Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Gastroenterology" Том 52, №3, 2018

Back to issue

Changes in prostaglandin levels in the blood serum of patients with gastroesophageal reflux disease on the background of type 2 diabetes mellitus

Authors: Ye.S. Sirchak, M.P. Stan
SHEI “Uzhhorod National University”, Uzhhorod, Ukraine

Categories: Gastroenterology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. В основі ураження органів травлення в пацієнтів із цукровим діабетом (ЦД) лежать декілька механізмів: дисфункція вегетативної нервової системи, ангіо­патія, дисрегуляція секреції та інактивація гормонів і інкрементів. Мета дослідження: вивчити особливості зміни рівня простагландинів (Pg) (І2 та F2α) в сироватці крові в пацієнтів iз гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ) на фоні ЦД ІІ типу залежно від порушення індексу маси тіла. Матеріали та методи. Обстежено 54 пацієнти з ЦД ІІ типу та ГЕРХ (І група). У групу порівняння увійшло 22 пацієнти з ГЕРХ (ІІ група). В обстежених хворих визначали показники Pg F2α та 6-кето-простагландину F1α (простациклін крові — Pg I2) в сироватці крові. Результати. Встановлено підвищення рівнів простагландинів в обох групах пацієнтів, але більш виражені зміни спостерігаються в І групi. Звертає на себе увагу більш суттєве зростання концентрації Pg I2 порівняно з показником Pg F2α, особливо в пацієнтів iз ГЕРХ на фоні ЦД ІІ типу (в 3,4 раза проти 2,1 раза в І групi). У пацієнтів iз ГЕРХ встановлено зростання рівня Pg I2 в 2,2 раза, а Pg F2α — лише в 1,6 раза. При поєднанні декількох патологічних станів (ЦД ІІ типу, ГЕРХ, порушення індексу маси тіла) спостерігається більш виражене підвищення концентрації саме простацикліну, що також залежить від тривалості захворювання. Висновки. У пацієнтів iз ГЕРХ встановлено збiльшення рівня простагландинів F2α та I2 в сироватці крові. Поєднання ГЕРХ та ЦД ІІ типу супроводжується більш вираженим зростанням концентрації простагландинів, особливо Pg I2, в сироватці крові. Встановлено залежність між тривалістю ЦД ІІ типу, надмірною вагою тіла та динамікою рівня Pg I2 в сироватці крові в пацієнтів iз ГЕРХ на фоні ЦД ІІ типу.

Актуальность. В основе поражения органов пищеварения у пациентов с сахарным диабетом (СД) лежат несколько механизмов: дисфункция вегетативной нервной системы, ангиопатия, дисрегуляция секреции и инактивация гормонов и инкрементов. Цель работы: изучить особенности изменения уровня простагландинов (Pg) (I2 и F2α) в сыворотке крови у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) на фоне СД II типа в зависимости от нарушения индекса массы тела. Материалы и методы. Обследовано 54 пациента с СД II типа и ГЭРБ (I группа). В группу сравнения вошло 22 пациента с ГЭРБ (II группа). У обследованных пациентов определяли показатели Pg F2α и 6-кето-простагландина F1α (простациклин крови — Pg I2) в сыворотке крови. Результаты. Установлено повышение уровня простагландинов в обеих группах пациентов, но более выраженные изменения наблюдаются в I группе. Обращает на себя внимание более существенное увеличение концентрации Pg I2 по сравнению с показателем Pg F2α, особенно у пациентов с ГЭРБ на фоне СД II типа (в 3,4 раза против 2,1 раза в I группе). У пациентов с ГЭРБ установлено повышение уровня Pg I2 в 2,2 раза, а Pg F2α — только в 1,6 раза. При сочетании нескольких патологических состояний (СД II типа, ГЭРБ, нарушение индекса массы тела) наблюдается более выраженное увеличение концентрации именно простациклина, что также зависит от продолжительности заболевания. Выводы. У пациентов с ГЭРБ установлено повышение уровня простагландинов F2α и I2 в сыворотке крови. Сочетание ГЭРБ и СД II типа сопровождается более выраженным увеличением концентрации простагландинов, особенно Pg I2, в сыворотке крови. Установлена зависимость между продолжительностью СД II типа, избыточной массой тела и динамикой уровня простагландина Pg I2 в сыворотке крови у пациентов с ГЭРБ на фоне СД II типа.

Background. Digestive organ damage in patients with diabetes mellitus (DM) is based on several mechanisms: autonomic nervous system dysfunction, angiopathy, dysregulation of secretion and inactivation of hormones and increments. The purpose was to study the features of changes in prostaglandin (Pg) levels (I2 and F2α) in the blood serum of patients with gastroesophageal reflux disease (GERD) on the background of type 2 DM depending on the body mass index violation. Materials and methods. The study involved 54 patients with type 2 DM and GERD (group I). The comparison group included 22 patients with GERD (group II). The patients had their blood serum examined and indicators of Pg F2α and 6-keto-prostaglandin F1α (blood prostacyclin — Pg I2) determined. Results. Increased levels of prostaglandins in both groups of patients were detected, but more significant changes were observed in group I. Attention is called to a more significant increase in Pg I2 concentration compared with Pg F2α, especially in patients with GERD on the background of type 2 DM (3.4 times compared with 2.1 times in group I). Patients with GERD revealed the increased levels of Pg I2 by 2.2 times, while Pg F2α is only 1.6 times higher. In the combination of several pathological states (type 2 DM, GERD, increased body mass index), there is a more significant increase in the concentration of prostacyclin, which also depends on the duration of the disease. Conclusions. In patients with GERD, an increase in the levels of prostaglandins F2α and I2 in the blood serum has been detected. The combination of GERD and type 2 DM is accompanied by a more significant increase in the concentration of prostaglandins, especially Pg I2, in the blood serum. The correlation was established between the duration of type 2 DM mellitus, excessive body weight and the dynamics of Pg I2 level in the blood serum of patients with GERD on the background of type 2 diabetes mellitus.


Keywords

гастроезофагеальна рефлюксна хвороба; цукровий діабет ІІ типу; простагландини

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; сахарный диабет II типа; простагландины

gastroesophageal reflux disease; type 2 diabetes mellitus; prostaglandins


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Маев И.В. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (обзор материалов XVII Российской гастроэнтерологической недели, 10–12 октября 2011 г., Москва) / И.В. Маев, Г.Л. Юренев, Г.А. Бусарова // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. — 2012. — № 5. — С. 13-23.
2. Влияние психокоррекции на характер течения заболевания и качество жизни больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, бронхиальной астмой и при их сочетании / И.В. Маев, Г.Л. Юренев, Д.Т. Дичева и др. // Медицинский cовет. — 2012. — № 6. — С. 56-63.
3. Katz P.O. Guidelines for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease / P.O. Katz, L.B. Gerson, M.F. Vela // Am. J. Gastroenterol. — 2013. — № 108. — Р. 308-328.
4. Esophageal chemical clearance is impaired in gastro-esopha–geal reflux disease — а 24-h impedance-pH monitoring assessment / M. Frazzoni, R. Manta, V.G. Mirante et al. // Neurogastroenterol. Motil. — 2013. — № 25. — Р. 399-406. — e295.
5. Драгомирецкая Н.В. Пути совершенствования терапии ГЭРБ / Н.В. Драгомирецкая // Здоров’я України. Тематичний номер «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». — 2016. — № 4 (42). — С. 21.
6. Gastroesophageal Reflux Disease in Type II Diabetes Mellitus With or Without Peripheral Neuropathy / S.D. Lee, B. Keum, H.J. Chun, Y.T. Bak // J. Neurogastroenterol. Motil. — 2011. — № 17 (3). — Р. 274-278.
7. Новейшие технологии в теоретической и практической гастроэнтерологии. По итогам IV научной сессии ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины» / Ю.М. Степанов, М.П. Захараш, И.Н. Скрыпник, Е.Ю. Губская // Здоров’я України. — 2016. — № 13–14 (386–387). — С. 20-21.
8. Кушнир И.Э. ГЭРБ у пациентов с ожирением: патофизио–логические механизмы развития, особенности течения и подходы к терапии / И.Э. Кушнир // Здоров’я України. Тематичний номер «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». — 2013. — № 3 (29). — С. 70-71.
9. Karmela K.J. 7th Revision of the Declaration of Helsinki: Good News for the Transparency of Clinical Trials / K.J. Karmela, T. Lemmenens // Croat. Med. J. — 2009. — № 50 (2). — P. 105-110.
10. Emanuel E.Y. The Eighth Revision of the Declaration of Helsinki: What Should be Done? // https://www.wma.net/wp-content/uploads/2017/01/Presentation_Emanuel.pdf
11. WHO: Global Database on Body Mass Index // http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html
12. Цукровий діабет 2 типу / М.К. Хобзей, М.В. Гульчій, А.В. Степаненко та ін. // Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. — К., 2012. — 118 с.
13. Цукровий діабет 2 типу / М.В. Гульчій, Л.Ф. Матюха, В.З. Нетяженко та ін. // Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. — К., 2012. — 343 с.
14. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба / М.К. Хобзей, Н.В. Харченко, О.М. Ліщишина та ін. // Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. — К., 2013. — 32 с.
15. Prevalence of Gastroesophageal Reflux Disease in Type II Diabetes Mellitus / H. Sun, L. Yi, P. Wu et al. // Gastroenterol. Res. Pract. — 2014. — Article ID 601571.
16. Prevalence and Risk Factors of Gastroesophageal Reflux Disease in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus / J.O. Ha, T.H. Lee, C.W. Lee et al. // Diabetes Metab. J. — 2016. — № 40 (4). — Р. 297-307.
17. Takeuchi K. Prostaglandin EP receptors and their roles in mucosal protection and ulcer healing in the gastrointestinal tract / K. Takeuchi // Adv. Clin. Chem. — 2010. — № 51. — Р. 121-44.
18. Чернышов В.А. Инсулинотерапия при сахарном диабете 2 типа: антиатерогенный или проатерогенный эффект? / В.А. Чернышов // Український терапевтичний журнал. — 2013. — № 4. — С. 5-12.
19. Сергієнко О.В. Порівняльна характеристика впливу омега-3 поліненасичених жирних кислот, статинів та їх комбінування на показники ліпідного спектра крові, судинно-тромбоцитарного гомеостазу і варіативності ритму серця у хворих на цукровий діабет 2-го типу з кардіоваскулярною автономною нейропатією / О.В. Сергієнко, С. Ажмі, О.О. Сергієнко // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2017. — Т. 13, № 5. — С. 315-323.
20. Дорош Е.Г. Уровень 8-изопростагландина и его взаимосвязь с метаболическими показателями у больных сахарным диабетом 2-го типа в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени / Е.Г. Дорош, Н.А. Кравчун // Практическая медицина. — 2013. — № 7 (76). — С. 111-116.

Back to issue