Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 13, №4, 2018

Back to issue

Simulation learning in pediatrics and neonatology: evaluation, recognition and stabilization of emergencies in children

Authors: Старец Е.А., Котова Н.В., Лосева Е.А., Федоренко О.В. Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Medical education

print version


Summary

Актуальність. Симуляційне навчання — відносно новий напрямок медичної освіти, що дуже швидко розвивається. Цей метод навчання особливо важливий для оволодіння навичками екстреної та невідкладної допомоги дітям. Мета статті — обговорити питання впровадження в програму до- та післядипломної підготовки лікарів підходів навчального курсу Американської асоціації кардіологів і Американської академії педіатрів PEARS® із застосуванням симуляційних методів навчання. Матеріали та методи. Авторами наведено досвід впровадження підходів до оцінки, виявлення і стабілізації невідкладних станів у дітей з використанням імітаційних методів навчання. Результати. У симуляційному класі кафедри пропедевтики педіатрії Одеського національного медичного університету 786 студентів і 158 лікарів навчалися основам невідкладної допомоги дітям з використанням підходів навчального курсу «Педіатрична оцінка, розпізнавання і стабілізація невідкладних станів». Студенти і лікарі визначали високу ефективність одночасного засвоєння теоретичного матеріалу та набуття практичних навичок на симуляторах-манекенах. Висновки. При навчанні студентів і лікарів навичкам невідкладної допомоги дітям необхідно використовувати як клінічні протоколи, побудовані на принципах доказовості, так і освітні програми професійних асоціацій розвинених країн.

Актуальность. Симуляционное обучение — относительно новое и очень быстро развивающееся направление медицинского образования. Данный метод обучения особенно важен для овладения навыками экстренной и неотложной помощи детям. Цель статьи — обсудить вопросы внедрения в программу до- и последипломной подготовки врачей подходов учебного курса Американской ассоциации кардиологов и Американской академии педиатров PEARS® с применением симуляционных методов обучения. Материалы и методы. Авторами представлен опыт внедрения подходов к оценке, распознаванию и стабилизации неотложных состояний у детей с использованием симуляционных методов обучения. Результаты. В симуляционном классе кафедры пропедевтики педиатрии Одесского национального медицинского университета 786 студентов и 158 врачей обучались основам неотложной помощи детям с использованием подходов учебного курса «Педиатрическая оценка, распознавание и стабилизация неотложных состояний». Студенты и врачи отмечали высокую эффективность одновременного усвоения теоретического материала и приобретения практических навыков на симуляторах-манекенах. Выводы. При обучении студентов и врачей навыкам неотложной помощи детям необходимо использовать как клинические протоколы, построенные на принципах доказательности, так и образовательные программы профессиональных ассоциаций развитых стран.

Background. Simulation learning is a new and very rapidly developing area of medical education. This method is especially important for the development of practical skills of emergency care for children. The purpose of the article is to discuss the implementation of the basic approaches of American Heart Association and Academic Pediatric Association trai­ning courses PEARS® and simulation learning. Materials and methods. The authors present the results of implementation of approaches to the evaluation, recognition and stabilization of emergency conditions in children using the simulation training. Results. 786 students and 158 physicians were trained in the simulation class of the department of propaedeutic pediatrics in the Odessa National Medical University. They learnt the basics approaches of the training course “Evaluation, recognition and stabilization of emergencies in pediatrics”. Students and physicians noted the high efficiency of combination of theoretical material and simulation training for getting practical skills. Conclusions. It is necessary to use both the evidence based clinical protocols of emergency care and educational programs of professional associations implemented in developed countries.


Keywords

невідкладна допомога дітям; практичні навички; симуляційне навчання

неотложная помощь детям; практические навыки; симуляционное обучение

emergency care for children; practical skills; simulation learning


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Gaba D.M. The future vision of simulation in health care // Qual Saf. Health Care. — 2004. — 13(Suppl. 1). — Р. i2-i10. — doi: 10.1136/qshc.2004.009878.
 2. Sørensen J.L. et al. Design of simulation-based medical education and advantages and disadvantages of in situ simulation versus off-site simulation // BMC Med. Educ. — 2017. — 17. — 20.
 3. Cook D.A. et al. Technology-enhanced simulation for health professions education: a systematic review and meta-analysis // JAMA. — 2011 Sep 7. — № 306(9). — Р. 978-88. — doi: 10.1186/s12909-016-0838-3.
 4. Stocker M.,  Laine K.,  Ulmer F. Use of simulation-based medical training in Swiss pediatric hospitals: a national survey // BMC Med. Educ. — 2017. — 17. — 104. — doi: 10.1186/s12909-017-0940-1.
 5. Cheng A. et al. Technology-enhanced simulation and pediatric education: a meta-analysis // Pediatrics. — 2014 May. — № 133(5). — Р. e1313-23. — doi: 10.1542/peds.2013-2139. 
 6. Cuttano A. et al. Simulation on neonatal stabilization and transport // Ital. J. Pediatr. — 2015. — 41(Suppl. 1). — A5.
 7. Обзор обновленных рекомендаций Аmerican Нeart Аssotiation по сердечно-легочной реанимации и неотложной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях от 2015 г. // Аmerican Нeart Аssotiation. — 2015. — 44.
 8. Про внесення змін до наказу МОЗ України від 28 вересня 2012 року № 751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України» // Наказ МОЗ України від 29 грудня 2016 р. № 1422. 
 9. PEARS: Pediatric Emergency Assessment, Recognition, and Stabilization. Provider Manual // American Heart Association. Ameri–can Academy of Pediatrics. — 2016.
 10. Початкова, реанімаційна і післяреанімаційна допомога новонародженим в Україні. Уніфікований клінічний протокол і адаптована клінічна настанова, заснована на доказах // Наказ МОЗ України від 28.03.2014 року № 225.
 11. Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію. Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги // Наказ МОЗ України від 30.12.2015 № 916.

Back to issue