Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 19, №3, 2018

Back to issue

Optimization of surgical correction of spinal motion segment sagittal contour when performing anterior subaxial cervical fusion

Authors: Слынько Е.И., Нехлопочин А.С.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины, г. Киев, Украина

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. Найбільш поширеною системою стабілізації при виконанні вентральних декомпресивно-стабілізуючих втручань на субаксіальному рівні шийного відділу хребта є комбінація вертикального циліндричного сітчастого імпланту та вентральної пластини. Незважаючи на значний клінічний досвід застосування, на сьогодні відсутня єдина думка щодо оптимальної корекції висоти оперованого хребетно-рухового сегмента і формування певного сегментарного профілю в зоні хірургічного втручання. Мета: поліпшити показники стану сагітального кіфозу оперованого сегмента у віддаленому післяопераційному періоді в пацієнтів, які перенесли вентральний субаксіальний цервікоспондилодез. Матеріали та методи. Виконано ретроспективну оцінку і спондилограмметричний аналіз стану сагітального кіфозу в 151 пацієнта, які перенесли вентральний бісегментарний субаксіальний цервікоспондилодез у зв’язку з травматичним пошкодженням. Проведено статистичний аналіз і визначено залежність фінальних результатів від ступеня інтраопераційної корекції. Верифіковано діапазони інтраопераційних значень сагітального кіфозу оперованого хребетно-рухового сегмента, що формують різні біомеханічні відповіді шийного відділу хребта у віддаленому післяопераційному періоді. Результати. Методом нелінійного регресійного аналізу визначено залежність фінальних від вихідних показників стану сегментарного кіфозу оперованого сегмента. Кластерний аналіз виявив такі діапазони інтраопераційних значень сегментарного кіфозу: < –6,15°; –6,15°…–3,10°; > –3,10°, що визначають різну динаміку післяопераційних змін. Висновки. Інтраопераційна корекція з формуванням кіфозу в діапазоні –6,15°…–3,10° є оптимальною для збереження фізіологічної кривизни оперованого сегмента в віддаленому післяопераційному періоді.

Актуальность. Наиболее распространенной системой стабилизации при выполнении вентральных декомпрессивно-стабилизирующих вмешательств на субаксиальном уровне шейного отдела позвоночника является комбинация вертикального цилиндрического сетчатого импланта и вентральной пластины. Несмотря на значительный клинический опыт применения, в настоящее время отсутствует единое мнение касательно оптимальной коррекции высоты оперированного позвоночно-двигательного сегмента и формирования определенного сегментарного профиля в зоне хирургического вмешательства. Цель: улучшить показатели состояния сагиттального кифоза оперированного сегмента в отдаленном послеоперационном периоде у пациентов, перенесших вентральный субаксиальный цервикоспондилодез. Материалы и методы. Выполнены ретроспективная оценка и спондилограмметрический анализ состояния сагиттального кифоза у 151 пациента, перенесших вентральный бисегментарный субаксиальный цервикоспондилодез в связи с травматическим повреждением. Произведен статистический анализ и определена зависимость финальных результатов от степени проведенной интраоперационной коррекции. Верифицированы диапазоны интраоперационных значений сагиттального кифоза оперированного позвоночно-двигательного сегмента, формирующие различные биомеханические ответы шейного отдела позвоночника в отдаленном послеоперационном периоде. Результаты. Методом нелинейного регрессионного анализа определена зависимость финальных от исходных показателей состояния сегментарного кифоза оперированного сегмента. Кластерный анализ выявил следующие диапазоны интраоперационных значений сегментарного кифоза: < –6,15°; –6,15°…–3,10°; > –3,10°, которые определяют различную динамику послеоперационных изменений. Выводы. Интраоперационная коррекция с формированием кифоза в диапазоне –6,15°...–3,10° является оптимальной для сохранения физиологической кривизны оперированного сегмента в отдаленном послеоперационном периоде.

Background. Vertical cylindrical mesh implant and anterior rigid plate is the most common combination for performing subaxial cervical spine anterior decompression and fusion surgery. Despite the considerable clinical experience, there is currently no consensus on optimal correction of the height of the operated spinal motion segment and the formation of a certain segmental profile in the surgical intervention zone. The purpose was to improve the state of sagittal kyphosis of the operated segment in the long-term postoperative period in patients who underwent anterior subaxial cervical fusion. Materials and methods. We performed retrospective evaluation and X-ray analysis of sagittal kyphosis in 151 patients after anterior bisegmental subaxial cervical fusion due to traumatic injury. A statistical analysis was carried out, and the dependence of the final results on the degree of intraoperative correction was determined. We verified the ranges of intraoperative values of spinal motion segment sagittal contour forming various biomechanical responses of the cervical spine in the long-term postoperative period. Results. The dependence of the final state of segmental kyphosis of the operated segment was determined by the method of nonlinear regression analysis. Cluster analysis revealed the following ranges of intraoperative values of segmental kyphosis: < –6.15°; –6.15°… –3.10°; > –3.10°, which determine different dynamics of postoperative changes. Conclusions. Correction of kyphosis in the range of –6.15°… –3.10° is optimal for maintaining the physiological curvature of the operated segment in the long-term postoperative period.


Keywords

цервікоспондилодез; вертикальний циліндричний сітчастий імплант; сегментарний кіфоз; нелінійний регресійний аналіз; кластерний аналіз

цервикоспондилодез; вертикальный цилиндрический сетчатый имплант; сегментарный кифоз; нелинейный регрессионный анализ; кластерный анализ

cervical fusion; vertical cylindrical mesh implant; segmental kyphosis; nonlinear regression analysis; cluster analysis


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Барыш А.Е. Ошибки и осложнения при использовании заполненных аутокостью цилиндрических имплантатов в хирургии шейного отдела позвоночника [Текст] / А.Е. Барыш, Р.И. Бузницкий // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2011. — № 4. — С. 29-33.
2. Нехлопочин А.С. Телозамещающие эндопротезы для переднего спондилодеза: обзор литературы [Текст] / А.С. Нехлопочин // Хирургия позвоночника. — 2015. — Т. 12, № 2. — С. 20-24.
3. Рамих Э.А. Эволюция хирургии повреждений позвоночника в комплексе восстановительного лечения [Текст] / Э.А. Рамих // Хирургия позвоночника. — 2004. — № 1. — С. 85-92.
4. Aebi M. Surgical treatment of upper, middle and lower cervical injuries and non-unions by anterior procedures [Text] / M. Aebi // Eur. Spine J. — 2010. — Vol. 19, Suppl. 1. — P. 33-39.
5. Andaluz N. Long-term follow-up of cervical radiographic sagittal spinal alignment after 1- and 2-level cervical corpectomy for the treatment of spondylosis of the subaxial cervical spine causing radiculomyelopathy or myelopathy: a retrospective study [Text] / N. Andaluz, M. Zuccarello, C. Kuntz // J. Neurosurg. Spine. — 2012. — Vol. 16, № 1. — P. 2-7.
6. Anterior cervical locking plate-related complications; prevention and treatment recommendations [Text] / X. Ning, Y. Wen, Y. Xiao-Jian et al. // Int. Orthop. — 2008. — Vol. 32, № 5. — P. 649-655.
7. Anterior Surgical Fixation for Cervical Spine Flexion-Distraction Injuries [Text] / A. Jack, G. Hardy-St-Pierre, M. Wilson et al. // World Neurosurg. — 2017. — Vol. 101. — P. 365-371.
8. Assessing the amount of distraction needed for expandable anterior column cages in the cervical spine [Text] / M. Sewell, L. Rothera, O. Stokes et al. // Ann. R. Coll. Surg. Engl. — 2017. — Vol. 99, № 8. — P. 659-660.
9. Biomechanical testing of anterior cervical spine implants: evaluation of changes in strength characteristics and metal fatigue resulting from minimal bending and cyclic loading [Text] / S.-B. Kim, K.-H. Bak, J.-H. Cheong et al. // J. Korean Neurosurg. Soc. — 2005. — Vol. 37, № 3. — P. 217-222.
10. Cervical corpectomy: complications and outcomes [Text] / M. Boakye, C.G. Patil, C. Ho, S.P. Lad // Neurosurgery. — 2008. — Vol. 63, № 4 (Suppl. 2). — P. 295-302.
11. Cheung J.P.Y. Complications of Anterior and Posterior Cervical Spine Surgery [Text] / J.P.Y. Cheung, K.D.-K. Luk // Asian Spine J. — 2016. — Vol. 10, № 2. — P. 385-400.
12. Cobb method or Harrison posterior tangent method: which to choose for lateral cervical radiographic analysis [Text] / D.E. Harrison, D.D. Harrison, R. Cailliet et al. // Spine (Phila. Pa. 1976). — 2000. — Vol. 25, № 16. — P. 2072-2078.
13. Daubs M.D. Early failures following cervical corpectomy reconstruction with titanium mesh cages and anterior plating [Text] / M.D. Daubs // Spine (Phila. Pa. 1976). — 2005. — Vol. 30, № 12. — P. 1402-1406.
14. Dorai Z. Titanium cage reconstruction after cervical corpectomy [Text] / Z. Dorai, H. Morgan, C. Coimbra // J. Neurosurg. — 2003. — Vol. 99. — P. 3-7.
15. Feuchtbaum E. Subaxial cervical spine trauma [Text] / E. Feuchtbaum, J. Buchowski, L. Zebala // Curr. Rev. Musculoskelet. Med. — 2016. — Vol. 9, № 4. — P. 496-504.
16. Finkemeier C.G. Bone-grafting and bone-graft substitutes [Text] / C.G. Finkemeier // J. Bone Joint Surg. Am. — 2002. — Vol. 84–A, № 3. — P. 454-464.
17. History of instrumentation for stabilization of the subaxial cervical spine [Text] / I. Omeis, J.A. DeMattia, V.H. Hillard et al. // Neurosurg. Focus. — 2004. — Vol. 16, № 1 — P. 1-6.
18. Incidence and risk factors of poor clinical outcomes in patients with cervical kyphosis after cervical surgery for spinal cord injury [Text] / Y. Zhang, J. Li, Y. Li, Y. Shen // Ther. Clin. Risk Manag. — 2017. — Vol. 13. — P. 1563-1568.
19. Measurement variability in the assessment of sagittal alignment of the cervical spine: a comparison of the gore and cobb me-thods [Text] / J.S. Silber, J.S. Lipetz, V.M. Hayes, B.S. Lonner // J. Spinal Disord. Tech. — 2004. — Vol. 17, № 4. — P. 301-305.
20. Narotam P.K. Titanium mesh cages for cervical spine stabilization after corpectomy: a clinical and radiological study [Text] / P.K. Narotam, S.M. Pauley, G.J. McGinn // J. Neurosurg. — 2003. — Vol. 99. — P. 172-180.
21. Prognostic Value of Lordosis Decrease in Radiographic Adjacent Segment Pathology After Anterior Cervical Corpectomy and Fusion [Electronic Resource] / Y. Liu, N. Li, W. Wei et al. // Sci. Rep. — 2017. — Vol. 7, № 1. — P. 14414. doi: 10.1038/s41598-017-14300-4. URL: http://www.nature.com/articles/s41598-017-14300-4.
22. Robertson P.A. Natural history of posterior iliac crest bone graft donation for spinal surgery: a prospective analysis of morbidity [Text] / P.A. Robertson, A.C. Wray // Spine (Phila. Pa. 1976). — 2001. — Vol. 26, № 13. — P. 1473-1476.
23. Spine Trauma — What Are the Current Controversies? [Text] / C. Oner, S. Rajasekaran, J.R. Chapman et al. // J. Orthop. Trauma. — 2017. — Vol. 31. — P. 1-6.
24. Subaxial cervical spine trauma [Text] / B.K. Kwon, A.R. Vaccaro, J.N. Grauer et al. // J. Am. Acad. Orthop. Surg. — 2006. — Vol. 14, № 2. — P. 78-89.
25. Thalgott J.S. Single stage anterior cervical reconstruction with titanium mesh cages, local bone graft, and anterior pla-ting [Text] / J.S. Thalgott, C. Xiongsheng, J.M. Giuffre // Spine J. — 2003. — Vol. 3. — P. 294-300.
26. Ugokwe K.T. Biomechanics of the spine [Text] / K.T. Ugokwe, J.J. Lu, E.C. Benzel // Spinal Deformity: A Guide to Surgical Planning and Management / Ed. by P.V. Mummaneni, L. Lenke, R. Haid. — Taylor &amp; Francis, 2008. — P. 3-49.
27. Zaveri G. Management of Sub-axial Cervical Spine Injuries [Text] / G. Zaveri, G. Das // Indian J. Orthop. — 2017. — Vol. 51, № 6. — P. 633-652.

Similar articles

Стабилизация шейных сегментов вертикальными цилиндрическими сетчатыми имплантатами и пластинами
Authors: Барыш А.Е., Бузницкий Р.И., ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков
"Тrauma" Том 14, №2, 2013
Date: 2013.05.16
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Quality of life in patients after anterior subaxial cervical fusion in the late postoperative period
Authors: Слынько Е.И., Нехлопочин А.С.
Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины, г. Киев, Украина

"Тrauma" Том 20, №2, 2019
Date: 2019.06.02
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
X-ray evaluation of the efficiency of vertebral body replacement systems  for anterior subaxial cervical fusion
Authors: Слинько Є.І., Нехлопочин О.С.
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 19, №1, 2018
Date: 2018.04.17
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Математическое моделирование переднего межтелового спондилодеза ригидными и динамическими цервикальными конструкциями в случае отсутствия полного контакта межтеловой опоры и каудальной замыкательной пластины позвонка СIV
Authors: Барыш А.Е. - ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков; Козырев С.А. - КУЗ «Харьковская областная клиническая травматологическая больница»; Яресько А.В. - ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков
"Тrauma" Том 16, №1, 2015
Date: 2015.05.08
Sections: Clinical researches

Back to issue