signs of DKD progression in patients with DM. Conclusions. 24-hour ambulatory blood pressure in patients with DM on the early stages of diabetic nephropathy is characterized by significant circadian rhythm disorders. The insufficient night decline of blood pressure in patients with type 1 and type 2 DM characterizes the presence of diabetic nephropathy progression according to the indexes of 24-h ambulatory blood pressure.


Keywords

діабетична хвороба нирок; маркери ендотеліальної дисфункції; швидкість клубочкової фільтрації; добове моніторування артеріального тиску

диабетическая болезнь почек; маркеры эндотелиальной дисфункции; скорость клубочковой фильтрации; суточный мониторинг артериального давления

diabetic kidney disease; endothelial dysfunction markers; glomerular filtration rate; 24-h ambulatory blood pressure monitoring


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Insulin resistance: an additional risk factor in the pathogenesis of cardiovascular disease in type 2 diabetes / T.P. Patel, K. Rawal, A.K. Bagchi et al. // Heart Failure Reviews. — 2016. — Vol. 21(1). — P. 11-23. doi: 10.1007/s10741-015-9515-6.
2. Евсеева М.В., Калаева В.В. Клинико-патогенетические аспекты кардиоренальных взаимоотношений на фоне сахарного диабета 2-го типа // Сибирское медицинское обозрение. — 2016. — № 2(98). — С. 5-12.
3. Пасєчко Н.В., Паньків І.В., Вацик Л.М. Клінічне значення наявності мікроальбумінурії у хворих на артеріальну гіпертензію і цукровий діабет // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2011. — № 4(36). — С. 59-62.
4. López-Hernández F.J. Role of TGF-β in chronic kidney disease: an integration of tubular, glomerular and vascular effects / F.J. López-Hernández, J.M. López-Novoa // Cell and Tissue Research. — 2012. — Vol. 347(1). — P. 141-154. doi: 10.1007/s00441-011-1275-6.
5. Meng X. TGF-β: the master regulator of fibrosis / X. Meng, D.J. Nikolic-Paterson, H.Y. Lan // Nature Reviews Nephro–logy. — 2016. — Vol. 12. — P. 325-338. doi: 10.1038/nrneph.2016.48.
6. Gimbrone M.A. Endothelial Cell Dysfunction and the Pathobiology of Atherosclerosis / M.A. Gimbrone, G. García-Cardeña // Circulation Research. — 2016. — Vol. 118. — P. 620-636. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.115.306301.
7. Circulating cell adhesion molecules and death in patients with coronary artery disease / Blankenberg S., Rupprecht H.J., Bickel C., Peetz D. // Circulation. — 2001. — Vol. 104(12). — P. 1336-1342.
8. Type 1 Diabetes Increases the Expression of Proinflammatory Cytokines and Adhesion Molecules in the Artery Wall of Candidate Patients for Kidney Transplantation / J. Triñanes, E. Salido, J. Fernández et al. // Diabetes Care. — 2012. — Vol. 35. — P. 427-433. doi.org/10.2337/dc11–1665.
9. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA / О.Ю. Реброва. — М.: Медиа Сфера, 2006. — 312 с.
10. Non-dipper hypertension is associated with slow coronary flow among hypertensives with normal coronary angiogram / E. Aksit, E. Gursul, F. Aydin, M. Samsa // Cardiovascular Journal of Africa. — 2017. — Vol. 28(1). — P. 14-18. doi: 10.5830/CVJA-2016-045.
11. MacIsaac R.J. Markers of and Risk Factors for the Development and Progression of Diabetic Kidney Disease / R.J. Mac–Isaac, E.I. Ekinci, G. Jerums // Am. J. Kidney Dis. — 2014. — Vol. 63. — P. 39-62. 
12. Early stage of vascular disease and diabetic kidney di–sease: an underrecognized entity / N. Futrakul, A. Chanakul, P. Futrakul, T. Deekajorndech // Renal. Failure. — 2015. — Vol. 37. — P. 1243-1246. doi: 10.3109/0886022X.2015.1073054.
13. Endothelial factors in the pathogenesis and treatment of chronic kidney disease. Part II: Role in disease conditions a joint consensus statement from the European Society of Hypertension Working Group on Endothelin and Endothelial Factors and the Japanese / R.G. Paolo, T.M. Seccia, M. Barton // Journal of Hypertension. — 2018. — Vol. 36. — P. 462-471. doi: 10.1097/HJH.0000000000001600.

Similar articles

Authors: КОРЕНЄВ М.М., БОГМАТ Л.Ф., НІКОНОВА В.В., НОСОВА О.М., АХНАЗАРЯНЦ Е.Л., ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України», м. Харків
"Hypertension" 1(3) 2009
Date: 2009.04.08
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy

Back to issue