Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 13, №3, 2018

Back to issue

Physical development of children: methods of evaluation, semiotics of main violations

Authors: Фролова Т.В., Стенкова Н.Ф., Бородіна О.С., Сіняєва І.Р.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Статтю присвячено підвищенню обізнаності лікарів первинної ланки системи охорони здоров’я, а саме лікарів загальної практики — сімейної медицини та лікарів-педіатрів щодо питань оцінки рівня фізичного розвитку дітей, що є невід’ємною складовою об’єктивного огляду дитини в усіх вікових періодах. На підставі аналізу сучасних літературних джерел з урахуванням існуючих вітчизняних протоколів та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я подані основні закономірності фізичного розвитку дітей різних вікових груп, наведено методи його оцінки й інтерпретації отриманих результатів. Надано зведену інформацію щодо визначення проблем фізичного розвитку дітей з огляду на стандартне відхилення. Підкреслено, що такі показники, як відношення маси до зросту та індекс маси тіла, не можуть бути застосовані окремо від оцінки показників зросту і маси відповідно до віку. Висвітлені питання семіотики основних порушень фізичного розвитку дітей і тактика дій на первинному рівні надання медичної допомоги. Подані найчастіші причини затримки росту дітей, що можуть залежати від функції ендокринної системи або бути ендокринно незалежними. Стаття призначена для лікарів загальної практики — сімейної медицини та лікарів-педіатрів.

Статья посвящена повышению осведомленности врачей первичного звена системы здравоохранения, а именно врачей общей практики — семейной медицины и врачей-педиатров по вопросам оценки уровня физического развития детей, которая является неотъемлемой составляющей объективного осмотра ребенка во всех возрастных периодах детского возраста. На основании анализа современных литературных данных с учетом существующих отечественных протоколов и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения представлены основные закономерности физического развития детей разных возрастных групп, приведены методы его оценки и интерпретации полученных результатов. Представлена сводная информация по решению проблем, связанных с оценкой физического развития с учетом показателей стандартного отклонения. Подчеркнуто, что такие показатели, как отношение массы к росту и индекс массы тела, не могут применяться без учета оценки показателей роста и массы соответственно возрасту. Освещены вопросы семиотики основных нарушений физического развития детей и тактика действий на первичном уровне оказания медицинской помощи. Представлены наиболее частые причины задержки роста детей, которые могут зависеть от функции эндокринной системы или быть эндокринно-независимыми. Статья предназначена для врачей общей практики — семейной медицины и врачей-педиатров.

The article is focused on increasing awareness of ge­neral practitioners — family doctors and pediatricians in asses­sing the level of physical development of children, which is an integral part of objective examination of a child in different age groups. Based on the analysis of modern relevant information, taking into account the existing local protocols and the World Health Organization recommendations, the main features of physical development of children in different age groups, methods for its evaluation and interpretation of the obtained results are considered in the article. A summary on solution to the problem of physical development based on standard deviation is presented. It is emphasized that such indicators as weight to height ratio and body mass index can not be applied without taking into account the evaluation of growth and weight according to age. Semiotics of the basic violations of physical development in children and provision of primary medical care is studied. The most common causes of growth retardation in children, which may depend on the function of the endocrine system or be endocrine-independent, are presented. The article is intended for general practitioners — family doctors and pediatricians.


Keywords

діти; фізичний розвиток; методи оцінки; семіотика порушень фізичного розвитку

дети; физическое развитие; методы оценки; семиотика нарушений физического развития

children; physical development; methods of evaluation, semiotics of violations of physical development


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Няньковський С.Л. Стан здоров’я школярів України / С.Л. Няньковський, М.С. Яцула, М.І. Чикайло, І.В. Пасечнюк // Здоровье ребенка. — 2012. — № 5(40). — С. 14-20. 
2. Дудіна О.О. Ситуаційний аналіз стану здоров’я дитячого населення / О.О. Дудіна, А.В. Терещенко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2014. — № 2(60). — С. 49-57.
3. Калиниченко І.О. Оцінка стану здоров’я школярів загальноосвітніх навчальних закладів різного типу / І.О. Калиниченко, О.В. Стеценко, Н.М. Стеценко, Т.В. Стефаник // Вісник СумДУ. Серія 172 «Медицина». — 2012. — № 1. — С. 172-177.
4. Полька Н.С., Платонова А.Г. Физическое развитие школьников Украины. Пространственно-временные и морфо-функциональные особенности. — К.: Генеза, 2015. — 272 с.
5. Показники та соціальний контекст формування здоров’я підлітків. / О.М. Балакірєва, Т.В. Бондар, Д.М. Павлова та ін.; наук. ред. О.М. Балакірєва — К.: ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка. — К., 2014. — 156 с.
6. Дугіна Н.Г. Оцінка фізичного стану підлітків 13–14 років / Н.Г. Дугіна, І.В. Мохова, Ю.Ю. Борисова // Проблеми фізичного виховання і спорту. — 2011. — № 1 — С. 51-53.
7. Фролова Т.В. Стан популяційного здоров’я дітей Харківського регіону на сучасному етапі / Т.В. Фролова, А.Ф. Шипко, О.В. Охапкіна, І.Р. Сіняєва, Н.Ф. Стенкова // Південно-український медичний науковий журнал. — 2014. — № 9. — С. 86-90.
8. Frolova T., Siniaieva I., Tereshchenkova I., Atamanova E. Modern aspects in the formation of health in child population // European Science Review, Austria, Vienna. — 2014. — № 5–6. — Р. 55-59.
9. Наказ МОЗ України № 1422 від 29.12.2016 р. «Зміни до методики розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини». — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0530-17.
10. United Nations Secretary-General Ban Ki-moon. Global Strategy for women’s and children’s and adolescents’ health. — N.Y.: United Nations, 2010. — 103 p. 
11. Swinburn B. Obesity prevention: the role of policies, laws and regulations (Commentary) // Australia and New Zealand Health Policy. — 2008. — 5. — 12. doi: 10.1186/1743-8462-5-12.
12. Carter R., Markwick A., Magnus A., Vos T., Swinburn B., Haby M. Assessing cost-effectiveness in obesity (ACE-Obesity): an overview of the ACE approach, economic methods and cost results // BMC Public Health. — 2009. — Режим доступу: https://doi.org/10.1186/1471-2458-9-419.
13. Антипкін Ю.Г. Науково-практичні аспекти реформування охорони здоров’я матері та дитини / Ю.Г. Антипкін // ПАГ. — 2011. — Т. 73, № 4. — С. 13. 
14. Growth reference 5–19 years. — Режим доступу: http://www.who.int/growthref/who2007_height_for_age/en/.
15. Наказ МОЗ України № 55 від 03.02.2009 «Про затвердження протоколів лікування дітей з ендокринними захворюваннями». 
16. Компьютерная программа ВОЗ Anthro. — Режим доступу: http://www.who.int/growthref/ru/.
17. eHealth — Національна електронна система охорони здоров’я. — Режим доступу: https://portal.ehealth-ukraine.org
18. Наказ МОЗ України № 802 от 13.09.2013 «Про затвердження критеріїв оцінки фізичного розвитку дітей шкільного віку».
19. Полька Н.С. До питання оцінки фізичного розвитку школярів за стандартами ВООЗ / Н.С. Полька, А.Г. Платонова // Довкілля та здоров’я. — 2012. — № 1. — С. 48-52.
20. Определение приоритетных направлений работы в области популяционной профилактики детского ожирения // Методические разработки, помогающие государствам-членам определять и устанавливать приоритетные направления работы. — ВОЗ, 2013. — 90 с.
21. Natale V., Rajagopalan A. World wide variation in human growth and the World Health Organization growth standards: a systematic review // BMJ Open. — 2014. — 8. — 4(1) [PubMed].
22. Kyriaki S. Isolated Growth Hormone Deficiency (GHD) in Childhood and Adolescence: Recent Advances // Endocrine Reviews. — 2014. — Vol. 35, Is. 3. — P. 376-432.
23. Филина Н.Ю. Современная диагностика низкорослости у детей / Н.Ю. Филина, Н.В. Болотова., К.А. Назаренко // Лечащий врач. — 2016. — № 11. — С. 74-78.

Back to issue