Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" Том 13, №5, 2018

Back to issue

The therapeutic possibilities of correcting functional disorders of digestion in infants

Authors: Леженко Г.О., Пашкова О.Є.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Поширеність функціональних розладів травлення у дітей раннього віку становить від 27,1 до 38,0 %, серед них найчастіше зустрічаються кишкові кольки й малюкова регургітація. У лікуванні функціональних розладів травлення в грудних дітей перевагу надають режимним заходам, постуральним методам і дієтичній корекції. У разі їх неефективності застосовують фармакотерапію. Мета: оцінка клінічної ефективності препаратів Домрид (ТОВ «Кусум Фарм») і Колікід (ТОВ «Кусум Фарм») у терапії кишкових кольок і малюкової регургітації. Матеріали та методи. Під наглядом перебували 34 дитини віком від 2 до 6 місяців із проявами функціональних розладів травлення: 1-ша група — 15 дітей з малюковою регургітацією, 2-га група — 19 дітей із кишковими кольками. Пацієнти 1-ї групи отримували препарат Домрид (домперидон) у суспензії в дозі 0,25 мг/кг маси тіла 3 рази на добу за 30 хвилин до годування, дітям 2-ї групи додатково призначався препарат Колікід (симетикон) у суспензії в дозі 0,5 мл перед кожним годуванням. Тривалість терапії становила 10 днів. Результати. Включення в терапію дітей раннього віку з функціональними розладами травлення препаратів Домрид і Колікід (ТОВ «Кусум Фарм») сприяло швидкому клінічному ефекту у вигляді зменшення частоти й об’єму зригувань, інтенсивності й тривалості кишкових кольок. Висновки. Висока клінічна ефективність і безпека препаратів Домрид (ТОВ «Кусум Фарм») і Колікід (ТОВ «Кусум Фарм») дає підставу рекомендувати їх застосування в комплексній терапії дітей раннього віку з функціональними порушеннями травлення.

Актуальность. Распространенность функциональных расстройств пищеварения у детей раннего возраста составляет от 27,1 до 38,0 %, среди них наиболее часто встречаются кишечные колики и младенческая регургитация. В лечении функциональных расстройств пищеварения у грудных детей предпочтение отдается режимным мероприятиям, постуральным методам и диетической коррекции. В случае их неэффективности применяют фармакотерапию. Цель: оценка клинической эффективности препаратов Домрид (ООО «Кусум Фарм») и Коликид (ООО «Кусум Фарм») в терапии кишечных колик и синдрома младенческой регургитации. Материалы и методы. Под наблюдением находились 34 ребенка в возрасте от 2 до 6 месяцев с проявлениями функциональных расстройств пищеварения: 1-я группа — 15 детей с младенческой регургитацией, 2-я группа — 19 детей с кишечными коликами. Пациенты 1-й группы получали препарат Домрид (домперидон) в суспензии в дозе 0,25 мг/кг массы тела 3 раза в день за 30 минут до кормления, детям 2-й группы дополнительно назначался препарат Коликид (симетикон) в суспензии в дозе 0,5 мл перед каждым кормлением. Длительность терапии составила 10 дней. Результаты. Включение в терапию детей раннего возраста с функциональными расстройствами пищеварения препаратов Домрид и Коликид (ООО «Кусум Фарм») способствовало быстрому клиническому эффекту в виде уменьшения частоты и объема срыгиваний, интенсивности и продолжительности кишечных колик. Выводы. Высокая клиническая эффективность и безопасность препаратов Домрид (ООО «Кусум Фарм») и Коликид (ООО «Кусум Фарм») дают основание рекомендовать их применение в комплексной терапии детей раннего возраста с функциональными нарушениями пищеварения.

Background. The prevalence of functional digestive disorders ranges from 27.1 to 38.0 % in infants; among them, intestinal colic and regurgitation are most common. In the treatment of functional digestive disorders in infants, prefe­rence is given to regimen, postural methods and dietary correction. The pharmacotherapy is used in case of their inefficiency. The purpose was to evaluate the clinical efficacy of Domrid (Kusum Pharm LLC) and Сollickid (Kusum Pharm LLC) in the treatment of intestinal colic and infant regurgitation. Materials and methods. We have observed 34 children aged 2 to 6 months with manifestations of functional digestive disorders: group 1 — 15 babies with infant regurgitation, group 2 — 19 children with intestinal colic. The patients of group 1 received Domrid (domperidone) in suspension at a dose 0.25 mg/kg body weight 3 times a day 30 minutes prior to feeding, the children of group 2 additionally received Сollickid (simethicone) in suspension at a dose of 0.5 ml before each feeding. The duration of therapy was 10 days. Results. The inclusion of Domrid and Сollickid (Kusum Pharm LLC) in the therapy contributed to a rapid clinical effect in the form of a decrease in the frequency and volume of regurgitation, severity and duration of intestinal colic in infants with functional digestive disorders. Conclusions. The high clinical efficacy and safety of Domrid (Kusum Pharm LLC) and Сollickid (Kusum Pharm LLC) gives grounds to re­commend their use in the comprehensive therapy of infants with functional digestive disorders.


Keywords

функціональні порушення травлення; діти раннього віку; фармакотерапія

функциональные нарушения пищеварения; дети раннего возраста; фармакотерапия

functional disorders of digestion; infants; pharmacotherapy

Вступ

Функціональні захворювання травної системи в дітей охоплюють різні розлади, пов’язані з хронічними, рецидивуючими симптомами з боку шлунково-кишкового тракту, що не пояснюються структурними або біохімічними його аномаліями, і поширені в усьому світі [1]. Діагностика даних розладів базується на симптомах, викладених у Римських критеріях, останній перегляд яких відбувся у 2016 році, у тому числі для немовлят/малюків, дітей і підлітків [2].
Поширеність функціональних розладів органів травлення серед дітей раннього віку становить від 27,1 до 38,0 % [3].
У 60–70 % випадків звернення до лікаря провідними скаргами в батьків, які мають дітей перших місяців життя, є симптоми дискомфорту з боку шлунково-кишкового тракту малюка, серед яких найбільш поширеними розладами травлення виступають кишкові кольки й малюкова регургітація (зригування) [4, 5]. 
Значна поширеність і широкий діапазон проявів функціональних порушень травлення в дітей раннього віку зумовлені анатомо-фізіологічними особливостями дитячого організму.
Особливе значення у формуванні функціональних порушень травлення надається слабко розвиненому кардіальному сфінктеру шлунка й відносно високому тонусу пілоруса. Слабка мієлінізація нервових волокон і сплетінь кишечника, недосконалість іннервації шлунково-кишкового тракту за рахунок диференціювання симпатичної й парасимпатичної систем також сприяють виникненню функціональних порушень у дітей раннього віку [6].
Як правило, зригування в дітей з’являються на 3–4-му тижні життя й у віці 2–4 місяців зустрічаються в 67–87 % малюків [2, 7]. У більшості дітей зригування є нормальною реакцією організму. Їх виникненню можуть сприяти перегодовування дитини, заковтування повітря під час годування, що призводить до розвитку аерофагії. Метеоризм, унаслідок якого відбувається підвищення тиску в черевній порожнині, також може викликати відрижку в дітей [6].
Однією з основних скарг, з якими батьки дітей раннього віку звертаються до педіатра, є скарга на болі в животі, тобто кишкові кольки. Зазвичай кишкові кольки виникають у перші 3 тижні життя, тривають близько 3 годин на день, зустрічаються переважно в дітей перших 3 місяців життя. Подібна закономірність перебігу кольок названа «правилом трьох» [8].
Згідно з рекомендаціями ESPGHAN (2005, 2009) основним принципом лікування дітей із малюковою регургітацією й функціональними кольками є покрокова терапія:
— на першому етапі лікування синдрому зригувань необхідно проводити роз’яснювальну роботу з батьками з метою психологічної підтримки;
— на другому етапі показане проведення постуральної терапії;
— третій етап передбачає проведення адекватної дієтотерапії [8].
У разі неефективності перерахованих заходів необхідно застосовувати медикаментозне лікування означених порушень [9].
Серед медикаментозних препаратів, що застосовуються в терапії зригувань у дітей, заслуговує на увагу препарат Домрид (ТОВ «Кусум Фарм»), діючою речовиною якого є домперидон.
За своєю хімічною структурою Домрид належить до похідних бензімідазолу і є високоселективним блокатором периферичних дофамінових рецепторів 2-го типу. Пригнічуючи вплив дофаміну, домперидон збільшує спонтанну активність шлунка, підвищує тиск нижнього стравохідного сфінктера, активує перистальтику стравоходу й антрального відділу шлунка. При цьому домперидон не впливає на шлункову секрецію.
Домрид підсилює частоту, амплітуду й тривалість скорочень дванадцятипалої кишки й зменшує час пасажу харчових мас по тонкій кишці.
Домрид належить до прокінетиків II покоління, які, на відміну від прокінетиків I покоління, погано проникають через гематоенцефалічний бар’єр, за рахунок чого ризик розвитку екстрапірамідних побічних реакцій скорочено до мінімуму. Дослідження на тваринах, а також низькі концентрації, що визначались у мозку, вказують на переважно периферичну дію домперидону на дофамінергічні рецептори.
Діюча речовина препарату Домрид на 91–93 % зв’язується з білками плазми крові, швидко й екстенсивно метаболізується в печінці шляхом гідроксилювання й N-деалкілування. Виведення із сечею та калом становить 31 і 66 % від пероральної дози відповідно, а незначна кількість препарату виводиться в незміненому вигляді (10 % із калом і близько 1 % — із сечею) [10].
У терапії кишкових кольок у дітей поряд з режимними моментами й корекцією харчування також застосовують лікарські засоби, серед яких найбільш безпечним і ефективним є використання піногасників — препаратів на основі симетикону.
Симетикон — це суміш полімеру диметилсилоксану з діоксидом кремнію (SiO2). Симетикон — діюча речовина препарату Колікід (ТОВ «Кусум Фарм»).
Механізм дії препарату Колікід заснований на послабленні поверхневого натягу пухирців газу в травному тракті, що призводить до їх розриву й подальшого виведення з організму. Симетикон руйнує бульбашки газу, оточені слизом, а газ, що вивільнився, вільно всмоктується або евакуюється з організму природним шляхом [11].
Лікарський препарат Колікід інертний, не абсорбується з шлунково-кишкового тракту й не впливає на секрецію шлунка або абсорбцію поживних речовин. Після перорального застосування симетикон виводиться в незміненому вигляді з калом [11]. 
Метою роботи була оцінка клінічної ефективності препаратів Домрид (ТОВ «Кусум Фарм») і Колікід (ТОВ «Кусум Фарм») у терапії кишкових кольок і малюкової регургітації.

Матеріали та методи

Під наглядом перебували 34 дитини віком від 2 до 6 місяців (середній вік 3,7 ± 0,9 місяця) з проявами функціональних розладів травної системи, серед яких у 15 дітей діагностовано малюкову регургітацію (1-ша група), а в 19 пацієнтів синдром зригування поєднувався з кишковими кольками (2-га група).
Діти з органічними ураженнями й обструктивними захворюваннями шлунково-кишкового тракту в дослідження не включалися.
Інтенсивність зригувань оцінювали за п’яти–бальною шкалою згідно з рекомендацією групи експертів ESPGHAN (табл. 1) [8].
Медикаментозна терапія функціональних розладів травлення в дітей раннього віку застосовувалася в разі неефективності режимних заходів, постуральної терапії й проведеної дієтотерапії.
За наявності в дитини малюкової регургітації призначався препарат Домрид (домперидон) у вигляді суспензії в дозі 0,25 мг/кг маси тіла 3 рази на добу за 30 хвилин до годування.
За наявності в дитини кишкових кольок додатково призначався препарат Колікід (симетикон) у суспензії в дозі 0,5 мл перед кожним годуванням дитини.
Тривалість медикаментозної терапії в обох групах становила 10 днів.

Результати та обговорення

Переважна більшість дітей, а саме 8 (53,3 %) дітей першої групи й 11 (57,9 %) дітей другої групи, перебували на змішаному вигодовуванні (грудне молоко в поєднанні з індивідуально підібраною адаптованою молочною сумішшю). Штучне вигодовування отримували 5 (33,3 %) і 6 (31,6 %) дітей відповідно, а на природному вигодовуванні перебували по 2 дитини з кожної групи (13,3 і 10,5 %). 
Аналіз клінічної симптоматики до початку терапії свідчив, що в 5 (33,3 %) дітей 1-ї групи інтенсивність зригування становила 2 бали, у 7 (46,7 %) дітей — 3 бали й у 3 (20,0 %) пацієнтів — 4 бали. 
У 2-й групі інтенсивність зригувань у 7 (36,9 %) пацієнтів становила 1 бал, у 8 (42,1 %) дітей — 2 бали й у 4 (21,0 %) малюків — 3 бали. У всіх дітей даної групи відмічалися кишкові кольки, які виникали незалежно від прийому їжі й супроводжувалися вираженим занепокоєнням дитини, гіперемією обличчя, пронизливим криком, характерними рухами нижніх кінцівок.
У 17 (89,5 %) малюків 2-ї групи були прояви метеоризму, у 4 (21,0 %) дітей спостерігалися випорожнення з домішками слизу й неперетравлених грудочок. Тривалість кольок протягом доби в даній групі спостереження в середньому становила 3,7 ± 0,2 години. Полегшення стану дитини відмічалося після випорожнення або відходження газів.
Спостереження за пацієнтами 1-ї групи показало, що вже до кінця першої доби прийому препарату Домрид позитивний клінічний ефект у вигляді зменшення частоти й об’єму зригувань протягом доби був відмічений у 3 (20,0 %) пацієнтів. Через 3 доби відсутність клінічних проявів малюкової регургітації відзначено в 6 (40,0 %) дітей, через 5 діб — у 9 (60,0 %) пацієнтів. Через 10 днів лікування в більшості дітей (11 малюків, 73,3 %) зригування не спостерігалися, в інших 4 (26,7 %) дітей об’єм і частота зригувань протягом доби зменшилися й за шкалою оцінки інтенсивності не перевищували 1–2 бали. 
Включення в терапію хворих другої групи препарату Колікід також мало виражену клінічну ефективність. У більшості дітей (13 малюків, 68,4 %) уже наприкінці 3–4-ї доби лікування зменшилися інтенсивність, а також тривалість кольок, що в середньому становила 1,9 ± 0,8 години на добу. Після закінчення курсу терапії больовий абдомінальний синдром і прояви метеоризму зберігалися лише в однієї (5,3 %) дитини, що перебувала на природному вигодовуванні, мати якої не дотримувалася рекомендацій з корекції харчування.
На фоні проведеного лікування в усіх дітей спостерігалася прибавка маси тіла. Якість і кількість випорожнень відповідали фізіологічним характеристикам.
Переносимість препаратів в обох групах спостереження була задовільною. У жодному випадку небажаних ефектів не відзначено. 

Висновки

1. Застосування в комплексній терапії дітей раннього віку з малюковою регургітацією й кишковими кольками препаратів Домрид (ТОВ «Кусум Фарм») і Колікід (ТОВ «Кусум Фарм») сприяє швидкому усуненню симптомів розладів травної системи.
2. Висока клінічна ефективність і безпека дають підставу рекомендувати включення препаратів Домрид (ТОВ «Кусум Фарм») і Колікід (ТОВ «Кусум Фарм») у комплексну терапію дітей раннього віку з малюковою регургітацією й кишковими кольками.
Конфлікт інтересів. Не заявлений.

Bibliography

1. Benninga M.A., Faure C., Hyman P.E., St James Roberts I., Schechter N.L., Nurko S. Childhood functional gastrointestinal disorders: neonate/toddler // Gastroenterology. — 2016. — 150. — 1443-1455.e2. doi: 10.1053/j.gastro.2016.02.016.
2. Zeevenhooven J., Koppen I.J.N., Benninga M.A. The New Rome IV Criteria for Functional Gastrointestinal Disorders in Infants and Toddlers // Pediatr. Gastroenterol. Hepatol. Nutr. — 2017 Mar. — 20(1). — 1-13. https://doi.org/10.5223/pghn.2017.20.1.1.
3. Ferreira-Maia A.P., Matijasevich A., Wang Y.P. Epidemio–logy of functional gastrointestinal disorders in infants and toddlers: a systematic review // World J. Gastroenterol. — 2016. — 22. — 6547-6558. doi: 10.3748/wjg.v22.i28.6547.
4. Ефанова А.А., Мишина Н.В. Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта и их диетологическая коррекция у детей первого года жизни // Здоровье ребенка. — 2017. — Т. 12, № 2. — С. 148-151. DOI: 10.22141/2224-0551.12.2.2017.99771.
5. Яцык Г.В., Беляева И.А. Коррекция кишечных колик у детей грудного возраста // Вопросы современной педиатрии. — 2007. — № 3. — С. 77-80.
6. Козловский А.А. Функциональные нарушения пищеварения у детей раннего возраста // Проблемы здоровья и экологии. — 2014. — № 4. — С. 7-12.
7. Osatakul S., Sriplung H., Puetpaiboon A., Junjana C.O., Chamnongpakdi S. Prevalence and natural course of gastroesophageal reflux symptoms: a 1-year cohort study in Thai infants // J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. — 2002. — 34. — 63-67.
8. Особливості діагностики та підходи до лікувально-профілактичного харчування дітей раннього віку з функціональними розладами травної системи: метод. рекомендації / [О.Г. Шадрін, С.Л. Няньковський, Г.В. Бекетова та ін.] — К.: ТОВ «Люди в білому», 2016. — 28 с.
9. Diagnosis and Treatment of Gastroesophageal Reflux in Infants and Children / Drew C. Baird, Dausen J. Harker, Aaron S. Karmes, Carl R. Darnall // Am. Fam. Physician. — 2015 Oct 15. — 92(8). — 705-717.
10. ДОМРИД® Кусум. Інструкція для застосування препарату. — https://compendium.com.ua/info/220070/domrid-sup-sup-/
11. AHFS. Drug Information — Simethicone. — Bethesda: American Society of Health-System Pharmacists, 2007 [Electronic version]; Martindale: The complete drug reference. Simeticone. — London: Pharmaceutical Press, 2008 [Electronic version].

Back to issue