Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 13, №3, 2018

Back to issue

Correction of vitamin D level in young children with recurrent episodes of broncho-obstructive syndrome

Authors: Годяцька К.К.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Схильність до частих гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) і, зокрема, повторного перебігу бронхообструктивного синдрому (БОС) у дітей раннього віку залишається актуальним питанням педіатрії. Останнім часом серед факторів ризику повторних епізодів БОС особлива увага приділяється вивченню рівня забезпеченості вітаміном D (VD, 25-гідроксивітамін-D (25(ОН)D). Нещодавні дослідження демонструють зв’язок між низьким рівнем VD і підвищеною сприйнятливістю до вірусних інфекцій. Водночас питання щодо вивчення необхідності корекції статусу VD у дітей із повторним БОС є досі не вивченим. Мета. Вивчення рівня забезпеченості VD та ефективності корекції його порушень у дітей раннього віку з повторними епізодами БОС. Матеріали та методи. Обстежено 120 дітей віком від 6 місяців до 3 років із клінічним діагнозом «гострий обструктивний бронхіт». Пацієнти були розподілені на дві групи (1-ша група — 60 дітей з епізодичним БОС (менше 3 епізодів протягом року), 2-га група — 60 дітей із повторним БОС (3 і більше епізодів протягом року)). Групу контролю становили 30 клінічно здорових дітей віком від 6 місяців до 3 років. Усім хворим проводили оцінку анамнестичних даних і в тому числі тих, що впливають на рівень забезпеченості VD. Визначали концентрацію 25(OH)D у сироватці крові електрохемілюмінесцентним методом на аналізаторі Cobas e411 (серійний номер 1041-24, виробник — Roche Diagnostics GmbH, Німеччина). Методом простої рандомізації із групи з повторним БОС обрано 30 пацієнтів (2а група), яким призначали препарат вітаміну D3 у дозі 1000 МО щодня протягом року, за винятком літніх місяців. Тривалість катамнестичного спостереження — 12 місяців. Ефективність застосування вітаміну D3 оцінювали на підставі динаміки респіраторної захворюваності, частоти епізодів БОС, а також за динамікою показників сироваткового рівня 25(OH)D. При аналізі отриманих даних використовували непараметричні статистичні критерії. Різниця між показниками, що порівнювались, вважалась вірогідною при р < 0,05. Результати. Більшість пацієнтів із повторним перебігом захворювання (56,6 %) мали 4 епізоди БОС за останні 12 місяців. Середній вміст 25(OH)D у сироватці крові в дітей 1-ї групи становив 33,0 (28,19; 41,97) нг/мл, 2-ї групи — 13,68 (7,96; 19,51) нг/мл (p < 0,001). Аналіз анамнестичних показників, які впливають на рівень VD, виявив, що ймовірність недостатності або дефіциту VD у дітей раннього віку з БОС, які не отримують вітамін D, набагато вища, ніж у дітей, які приймають його щодня в дозі 500–1000 МО (OR = 0,047; 95% СІ 0,018–0,126; р < 0,001). Виявлено зворотну залежність між рівнем VD як із частотою БОС (r = –0,27, р = 0,002), так і з віком обстежених пацієнтів (r = –0,33, р = 0,009). У дітей 2-ї групи середня частота епізодів ГРВІ за останній рік була вище, ніж у пацієнтів 1-ї групи (4,5 (3,0;5,5) і 3 (2,0;5,0) відповідно, р < 0,001), при цьому виявлено, що середній рівень 25(OH)D у сироватці крові мав тенденцію до більш низьких показників за наявності 5 і більше епізодів ГРВІ на рік. Після прийому препарату вітаміну D3 у більшості пацієнтів відзначалось зменшення частоти БОС до 1–2 епізодів протягом року, а також зниження респіраторної захворюваності на 50 %. Ми виявили, що після застосування вітаміну D3 спостерігалось вірогідне зростання концентрації сироваткового рівня 25(OH)D порівняно з його рівнем, визначеним на початку дослідження (25,11 (12,14; 42,47) нг/мл і 13,93 (9,60; 20,5) нг/мл відповідно, p = 0,002 за Т-критерієм Вілкоксона). Висновки. Преважна більшість пацієнтів із повторним перебігом БОС мають дефіцит VD, що може розглядатись як предиктор повторних епізодів захворювання. На рівень забезпеченості VD найбільшою мірою впливає рівень його саплементації. Дітям раннього віку, які часто хворіють на ГРВІ, і в тому числі з повторним БОС, важливо оцінювати анамнестичні дані щодо застосування вітаміну D та при необхідності визначати рівень 25(OH)D у сироватці крові. Встановлено, що при зниженні сироваткової концентрації 25(OH)D кількість епізодів БОС і ГРВІ зростає. Також рівень VD має тенденцію до більш низьких показників при збільшенні віку пацієнтів. Щоденний прийом 1000 МО вітаміну D3 протягом 12 місяців сприяє зменшенню частоти ГРВІ і в тому числі епізодів БОС у дітей раннього віку.

Актуальность. Склонность к частым острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и, в частности, повторного течения бронхообструктивного синдрома (БОС) у детей раннего возраста остается актуальным вопросом педиатрии. В последнее время среди факторов риска повторных эпизодов БОС особое внимание уделяется изучению уровня обеспеченности витамином D (VD, 25-гидроксивитамин-D (25(ОН)D)). В последних исследованиях была продемонстрирована связь между низким уровнем VD и повышенной восприимчивостью к вирусным инфекциям. В то же время вопрос об изучении необходимости коррекции статуса VD у детей с повторным БОС является неизученным. Цель. Изучение уровня обеспеченности VD и эффективности коррекции его нарушений у детей раннего возраста с повторными эпизодами БОС. Материалы и методы. Обследовано 120 детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет с клиническим диагнозом «острый обструктивный бронхит». Пациенты были распределены на две группы (1-я группа — 60 детей с эпизодическим БОС (менее 3 эпизодов в течение года), 2-я группа — 60 детей с повторным БОС (3 и более эпизода в течение года)). Группу контроля составили 30 клинически здоровых детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. Всем больным проводили оценку анамнестических данных, в том числе тех, которые влияют на уровень обеспеченности VD. Определяли концентрацию 25(OH)D в сыворотке крови электрохемилюминесцентным методом на анализаторе Cobas e411 (серийный номер 1041-24, производитель — Roche Diagnostics GmbH, Германия). Методом простой рандомизации из группы с повторным БОС отобраны 30 пациентов (2а группа), которым назначали препарат витамина D3 в дозе 1000 МЕ ежедневно в течение года, за исключением летних месяцев. Продолжительность катамнестического наблюдения составила 12 месяцев. Эффективность применения витамина D3 оценивалась на основании динамики респираторной заболеваемости, частоты эпизодов БОС, а также по динамике показателей сывороточного уровня 25(OH)D. При анализе полученных данных использовали непараметрические статистические критерии. Разница между показателями, которые сравнивались, считалась достоверной при р < 0,05. Результаты. Большинство пациентов с повторным течением заболевания (56,6 %) имели 4 эпизода БОС за последние 12 месяцев. Среднее содержание 25(OH)D в сыворотке крови у детей 1-й группы составило 33,0 (28,19; 41,97) нг/мл, 2-й группы — 13,68 (7,96; 19,51) нг/мл (p < 0,001). При анализе анамнестических показателей, влияющих на уровень VD, обнаружено, что вероятность недостаточности или дефицита VD у детей раннего возраста с БОС, которые не получают витамин D, намного выше, чем у детей, принимающих его ежедневно в дозе 500–1000 МЕ (OR = 0,047; 95% CI 0,018–0,126; р < 0,001). Выявлена обратная зависимость между уровнем VD как с частотой БОС (r = –0,27, р = 0,002), так и с возрастом обследованных пациентов (r = –0,33, р = 0,009). У детей 2-й группы средняя частота эпизодов ОРВИ за последний год была выше, чем у пациентов 1-й группы (4,5 (3,0; 5,5) и 3 (2,0; 5,0) соответственно, р < 0,001), при этом выявлено, что средний уровень 25(OH)D в сыворотке крови имел тенденцию к более низким показателям при наличии 5 и более эпизодов ОРВИ в год. После приема препарата витамина D3 у большинства пациентов отмечалось уменьшение частоты БОС до 1–2 эпизодов в течение года, а также снижение респираторной заболеваемости на 50 %. Мы обнаружили, что после применения витамина D3 наблюдалось достоверное увеличение концентрации сывороточного уровня 25(OH)D по сравнению с его уровнем, определенным в начале исследования (25,11 (12,14; 42,47) нг/мл и 13,93 (9,60; 20,5) нг/мл соответственно; p = 0,002 по Т-критерию Вилкоксона). Выводы. Подавляющее большинство пациентов с повторным течением БОС имеют дефицит VD, что может рассматриваться в качестве предиктора повторных эпизодов заболевания. На уровень обеспеченности VD в наибольшей степени влияет уровень его саплементации. Детям раннего возраста, часто болеющим ОРВИ, в том числе с повторным БОС, важно оценивать анамнестические данные о применении витамина D и при необходимости определять уровень 25(OH)D в сыворотке крови. Установлено, что при снижении концентрации 25(OH)D в сыворотке крови количество эпизодов БОС и ОРВИ возрастает. Также уровень VD имеет тенденцию к более низким показателям при увеличении возраста пациентов. Ежедневный прием 1000 МЕ витамина D3 в течение 12 месяцев способствует уменьшению частоты ОРВИ, в том числе эпизодов БОС, у детей раннего возраста.

Background. Predisposition to frequent acute respiratory viral infections (ARVI), in particular recurrent course of broncho-obstructive syndrome (BOS), in young children remains an important issue in pediatrics. Special attention has been recently paid to studying the level of vitamin D (VD, 25(OH)D) among other risk factors of recurrent episodes of BOS. Recent studies demonstrate a correlation between low levels of VD and increased susceptibility to viral infections. At the same time, the issue of studying the need to correct VD status in children with recurrent BOS is still unexplored. Thus, the purpose of the research was to study VD level and effectiveness of correction of its disturbances in young children with recurrent episodes of BOS. Materials and methods. We examined 120 children aged 6 months to 3 years with a clinical diagnosis of acute obstructive bronchitis. Patients were divided into two groups (group I — 60 children with episodic BOS (less than 3 episodes per year), group II — 60 children with recurrent BOS (3 and more episodes per year)). The control group consisted of 30 clinically healthy children aged from 6 months to 3 years. All patients were evaluated for anamnestic data, including those that affect VD. The concentration of 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) in the blood serum was determined by an electrochemiluminescence method on the Cobas e411 analyzer (serial number 1041-24, manufactured by Roche Diagnostics GmbH, Germany). We chose 30 patients from a group with recurrent BOS by a simple randomization, they received 1,000 IU of vitamin D3 daily during the year, except summer. The duration of follow-up was 12 months. The effectiveness of vitamin D3 was evaluated based on the dynamics of respiratory morbidity, incidence of BOS episodes and dynamics of serum level of 25(OH)D. Nonparametric statistical criteria were used in the analysis of the obtained data. The difference between compared indicators was considered to be significant at a rate of p < 0.05. Results. Most patients with a recurrent course of the disease (56.6 %) had 4 episodes of BOS for the last 12 months. The mean 25(OH)D serum level in children of group I was 33.0 (28.19; 41.97) ng/ml and group II — 13.68 (7.96; 19.51) ng/ml (p < 0.001). The analysis of anamnestic parameters that affect VD level showed that the probability of VD insufficiency or deficiency in young children with BOS who are not receiving vitamin D is much higher than in children who is taking it daily at a dose of 500–1,000 IU (odds ratio = 0.047; 95% confidence interval 0.018–0.126; p < 0.001). The inverse relationship was revealed between VD level and both the incidence of BOS (r = –0.27, p = 0.002) and the age of examined patients (r = –0.33, p = 0.009). The average incidence of episodes of acute respiratory infections in children of group II for the last year was higher than that of patients in group I (4.5 (3.0; 5.5) and 3 (2.0; 5.0), respectively, p < 0.001). We found that the mean 25(OH)D level tended to be lower in the presence of 5 or more episodes of ARVI per year. In most patients after taking vitamin D3, the incidence of BOS was reduced to 1–2 episodes per year, and respiratory morbidity decreased by 50 %. We revealed that after vitamin D3 supplementation, 25(OH)D level was significantly increased as compared to that of determined at baseline (25.11 (12.14; 42.47) ng/ml and 13.93 (9.60; 20.5) ng/ml, respectively, p = 0.002 according to the Wilcoxon T test). Conclusions. The majority of patients with recurrent BOS has VD deficiency that might be considered as a predictor of recurrent episodes of the disease. VD content is mostly dependent on the level of its supplementation. It is important to assess anamnestic data about using vitamin D and if necessary to determine serum level of 25(OH)D in young children who are often suffer from ARVI, including recurrent BOS. It has been established that in case of decreased serum concentration of 25(OH)D, the number of BOS and ARVI episodes increases. Also, VD level tends to be lower with increasing age. A daily intake of 1,000 IU of vitamin D3 for 12 months contributes to a decrease in ARVI incidence, including episodes of BOS, in young children.


Keywords

бронхообструктивний синдром; діти раннього віку; вітамін D; дефіцит; корекція

бронхообструктивный синдром; дети раннего возраста; витамин D; дефицит; коррекция

broncho-obstructive syndrome; young children; vitamin D; deficiency; correction


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Vitamin D in the Healthy European Paediatric Population / Christian Braegger, Cristina Campoy, Virginie Colomb [et al.] // JPGN. — 2013. — Vol. 56, № 6. — Р. 692-701. doi: 10.1097/MPG.0b013e31828f3c05.
2. The role of vitamin D in chronic obstructive pulmonary di–sease, asthma and other respiratory diseases / J. Garsia de Tena, A. EI Hachem Debek, C. Hernandez Gutierrez [et al.] // J. Arch. Bronconeumol. — 2014. — Vol. 50, № 5. — Р. 179-184. doi: 10.1016/j.arbr.2014.03.015.
3. Vitamin D and respiratory tract infections: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials / P. Bergman, Åsa U. Lindh, L. Björkhem-Bergman [et al.] // Plos One. — 2014. — Vol. 8, № 6. — Р. 1-9. doi: 10.1371/journal.pone.0065835. 
4. Дефіцит та недостатність вітаміну D: епідемологія, діагностика, профілактика та лікування / За ред. проф. В.В. Поворознюка, проф. П. Плудовські. — Донецьк: Видавець Заславський О.Ю., 2014. — 262 с.
5. Vitamin D effects on musculoskeletal health, immunity, autoimmunity, cardiovascular disease, cancer, fertility, pregnancy, dementia and mortality — a review of recent evidence / Р. Pludowski, M.F. Holick, S. Pilz [et al.] // Autoimmun. Rev. — 2013. — Vol. 12, № 10. — Р. 976-989. doi: 10.1016/j.autrev.2013.02.004.
6. Lee J. A review on vitamin D deficiency treatment in pediatric patients / Ji Yeon Lee, Tsz-Yin So, Jennifer Thackray // J. Pediatr. Pharmacol. Ther. — 2013. — Vol. 18, № 4. — Р. 277-291. doi: 10.5863/1551-6776-18.4.277. 
7. Квашніна Л.В. Вітамін D у різні періоди дитинства: що знаємо, що треба пам’ятати і що забули / Л.В. Квашніна // Здоров’я України. — грудень 2017. — С. 29-31. 
8. Antimicrobial implications of vitamin D / D.A. Youssef, Christopher W.T. Miller, Adel M. El-Abbassi [et al.] // Dermatoendocrinol. — 2011. — Vol. 3, № 4. — Р. 220-229. doi: 10.4161/derm.3.4.15027.
9. Абатуров А.Е. Витамин-D-зависимая продукция антимикробных пептидов / А.Е. Абатуров, Н.Ю. Завгородняя // Здоровье ребенка. — 2012. — Т. 36, № 1. — С. 105-111.
10. Holick Michael F. Vitamin D: A D-Lightful Vitamin for Health / Michael F. Holick // Endocrinol. Metab. — 2012. — Vol. 27, № 4. — Р. 255-267. doi: 10.1177/0148607111430189.
11. Association of vitamin D with respiratory outcomes in Canadian children / S.J. Niruban, K. Alagiakrishnan, J. Beach [et al.] // European Journal of Clinical Nutrition. — 2014. — Vol. 68, № 12. — Р. 1-7. doi: 10.1038/ejcn.2014.121.
12. Evolution, treatment and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline / M.F. Holick, N.C. Binkley, Bischoff-Ferrari [et al.] // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2011. — Vol. 96, № 7. — P. 1911-1930. doi: 10.1210/jc.2011-0385.
13. Майданник В.Г. Современные подходы к профилактике и лечению витамин D-дефицитного рахита с позиции доказательной медицины / В.Г. Майданник, С.М. Демчук. — Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. — 2015. — Т. 8, № 1. — С. 133-143. 
14. Low serum 25-hydroxyvitamin D level and risk of upper respiratory tract infection in children and adolescents / Michelle Science, Jonathon L. Maguire, Margaret L. Russell [et al.] // Clinical Infectious Di–seases. — 2013. — Vol. 57, № 3. — Р. 392-397. doi: 10.1093/cid/cit289. 
15. Починок Т.В. Корекція дефіциту вітаміну D і його вплив на імунологічні та метаболічні порушення у дітей раннього віку, які страждають від частих респіраторних захворювань / Т.В. Починок // Здоров’я дитини. — 2016. — Т. 70, № 2. — С. 41-46.
16. Esposito S. Vitamin D and respiratory tract infections in childhood / Susanna Esposito, Mara Lelii // BMC Infectious Diseases. — 2015. — Vol. 15. — P. 487. doi: 10.1186/s12879-015-1196-1.
17. Larkin A. Vitamin D Deficiency and Acute Lower Respiratory Infections in Children Younger Than 5 Years: Identification and Treatment / Allison Larkin, Jane Lassetter // Journal of Pediatric Health Care. — 2014. — Vol. 28, № 6. — Р. 572-582. doi: 10.1016/j.pedhc.2014.08.013. 
18. Del Fiol F.S. Vitamin D and respiratory infections / Fernando de Sa Del Fiol, Silvio Barberato-Filho, Luciane Cruz Lopes // J. Infect. Dev. Ctries. — 2015. — Vol. 9, № 4. — Р. 355-361. doi: 10.3855/jidc.5711.
19. Vitamin D for prevention of respiratory tract infections: A systematic review and meta-analysis / J. Charan, J.P. Goyal, D. Saxena [et al.] // J. Pharmacol Pharmacother. — 2012. — Vol. 3, № 4. — Р. 300-303. doi: 10.4103/0976-500X.103685. 
20. Prasad S. A Hospital Based Study to Establish the Correlation between Recurrent Wheeze and Vitamin D Deficiency Among Children of Age Group Less than 3 Years in Indian Scenario / S. Prasad, R. Rana, R. Sheth // J. Clin. Diagn. Res. — 2016. — Vol. 10, № 2. — Р. 18-21. doi: 10.7860/JCDR/2016/17318.7287.
21. Durmaz C. Serum Vitamin D Levels Among Recurrently Wheezy Infants / C. Durmaz, S. Asilsoy, B. Güç Usta // Turkiye Klinikleri J. Med. Sci. — 2013. — Vol. 33, № 6. — Р. 1337-1343. doi: 10.5336/medsci.2012-30610.
22. Vitamin D exposure during pregnancy, but not early childhood, is associated with risk of childhood wheezing / L.N. Anderson, Y. Chen, J.A. Omand [et al.] // Journal of Developmental Origins of Health and Disease. — 2015. — Vol. 6, № 4. — Р. 308-316. doi: 10.1017/S2040174415001063. 
23. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data / Adrian R. Martineau, David A. Jolliffe, Richard L. Hooper [et al.] // BMJ. — 2017. — Р. 356-369. doi:10.1136/bmj.i6583. 

Similar articles

Vitamin D level and peculiarities of IFN-γ and IL-4 production in young children  with recurrent broncho-obstructive syndrome
Authors: Больбот Ю.К., Годяцка К.К., Бордій Т.А.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Child`s Health" Том 13, №1, 2018
Date: 2018.04.12
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Features of the course of broncho-obstructive syndrome in young children depending  on the level of vitamin D
Authors: Больбот Ю.К.(1), Бордій Т.А.(1), Годяцька К.К.(1), Петрик Н.М.(2), Литовченко О.А.(2)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — Лікувально-діагностичний центр ТОВ «Аптека медичної академії», м. Дніпро, Україна

"Child`s Health" Том 12, №6, 2017
Date: 2017.11.15
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
The impact of vitamin D3 supplementation on the course  of acute obstructive bronchitis in young children
Authors: Больбот Ю.К., Годяцька К.К. Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпро, Україна
"Child`s Health" Том 14, №4, 2019
Date: 2019.08.02
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
The role of vitamin D deficiency in the origin of vasovagal syncope in childhood
Authors: Ковальчук Т.А., Боярчук О.Р.
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я України, м. Тернопіль, Україна

International journal of endocrinology Том 16, №3, 2020
Date: 2020.07.09
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches

Back to issue