Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 14, №2, 2018

Back to issue

Prothrombogenic thrombocytic phenotype in patients with nonproliferative diabetic retinopathy

Authors: Гудзь А.С.(1), Максимців М.Л.(1), Зябліцев С.В.(2), Могілевський С.Ю.(3)
1 - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
2 - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
3 - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. У пацієнтів із цукровим діабетом (ЦД) 2-го типу виявляють підвищену реактивність тромбоцитів (Тц), причини якої не з’ясовані. Перевіряється гіпотеза залежності функціональної активності рецепторів Тц від індивідуальної реактивності організму. Мета дослідження: встановити, чи відрізняється індивідуальна реактивність Тц у пацієнтів із діабетичною непроліферативною ретинопатією (ДНПР). Матеріали та методи. Дослідження включало 19 хворих (19 очей) із ЦД 2-го типу, у яких за результатами клініко-інструментального обстеження та відповідно до класифікації ETDRS виявлена ДНПР. Офтальмологічне обстеження проводилось до початку лікування і включало збір анамнезу, дослідження гостроти зору з оптимальною оптичною корекцією, тонометрію, гоніоскопію, біомікроскопію, офтальмоскопію, оптичну когерентну томографію (апарат Stratus OCT). Для активації Тц використовували агоністи: аденозиндифосфат (АДФ; 2,5 мкМ), адреналін (2,5 мкМ), ангіотензин 2 (Ан-2; 1,0 мкМ), фактор активації тромбоцитів (ФАТ; 75,0 мкМ) і колаген (2,0 мг/мл). Оцінку агрегації Тц проводили спектрофотометричним методом на агрегометрі ChronoLog (США). Результати. Виявлена індивідуальна реактивність Тц у пацієнтів із ДНПР, що проявлялася особливостями індукції тромбогенезу. Встановлена гіперреактивність Тц стосовно трьох агоністів: адреналіну, колагену і Ан-2, яка характерна для протромбогенного фенотипу. Залежно від функціональної активності досліджених рецепторів виявили два основних кластери рецепторів Тц, які збігалися за активністю α2-адренорецепторів і ангіотензинових рецепторів 1-го типу, але відрізнялися реакцією Тц на колаген. Висновки. Визначення протромбогенного фенотипу і кластерів функціонально активних рецепторів Тц відкриває можливість оцінки проагрегантного впливу етіологічних і патогенетичних чинників ЦД 2-го типу з метою встановлення факторів прогресування діабетичної ретинопатії.

Актуальность. У пациентов с сахарным диабетом (СД) 2-го типа выявляют повышенную реактивность тромбоцитов (Тц), причины которой остаются не вы­ясненными. Проверяется гипотеза зависимости функциональной активности рецепторов Тц от индивидуальной реактивности организма. Цель исследования: установить, отличается ли индивидуальная реактивность Тц у пациентов с диабетической непролиферативной ретинопатией (ДНПР). Материалы и методы. Исследование включало 19 больных (19 глаз) с СД 2-го типа, у которых по результатам клинико-инструментального обследования и в соответствии с классификацией ETDRS обнаружена легкая стадия ДНПР. Офтальмологическое обследование проводилось до начала лечения и включало сбор анамнеза, исследование остроты зрения с оптимальной оптической коррекцией, тонометрию, гониоскопию, био­микроскопию, офтальмоскопию, оптическую когерентную томографию (аппарат Stratus OCT). Тромбоциты выделяли путем центрифугирования из цитратной периферической крови пациентов. Для активации Тц использовали агонисты: аденозиндифосфат (АДФ, 2,5 мкМ), адреналин (2,5 мкМ), ангиотензин 2 (Ан-2; 1,0 мкМ), фактор активации тромбоцитов (ФАТ; 75,0 мкМ) и коллаген (2,0 мг/мл). Оценку агрегации Тц проводили спектрофотометрическим методом на агрегометре ChronoLog (США). Результаты. Выявленная индивидуальная реактивность Тц у пациентов с легкой стадией ДНПР проявлялась особенностями индукции тромбогенеза. Обнаружена гиперреактивность Тц в отношении трех агонистов: адреналина, коллагена и Ан-2, которая была характерна для протромбогенного фенотипа. В зависимости от функциональной активности исследованных рецепторов выделили два основных кластера рецепторов Тц, которые совпадали по активности α2-адренорецепторов и ангиотензиновых рецепторов 1-типа, но отличались реакцией Тц на коллаген. Выводы. Определение протромбогенного фенотипа и кластеров функционально активных рецепторов Тц открывает возможность оценки проагрегантного влияния этиологических и патогенетических факторов СД 2-го типа с целью установления факторов прогрессирования ДР.

Background. Patients with type 2 diabetes mellitus (DM) have increased reactivity of thrombocytes (Tc), the causes of which remain unclear. The hypothesis of the dependence of Tc receptors functional activity on the individual reactivity of the organism is tested. The purpose of the study was to establish whether the individual reactivity of Tc differs in patients with diabetic nonproliferative retinopathy (DNPR). Materials and methods. The study included 19 patients (19 eyes) with type 2 DM, who, according to the results of the clinical and instrumental examination and according to the Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study classification, had mild DNPR. Ophthalmological examination was performed before the beginning of treatment and included the collection of anamnesis, visual acuity study with optimal optical correction, tonometry, gonioscopy, biomicroscopy, ophthalmoscopy, optical coherence tomography (Stratus OCT apparatus). Thrombocytes were isolated by centrifugation from citrated peripheral blood of patients. To activate Tc, agonists were used: adenosine diphosphate (2.5 μM), adrenaline (2.5 μM), angiotensin II (1.0 μM), platelet activating factor (75.0 μM) and collagen (1.0 mg/ml). The Tc aggregation was evaluated by a spectrophotometric method on the ChronoLog aggregometer (USA). Results. The revealed individual reactivity of Tc in patients with DNPR was manifested by the features of thrombogenesis induction. A hyperreactivity of Tc to three agonists was detected: adrenaline, collagen and angiotensin II, which was characteristic of prothrombogenic phenotype. Depending on the functional activity of the investigated receptors, two main clusters of Tc receptors were identified, which were equal by the activity of α2-adrenoreceptors and angiotensin type 1 receptors, but differed by the response of Tc to collagen. Conclusions. Determination of the prothrombogenic phenotype and clusters of functionally active Tc receptors opens the possibility for evaluating the proaggregant effect of etiological and pathogenetic factors of type 2 DM in order to establish the factors of diabetic retinopathy progression.


Keywords

цукровий діабет 2-го типу; функціональний стан тромбоцитів; діабетична ретинопатія

сахарный диабет 2-го типа; функциональное состояние тромбоцитов; диабетическая ретинопатия

type 2 diabetes mellitus; functional state of thrombocytes; diabetic retinopathy


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Alterations in insulin-signaling and coagulation pathways in platelets during hyperglycemia-hyperinsulinemia in healthy non-diabetic subject / A.K. Rao, R.J. Freishtat, G. Jalagadugula [et al.] // Thromb. Res. — 2014. — Vol. 134(3). — Р. 704-710. 
2. Rodrigues S.F. Synergistic effects of high blood cholesterol and hypertension on leukocyte and platelet recruitment in the cerebral microcirculation / S.F. Rodrigues, L.D. Almeida-Paula, D.N. Gran–ger // Hypertension. — 2014. — Vol. 63(4). — Р. 747-752.
3. Optic disc morphology in unilateral branch retinal vein occlusion using spectral domain optical coherence tomography / A. Szigeti, M. Schneider, M. Ecsedy [et al.] // BMC Ophthalmol. — 2015. — Vol. 15. — Р. 178. 
4. Platelet function profiles in patients with diabetes mellitus / F. Rollini, F. Franchi, A. Muñiz-Lozano [et al.] // J. Cardiovasc. Transl. Res. — 2013. — Vol. 6(3). — Р. 329-345.
5. Better detection of platelet aggregation in patients with me–tabolic syndrome using epinephrine and ADP // L. Perez-Campos-Mayoral, E. Pérez-Campos, E. Zenteno [et al.] // Diabetol. Metab. Syndr. — 2014. — Vol. 6(1). — Р. 93. 
6. Hayes C. Decreased Threshold of Aggregation to Low-Dose Epinephrine is Evidence of Platelet Hyperaggregability in Patients with Thrombosis / C. Hayes, S. Kitahara, O. Tcherniantchouk // Hematol. Rep. — 2014. — Vol. 6(3). — Р. 5326.
7. Early Treatment Diabetic Retinopathy Research Group. Grading diabetic retinopathy from stereoscopic color fundus photographs — an extension of the modified Airlie House classification. ETDPS report number 10 // Ophthalmology. — 1991. — Vol. 98. — Р. 786-806.
8. Hyperreactive platelet phenotypes: relationship to altered serotonin transporter number, transport kinetics and intrinsic response to adrenergic co-stimulation / J.S. Berger, R.C. Becker, C. Kuhn [et al.] // Thromb. Haemost. — 2013. — Vol. 109(1). — Р. 85-92.
9. Analysis of platelet alpha2-adrenergic receptor activity in stable coronary artery disease patients on dual antiplatelet therapy / B.J. Béres, E. Tóth-Zsámboki, K. Vargová [et al.] // Thromb. Haemost. — 2008. — Vol. 100(5). — Р. 829-838.
10. Novel pharmacological inhibitors demonstrate the role of the tyrosine kinase Pyk2 in adhesion and aggregation of human platelets / G.F. Guidetti, M. Zarà, I. Canobbio [et al.] // Thromb. Haemost. — 2016. — Vol. 116(5). — Р. 904-917.
11. Eggers A.E. A new theory of essential hypertension based on analysis of the association between a polymorphism of the α2-adrenoceptor at the 10q24-q26 locus and hypertension in African-Americans // Med. Hypotheses. — 2015. — Vol. 85(5). — Р. 603-606. 
12. Effects of P2Y(1) and P2Y(12) receptor antagonists on platelet aggregation induced by different agonists in human whole blood / R.F. Storey, L.J. Newby, S. Heptinstall [et al.] // Platelets. — 2001. — Vol. 12(7). — Р. 443-447.
13. SIRT1 prevents pulmonary thrombus formation induced by arachidonic acid via downregulation of PAFreceptor expression in platelets / Y.H. Kim, J.U. Bae, I.S. Kim [et al.] // Platelets. — 2016 Jun 8. — Р. 1-8 [Epub ahead of print].
14. Баринов Э.Ф. Взаимодействие гуморальных агонистов в активации тромбоцитов при хронической ишемии мозга / Э.Ф. Баринов, С. Мамедалиева, Т.А. Твердохлеб // Вестник Российской академии медицинских наук. — 2015. — Т. 70, № 3. — С. 328-333.
 

Similar articles

Disturbed platelet aggregation as a factor of diabetic maculopathy and diabetic macular edema in patients with nonproliferative diabetic retinopathy in type 2 diabetes mellitus
Authors: С.Ю. Могілевський(1), Ю.О. Панченко(2,3), С.В. Зябліцев(4), Л.В. Натрус(4)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна
(2) — Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока», м. Київ, Україна
(3) — Медичний центр «ЛАЗЕР Плюс», м. Львів, Україна
(4) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ, Україна

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 6, №3, 2018
Date: 2019.04.24
Categories: Ophthalmology
Sections: Specialist manual
Prediction of age-related macular degeneration basedon the definition of platelet receptors functional activity
Authors: Могілевський С.Ю.(1, 2), Ковальчук Х.В.(1, 2, 4), Зябліцев С.В.(3)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна
(2) — Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока», м. Київ, Україна
(3) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ, Україна
(4) — Медичний центр «Лазер Плюс», м. Львів, Україна

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 7, №3, 2019
Date: 2019.10.09
Categories: Ophthalmology
Sections: Clinical researches
Impact of Drug Therapy on Platelet Functional Activity in Patients with Chronic Brain Ischemia
Authors: Barinov E.F., Statinova Ye.A., Yevtushenko S.K., Mamedalieva S.A., Yevtushenko I.S. - Donetsk National Medical University named after M. Gorkyi, Ukraine
International neurological journal 6 (76) 2015
Date: 2016.02.05
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Influence of type 2 diabetes mellitus on the central retinal area in patients with proliferative diabetic retinopathy
Authors: Гудзь А.С., Максимців М.Л.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

International journal of endocrinology Том 13, №8, 2017
Date: 2018.02.01
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual

Back to issue