Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Ukrainian journal of surgery 1 (36) 2018

Back to issue

Selection of the right lobe liver graft from living family donor

Authors: Котенко О.Г., Мініч А.А., Гриненко О.В., Попов О.О., Гусєв А.В., Григорян М.С., Федоров Д.О., Єднак В.І.
Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України, м. Київ, Україна

Categories: Surgery

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Мета. Визначення ключових критеріїв при виборі трансплантату правої частки печінки адекватної функціональної маси. Матеріали та методи. На підставі розробленого нами алгоритму, що включав аналіз варіаційної анатомії печінкових вен донора з визначенням типу домінуючої вени, здійснено підбір трансплантатів для 75 реципієнтів: 37 пацієнтам (1-ша група) було трансплантовано праву частку печінки з серединною веною і 38 пацієнтам (2-га група) — праву частку без серединної вени. Для порівняльного аналізу використовували дані біохімічних показників крові обох груп протягом першого тижня та на 10, 14, 21, 30-ту добу після трансплантації. Результати. Використовуючи описаний алгоритм вибору трансплантату, ми отримали такі результати: пікові значення аланінамінотрансферази, аспартатамінотранферази і рівня загального білірубіну були дещо вищими в 2-й групі (384,43; 399,77 і 206,70 відповідно) в порівнянні з 1-ю групою (212,64; 285,57; 203,18 відповідно). Не було виявлено ніякої суттєвої різниці між рівнями гаммаглютамілтранспептидази, лужної фосфатази, протромбінового часу, міжнародного нормалізованого співвідношення. Висновки. При домінуючому типі серединної печінкової вени в трансплантатах правої частки необхідно проводити забір правої частки печінки з серединною веною. У разі, якщо домінуючою є права вена — правої частки печінки без включення до неї серединної вени. Адекватний венозний відтік при достатньому об’ємі трансплантату правої частки печінки визначає функціональну масу трансплантату.

Цель. Определение ключевых критериев при выборе трансплантата правой доли печени адекватной функциональной массы. Материалы и методы. На основе разработанного нами алгоритма, включавшего анализ вариационной анатомии печеночных вен донора с определением типа доминирующей вены, сделан отбор трансплантатов для 75 реципиентов: 37 пациентам (1-я группа) была трансплантирована правая доля печени с срединной веной и 38 пациентам (2-я группа) — правая доля без срединной вены. Для сравнительного анализа использовали данные биохимических показателей крови обеих групп в течение первой недели и на 10, 14, 21, 30-е сутки после трансплантации. Результаты. Используя описанный алгоритм выбора трансплантата, мы получили следующие результаты: пиковые значения аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы и уровня общего билирубина были более высокими во 2-й группе (384,43; 399,77 и 206,70 соответственно) в сравнении с 1-й группой (212,64; 285,57; 203,18 соответственно). Не было выявлено никакой существенной разницы между уровнями гаммаглутамилтранс­пептидазы, щелочной фосфатазы, протромбинового времени, международного нормализованного соотношения. Выводы. При доминирующем типе срединной печеночной вены в трансплантатах правой доли необходимо проводить забор правой доли печени с срединной веной. В случае если доминирующей является правая вена — правой доли печени без включения в нее срединной вены. Адекватный венозный отток при достаточном объеме трансплантата правой доли печени определяет функциональную массу трансплантата.

Background. Objective: to determine the key criteria for selecting the right lobe liver graft of an adequate functional mass. Materials and methods. Based on the algorithm developed by us, which included the analysis of the variation anatomy of the donor liver veins with determination of the dominant vein type, transplants were selected for 75 recipients: 37 patients (group 1) received the right liver lobe with median vein, and 38 persons (group 2) — the right lobe without median vein. For comparative analysis, data of biochemical blood parameters from both groups were used during the first week and on 10, 14, 21, 30 days after transplantation. Results. Using the described algorithm for graft selection, we obtained the following results: peak values of alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase and total bilirubin levels were slightly higher in group 2 (384.43; 399.77 and 206.70, respectively), compared with group 1 (212.64; 285.57; 203.18, respectively). There was no significant difference between the level of gamma-glutamyltransferase, alkaline phosphatase, prothrombin time and international normalized ratio. Conclusions. With the dominant type of the median hepatic vein in the right lobe grafts, it is necessary to take the right hepatic lobe with median vein. In case when the right vein is the dominant one — of the right hepatic lobe without median vein. An adequate venous outflow, with sufficient volume of the right hepatic graft, determines the functional mass of the graft.


Keywords

печінка; трансплантат; венозний відтік; функціональна маса

печень; трансплантат; венозный отток; функциональная масса

liver; graft; venous outflow; functional mass


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Living donor liver transplantation in Europe / Nadalin S., Capobianco I., Panaro F., Di Francesco F., Troisi R., Sainz-Barriga M., Muiesan P., Konigsrainer A., Testa G. // Hepatobiliary Surg. Nutr. — 2016. — Vol. 5. — P. 159-175.
2. Organ donation and transplantation in the UK-the last decade: a report from the UK national transplant registry / Johnson R.J., Bradbury L.L., Martin K., Neuberger J., Registry U.K. Transplant // Transplantation. — 2014. — Vol. 97. Suppl. 1. — P. S1-S27.
3. Living-donor liver transplantation: donor selection criteria and postoperative outcomes. A single-center experience with a 10-year follow-up / Lauterio A., Poli C., Cusumano C., Di Sandro S., Tripepi M., Mangoni I., Mihaylov P., Concone G., Giacomoni A., De Carlis L.G. // Transplant. Proc. — 2013. — Vol. 45. — P. 2680-2683.
4. Management of the middle hepatic vein in right lobe living donor liver transplantation: A meta-analysis / Yi P.S., Zhang M., Xu M.Q. // J. Huazhong Univ. Sci Technolog. Med. Sci. — 2015. — Vol. 35. — P. 600-605.
5. Adult-to-adult live-donor liver transplantation: the current status / Liu C.L., Fan S.T. // J. Hepatobiliary Pancreat. Surg. — 2006. — Vol. 13. — P. 110-116.
6. Adult-to-adult living donor liver transplantation at the Asan Medical Center, Korea / Lee S.G., Park K.M., Hwang S., Lee Y.J., Kim K.H., Ahn C.S., Choi D.L., Joo S.H., Jeon J.Y., Chu C.W., Moon D.B., Min P.C., Koh K.S., Han S.H., Park S.H., Choi G.T., Hwang K.S., Lee E.J., Chung Y.H., Lee Y.S., Lee H.J., Kim M.H., Lee S.K., Suh D.J., Kim J.J., Sung K.B. //Asian. J. Surg. — 2002. — Vol. 25. — P. 277-284.
7. Calculation of standard liver volume in Korean adults with analysis of confounding variables / Um E.H., Hwang S., Song G.W., Jung D.H., Ahn C.S., Kim K.H., Moon D.B., Park G.C., Lee S.G. // Korean J. Hepatobiliary Pancreat. Surg. — 2015. — Vol. 19. — P. 133-138.
8. Calculation of child and adult standard liver volume for liver transplantation / Urata K., Kawasaki S., Matsunami H., Hashikura Y., Ikegami T., Ishizone S., Momose Y., Komiyama A., Makuuchi M. // Hepatology. — 1995. — Vol. 21. — P. 1317-1321.
9. Use of middle hepatic vein in right lobe living donor liver transplantation / Dayangac M., Taner C.B., Balci D., Memi I., Yaprak O., Akin B., Duran C., Killi R., Ayanoglu O., Yuzer Y., Tokat Y. // Transpl. Int. — 2010. — Vol. 23. — P. 285-291.
10. Right lobe living-donor liver transplantation with or without middle hepatic vein: a meta-analysis / Zhang S., Dong Z., Zhang M., Xia Q., Liu D., Zhang J.J. // Transplant. Proc. — 2011. — Vol. 43. — P. 3773-3779.
11. Living-donor right hepatectomy with or without inclusion of middle hepatic vein: comparison of morbidity and outcome in 56 patients / Cattral M.S., Molinari M., Vollmer C.M., Jr., McGilvray I., Wei A., Walsh M., Adcock L., Marks N., Lilly L., Girgrah N., Levy G., Greig P.D., Grant D.R. // Am. J. Transplant. — 2004. — Vol. 4. — P. 751-757.
12. Background and clinical impact of tissue congestion in right-lobe living-donor liver grafts: a magnetic resonance imaging study / Yamamoto H., Maetani Y., Kiuchi T., Ito T., Kaihara S., Egawa H., Itoh K., Kamiyama Y., Tanaka K. // Transplantation. — 2003. — Vol. 76. — P. 164-169.
13. Hepatic venous reconstruction using the superficial femoral vein in a right-lobe living donor liver transplant patient with interrupted inferior vena cava / Sato K., Sekiguchi S., Kawagishi N., Akamatsu Y., Miyagi S., Yamaya H., Takeda I., Fukushima D., Sato A., Ohuchi N., Satomi S. // Pediatr. Transplant. — 2014. — Vol. 18. — P. E13-17.
14. One-step reconstruction of the right inferior hepatic veins using auto-venous grafts in living-donor liver transplantation / Ikegami T., Shirabe K., Yoshiya S., Soejima Y., Yoshizumi T., Uchiyama H., Toshima T., Motomura T., Maehara Y. // Surg. Today. — 2013. — Vol. 43. — 
P. 769-776.
15. Outcome of patients undergoing right lobe living donor liver transplantation with small-for-size grafts / Chen P.X., Yan L.N., Wang W.T. // World J. Gastroenterol. — 2014. — Vol. 20. — P. 282-289.
16. Liver lobe graft side and outcomes in living-donor liver transplant with small-for-size grafts / Julka K.D., Chen C.L., Vasavada B. // Exp. Clin. Transplant. — 2014. — Vol. 12. — P. 343-350.

Similar articles

Influence of amorphous nanosilica on the parameters of multiparametric ultrasound investigation in patients with type 2 diabetes mellitus and nonalcoholic fatty liver disease
Authors: Боднар П.М.(1), Марунчин Н.А.(1), Динник О.Б.(2), Воронін Є.П.(3), Осіння Л.М.(4)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Інститут фізіології імені О.О. Богомольця НАН України, м. Київ, Україна
(3) — Інститут хімії поверхні НАН України, м. Київ, Україна
(4) — НВ ТОВ «Житомирбіопродукт», м. Житомир, Україна

International journal of endocrinology Том 13, №3, 2017
Date: 2017.06.23
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Hepatic Artery Thrombosis: Related Risk Factors after Liver Transplantation
Authors: Abbasov P.A. - Azerbaijan Medical University, Azerbaijan
Ukrainian journal of surgery 1 (24) 2014
Date: 2014.03.14
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Лапароскопічні резекції печінки: види, класифікація й сучасний стан
Authors: Ничитайло M.Ю., Загрійчук М.С., Mасюк Ю.І., Присяжнюк В.В., Босий О.А. - Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМНУ, м. Київ, Україна
Ukrainian journal of surgery 1 (24) 2014
Date: 2014.03.14
Categories: Surgery
Sections: Specialist manual

Back to issue