Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Gastroenterology" Том 52, №3, 2018

Back to issue

Sonological methods for diagnosing liver steatosis and fibrosis in children

Authors: Yu.M. Stepanov, N.Yu. Zavhorodnia, O.Yu. Lukianenko, V.B. Yahmur, I.S. Konenko, O.P. Petishko
State Institution “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

Categories: Gastroenterology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Ультразвукове дослідження є найбільш поширеним методом візуалізації, що використовується для діагностики стеатозу печінки. Метою нашої роботи є порівняння можливостей діагностики стеатозу й фіброзу печінки за допомогою стандартного ультразвукового дослідження, зсувнохвильової еластографії зі стеатометрією та транзієнтною еластографією з визначенням САР. Матеріали та методи. В обстеження включено 90 пацієнтів віком від 5 до 17 років, середній вік пацієнтів становив (12,08 ± 2,71) року. Визначення наявності й ступеня стеатозу печінки проводилось за допомогою апарата FibroScan 502 Touch F60156 (Echosens, Франція) з дослідженням САР. Усім дітям проводилось ультразвукове дослідження паренхіми печінки В-методом з одночасною зсувнохвильовою еластографією й стеатометрією на апараті Ultima PA («Радмір», Харків). Залежно від наявності стеатозу, що визначався за показником САР, й надмірної ваги й ожиріння пацієнти були розподілені на 3 групи: 1 групу становили 45 пацієнтів зі стеатозом печінки й надмірною вагою та ожирінням (50,0  %), 2 групу — 35 пацієнтів із надмірною вагою та ожирінням без стеатозу (38,9  %), 3 групу (група контролю) — 10 пацієнтів із нормальною вагою без стеатозу (11,1  %). Результати. Для хворих зі стеатозом було характерним підвищення ехогенності печінки (75,0  % пацієнтів). У дітей 1 групи в 2,2 раза частіше спостерігалась змінена структура паренхіми печінки порівняно з показниками дітей 2 і 3 груп. Жорсткість тканини печінки в обстежених хворих коливалась від 2,3 до 8,8 кПа, а показник САР — від 108 до 349 дБ/м. У переважної більшості (96,1 %) пацієнтів фіброз був відсутнім; перший та другий ступінь фіброзу реєструвався лише в 3 пацієнтів (3,9 %) першої групи. За даними стеатометрії печінки середні показники коефіцієнта затухання ультразвуку в дітей 1 групи були вірогідно вищими порівняно з контрольною групою (p < 0,05). Чутливість методу зсувнохвильової еластографії щодо виявлення фіброзу печінки порівняно з транзієнтною еластографією становила 83,33 %, специфічність — 60,0 %, позитивна прогностична цінність — 15,15 %, негативна прогностична цінність — 97,67 %. При порівнянні методів стеатометрії та САР-функції транзієнтної еластографії в діагностиці стеатозу печінки в дітей 1 групи було виявлено збіг у 15 з 26 випадків, що відповідає діагностичній ефективності 57,7 %. Висновки. Таким чином, поєднання ультразвукових режимів оцінки структурних змін печінки із зсувнохвильовою еластографією та стеатометрією дає можливість оцінити стадію фіброзу й ступінь стеатозу в контексті мультипараметричного ультразвукового дослідження в дітей із дифузними змінами паренхіми печінки.

Актуальность. Ультразвуковое исследование является наиболее распространенным методом визуализации, используемым для диагностики стеатоза печени. Целью нашей работы является сравнение возможности диагностики стеатоза и фиброза печени с помощью стандартного ультразвукового исследования, сдвиговолновой эластографии со стеатометрией, транзиентной эластографии с использованием САР-функции. Материалы и методы. Обследовано 90 пациентов в возрасте от 5 до 17 лет, средний возраст пациентов составил (12,08 ± 2,71) года. Определение наличия и степени стеатоза печени проводилось с помощью аппарата FibroScan 502 Touch F60156 (Echosens, Франция) с исследованием САР. Всем детям проводилось ультразвуковое исследование паренхимы печени В-методом с одновременной сдвиговолновой эласто­графией и стеатометрией на аппарате Ultima PA («Радмир», Харьков). В зависимости от наличия стеатоза, который определялся по показателю САР, и избыточного веса и ожирения пациенты были разделены на 3 группы: 1 группу составили 45 пациентов со стеатозом печени и избыточным весом/ожирением (50,0 %), 2 группу — 35 пациентов с избыточным весом/ожирением без стеатоза (38,9 %), 3 группу (группа контроля) — 10 пациентов с нормальным весом без стеатоза (11,1 %). Результаты. Для пациентов со стеатозом было характерно повышение эхогенности печени (75,0 % пациентов). У детей 1 группы в 2,2 раза чаще наблюдалось изменение структуры паренхимы печени по сравнению с показателями 2 и 3 групп. Жесткость ткани печени у обследованных больных колебалась от 2,3 до 8,8 кПа, а показатель САР — от 108 до 349 дБ/м. У подавляющего большинства (96,1 %) пациентов фиброз отсутствовал; первая и вторая степень фиброза была зарегистрирована только у 3 пациентов (3,9 %) первой группы. По данным стеатометрии печени средние показатели коэффициента затухания ультразвука у детей 1 группы были достоверно более высокими по сравнению с контрольной группой (p < 0,05). Чувствительность метода сдвиговолновой эластографии относительно выявления фиброза печени по сравнению с транзиентной эластографией составила 83,33 %, специфичность — 60,0 %, положительная прогностическая ценность — 15,15 %, отрицательная прогностическая ценность — 97,67 %. При сравнении методов стеатометрии и САР-функции транзиентной эластографии в диагностике стеатоза печени у детей 1 группы было обнаружено совпадение в 15 из 26 случаев, что соответствует диагностической эффективности 57,7 %. Выводы. Таким образом, сочетание ультра­звуковых режимов оценки структурных изменений печени со сдвиговолновой эластографией и стеатометрией дает возможность оценить стадию фиброза и степень стеатоза в контексте мультипараметричного ультразвукового исследования у детей с диффузными изменениями паренхимы печени.

Background. The purpose was to compare the possibilities of standard ultrasound, shear wave elastography with steatometry and transient elastography with CAP function for diagnosing liver steatosis and fibrosis. Materials and methods. The survey included 90 patients aged 5 to 17 years, with an average age of patients (12.08 ± 2.71) years. Determination of liver steatosis and its degree was carried out with FibroScan 520 Touch (Echosens, France) with CAP measurement. All children underwent an ultrasound examination of the liver parenchyma using B-method with simultaneous shear wave elastography and steatometry on Ultima PA (Radmir, Kharkiv). According to the CAP measurements and overweight/obesity parameters the patients were divided into 3 groups: 1st group consisted of 45 patients with liver steatosis and overweight and obesity (50.0 %), 2nd group — 35 patients with overweight and obesity without steatosis (38.9 %), 3rd group (control group) — 10 patients with normal weight without steatosis (11.1 %). Results. 75.0 % of patients experienced increased echogenicity of the liver. In children of the 1st group changes in liver parenchyma were observed 2.2 times more frequently than in the 2nd and 3rd groups. The liver stiffness in the examined patients varied from 2.3 to 8.8 kPa, and the CAP — from 108 to 349 dB/m. In the overwhelming majority (96.1 %) of patients, fibrosis was absent; the first and second degrees of fibrosis were found only in 3 patients (3.9 %) in the first group. According to steatometry of the liver, the average coefficient of ultrasound attenuation in children of the 1st group was significantly higher compared to the control group (p < 0.05). The shear wave elastography sensitivity in liver fibrosis detection versus transient elastography was 83.33 %, the specificity was 60.0 %, the positive predictive value was 15.15 %, the negative predictive value was 97.67 %. When comparing the methods of steatometry and CAP, the diagnosis of liver steatosis in children of the 1st group revealed coincidence in 15 of 26 cases, which corresponded to diagnostic efficiency of 57.7 %. Conclusions. Thus, the combination of ultrasound regimes for assessing structural changes in the liver with shear wave elastography and steatometry allows assessing the stage of fibrosis and the degree of steatosis in the context of multiparameter ultrasound examination in children with diffuse changes in the liver parenchyma.


Keywords

ультразвук; зсувнохвильова еластографія зі стеатометрією; транзієнтна еластографія з САР-функцією; стеатоз печінки; фіброз печінки

ультразвук; сдвиговолновая эластография со стеатометрией; транзиентная эластография с САР-функцией; стеатоз печени; фиброз печени

ultrasound; shear wave elastography with steatometry; transient elastography with CAP function; liver steatosis; liver fibrosis


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Vajro P. Diagnosis of nonalcoholic fatty liver disease in children and adolescents: position paper of the ESPGHAN Hepatology Committee / P. Vajro, S. Lenta, P. Socha et al. // Journal of pediatric gastroenterology and nutrition. — 2012. — Vol. 54, № 5. — P. 700-713.
2. Di Martino M. Imaging Features of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease in Children and Adolescents / Di Martino M., Koryukova K., Bezzi M. et al. // Children. — 2017. — Vol. 4(8). — P. 73. doi: org/10.3390/children4080073.
3. Awai H.I. An evidence and recommendations for imaging liver fat in children, based on systematic review / H.I. Awai, K.P. Newton, C.B. Sirlin et al. // Clin. Gastroenterol. Hepatol. — 2014. — Vol. 12. — P. 765-773. doi: 10.1016/j.cgh.2013.09.050. 
4. Isaksen V.T. Hepatic steatosis, detected by hepatorenal index in ultrasonography, as a predictor of insulin resistance in obese subjects / V.T. Isaksen, M.A. Larsen, R. Goll et al. // BMC Obesity. — 2016. — Vol. 3. — P. 39. doi: org/10.1186/s40608-016-0118-0.
5. Liao Y.Y. Multifeature analysis of an ultrasound quantitative diagnostic index for classifying nonalcoholic fatty liver disease / Y.Y. Liao, K.C. Yang, M.J. Lee et al. // Scientific reports. — 2016. — Vol. 6. — P. 35083.
6. Kanayama Y. Real-time ultrasound attenuation imaging of diffuse fatty liver disease / Y. Kanayama, N. Kamiyama, K. Maruyama et al. // Ultrasound Med. Biol. — Vol. 39. — 2013. — P. 692-705.
7. Goldschmidt I. Application and limitations of transient liver elastography in children / I. Goldschmidt, C. Streckenbach, C. Din–gemann et al. // Journal of pediatric gastroenterology and nutrition. — 2013. — Vol. 57 (1). — P. 109-113.
8. Sasso M. Controlled attenuation parameter (CAP): a novel VCTE™ guided ultrasonic attenuation measurement for the evaluation of hepatic steatosis: preliminary study and validation in a cohort of patients with chronic liver disease from various causes / M. Sasso, M. Beaugrand, De Ledinghen et al. // Ultrasound in medicine and Biology. — 2010. — Vol. 36 (11). — P. 1825-1835. 
9. De Ledinghen V. Non-invasive diagnosis of liver steatosis –using controlled attenuation parameter (CAP) and transient elasto–graphy / V. De Ledinghen, J. Vergniol, W. Merrouche et al. // Liver Int. — 2012. — Vol. 32 (6). — Р. 911-918.
10. Shi K.Q. Controlled attenuation parameter for the detection of steatosis severity in chronic liver disease: a meta-analysis of diagnostic accuracy / K.Q. Shi, J.Z. Tang, X.L. Zhu et al. // J. Gastroenterol. Hepatol. — 2014. — Vol. 29 (6). — P. 1149-1158.
11. Desai N.K. Comparison of controlled attenuation para–meter and liver biopsy to assess hepatic steatosis in pediatric patients / N.K. Desai, S. Harney, R. Raza et al. // J. Pediatr. — 2016. — Vol. 173. — P. 160-4. doi: 10.1016/j.jpeds.2016.03.021.
12. Динник О.Б. Жорсткість печінки за даними зсувно–хвильової еластографії у хворих на цукровий діабет типу 2 з неалкогольною жировою хворобою печінки залежно від активності процесу НАЖХП / О.Б. Динник, Г.П. Михальчиши, Н.М. Кобиляк та ін. // Гастроентерологiя. — 2014. — Т. 53, № 3.
13. Tutar O. Shear wave elastography in the evaluation of liver fibrosis in children / O. Tutar, Ö. F. Beser, I. Adaletli // Journal of pediatric gastroenterology and nutrition. — 2014. — Vol. 58, № 6. — P. 750-755.
14. World Health Organization: Growth reference 5–19 years. BMI-for-age (5–19 years). doi: who.int/growthref/who2007_bmi_for_age/en/
15. Masaki K. Utility of controlled attenuation parameter measurement for assessing liver steatosis in Japanese patients with chronic liver disease / K. Masaki, S. Takaki, H. Hyogo et al. // Hepatol. Res. — 2013. — Vol. 43 (11). — P. 1182-1189.
16. Degos F. Diagnostic accuracy of FibroScan and comparison to liver fibrosis biomarkers in chronic viral hepatitis: a multicenter prospective study (the FIBROSTIC study) / F. Degos, P. Perez, B. Roche et al. // J. Hepatol. — 2010. — Vol. 53. — P. 1013-1021.
17. Mikolasevic I. Transient elastography (FibroScan®) with controlled attenuation parameter in the assessment of liver steatosis and fibrosis in patients with nonalcoholic fatty liver disease — Where do we stand? / I. Mikolasevic, L. Orlic, N. Franjic // World Journal of Gastroenterology. — 2016. — Vol. 22 (32). — P. 7236-7251. doi: org/10.3748/wjg.v22.i32.7236.
18. Chan H.Y. Alanine aminotransferase-based algorithms of liver stiffness measurement by transient elastography (Fibroscan) for liver fibrosis in chronic hepatitis B / H.Y. Chan, G.H. Wong, P.L. Choi et al. // Journal of viral hepatitis. — 2009. — Vol. 16 (1). — P. 36-44.
19. Tokuhara D. Transient Elastography-Based Liver Stiffness Age-Dependently Increases in Children / D. Tokuhara, Y. Cho, H. Shintaku et al. // PloS one. — 2016. — Vol. 11 (11). — P. e0166683.
20. Yoneda M. Nonalcoholic fatty liver disease: US based acoustic radiation force impulse elastography / M. Yoneda, K. Suzuki, S. Kato et al. // Radiology. — 2010. — Vol. 256. — P. 640-647. 
21. Marginean C.O. Elastographic assessment of liver fibrosisin children: a prospective single center experience / C.O. Marginean, C. Marginean // Eur. J. Radiol. — 2012. — Vol. 81. — P. 870-4.
22. Wong V.W. Diagnosis of fibrosis and cirrhosis using liver stiffness measurement in nonalcoholic fatty liverdisease / V.W. Wong, J. Vergniol, G.L. Wong et al. // Hepatology. — 2010. — Vol. 51. — P. 454-62.
23. Garcovich M. Liver stiffness in pediatric patients with fatty liver disease: diagnostic accuracy and reproducibility of shear-wave elastography / M. Garcovich, S. Veraldi, E. Di Stasio et al. // Radio–logy. — 2016. — Vol. 283 (3). — P. 820-827.
24. Vos M.B. NASPGHAN Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and Treatment of Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Children: Recommendations from the Expert Committee on NAFLD (ECON) and the North American Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (NASPGHAN) / M.B. Vos, S.H. Abrams, S.E. Barlow et al. // Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. — 2017. — Vol. 64 (2). — P. 319-334. doi: org/10.1097/MPG.0000000000001482.

Similar articles

Steatometry and elastometry as methods of noninvasive diagnostics of pancreatic steatosis and fibrosis in children
Authors: Yu.M. Stepanov, N.H. Gravirovska, O.Yu. Lukianenko
SI “Institute of Gastroenterology of NAMS of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

"Gastroenterology" Том 51, №2, 2017
Date: 2017.05.29
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Influence of pancreatic steatosis severity on the course  of pediatric nonalcoholic fatty pancreas disease
Authors: Yu.M. Stepanov, O.Yu. Lukianenko, N.Yu. Zavhorodnia, N.H. Hravyrovska
State Institution “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

"Child`s Health" Том 12, №6, 2017
Date: 2017.11.15
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Noninvasive assessment of liver structural changes in case of diffuse liver diseases
Authors: V.I. Didenko, I.S. Konenko, V.B. Yagmur, D.V. Orlovskyi, N.P. Dementii, O.P. Petishko
State Institution “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

"Gastroenterology" Том 53, №4, 2019
Date: 2019.11.21
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Non-invasive diagnosis of non-alcoholic fatty liver disease in children: role of shear-wave elastography and steatometry
Authors: Степанов Ю.М., Завгородня Н.Ю., Завгородня О.Ю., Коненко І.С., Ягмур В.Б., Дементій Н.П., Петішко О.П.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

"Child`s Health" Том 15, №6, 2020
Date: 2020.11.16
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches

Back to issue