Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Pain. Joints. Spine." Том 8, №2, 2018

Back to issue

Frequency and localization of osteoporotic fractures depending on age, bone mineral density and trabecular bone score in postmenopausal women of Ukrainian cohort

Authors: V. Povoroznyuk, N. Grygorieva, T. Orlyk
State Institution “D.F. Chebotarev Institute of Gerontology of the NAMS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
Ukrainian Scientific Medical Center of Osteoporosis Problems, Kyiv, Ukraine

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Низькотравматичні переломи є важливими ускладненнями системного остеопорозу, що призводять до зниження якості життя, збільшення захворюваності, інвалідності та смертності. У наш час мінеральна щільність кісткової тканини (МЩКТ) і трабекулярний кістковий індекс (ТКI), що визначаються за допомогою двохенергетичної рентгенівської абсорбцiометрiї, є двома основними параметрами міцності кістки. Вони широко використовуються при діагностиці остеопорозу. Метою дослідження було вивчення частоти і локалізації різних остеопоротичних переломів у жінок в постменопаузальному періоді залежно від віку, МЩКТ і ТКI. Матеріали та методи. Проведено одномоментне дослідження і проаналізовані дані 1369 жінок у постменопаузальному періоді (вік 45–89 років). Пацієнтки були розділені на групи залежно від МЩКТ згідно з критеріями Всесвітньої організації охорони здоров’я: нормальний стан кісткової тканини (T-індекс > –1,0 стандартного відхилення (СВ)), остеопенія (≤ –1,0 T-індекс > –2,5 СВ), остео­пороз (T-індекс ≤ –2,5 СВ), і в залежності від квартилів (груп) ТКI (L1-L4): QI — найнижча квартиль (0,36–1,08); QII — нижня квартиль (1,08–1,20); QIII — верхня квартиль (1,20–1,32); QIV — найвища квартиль (1,32–1,79). МЩКТ і ТКI поперекового відділу хребта (L1-L4) вимірювали за допомогою денситометра Prodigy (GE Medical systems, Lunar, модель 8743, 2005). ТКI визначали з використанням програмного забезпечення TBS Insight (Med-Imaps, Bordeaux, France, 2006). Результати. Встановлено, що ризик усіх типів остеопоротичних переломів у жінок достовірно збільшується з віком (вертебральних переломів — у 1,97–4,26 раза, невертебральних — у 1,96–5,45, комбінованих — у 1,54—3,14 раза). Крім того, ми ви­явили, що остеопоротичні переломи присутні у всіх групах жінок iз різною МЩКТ: при остеопорозі (45,5 %), остеопенiї (26,9 %) та за нормального стану кісткової тканини (18,1 %). Найбільшою частота остеопоротичних переломів була при остеопорозі (46,5 %), переважно в жінок iз хребцевими і комбінованими переломами. Тільки в 25,5 % пацієнток iз невертебральними переломами спостерігається остеопороз. Низький ТКI відзначався в 50,8 % жінок iз вертебральними, 43,7 % — невертебральними і в 32,8 % — iз комбінованими (хребцевими і невертебральними) остеопоротичними переломами. Висновки. Остеопоротичні переломи частково пов’язані з віком, МЩКТ і ТКI. Однак існують й інші важливі чинники, що впливають на ризик переломів, і їх поєднання вимагає подальшого вивчення.

Актуальность. Низкотравматичные переломы являются важными осложнениями системного остеопороза, которые приводят к снижению качества жизни, увеличению заболеваемости, инвалидности и смертности. В настоящее время минеральная плотность костной ткани (МПКТ) и трабекулярный костный индекс (ТКИ), определяемые посредством двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии, являются двумя основными параметрами прочности кости. Они широко используются при диагностике остеопороза. Целью исследования было изучение частоты и локализации различных остеопоротических переломов у женщин в постменопаузальном периоде в зависимости от возраста, МПКТ и ТКИ. Материалы и методы. Проведено одномоментное исследование и проанализированы данные 1369 женщин в постменопаузальном периоде (возраст 45–89 лет). Пациентки были разделены на группы в зависимости от МПКТ согласно критериям Всемирной организации здравоохранения: нормальное состояние костной ткани (T-индекс > –1,0 стандартного отклонения (СО)), остеопения (≤ –1,0 T-индекс > –2,5 СО), остеопороз (T-индекс ≤ –2,5 СО), и в зависимости от квартилей (групп) ТКИ (L1-L4): QI — самая низкая (0,36–1,08); QII — нижняя квартиль (1,08–1,20); QIII — верхняя квартиль (1,20–1,32); QIV — самая высокая квартиль (1,32–1,79). МПКТ и ТКИ поясничного отдела позвоночника (L1-L4) измеряли с помощью денситометра Prodigy (GE Medical systems, Lunar, модель 8743, 2005). ТКИ определяли с использованием программного обеспечения TBS Insight (Med-Imaps, Bordeaux, France, 2006). Результаты. Установлено, что риск всех типов остео­поротических переломов у женщин достоверно увеличивается с возрастом (вертебральных переломов — в 1,97–4,26 раза, невертебральных — в 1,96–5,45, комбинированных — в 1,54–3,14 раза). Кроме того, мы обнаружили, что остеопоротические переломы присутствуют во всех группах женщин с различной МПКТ: при остеопорозе (45,5 %), остеопении (26,9 %) и нормальном состоянии костной ткани (18,1 %). Наибольшей частота остеопоротических переломов была при остеопорозе (46,5 %), преимущественно у женщин с вертебральными и комбинированными переломами. Только у 25,5 % пациенток с невертебральными переломами наблюдается остеопороз. Низкий ТКИ отмечался у 50,8 % женщин с вертебральными, 43,7 % — невертебральными и у 32,8 % — с комбинированными (вертебральными и невертебральными) остеопоротическими переломами. Выводы. Остеопоротические переломы частично связаны с возрастом, МПКТ и ТКИ. Однако существуют и другие важные факторы, влияющие на риск переломов, и их сочетание требует дальнейшего изучения.

Background. Low-trauma fractures are the important complications of systemic osteoporosis, which lead to reduced quality of life, increased morbidity, disability and mortality. Nowadays, bone mineral density (BMD) and trabecular bone score (TBS) measured by dual energy X-ray absorptiometry are two major parameters of bone strength. They are widely used when establishing the osteoporosis diagnosis. The purpose was to study the frequency and localization of different osteoporotic fractures in postmenopausal women depending on the age, BMD and TBS. Materials and methods. We have performed cross-sectional study and have examined 1,369 postmenopausal women aged 45–89 years. Patients were divided into groups depending on BMD according to the WHO criteria: normal bone (T-score > –1.0 standard deviation (SD)), osteopenia (≤ –1.0 T-score ≤ –2.5 SD), osteoporosis (T-score ≤ –2.5 SD), and depending on TBS (L1-L4) quartiles (groups): QI — the lowest quartile (0.36–1.08); QII — the lower quartile (1.08–1.20); QIII — the upper quartile (1.20–1.32); QIV — the highest quartile (1.32–1.79). BMD and TBS in lumbar spine (L1-L4) were measured using Prodigy densitometer (GE Medical systems, Lunar, model 8743, 2005). TBS was determined using the software TBS Insight (Med-Imaps, Bordeaux, France, 2006). Results. Our study found that risk of all types of osteoporotic fractures in females reliably increases with age (for vertebral fractures — by 1.97–4.26 times, non-vertebral — 1.96–5.45 times, combined fractures — 1.54–3.14 times). Additionally, we have revealed that osteoporotic fractures are present in all groups of females with different BMD: osteoporosis (45.5 %), osteopenia (26.9 %) and normal bone (18.1 %). The highest frequency of osteoporotic fractures was detected in osteoporosis (46.5 %), and, predominantly, in women with vertebral and combined fractures. Only 25.5 % of patients with non-vertebral fractures have osteoporosis. Low TBS was observed in 50.8 % of females with vertebral, 43.7 % — non-vertebral and 32.8 % — with combined (vertebral and non-vertebral) osteoporotic fractures. Conclusions. Osteoporotic fractures are partly associated with age, BMD and TBS. However, there are other significant factors, which influence the risk of fractures, and their combination requires further study.


Keywords

остеопороз; остеопоротичні переломи; мінеральна щільність кісткової тканини; трабекулярний кістковий індекс; жінки в постменопаузальному періоді

остеопороз; остеопоротические переломы; минеральная плотность костной ткани; трабекулярный костный индекс; женщины в постменопаузальном периоде

osteoporosis; osteoporotic fractures; bone mineral density; trabecular bone score; postmenopausal women


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Burge R, Dawson-Hughes B, Solomon DH, Wong JB, King A, Tosteson A. Incidence and economic burden of osteoporosis-related fractures in the United States, 2005–2025. J Bone Miner Res. 2007 Mar;22(3):
465-75. doi: 10.1359/jbmr.061113.
2. Curtis EM, Moon RJ, Harvey NC, Cooper C. Reprint of: The impact of fragility fracture and approaches to osteoporosis risk assessment worldwide. Int J Orthop Trauma Nurs. 2017 Aug;26:7-17. doi: 10.1016/j.ijotn.2017.04.004.
3. Davies KM, Stegman MR, Heaney RP, Recker RR. Prevalence and severity of vertebral fracture: The Saunders County Bone Quality Study. Osteoporos Int. 1996;6(2):
160-5.
4. Fischer S, Kapinos KA, Mulcahy A, Pinto L, Hayden O, Barron R. Estimating the long-term functional burden of osteoporosis-related fractures. Osteoporos Int. 2017 Oct;28(10):2843-2851. doi: 10.1007/s00198-017-4110-4.
5. Povorozyuk VV, Grygorieva NV, Orlyk TV, et al. –Osteoporosis in the practice of an internist-doctor. Кyiv; 2014. 198 p. (in Russian).
6. Czerwinski E, Badurski JE, Marcinowska-Suchowierska E, Osieleniac J. Current understanding of osteoporosis according to the position of the World Health Organization (WHO) and International Osteoporosis Foundation. Ortop Traumatol Rehabil. 2007 Jul-Aug;9(4):337-56.
7. Leslie WD, Lix LM, Langsetmo L, et al. Construction of a FRAX® model for the assessment of fracture probability in Canada and implications for treatment. Osteoporos Int. 2011 Mar;22(3):817-27. doi: 10.1007/s00198-010-1464-2.
8. Johnnell O, Kanis JA. An estimate of the worldwide prevalence and disability associated with osteoporotic fractures. Osteoporos Int. 2006 Dec;17(12):1726-33. doi: 10.1007/s00198-006-0172-4.
9. ISCD. Official Positions 2015 ISCD - Adult and Pediatric. Available from: https://iscd.app.box.com/v/
OP-ISCD-2015-Adult/. Accessed June 30, 2018.
10. Povoroznyuk VV, Dzerovich NI, Orlyk TV. Trabecular Bone Score in Clinical Practice: Review of Literature and Results of Own Research. Problem of osteology 2014;(17): 3-13. (in Ukrainian).
11. Johnell O, Kanis JA, Oden E, et al. Predictive value of BMD for hip and other fractures. J Bone Miner Res. 2005 Jul;20(7):1185-94. doi: 10.1359/JBMR.050304.
12. Hans D, Barthe N, Boutroy S, Pothuaud L, Winzenrieth R, Krieg MA. Correlations between TBS, measured using antero-posterior DXA acquisition, and 3D parameters of bone micro-architecture: an experimental study on human cadavre vertebrae. J Clin Densitom. 2011 Jul-Sep;14(3):302-12. doi: 10.1016/j.jocd.2011.05.005.
13. Leslie WD, Pahlavan PS, Tsang JF, Lix LM; Manitoba Bone Density Program. Prediction of hip and other osteoporotic fractures from hip geometry in a large clinical cohort. Osteoporos Int. 2009 Oct;20(10):1767-74. doi: 10.1007/s00198-009-0874-5.
14. Rubin CD. Emerging concepts in osteoporosis and bone strength. Curr Med Res Opin. 2005 Jul;21(7):1049-56. doi: 10.1185/030079905X50525.
15. Griffith JF, Engelke K, Genant HK. Looking Beyond bone mineral density: imaging assessment of bone quality. Ann N Y Acad Sci. 2010 Mar;1192:45-56. doi: 10.1111/j.1749-6632.2009.05378.x.
16. Harvey NC, Glüer CC, Binkley N, et al. Trabecular bone score (TBS) as a new complementary approach for osteoporosis evaluation in clinical practice. Bone. 2015 Sep;78:216-24. doi: 10.1016/j.bone.2015.05.016.
17. Hans D, Goertzen AL, Krieg MA, Leslie WD. Bone microarchitecture assessed by TBS predicts osteoporotic fractures independent of bone density: The Manitoba study. J Bone Miner Res. 2011 Nov;26(11):2762-9. doi: 10.1002/jbmr.499.
18. Chuang M-H, Chuang T-L, Koo M, Wang Y-F. Trabecular Bone Score Reflects Trabecular Microarchitecture Deterioration and Fragility Fracture in Female Adult Patients Receiving Glucocorticoid Therapy: A Pre-Post Controlled Study. Biomed Res Int. 2017;2017:4210217. doi: 10.1155/2017/4210217.
19. Pothuaud L, Barthe N, Krieg M-A, Mehsen N, Carceller P, Hans D. Evaluation of the potential use of trabecular bone score to complement bone mineral density in the diagnosis of osteoporosis: a preliminary spine BMD-matched, case-control study. J Clin Densitom. 2009 Apr-Jun;12(2):170-6. doi: 10.1016/j.jocd.2008.11.006.
20. Rabier B, Héraud A, Grand-Lenoir C, Winzen-
rieth R, Hans D. A multicentre, retrospective case-control study assessing the role of trabecular bone score (TBS) in menopausal Caucasian women with low areal bone mine–ral density (BMDa): Analysing the odds of vertebral fracture. Bone. 2010 Jan;46(1):176-81. doi: 10.1016/j.bone.2009.06.032.

Similar articles

Associations between Metabolic Syndrome and Bone Mineral Density, Trabecular Bone Score in Postmenopausal Women with Non-Vertebral Fractures
Authors: Vladyslav Povoroznyuk (1), Larysa Martynyuk (2), Iryna Syzonenko (3), Liliya Martynyuk (2)
(1) — State Institution “D.F. Chebotarev Institute of Gerontology of the NAMS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
(2) — State Institution of Higher Education “I. Horbachevsky Ternopil State Medical University”, Ternopil, Ukraine
(3) — Kyiv Municipal Center for Radiation Protection of Citizens Affected by the Chernobyl Disaster, Kyiv, Ukraine

"Pain. Joints. Spine." Том 8, №3, 2018
Date: 2018.11.13
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Evaluating spine micro-architectural texture (via TBS) discriminates major osteoporotic fractures from controls both as well as and independent of site matched BMD: the Eastern European TBS study
Authors: Vasic J. - Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Railway Healthcare Center, Belgrade, Serbia; Petranova T. - Clinic of Rheumatology, Medical University, Sofia, Bulgaria; Povoroznyuk V. - Department of Clinical Physiology and Pathology of Locomotor Apparatus, D.F. Chebotarev; Institute of Gerontology NAMS Ukraine and Ukrainian Scientific-Medical Center for the Problems of Osteoporosis, Kiev, Ukraine; Barbu C.G. - Department of Endocrinology, Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania; Karadzic M. - Institute for Treatment and Rehabilitation «Niska Banja», Nis, Serbia; Gojkovic F. - Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Railway Healthcare Center, Belgrade, Serbia; Elez J. - Department of Internal Medicine, Railway Healthcare Center, Belgrade, Serbia; Winzenrieth R. - R&D Department, Med-Imaps, PTIB, Hopital Xavier Arnozan, Pessac, France; Hans D. - Bone Diseases Center, DAL, Lausanne University Hospital, Lausanne, Switzerland; CulaficVojinovic V. - Department of Internal Medicine, Railway Healthcare Center, Belgrade, Serbia; Poiana C. - Department of Endocrinology, Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania; Dzerovych N. - Department of Clinical Physiology and Pathology of Locomotor Apparatus, D.F. Chebotarev;Institute of Gerontology NAMS Ukraine and Ukrainian Scientific-Medical Center for the Problems of Osteoporosis, Kiev, Ukraine; Rashkov R. - Clinic of Rheumatology, Medical University, Sofia, Bulgaria; Dimic A. - Institute for Treatment and Rehabilitation «Niska Banja», Nis, Serbia
"Pain. Joints. Spine." 3 (15) 2014
Date: 2014.12.12
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: News
Зв’язок між структурно-функціональним станом кісткової тканини та частотою низькоенергетичних переломів у жінок у постменопаузальному періоді
Authors: Поворознюк В.В., Орлик Т.В., Дзерович Н.І. - ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова» НАМН України», м. Київ; Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ
"Тrauma" Том 16, №1, 2015
Date: 2015.05.08
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches

Back to issue