Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" Том 13, №4, 2018

Back to issue

Correlation between serum content of cytokines and neuropeptides in children with recurrent bronchitis and vertebrobasilar arterial system syndrome

Authors: Овчаренко Л.С., Слуцкая Т.В.
ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье, Украина

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Наявність дисбалансу нервової регуляції у дітей зумовлює тяжкий клінічний перебіг бронхолегеневої патології. Вивчення нейроімунних взає­мин у дітей з синдромом вертебробазилярної артеріальної системи і гострими бронхітами дозволить встановити важливі елементи патогенезу даної комбінації. Мета дослідження: визначення нейроімунних взаємин у дітей з синдромом вертебробазилярної артеріальної системи, що сприяють формуванню частих повторних (рекурентних) гострих бронхітів. Матеріали та методи. Під спостереженням знаходилося 60 дітей віком від 7 до 12 років. Сформовано 2 групи спостереження (по 30 дітей у кожній): 1) діти з синдромом вертебробазилярної артеріальної системи, які хворіють на гострий бронхіт; 2) діти без синдрому вертебробазилярної артеріальної системи, які хворіють на гострий бронхіт. Результати. У дітей 1-ї групи порівняно з дітьми 2-ї групи частіше реєструється зниження фагоцитарного числа (на 56,7 %; р < 0,05), фагоцитарного індексу (на 53,3 %; р < 0,05), індексу завершеності фагоцитозу (на 66,7 %; р < 0,05), стимульованого НСТ-тесту (на 40 %; р < 0,05). При дослідженні адаптивного імунітету виявлено збільшення кількості дітей 1-ї групи з підвищеним вмістом в крові CD3+ (на 40 %; р < 0,05), CD4+ (на 33,4 %; р < 0,05), CD8+ (на 46,7 %; р < 0,05), CD25+ (на 83,3 %; р < 0,05), збільшенням в сироватці крові концентрації IgG (на 33,3 %; р < 0,05) і IgМ (на 54,3 %; р < 0,05) на тлі зниження IgА (на 40 %; р < 0,05). У дітей 1-ї групи частіше реєструвався підвищений вміст в сироватці крові фактора некрозу пухлини α (на 70 %; р < 0,05) і зниження інтерлейкіну 10 (на 40 %; р < 0,05) одночасно зі збільшенням концентрації субстанції Р (на 40 %; р < 0,05) і зниженням вазоактивного інтестинального пептиду (на 30 %; р < 0,05). Висновки. У дітей з синдромом вертебробазилярної артеріальної системи, які хворіють на гострі бронхіти, має місце переважання в сироватці крові прозапальних цитокінів і нейропептидів з недостатністю протизапальних.

Актуальность. Наличие дисбаланса нервной регуляции у детей обусловливает тяжелое клиническое течение бронхолегочной патологии. Изучение нейроиммунных взаимоотношений у детей с синдромом вертебробазилярной артериальной системы и острыми бронхитами позволит установить важные элементы патогенеза данной комбинации. Цель исследования: определение нейроиммунных взаимоотношений у детей с синдромом вертебробазилярной артериальной системы, способствующих формированию частых повторных (рекуррентных) острых бронхитов. Материалы и методы. Под наблюдением находилось 60 детей в возрасте от 7 до 12 лет. Сформировано 2 группы наблюдения (по 30 детей в каждой): 1) дети с синдромом вертебробазилярной артериальной системы, болеющие острым бронхитом; 2) дети без синдрома вертебробазилярной артериальной системы, болеющие острым бронхитом. Результаты. У детей 1-й группы по сравнению с детьми 2-й группы чаще регистрируется снижение фагоцитарного числа (на 56,7 %; р < 0,05), фагоцитарного индекса (на 53,3 %; р < 0,05), индекса завершенности фагоцитоза (на 66,7 %; р < 0,05), стимулированного НСТ-теста (на 40 %; р < 0,05). При исследовании адаптивного иммунитета выявлено увеличение количества детей 1-й группы с повышенным содержанием в крови CD3+ (на 40 %; р < 0,05), CD4+ (на 33,4 %; р < 0,05), CD8+ (на 46,7 %; р < 0,05), CD25+ (на 83,3 %; р < 0,05), увеличением в сыворотке крови концентрации IgG (на 33,3 %; р < 0,05) и IgМ (на 54,3 %; р < 0,05) на фоне снижения IgА (на 40 %; р < 0,05). У детей 1-й группы чаще регистрировалось повышенное содержание в сыворотке крови фактора некроза опухоли α (на 70 %; р < 0,05) и снижение интерлейкина 10 (на 40 %; р < 0,05) одновременно с увеличением концентрации субстанции Р (на 40 %; р < 0,05) и снижением вазоактивного интестинального пептида (на 30 %; р < 0,05). Выводы. У детей с синдромом вертебробазилярной артериальной системы, болеющих острыми бронхитами, имеет место преобладание в сыворотке крови провоспалительных цитокинов и нейропептидов с недостатком противовоспалительных.

Background. The presence of nervous regulation imbalance in children is a cause of bronchopulmonary pathology with severe clinical course. The study of neuroimmune relationships in children with vertebrobasilar arterial system syndrome and acute bronchitis will allow establishing important elements in the pathogenesis of this combination. Objective: to determine neuroimmune relationships in children with vertebrobasilar arterial system syndrome causing the formation of recurrent acute bronchitis. Materials and methods. We have examined 60 children aged 7 to 12 years. Two groups were formed (30 children each): 1) patients with vertebrobasilar arterial system syndrome and acute bronchitis; 2) children without vertebrobasilar arterial system syndrome and acute bronchitis. Results. The children of group 1 in comparison with the children of group 2 more frequently had a decrease in the phagocytic number (by 56.7 %; p < 0.05), phagocytic index (by 53.3 %; p < 0.05), phagocytosis completeness index (by 66.7 %; p < 0.05), stimulated nitroblue tetrazolium test (by 40.0 %; p < 0.05). When studying adaptive immunity, an increase was detected in the number of group 1 children with elevated serum CD3+ (by 40.0 %; p < 0.05), CD4+ (by 33.4 %; p < 0.05), CD8+ (46.7 %; p < 0.05), CD25+ (83.3 %; p < 0.05) levels, increased serum content of IgG (by 33.3 %; p < 0.05) and IgM (54.3 %; p < 0.05) against the background of a decrease in IgA (by 40.0 %; p < 0.05). Children of group 1 had elevated serum levels of tumor necrosis factor α (by 70.0 %; p < 0.05) and a decrease in interleukin-10 (by 40.0 %; p < 0.05), along with increased concentration of substance P (by 40.0 %; p < 0.05) and a decrease of vasoactive intestinal peptide (by 30.0 %; p < 0.05). Conclusions. In children with the vertebrobasilar arterial system syndrome and acute bronchitis, pro-inflammatory cytokines and neuropeptides predominate in the blood serum, with insufficiency of anti-inflammatory substances.


Keywords

діти; бронхіт; імунітет; нейропептиди

дети; бронхит; иммунитет; нейропептиды

children; bronchitis; immunity; neuropeptides

 1. Neuropeptide substance P and the immune response / A. Mashaghi, A. Marmalidou, M. Tehrani [et al.] // Cellular and Molecular Life Sciences. — 2016. — Vol. 73(22). — P. 4249-4264.
 2. Sun J. Substance P at the neuro-immune crosstalk in the modulation of inflammation, asthma and antimicrobial host defense / J. Sun, M. Bhatia // Inflammation & Allergy-Drug Targets (Formerly Current Drug Targets-Inflammation & Allergy). — 2014. — Vol. 13(2). — P. 112-120.
 3. Vasoactive intestinal peptide dampens formyl-peptide-induced ROS production and inflammation by targeting a MAPK-p47 phox phosphorylation pathway in monocytes / P. Chedid, T. Boussetta, P.M. Dang [et al.] // Mucosal immunology. — 2017. — Vol. 10(2). — P. 332.
 4. Gross N.J. New therapies for asthma and chronic obstructive pulmonary disease / N.J. Gross, P.J. Barnes // American journal of respiratory and critical care medicine. — 2017. — Vol. 195(2). — P. 159-166.
 5. Numis A.L. Arterial ischemic stroke in children: risk factors and etiologies / A.L. Numis, C.K. Fox // Current neurology and neuroscience reports. — 2014. — Vol. 14(1). — P. 422.
 6. Upper and lower airways: the same tissue? / A.I. Papaioannou, C. Bostantzoglou, C. Kontogianni, M. Gaga // The Nose and Sinuses in Respiratory Disorders: ERS Monograph. — 2017. — Vol. 76. — P. 1.
 7. Altered Neuroendocrine Immune Responses, a Two-Sword Weapon against Traumatic Inflammation / C. Yang, J. Gao, J. Du [et al.] // International Journal of Biological Sciences. — 2017. — Vol. 13(11). — P. 1409-1419.
 8. Mescher A.L. Inflammation and immunity in organ regeneration / A.L. Mescher, A.W. Neff, M.W. King // Dev. Comp Immunol. — 2017. — Vol. 66. — P. 98-110.
 9. Hazeldine J. Traumatic Brain Injury and Peripheral Immune Suppression: Primer and Prospectus / J. Hazeldine, J.M. Lord, A. Belli // Frontiers in neurology. — 2015. — Vol. 6. — P. 235.
 10. Protracted bacterial bronchitis: the last decade and the road ahead / A.B. Chang, J.W. Upham, I.B. Masters [et al.] // Pediatric. pulmonology. — 2016. — Vol. 51(3). — P. 225-242.
 11. Bodkin J.V. TRPV1 and SP: Key elements for sepsis outcome? / J.V. Bodkin, E.S. Fernandes // Br. J. Pharmacol. — 2013. — Vol. 170. — P. 1279-1292.
 12. Sustained Low Serum Substance P Levels in Non-Surviving Septic Patients / L. Lorente, M.M. Martín, A. Pérez-Cejas [et al.] // Int. J. Mol. Sci. — 2017. — Vol. 18. — P. 1531.
 13. Substance P reduces apoptotic cell death possibly by modula–ting the immune response at the early stage after spinal cord injury / M.H. Jiang, J.E. Lim, G.F. Chi [et al.] // Neuroreport. — 2013. — Vol. 24. — P. 846-851.


Back to issue