Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 13, №3, 2018

Back to issue

Intensive care of newborns: improvement of approaches to the correction of renal disorders under perinatal pathology

Authors: Годованець Ю.Д., Бабінцева А.Г.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. З урахуванням важливої ролі сечовидільної системи в забезпеченні стабільності гомеостазу цілого організму та високої частоти ренальної дисфункції в доношених новонароджених дітей із патологічним перебігом постнатальної адаптації лікувальна тактика пацієнтів неонатальних відділень інтенсивної терапії вимагає системного підходу та спрямована на протекцію життєво важливих функцій, у тому числі на запобігання тяжким нирковим пошкодженням та їх віддаленим наслідкам. Мета дослідження: удосконалити комплекс інтенсивної терапії новонароджених із тяжкими формами перинатальної патології за наявності порушень функціонального стану сечовидільної системи. Матеріали та методи. Проведено комплексне клініко-параклінічне обстеження 100 доношених новонароджених дітей із перинатальною патологією тяжкого ступеня, з яких 60 дітям було призначено удосконалений терапевтичний комплекс (основна група), 40 дітей отримували загальноприйняту терапію (група порівняння). Новонародженим основної групи разом із традиційними заходами стабілізації гомеостазу було призначено препарат групи метилксантинів, діючою речовиною якого є теофілін, для запобігання аденозиніндукованій ренальній вазоконстрикції та препарат комплексної антигіпоксичної й антиоксидантної дії Цитофлавін. Результати. Застосування удосконаленого комплексу лікування порівняно з традиційною терапією надало змогу суттєво покращити якість функціонування сечовидільної системи при тяжких формах перинатальної патології, зокрема зменшити частоту випадків формування гострого пошкодження нирок. При лікуванні новонароджених відмічалися зростання погодинного діурезу, зменшення рівня креатиніну в сироватці крові, збільшення швидкості клубочкової фільтрації, покращання основних допплерометричних показників ренального кровотоку та стабілізація балансу маси тіла. Стимуляція антиоксидантного ефекту захисту організму підтверджувалася суттєвим зменшенням рівня малонового альдегіду в еритроцитах та окисної модифікації білків у плазмі крові, збільшенням активності глюкозо-6-фосфатдегідрогенази в еритроцитах, глутатіонредуктази та глутатіон-S-трансферази в плазмі крові. Висновки. Результати проведеного дослідження засвідчили доцільність використання призначеного комплексу лікування разом із традиційними терапевтичними заходами, що підтверджується нормалізацією становлення ренальних функцій за умови перинатальної гіпоксії та зменшенням тяжкості перебігу нозологічної патології в новонароджених дітей у ранньому неонатальному періоді.

Актуальность. С учетом важной роли мочевыделительной системы в обеспечении стабильности гомеостаза всего организма и высокой частоты ренальной дисфункции у доношенных новорожденных детей с патологическим течением постнатальной адаптации лечебная тактика пациентов неонатальных отделений интенсивной терапии требует системного подхода и направлена на протекцию жизненно важных функций, в том числе на предупреждение тяжелых почечных повреждений и их отдаленных последствий. Цель исследования: усовершенствовать комплекс интенсивной терапии новорожденных с тяжелыми формами перинатальной патологии при наличии нарушений функционального состояния мочевыделительной системы. Материалы и методы. Проведено комплексное клинико-параклиническое обследование 100 доношенных новорожденных детей с перинатальной патологией тяжелой степени, из которых 60 детям был назначен усовершенствованный терапевтический комплекс (основная группа), 40 детей получали общепринятую терапию (группа сравнения). Новорожденным основной группы наряду с традиционными мерами стабилизации гомеостаза был назначен препарат из группы метилксантинов, действующее вещество которого — тео­филлин, для предупреждения аденозининдуцированной ренальной вазоконстрикции и препарат комплексного антигипоксического и антиоксидантного действия Цитофлавин. Результаты. Применение усовершенствованного комплекса лечения по сравнению с традиционной терапией дало возможность существенно улучшить качество функционирования мочевыделительной системы при тяжелых формах перинатальной патологии, в частности уменьшить частоту случаев формирования острого повреждения почек. При лечении новорожденных отмечались рост почасового диуреза, снижение уровня креатинина в сыворотке крови, увеличение скорости клубочковой фильтрации, улучшение основных допплерометрических показателей ренального кровотока и стабилизация баланса массы тела. Стимуляция антиоксидантного эффекта защиты организма подтверждалась существенным уменьшением уровня малонового альдегида в эритроцитах и окислительной модификации белков в плазме крови, увеличением активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в эритроцитах, глутатионредуктазы и глутатион-S-трансферазы в плазме крови. Выводы. Результаты проведенного исследования показали целесообразность использования назначенного комплекса лечения наряду с традиционными терапевтическими мерами, что подтверждается нормализацией становления ренальных функций при перинатальной гипоксии и уменьшением тяжести нозологической патологии у новорожденных детей в раннем неонатальном периоде.

Background. Considering an important role of the urinary system in ensuring the stability of homeostasis in the whole organism and high incidence of renal dysfunction in term newborns with pathological course of postnatal adaptation, the management of patients of neonatal intensive care units requires a systematic approach and is directed to the protection of vital functions including prevention of severe renal injuries and their long-term effects. Therefore, the objective of the study is to improve intensive therapy of neonates with severe forms of perinatal pathology against the background of functional disor­ders of the urinary system. Materials and methods. A comprehensive clinical and paraclinical examination of 100 term newborns with severe perinatal pathology was conducted. The main group included 60 babies who underwent improved treatment. Forty children (comparison group) received standard therapy. In addition to traditional measures to stabilize homeostasis, neonates from the main group were administered a drug from methylxanthine group with theophylline as an active agent for the prevention of adenosine-induced renal vasoconstriction and Cytoflavin, a drug with combined anti-hypoxic and anti-oxidant action. Results. As compared to the traditional therapy, administration of the advanced treatment enabled to improve considerably the functioning of the urinary system in case of severe perinatal pathology, and, particularly, to decrease the incidence of acute kidney injury. The benefits of this study were increased hourly diuresis, decreased creatinine level in the blood serum, increased glomerular filtration rate, improved main Doppler indices of the renal blood flow and stabilized body weight balance. Moreover, stimulation of the antioxidant effect was confirmed by a significant decrease of malone aldehyde in erythrocytes and protein oxidative modification in the blood plasma, increased activity of glucose-6-phosphate dehydrogenase in erythrocytes, glutathione reductase and glutathione-S-transferase in the blood plasma. Conclusions. The results of the study showed the reasonability of the suggested treatment which is evidenced by normalization of the renal functions under perinatal hypoxia and reduced severity of the pathology in newborns during the early neonatal period.


Keywords

новонароджений; гостре пошкодження нирок; метилксантини; антиоксиданти; відділення інтенсивної терапії новонароджених

новорожденный; острое повреждение почек; метилксантины; антиоксиданты; отделение интенсивной терапии новорожденных

neonate; acute kidney injury; methylxanthine; antioxidants; neonatal intensive care unit


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Avner E.D. Pediatric nephrology / E.D. Avner, W.E. Harmon, P. Niaudet et al. — 7th ed. — Springer Reference, 2016. — 2730 p. 
2. Kriplani D.S. Acute kidney injury in Neonates in the PICU / D.S. Kriplani, C.B. Sethna, D.E. Leisman et al. // Pediatric Critical Care Medicine. — 2016. — 17(4). — Р. 159-164. DOI: 10.1097/PCC.0000000000000668.
3. Jetton J.G. Incidence and outcomes of neonatal acute kidney injury (AWAKEN): a multicentre, multinational, observational cohort study / J.G. Jetton, L.J. Boohaker, S.K. Sethi et al. // Lancet Child Adolesc. Health. — 2017. — 7(1). — Р. 184-89. DOI: 10.1016/S2352-4642(17)30069-X.
4. Bunchman T.E. Treatment of acute kidney injury in children: from conservative management to renal replacement therapy / T.E. Bunchman // Nature Clinical Practice. Nephrology. — 2008. — 9. — Р. 510-14. DOI: 10.1038/ncpneph0924.
5. Selewski D.T. Neonatal acute kidney injury / D.T. Selewski, J.R. Charlton, J.G. Jetton et al. // Pediatrics. — 2015. — 136(3). — Р. 463-73. DOI: 10.1542/peds.2014-3819. 
6. Pandey V. Non-dialytic management of acute kidney injury in newborns / V. Pandey, D. Kumar, P. Vijayaraghavan // J. Renal. Inj. Prev. — 2017. — 6(1). — Р. 1-11. DOI: 10.15171%2Fjrip.2017.01.
7. Oh W. Fluid and electrolyte management of very low birth weight infants / W. Oh // Pediatr. Neonatol. — 2012. — 53(6). — Р. 329-33. DOI: 10.1016/j.pedneo.2012.08.010. 
8. Hay W.W. Jr. Energy requirements, protein-energy metabolism and balance, and carbohydrates in preterm infants / W.W. Hay Jr, L.D. Brown, S.C. Denne // B. Koletzko, B. Poindexter, R. Uauy, editors. In nutritional care of preterm infants. — Basel: Karger, 2014. — 110. — Р. 64-81. DOI: 10.1159/000358459. 
9. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group / KDIGO clinical practice guideline for acute kidney injury // Kidney Int. Suppl. — 2012. — 2. — Р. 1-126.
10. Lee J.W. Future applications of antioxidants in premature infants / J.W. Lee, J.M. Davis // Curr. Opin. Pediatr. — 2011. — 23(2). — Р. 161-6. DOI: 10.1097%2FMOP.0b013e3283423e51. 
11. Mutinati M. Oxidative stress in neonatology. A review / M. Mutinati, M. Pantaleo, M. Roncetti et al. // Repord. Domest. Anim. — 2014. — 49. — Р. 7-16. DOI: 10.1111/rda.12230.
12. Wang H.H. Oxidative stress and potential renal damage in neonates / H.H. Wang // Pediatrics and Neonatology. — 2015. — 56(4). — Р. 209-10. DOI: 10.1016/j.pedneo.2015.03.003.
13. Zhao M. Oxidative stress in hypoxic-ischemic encephalopathy: molecular mechanisms and therapeutic strategies / M. Zhao, P. Zhu, M. Fujino et al. // Int. J. Mol. Sci. — 2016. — 17(12). — Р. 2078. DOI: 10.3390/ijms17122078.
14. Boskabadi H. The value of serum pro-oxidant/antioxidant balance in the assessment of asphyxia in term neonates / H. Boskabadi, M. Zakerihamidi, M. Heidarzadeh et al. // The journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. — 2017. — 30(13). — Р. 1556-61. DOI: 10.1080/14767058.2016.1209655.
15. Richardson D.K. Score for Neonatal Acute Physiology: a phy–siologic severity index for neonatal intensive care / D.K. Richardson, J.E. Gray, M.C. McCormick et al. // Pediatrics. — 1993. — 91(3). — Р. 617-23.
16. Багдасарова І.В. Хронічна хвороба нирок та стан замісної ниркової терапії в Україні / І.В. Багдасарова, С.П. Фоміна // Український журнал нефрології та діалізу. — 2015. — 1(45). — Р. 3-7. 
17. Mathew O.P. Neonatal renal failure: usefulness of diagnostic indices / O.P. Mathew, A.S. Jones, E. James et al. // Pediatrics. — 1980. — 65(1). — Р. 57-60.
18. Еуфілін-Н 200. Інструкція до використання. Режим доступу: http://www.farmak.ua/drugs/184.
19. Osswald H. Methylxanthines / H. Osswald, J. Schnermann // Handbook of Experimental Pharmacology. Vol. 20. Methylxanthines and the Kidney. — Berlin: Springer, 2011. — Р. 391-412. DOI: 10.1007/978-3-642-13443-2_15.
20. Sathe K.P. Review article: role of methylxanthines in preven–ting acute renal failure in hypoxic newborns / K.P. Sathe, A. Kulkarni // Apollo Medicine [Internet]. — 2015. — 12(1). — Р. 234-38. DOI: 10.1016/j.apme.2015.02.009.
21. Merrikhi A.R. Effects of aminophylline in preventing renal fai–lure in premature neonates with asphyxia in Isfahan-Iran / A.R. Merrikhi, S. Ghaemi, A. Gheissari et al. // Pak. Med. Assoc. — 2012. — 62(3). — Р. 48-51. 
22. Axelrod D.V. Initial experience using aminophylline to improve renal dysfunction in the pediatric cardiovascular ICU / D.V. Axelrod, A.T. Anglemyer, S.F. Sherman-Levine et al. // Pediatric Critical Care Medicine. 2014 Jun. — 15(1). — Р. 21-7. DOI: 10.1097/01.pcc.0000436473.12082.2f.
23. Tumburro R.F. A prospective assessment of the effect of aminophylline therapy on urine output and inflammation in critically ill children / R.F. Tumburro, N.J. Thomas, G.D. Ceneviva et al. // Front. Pediatr. — 2014. — 2. — Р. 59. DOI: 10.3389%2Ffped.2014.00059.
24. Askenazi D. Should neonates with perinatal asphyxia receive a single dose of IV theophylline to prevent acute kidney injury? / D. Askenazi // Acta Pediatrica. — 2016. — 105(10). — Р. 1125-6. DOI: 10.1111/apa.13527.
25. Цитофлавин. Инструкция к применению. Режим доступа: http://compendium.com.ua/info/170273kompanija-farmarketinga-zdravo-/tsitoflavin-sup-sup-.
26. Виноградова И.В. Опыт применения цитофлавина у глубоконедоношенных детей / И.В. Виноградова, А.Н. Белова, М.В. Краснов и др. // Российский вестник перинатологии и педиатрии. — 2016. — 2. — Р. 100-104.
27. Скоромец А.П. Повышение эффективности терапии новорожденных доношенных детей с тяжелой асфиксией в родах / А.П. Скоромец, Л.М. Щугарева, С.В. Шумилина и др. // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. — 2016. — 4(2). — Р. 83-88.
28. Мартинюк В.Ю. Цитофлавін у комплексній терапії дітей раннього віку з перенесеним в пре-перинатальному періоді гіпоксично-ішемічним ушкодженням центральної нервової системи / В.Ю. Мартинюк, О.А. Майструк, О.М. Надоненко // Современная педиатрия. — 2015. — 2(66). — Р. 119-122. DOI: 10.15574/SP.2015.65.119.
29. Arikan A.A. Fluid overload is associated with impaired oxygenation and morbidity in critically ill children / A.A. Arikan, M. Zappitelli, S.L. // Pediatr. Crit. Care Med. — 2012. — 13(3). — Р. 253-8. DOI: 10.1097/PCC.0b013e31822882a3.
30. Askenazi D.J. Fluid overload and mortality are associated with acute kidney injury in sick near-term/term neonate / D.J. Askenazi, R. Koralkar, H.E. Hundley // Pediatr. Nephrol. — 2013. — 28(4). — Р. 661-6. DOI: https://doi.org/10.1007/s00467-012-2369-4. 
31. Пат. КМ 111524 Україна. Cпосіб профілактики гострого пошкодження нирок у доношених новонароджених дітей з тяжкою перинатальною патологією / Ю.Д. Годованець, А.Г. Бабінцева А.Г. Опубл. 10.11.2016.
32. Годованець Ю.Д., Бабінцева А.Г. Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я. Спосіб лікування постгіпоксичного пошкодження нирок у доношених новонароджених за умов перинатальної патології. — Інф. лист № 41. — 2016.

Similar articles

Diagnostic and Predictive Value of Urinary Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin in Acute Kidney Injury in Full-Term Infants with Severe Perinatal Pathology
Authors: Babintseva А. - Higher State Educational Institution of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine
"Kidneys" 2 (16) 2016
Date: 2016.05.19
Categories: Nephrology
Sections: Clinical researches
Enzymaturia as a Marker of Renal Dysfunction in Full-Term Newborns with Perinatal Pathology
Authors: Бабінцева А.Г.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

"Kidneys" 4 (18) 2016
Date: 2016.11.30
Categories: Nephrology
Sections: Clinical researches
Acute kidney injury in the intensive care unit
Authors: Підгірний Я.(1), Русин О.(2), Яковлев І.(2)
(1) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — Львівська обласна клінічна лікарня, м. Львів, Україна

"Emergency medicine" №4(99), 2019
Date: 2019.08.07
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue