Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 19, №3, 2018

Back to issue

Improving technologies for hip replacement using trabecular bionic stem Physiohip

Authors: Бондар В.К.
Київський міський ортопедичний центр ендопротезування, хірургії та реабілітації, м. Київ, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. Метод ендопротезування суглобів на сьогодні є найбільш прогресивним і поширеним при хірургічному лікуванні тяжких уражень суглобів різної етіології. Основними до кінця не вирішеними проблемами в ендопротезуванні суглобів сьогодні є травматичність операції та термін «виживання» імплантату. Мета дослідження: удосконалити спосіб ендопротезування кульшового суглоба з використанням трабекулярно-біонічної ніжки Physiohip, що дасть можливість максимально зберегти кістку в проксимальній частині стегна, знизити травматичність операції та стимулювати процеси регенерації кісткової тканини. Матеріали та методи. У статті наведений спосіб удосконалення технології ендопротезування кульшового суглоба з використанням трабекулярно-біонічної ніжки Physiohip. Остеотомія шийки проводиться горизонтально і L-образно до анатомічної осі стегна. Конфігурація ніжки передбачає можливість її заповнення кістковими автоблоками з головки і проксимального відділу стегна. Результати. Позитивні результати лікування виявлено в пацієнтів віком 40–45 років при ідіопатичному коксартрозі й аваскулярному некрозі головки стегна. Особливість щадної реабілітації після ендопротезування полягає в покращанні процесів остеоінтеграції. Висновки. 7-річний клінічний досвід використання даної технології ендопротезування кульшового суглоба із застосуванням трабекулярно-біонічної ніжки Physiohip дає можливість зробити висновок про ефективність цієї методики операції та доцільність використання її в клінічній практиці.

Актуальность. Метод эндопротезирования суставов на сегодняшний день является наиболее прогрессивным и распространенным при хирургическом лечении тяжелых поражений суставов различной этиологии. Основными до конца не решенными проблемами в эндопротезировании суставов в настоящее время являются травматичность операции и срок «выживания» имплантата. Цель исследования: усовершенствовать способ эндопротезирования тазобедренного сустава с использованием трабекулярно-бионической ножки Physiohip, что даст возможность максимально сохранить кость в проксимальной части бедра, снизить травматичность операции и стимулировать процессы регенерации костной ткани. Материалы и методы. В статье представлен способ усовершенствования технологии эндопротезирования тазобедренного сустава с использованием трабекулярно-бионической ножки Physiohip. Остеотомия шейки производится горизонтально и L-образно к анатомической оси бедра. Конфигурация ножки предусматривает возможность ее заполнения костными аутоблоками из головки и проксимального отдела бедра. Результаты. Положительные результаты лечения выявлены у пациентов в возрасте 40–45 лет при идиопатическом коксартрозе и аваскулярном некрозе головки бедра. Особенность щадящей реабилитации после эндопротезирования заключается в улучшении процессов остеоинтеграции. Выводы. 7-летний клинический опыт использования данной технологии эндопротезирования тазобедренного сустава с применением трабекулярно-бионической ножки Physiohip дает возможность сделать вывод об эффективности этой методики операции и целесообразности использования ее в клинической практике.

Background. The method of joint replacement is the most progressive and common in the surgical treatment of severe lesion of the joints. The main unsolved problems in joint replacement are currently the injury rate of the surgery and implant survival rate. The study purpose was to improve the method of hip replacement using the femoral component Physiohip. Materials and methods. The article presents a method for improving the technology of hip arthroplasty with the use of trabecular bionic stem Physiohip. Osteotomy of the neck is made horizontally and L-shaped to the anatomical axis of the femur. The configuration of the stem provides for the possibility of filling it with bone autoblocks from the head and proximal femur. Results. Positive results of treatment were obtained in patients aged 40–45 years with idiopathic coxarthrosis and avascular necrosis of the femoral head. The peculiarity of sparing rehabilitation improves the processes of osseointegration. Conclusions. The 7-year clinical experience of using this technology in hip arthroplasty by means of trabecular bionic stem Physiohip makes it possible to draw a conclusion about its effectiveness and the appropriateness of its application in clinical practice.


Keywords

коксартроз; асептичний некроз головки стегна; ендопротезування кульшового суглоба; трабекулярно-біонічна ніжка Physiohip; L-образна остеотомія шийки стегна; шкала оцінки функціональних результатів Harris Hip Score; реабілітація

коксартроз; асептический некроз головки бедра; эндопротезирование тазобедренного сустава; трабекулярно-бионическая ножка Physiohip; L-образная остеотомия шейки бедра; шкала оценки функциональных результатов Harris Hip Score; реабилитация

coxarthrosis; avascular necrosis of the femoral head; hip joint replacement; trabecular bionic stem Physiohip; L-shaped osteotomy of the femoral head; Harris Hip Score; rehabilitation


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Stark A., Bröstrom L.A. Wallensten R. Total hip replacement with or without trochanteric osteotomy // Arch. Orthop. Trauma Surg. — 1982. — 100(4). — P. 225-228.
2. Сиріс, Zoran M.D. Long-term Follow-up of Charnley Arthroplasty of the Hip // Clinical Orthopaedics & Related Research. — June 1979. — Vol. 141. — P. 28-43.
3. Holz U., Copf F., Thielemann F. Die Implantation der trabekular orientierten Hlifttotalendoprothese // Operat. Orthop. Traumatolol. — 1991. — 3. — Р. 1-16.
4. Патент України № 75843 U., А61В17/56 (2006.01). Спосіб ендопротезування кульшового суглоба з використанням трабекулярно-біонічної ніжки Physiohip / Бурянов О.А., Косяков О.М., Бондар В.К. Заявка № u201208024, завл. 27.06.2012, опубл. 10.12.2012, бюл. № 23.
5. Косяков А.Н., Розенберг О.А., Бондарь В.К., Гребенников К.А., Сохань С.В., Ульянчич Н.В. Биосовместимость материалов эндопротеза нового поколения при тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава. Стаття // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2000. — № 4. — С. 105-115.

Similar articles

Our clinical experience of the justified use of hip joint endoprosthesis with trabecular bionic stem Physiohip in patients with coxarthrosis degree III–IV
Authors: Косяков О.М.(1), Бур’янов О.А.(2), Бондар В.К.(1)
1 - Київський міський ортопедичний центр ендопротезування, хірургії та реабілітації, м. Київ, Україна
2 - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 19, №6, 2018
Date: 2019.01.16
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Determination of risk factors for negative results of total hip replacement using Physiohip trabecular bionic leg
Authors: Косяков О.М.(1), Бур’янов О.А.(2), Карпінська О.Д.(3), Бондар В.К.(1)
1 - Київський міський ортопедичний центр ендопротезування, хірургії та реабілітації, м. Київ, Україна
2 - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
3 - ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

"Тrauma" Том 19, №5, 2018
Date: 2018.11.27
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Причини виникнення, класифікація та лікування перипротезних переломів стегнової кістки після ендопротезування кульшового суглоба
Authors: Герцен Г.І., Штонда Д.В. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
"Тrauma" Том 14, №5, 2013
Date: 2013.12.14
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Primary arthroplasty for trochanteric fractures in elderly and senile age
Authors: Канзюба А.І., Климовицький В.Г., Хайло П.А., Канзюба М.А.
НДІ ТО Донецького національного медичного університету, м. Лиман, Україна
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

"Тrauma" Том 18, №2, 2017
Date: 2017.05.25
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches

Back to issue