Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 13, №5, 2018

Back to issue

Efficiency of allergen specific immunotherapy in children with atopic dermatitis combined with the pathology of the upper gastrointestinal tract

Authors: Сорокман Т.В., Остапчук В.Г.
Вищий державний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. У структурі дерматологічної захворюваності питома вага атопічного дерматиту (АД) становить до 20,0 %. Тяжкість АД корелює з ураженням шлунково-кишкового тракту, що пояснює необхідність комплексної терапії даної патології. На думку практично всіх фахівців з імунології та алергології, єдиним методом, здатним впливати на всі ланки патологічного процесу, є алергенспецифічна імунотерапія (АСІТ). Мета: визначити ефективність застосування методу АСІТ в дітей із атопічним дерматитом у поєднанні з патологією верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. Матеріали та методи. У роботі подані матеріали клінічного спостереження, клініко-лабораторного й інструментального обстеження 168 дітей віком від 7 до 18 років із АД у поєднанні з хронічним гастродуоденітом (ХГД). Порівняльну оцінку різних варіантів лікування проводили в 50 дітей: основна група — 25 дітей із АД і ХГД, яким поряд із традиційною терапією на етапі амбулаторного лікування проводили АСІТ за стандартною схемою протягом року, групу порівняння становили 25 дітей із поєднаною патологією, які отримували базову терапію. Результати. Клінічна симптоматика в дітей із ХГД у поєднанні з АД характеризувалася наявністю провідних синдромів: больового (98,8 ± 8,9 % хворих), диспептичного (91,6 ± 11,2 % хворих), інтоксикаційного (79,1 ± 7,2 % хворих) і шкірного (100 %). У групі дітей, які отримували АСІТ, середні рівні індексу SСORAD через три місяці після лікування знижувались на 61,8 %, через один рік після проведеного лікування — на 42,6 %. Відповідні показники в групі порівняння знижувались на 41,3 та 24,9 % (р < 0,05) відповідно. Застосування комплексного лікування дітей із АД і ХГД дозволило скоротити на 27,8 % термін купірування больового, на 14,0 % — диспептичного й на 25,0 % — астеновегетативного синдромів. Визначено, що відносний ризик розвитку рецидивів захворювання знизиться в 0,48 раза (χ2 = 3,96, р < 0,05) при включенні даної терапії в схему лікування. Висновки. Проведене клінічне дослідження продемонструвало позитивний вплив комплексного лікування із включенням АСІТ на показники клінічного перебігу АД у поєднанні з ХГД. Запропонована комплексна терапія була більш ефективною порівняно з традиційним лікуванням навіть у віддалені терміни спостереження.

Актуальность. В структуре дерматологической заболеваемости удельный вес атопического дерматита (АД) составляет до 20,0 %. Тяжесть АД коррелирует с поражением желудочно-кишечного тракта. По мнению практически всех специалистов по иммунологии и аллергологии, единственным методом, который способен влиять на все звенья патологического процесса, является аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ). Цель: определить эффективность применения метода АСИТ у детей с атопическим дерматитом в сочетании с патологией верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Материалы и методы. В работе представлены материалы клинического наблюдения, клинико-лабораторного и инструментального обследования 168 детей в возрасте от 7 до 18 лет с АД в сочетании с хроническим гастродуоденитом (ХГД). Сравнительную оценку различных вариантов лечения проводили у 50 детей: основная группа — 25 детей с АД и ХГД, которым наряду с традиционной терапией на этапе амбулаторного лечения проводили АСИТ по стандартной схеме в течение года, группу сравнения составили 25 детей с сочетанной патологией, получавших базовую терапию. Результаты. Клиническая симптоматика у детей с ХГД в сочетании с АД характеризовалась наличием ведущих синдромов: болевого (98,8 ± 8,9 % больных), диспептического (91,6 ± 11,2 % больных), интоксикационного (79,1 ± 7,2 % больных) и кожного (100 %). В группе детей, получавших АСИТ, средние уровни индекса SСORAD через три месяца после лечения снижались на 61,8 %, через год после проведенного лечения — на 42,6 %. Соответствующие показатели в группе сравнения снижались на 41,3 и 24,9 % (р < 0,05) соответственно. Применение комплексного лечения детей с АД и ХГД позволило сократить на 27,8 % срок купирования болевого, на 14,0 % — диспептического и на 25,0 % — астеновегетативного синдромов. Установлено, что относительный риск развития рецидивов заболевания снизится в 0,48 раза (χ2 = 3,96, р < 0,05) при включении данной терапии в схему лечения. Выводы. Проведенное клиническое исследование продемонстрировало положительное влияние комплексного лечения с включением АСИТ на показатели клинического течения АД в сочетании с ХГД. Предложенная комплексная терапия была более эффективной по сравнению с традиционным лечением даже в отдаленные сроки наблюдения.

Background. In the structure of dermatological morbidity, the specific weight of atopic dermatitis (AD) is up to 20.0 %. The severity of AD correlates with the lesion of the gastrointestinal tract. In the opinion of almost all immunology and allergology specialists, allergen specific immunotherapy (ASIT) is the only method that is able to influence all links of the pathological process. The purpose was to determine the effectiveness of the ASIT in children with atopic dermatitis combined with the pathology of the upper gastrointestinal tract. Materials and methods. The paper presents data of clinical observation, clinical laboratory and instrumental examination of 168 children aged 7 to 18 years with AD combined with chronic gastroduodenitis (CGD). A comparative evaluation of the different treatment options was carried out in 50 children: the main group of 25 children with AD and CGD who, along with the traditional therapy as a part of outpatient treatment, underwent ASIT according to the standard schedule during the year, the comparison group consisted of 25 children with combined pathology who received standard therapy. Results. Clinical symptoms in children with CGD combined with AD were characterized by the presence of leading syndromes: pain (98.8 ± 8.9 % of patients), dyspepsia (91.6 ± 11.2 % of persons), intoxication (79.1 ± 7.2 % of patients) and cutaneous (100 %). In the group of children receiving ASIT, the mean levels of the Scoring Atopic Dermatitis index decreased by 61.8 % three months after treatment, and one year after the treatment — by 42.6 %. The corresponding indices in the comparison group decreased by 41.3 and 24.9 %, respectively (р < 0.05). The use of comprehensive treatment in children with AD and CGD reduced by 27.8 % the period of pain relief, by 14.0 % — of dyspepsia and by 25.0 % — of asthenovegetative syndromes. It was found that the relative risk of disease recurrence will decrease by 0.48 times (χ2 = 3.96, p < 0.05) when this therapy is included in the treatment regimen. Conclusions. The clinical study demonstrated the positive effect of comprehensive treatment with the inclusion of ASIT on the clinical course of AD combined with CGD. The proposed comprehensive therapy was more effective than traditional treatment even in long-term follow-up.


Keywords

діти; атопічний дерматит; хронічний гастродуоденіт; алергенспецифічна імунотерапія

дети; атопический дерматит; хронический гастродуоденит; аллергенспецифическая иммунотерапия

children; atopic dermatitis; chronic gastroduodenitis; allergen specific immunotherapy


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Weidinger S., Novak N. Atopic dermatitis // Lancet. — 2016. — 387. — 1109. doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00149-X.
2. Wolter S., Price H.N. Atopic dermatitis // Pediatr. Clin. North Am. — 2014 Apr. — 61(2). — 241-60. doi: 10.1016/j.pcl.2013.11.002.
3. Дудникова Э.В., Кобзева Н.Н., Приходская Е.С. и др. Особенности клинического течения атопического дерматита у детей раннего возраста // Медицинский вестник Юга России. — 2013. — № 1. — С. 44-46.
4. Ревякина В.А., Агафонов А.С. Атопический дерматит у детей и инфекции, осложняющие течение болезни // Лечащий врач. — 2011. — № 1. — С. 25-31.
5. Репецкая М.Н., Маслов Ю.Н., Шайдуллина Е.В. Клинико-лабораторная характеристика осложненных и неосложненных форм атопического дерматита у детей // Уральский медицинский журнал. — 2011. — № 3(81). — С. 30-35.
6. Гостищева Е.В. Исследование психоэмоционального статуса у детей с атопическим дерматитом // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. — 2013. — № 3. — С. 21-23.
7. Мельников В.Л., Рыбалкин С.Б., Митрофанова Н.Н., Агейкин А.В. Некоторые клинико-эпидемиологические аспекты течения атопического дерматита на территории Пензенской области // Фундаментальные исследования. — 2014. — № 10, ч. 5. — С. 936-940.
8. Ballow M., Akdis C.A., Casale T.B. et al. Immune response modifiers in the treatment of asthma: A PRACTALL document of the American Academy of Allergy, Asthma & Immunology and the European Academy of Allergy and Clinical Immunology // Journal of Allergy and Clinical Immunology. — 2012. — Vol. 130. — № 2. — P. 311-324. doi:10.1016/j.jaci.2012.04.046.
9. Bae J.M., Choi Y.Y., Park C.O. et al. Efficacy of allergen-specific immunotherapy for atopic dermatitis: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials // J. Allergy Clin. Immunol. — 2013. — 132. — 110. doi: 10.1016/j.jaci.2013.02.044.
10. Darsow U. Allergen-specific immunotherapy for atopic eczema: updated // Curr. Opin Allergy Clin. Immunol. — 2012. — 12. — 665. doi: 10.1097/ACI.0b013e3283588cf4.
11. Tam H.H., Calderon M.A., Manikam L. et al. Specific allergen immunotherapy for the treatment of atopic eczema: a Cochrane systematic review // R.J. Allergy. — 2016 Sep. — 71(9). — 1345-56. doi: 10.1111/all.12932.
12. Berings M., Karaaslan C., Altunbulakli C. [et al.]. Advances and highlights in allergen immunotherapy: On the way to sustained clinical and immunologic tolerance // Journal of Allergy and Clinical Immunology. — 2017. — 140, 5. — 1250. doi: 10.1016/j.jaci.2017.08.025.
13. Simpson E.L., Chalmers J.R., Hanifin J.M. et al. Emollient enhancement of the skin barrier from birth offers effective atopic dermatitis prevention // J. Allergy Clin. Immunol. — 2014. — 134. — 818.doi: 10.1016/j.jaci.2014.08.005.
14. Silverberg N.B., Durán-McKinster C. Special Considerations for Therapy of Pediatric Atopic Dermatitis // Dermatol. Clin. — 2017 Jul. — 35(3). — 351-363. doi: 10.1016/j.det.2017.02.008.
15. Halling-Overgaard A.S., Zachariae C., Thyssen J.P. Management of Atopic Hand Dermatitis // Dermatol. Clin. — 2017 Jul. — 35(3). — 365-372. doi: 10.1016/j.det.2017.02.010.

Similar articles

Effectiveness of allergen-specific immunotherapy with pollen allergens in children  from the viewpoint of molecular allergology
Authors: Недельська С.М., Кузнєцова О.Д.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

"Child`s Health" Том 12, №2, 2017
Date: 2017.05.10
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Zinc levels and features of atopic dermatitis in children
Authors: Сорокман Т.В., Попелюк Н.О.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

"Child`s Health" Том 15, №2, 2020
Date: 2020.04.22
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Алергенспецифічна імунотерапія: історія, сучасні погляди та проблеми
Authors: Деркач М.І., Чоп’як В.В. - Обласна клінічна лікарня, м. Івано-Франківськ; Західний регіональний центр клінічної імунології та алергології, м. Львів
International journal of endocrinology 6 (54) 2013
Date: 2013.10.23
Categories: Allergology, Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Клініко-імунологічні особливості алергенспецифічної імунотерапії бронхіальної астми в дітей
Authors: Недельська С.М., Таран Н.М. - Запорізький державний медичний університет, кафедра факультетської педіатрії
"Child`s Health" 5 (56) 2014
Date: 2014.09.16
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches

Back to issue