Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 13, №5, 2018

Back to issue

Electronic cigarette smoking as a health risk factor for modern adolescents

Authors: Добрянська О.В.
ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Зниження поширеності куріння традиційних сигарет серед осіб молодого віку в нашій країні відбувається на фоні зростання популярності альтернативних видів куріння, зокрема електронних сигарет, дія яких на організм ще остаточно не визначена. Тому вивчення поширеності куріння електронних сигарет серед підлітків є актуальним. Мета: вивчити поширеність куріння електронних сигарет серед підлітків в Україні й оцінити вплив такого виду куріння на здоров’я підлітків. Матеріали та методи. У роботі застосовувались аналітичні, соціологічні, математичні методи. Об’єктом дослідження були учні 7–9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів різних регіонів України. Опитування було проведено в рамках Глобального опитування школярів щодо тютюнопаління (GYTS, 2017). Використовувалась уніфікована для усіх країн ВООЗ анкета, блок запитань якої був присвячений курінню електронних сигарет. Усього було опитано 4065 учнів. Результати. За даними опитування підлітків GYTS (2017), частка дітей, які курять електронні сигарети, становила 18,4 %, з них хлопців — 22,6 %, дівчат — 14,0 %, що у 2 рази перевищує частку курців звичайних сигарет — 9,2 % (10,8 % — хлопці, 7,7 % — дівчата). Виявлені регіональні особливості поширеності куріння електронних сигарет: найвищі рівні — у східному регіоні та м. Києві, найнижчі — у західному й північному регіонах, що в цілому збігається з регіональними особливостями поширеності куріння звичайних сигарет. За кількістю днів куріння електронних сигарет протягом усього життя найбільша частка курців, які курили вейпи 100 днів і більше, відзначена у м. Києві й східному регіоні, а найменша — у західному і північному регіонах. Висновки. Високі рівні поширеності куріння електронних сигарет за відсутності поглиблених досліджень щодо безпеки електронних сигарет для здоров’я дитячого населення, відсутність законодавчо закріплених обмежень стосовно вживання даних пристроїв для куріння дітьми можуть розцінюватися як загроза суспільному здоров’ю.

Актуальность. Снижение распространенности курения традиционных сигарет среди молодежи в нашей стране происходит на фоне увеличения популярности альтернативных видов курения, в частности электронных сигарет, в то время как действие данного вида курения на организм еще недостаточно изучено. Поэтому изучение распространенности курения электронных сигарет среди подростков является актуальным. Цель: изучить распространенность курения электронных сигарет среди подростков в Украине и оценить влияние такого виды курения на здоровье подростков. Материалы и методы. В работе использовались аналитические, социологические, математические методы. Объектом исследования были ученики 7–9-х классов общеобразовательных учебных заведений разных регионов Украины. Опрос был проведен в рамках Глобального опроса школьников по табакокурению (GYTS, 2017). Использовалась анкета, унифицированная для всех регионов ВОЗ, блок вопросов в ней был посвящен курению электронных сигарет. Всего было опрошено 4065 учеников. Результаты. По данным опроса подростков GYTS (2017), доля детей, которые курят электронные сигареты, составила 18,4 %, из них мальчики — 22,6 %, девочки — 14,0 %, что в 2 раза превышает долю курильщиков традиционных сигарет — 9,2 % (10,8 % — мальчики и 7,7 % — девочки). Выявлены региональные особенности распространенности курения электронных сигарет: наиболее высокие уровни — в восточном регионе и г. Киеве, наиболее низкие — в западном и северном регионах, что в целом совпадает с региональными особенностями распространенности курения традиционных сигарет. По количеству дней курения электронных сигарет на протяжении всей жизни подростка наибольшая доля вейперов, использующих электронные сигареты для курения 100 дней и более, определена в г. Киеве и в восточном регионе, а наименьшая — в западном и северном регионах. Выводы. Высокие уровни распространенности курения электронных сигарет при отсутствии углубленных исследований относительно их безопасности для здоровья детского населения, отсутствие законодательно обусловленных ограничений по использованию данных устройств для курения детьми могут расцениваться как угроза общественному здоровью.

Background. In our country, the reduced prevalence of usual cigarette smoking among the adolescents and the increased prevalence of alternative types of smoking, particularly the electronic cigarettes, is established. That is why the study on the prevalence of electronic cigarette smoking among the adolescents is a topical issue. The purpose was to study the prevalence of electronic cigarette smoking among the adolescents in Ukraine and to evaluate the influence of this type of smoking on adolescents’ health. Materials and methods. In the article, we used the analytical, sociological, mathematic methods. The objects of study were 7–9 graders attending schools of different regions of Ukraine. In the frame of Global Youth Tobacco Survey (2017), we performed the questioning of the students. The survey was carried out using questionnaire unified for all World Health Organization countries. The questionnaire included a set of questions regarding electronic cigarette smoking. The total number of respondents was 4,065. Results. According to the results of Global Youth Tobacco Survey (2017), the share of electronic cigarette smokers is 18.4 % (among them, boys — 22.6 %, girls — 14.0 %) which is 2 times higher as compared to that of usual cigarette smokers — 9.2 % (boys — 10.8 %, girls — 7.7 %). We also determined the regional peculiarities of the prevalence of electronic cigarette smoking among the children: the highest level of electronic cigarette smoking was in Kyiv and Eastern region of the country, the lowest — in the Western and Northern regions. Conclusions. The lack of fundamental studies of the electronic cigarette impact on the children’s health, the absence of law legislation determining age limitations of using these electronic devices can be considered as a threat for public health.


Keywords

куріння електронних сигарет; здоров’я підлітків; поширеність тютюнопаління; опитування школярів

курение электронных сигарет; здоровье подростков; распространенность табакокурения; опрос школьников

electronic cigarette smoking; health of adolescents; prevalence of smoking; survey of schoolchildren


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. WHO Report on the Global tobacco epidemic, 2017. — https://www.who.int/tobacco/global_report.
2. Global Adult Survey Ukraine. Результати Глобального опитування дорослих. — GATS, 2017. — https://www.euro.who.int/.../ukraine/.../global-adult-tobacco-survey.
3. Health Behavior in School-aged children. Результати опитування школярів щодо здоров’язберігаючої поведінки. — HBSC, 2013/14. — https://www.euro.who.int.
4. Куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які навчаються: поширення й тенденції в Україні / Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка. — К., 2015. — 199 с.
5. Ukraine 2011 (Ages) 13–15 Global Youth Tobacco Survey. Результати опитування підлітків щодо тютюнопаління. — GYTS, 2011. — https://www.tobaccofreekids.org.
6. Zhu S.-H., Sun J.Y., Bonnevie E. et al. Four hundred and sixty brands of e-cigarettes and counting: implications for product regulation // Tob. Control. — 2014. doi:10.1136/tobaccocontrol-2014-051670.
7. Leventhal A.M., Strong D.R., Kirkpatrick M.G. et al. Association of Electronic Cigarette Use With Initiation of Combustible Tobacco Product Smoking in Early Adolescence // JAMA. — 2015. — 314(7). — 700-707. doi:10.1001/jama.2015.8950.
8. What are electronic cigarettes (e-cigarettes) / International Agency for Research of Cancer. — http://www.cancer-code-europe.iarc.fr.
9. McCubbin А., Fallin-Bennett А., Barnett І., Ashford К. Perceptions and use of electronic cigarettes in pregnancy // Health education research. — 2017. — Vol. 32, № 1. — P. 22-32. 
10. Rubinstein M.L., Delucchi K., Benowitz N.L., Ramo D.E. Adolescent Exposure to Toxic Volatile Organic Chemicals From –E-Cigarettes // Pediatrics. — March 2018. — e20173557. doi:10.1542/peds.2017-3557.
11. Starek-Swiechowiez B., Starek A. Diacetyl exposure as a pneumotoxic factor: a review // Rocz. Panstw. Zakl. Hig. — 2014. — 65(2). — 87-92.
12. U.S. Department of Health, and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease, Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health. –E-Cigarette Use Among Youth And Young Adults: A Report of the Surgeon General — Executive Summary. — 2016. 
13. Bold K.W., Kong G., Camenga D.R. et al. Trajectories of –E-Cigarette and Conventional Cigarette Use Among Youth // Pediatrics. — December 2017. — e20171832. doi:10.1542/peds.2017-1832.
14. Cheng T. Chemical evaluatuion of electronic cigarettes // Tobacco control. — 2014. doi: 10.1136 / tobaccocontrol-2013-051482. 
15. Бабій В.Ф., Брень Н.І., Кондратенко О.Є. Електронні сигарети: огляд досліджень щодо небезпеки та принципів поводження з ними // Довкілля і здоров’я. — 2018. — № 2(87). — С. 36-41.
16. Lisko J.G., Hang Tran, Stanfill S.B., Blount B.C. and Watson C.H. Chemical Composition and Evaluation of Nicotine, Tobacco Alkaloids, ph and Selected Flavors in e0Cigarette Cartridges and Refill Solutions // Nicotine Tob. Res. — 2015. — Vol. 17(10). — P. 1270-1278.
17. Kim H., Shin H. Determination of tobacco-specific nitrosamines in replacement liquids of electronic cigarettes by liquid chromatography-tandem mass spectrometry / J. Chromatogr. — 2013. — № 1291. — P. 48-55.
18. Ароматизаторы для электронных сигарет повреж–дают кровеносные сосуды. — https://www.apteka.ua/article/ 460719.
19. Gallus S., Lugo A., Pacifici R., Pichini S., Colombo P., Garattini S., La Vecchia C. E-cigarette awareness, use, and harm perception in Italy: a national representative survey // Nicotine & Tobacco Research. — 2014. — Vol. 16. — P. 1541-1548.
20. Agaku I.T., King B.A., Husten C.G., Bunnell R., Ambrose B.K., Hu S.S. Tobacco product use among adults — United States, 2012–2013 // Morbidity & Mortality Weekly Report. — 2014. — № 63(25). — P. 542-547.
21. Hajek P., Etter J.-F., Benowitz N., Eissenberg T., McRobbie H. Electronic cigarettes: review of use, content, safety, effects on smokers and potential for harm and benefit // Addiction. — 2014. — № 109(11). — P. 1801-1810.
22. Directive 2014/40/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 // Official Journal of the European Union. — 29.4.2014.

Similar articles

New threats on the way of overcoming tobacco smoking  in adolescents in Ukraine
Authors: Полька Н.С., Добрянська О.В.
ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України», м. Київ, Україна

"Child`s Health" Том 14, №5, 2019
Date: 2019.09.18
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Tobacco smoking vs e-cigarettes: substitution of players.  Evidence-based treatment of nicotine addiction
Authors: Волошина І.М.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

"Hypertension" Том 13, №1, 2020
Date: 2020.03.28
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Epidemiological Study of Smoking Prevalence among Teenagers
Authors: Фіалковська А.О.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Child`s Health" 7 (75) 2016
Date: 2017.01.10
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
The Peculiarities of the Prevalence of Tobacco Smoking among Schoolchildren in Ukraine
Authors: Полька Н.С.(1), Добрянская О.В.(1), Турос Е.И.(1), Дардынская И.В.(2), Зейглер Д.(2)
(1) — ГУ «Институт общественного здоровья им. А.Н. Марзеева НАМН Украины», г. Киев, Украина
(2) — Иллинойский университет, Школа общественного здоровья, г. Чикаго, США

"Child`s Health" 6 (74) 2016
Date: 2016.11.18
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches

Back to issue