Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Ukrainian journal of surgery 1 (36) 2018

Back to issue

Portal hypertension complicated by bleeding from esophageal and gastric varices: the present state of the problem of treatment and prevention

Authors: Могилевец Э.В.(1), Гарелик П.В.(1), Дубровщик О.И.(1), Жибер В.М.(2), Карпович А.П.(2), Божко Е.Н.(2)
(1) — УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно, Беларусь
(2) — УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно», г. Гродно, Беларусь

Categories: Surgery

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Мета: оцінити ефективність комплексного лікування і профілактики кровотеч із варикозно розширених вен стравоходу і шлунка при портальній гіпертензії, в тому числі із застосуванням малоінвазивних методів. Матеріали та методи. Проведено аналіз результатів лікування 972 пацієнтів із портальною гіпертензією, госпіталізованих в ЗОЗ «МКЛ № 4 м. Гродно» в період із 2012 по 2016 р. Результати. У 67 пацієнтів із портальною гіпертензією була успішно застосована ендосклерозація кровоточивих варикозно розширених вен стравоходу, у 12 — методика ендоскопічного лігування, у 198 пацієнтів застосовували зонд-обтуратор, при цьому у 22,7 % із них спостерігали рецидив кровотечі через 12 годин. Ендосклерозація в плановому порядку використана у 90 пацієнтів. У зв’язку з неефективністю інших методів гемостазу виконано 10 операцій азигопортального роз’єднання в модифікації Паціори, у зв’язку з прогресуванням печінкової недостатності 7 пацієнтів померли. У 2012–2017 рр. за відстроченими і плановими показниками виконано 17 операцій азигопортального роз’єднання в модифікації Сугіура — Футагава та Хассаб. 1 пацієнт помер на 11-ту добу у зв’язку з прогресуванням печінково-клітинної недостатності. Також проведено 16 операцій лапароскопічного азигопортального роз’єднання, 15 транс’югулярних портосистемних шунтувань. Тридцятидобової госпітальної летальності в даних групах відзначено не було. За 5 років із 277 пацієнтів із кровотечами з варикозно розширених вен стравоходу 121 помер, летальність становила 43,7 %. Із 695 пацієнтів із портальною гіпертензією, госпіталізованих у відділення гастроентерології, 11 померли, летальність — 1,6 %, загальна летальність — 13,6 %. Висновки. Методи ендоскопічної склерозації і лігування при лікуванні гострих кровотеч із варикозно розширених вен стравоходу і плановій їх профілактиці на сьогодні є кращими. Традиційні хірургічні технології — лапароскопічні і рентгенендоваскулярні — є ефективними резервними методами лікування та профілактики кровотеч із варикозно розширених вен стравоходу і шлунка.

Цель: оценить эффективность комплексного лечения и профилактики кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода и желудка при портальной гипертензии, в том числе с применением малоинвазивных методов. Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 972 пациентов с портальной гипертензией, госпитализированных в УЗ «ГКБ № 4 г. Гродно» в период с 2012 по 2016 г. Результаты. У 67 пациентов с портальной гипертензией была успешно применена эндосклерозация кровоточащих варикозно расширенных вен пищевода, у 12 — методика эндоскопического лигирования, у 198 пациентов применяли зонд-обтуратор, при этом у 22,7 % из них наблюдали рецидив кровотечения через 12 часов. Эндосклерозация в плановом порядке использована у 90 пациентов. В связи с неэффективностью других методов гемостаза выполнено 10 операций азигопортального разобщения в модификации Пациоры, в связи с прогрессированием печеночной недостаточности 7 пациентов умерли. В 2012–2017 гг. по отсроченным и плановым показаниям выполнено 17 операций азигопортального разобщения в модификации Сугиура — Футагава и Хассаб. 1 пациент умер на 11-е сутки в связи с прогрессированием печеночно-клеточной недостаточности. Также проведено 16 операций лапароскопического азигопортального разобщения, 15 трансъюгулярных портосистемных шунтирований. Тридцатисуточной госпитальной летальности в данных группах отмечено не было. За 5 лет из 277 пациентов с кровотечениями из варикозно расширенных вен пищевода 121 умер, летальность составила 43,7 %. Из 695 пациентов с портальной гипертензией, госпитализированных в отделение гастроэнтерологии, 11 умерли, летальность — 1,6 %, общая летальность — 13,6 %. Выводы. Методы эндоскопической склерозации и лигирования при лечении острых кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода и плановой их профилактике в настоящее время являются предпочтительными. Традиционные хирургические технологии — лапароскопические и рентгенэндоваскулярные — являются эффективными резервными методами лечения и профилактики кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода и желудка.

Background. Objective: to evaluate the effectiveness of comprehensive treatment and prevention of bleeding from esophageal and gastric varices in portal hypertension, including with the use of minimally invasive methods. Material and me­thods. The results of treatment were analyzed in 972 patients with portal hypertension who were treated in the HI “City Clinical Hospital 4 of Grodno” in the period from 2012 to 2016. Results. Endoscopic sclerotherapy of bleeding esophageal and gastric varices was successfully used in 67 patients with portal hypertension. Endoscopic ligation was performed in 12 patients. Sengstaken-Blakemore tube was used in 198 patients, while 22.7 % of them observed a relapse of bleeding after 12 hours. Endoscopic sclerotherapy for bleeding prevention was applied in 90 patients. Ten operations of azygoportal disconnection in the modification of Paciora were performed due to the ineffectiveness of other methods of hemostasis, 7 patients died. Seventeen operations of azygoportal disconnection in the modification of Sugiura-Futagawa and Hassab were carried out in 2012–2017, 1 patient died on the 11th day due to the progression of hepatic insufficiency. Sixteen operations of laparoscopic azygoportal disconnection, 15 transjugular intrahepatic portosystemic shunts were also performed. Thirty-day in-hospital mortality was not observed in these groups. Over 5 years, out of 277 patients with bleeding from esophageal and gastric varices, 121 died, lethality was 43.7 %. Among 695 patients with portal hypertension hospitalized in the department of gastroenterology, 11 died, lethality was 1.6 %, total lethality — 13.6 %. Conclusions. Methods of endoscopic sclerotherapy and ligation in the treatment and prevention of acute bleeding from esophageal varices are preferred. Traditional laparoscopic and X-ray endovascular surgical technologies are effective reserve methods for the treatment and prevention of bleedings from esophageal and gastric varices.


Keywords

варикозно розширені вени стравоходу і шлунка; портальна гіпертензія; лікування; ендоскопічна склерозація; лігування

варикозно расширенные вены пищевода и желудка; портальная гипертензия; лечение; эндоскопическая склерозация; лигирование

esophageal and gastric varices; portal hypertension; treatment; endoscopic sclerotherapy; ligation


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Дубровщик О.И. Оптимизация методов профилактики рецидивов кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода при циррозе печени с портальной гипертензией: реалии и возможности / О.И. Дубровщик и др. // Актуальные проблемы медицины: сборник научных статей Республиканской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 25-летию основания УО «ГГМУ», Гомель, 2015. — С. 310-313. 
2. Ерамишанцев А.К. Портальная гипертензия //Клиническая хирургия: Национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. — С. 626-665. 
3. Ерамишанцев А.К. Кровотечения из ВРВ пищевода и желудка: диагностика, лечебная тактика (лекция) / А.К. Ерамишанцев // Анналы хирургической гепатологии. — 2006. — Т. 11, № 2. — С. 105-111. 
4. Манукьян Г.В. Первичная профилактика кровотечений из варикозно-расширенных вен пищевода и желудка у больных портальной гипертензией (обзор литературы) / Г.В. Манукьян и др. // Анналы хирургической гепатологии. — 2016. — Т. 21, № 2. — С. 93-104. 
5. Мошарова А.А. Лечение и профилактика кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода / А.А. Мошарова, А.Л. Верткин // Неотложная терапия. — 2012. — № 12. — С. 352-358.
6. Пасечник И.Н. Кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода и желудка при циррозе печени: перспективы лечения / И.Н. Пасечник, П.С. Сальников // Хирургия. — 2013. — № 8. — С. 76-80.
7. Шерцингер А.Г. Лечение кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода и желудка / А.Г. Шерцингер и др. // Анналы хирургической гепатологии. — 2013. — Т. 18, № 3. — С. 111-128. 
8. Bosgh Y. Portal hypertension and gastrointestinal bluding / Y. Bosch, Y.G. Abraldes, A. Berzigotti, Y.C. Garcia-Pagan // Semin. Liver Dis. — 2008. — Vol. 28, № 5. — P. 3-25. 
9. Expanding consensus in portal hypertension: Report of the Baveno VI Consensus Workshop: Stratifying risk and individualizing care for portal hypertension / R. de Franchis et al. // J. Hepatol. — 2015. — Vol. 63. — P. 743-752.
10. Portal hypertensive bleeding in cirrhosis: Risk stratification, diagnosis, and management: 2016 practice guidance by the American Association for the study of liver diseases / G. Garcia-Tsao et al. // Hepatology. — 2017. — Vol. 65, № 1. — P. 310-335.

Back to issue